Zoeken op trefwoord 'Verantwoording'

Wat mag het kosten?

Jos Gerards, Theo van Rijzewijk

POM 2021 nummer 4

Nieuwe bekostigingssystematiek voor funderend onderwijs

De bekostiging van scholen wordt bepaald door een complexe berekening met veel factoren. Sommige van die factoren zijn logisch en volgen de kostenstructuur van de school, andere zijn ad hoc ontstaan of het gevolg van situaties die inmiddels achterhaald zijn. Eén van de doelstellingen van passend onderwijs was om de systematiek van toewijzing en bekostiging eenvoudiger te maken. Zeven jaar na de invoering van passend onderwijs is er eindelijk overeenstemming over een nieuw vereenvoudigd bekostigingsstelsel voor het funderend onderwijs. In dit artikel schetsen we de belangrijkste wijzigingen voor het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Verantwoording | Wet- en regelgeving

Hoe functioneert intern toezicht bij SWV's?

Olga Koppenhagen

POM 2020 nummer 3

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs

De samenwerkingsverbanden bestaan nu ruim zes jaar en de ontwikkeling van passend onderwijs komt in veel regio’s goed op gang. Wel vragen de bestuurlijke inrichting en het functioneren van de governance bij de samenwerkingsverbanden nog om aandacht. De Inspectie van het Onderwijs heeft onlangs het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen samenwerkingsverbanden onderzocht, en heeft daarbij bekeken of het intern toezicht van de samenwerkingsverbanden
onafhankelijk van het bestuur functioneert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Medezeggenschap (MR/OPR) | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Rubriek: Onderzoek

De waarde van onderwijs-zorgcombinaties

Marc Vermeulen, Mark Wolbert

POM 2020 nummer 2

De laatste jaren zijn er inspirerende voorbeelden ontwikkeld van onderwijs-zorgcombinaties. Zo ook het project Onderwijs-Zorg Groep, opgezet binnen het Kindcentrum Borgele in Deventer. De Groep OZ bestaat uit zes kinderen met meervoudige ondersteunings- en hulpvragen gesitueerd in een basisschool voor speciaal onderwijs, waarbij jeugdhulp in de school wordt aangeboden door een Orthopedagogisch Dag Centrum. Het project is zeker een succes, maar het bleek erg lastig om de toegevoegde waarde over te brengen op belanghebbenden. Het Social Profit Canvas bood uitkomst!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Verantwoording

Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Patrick Kenis, Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 5

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (hierna: PPO-NK) heeft met zijn schoolbesturen, ondersteuningsplanraad en met o.a. Patrick Kenis en Bas Baanders de volgende vraag onderzocht: ‘Hoe kunnen we het bestuur en onafhankelijk intern toezicht zo inrichten dat het recht doet aan ieders rol en verantwoordelijkheid en dat het onze strategie, visie en bovenal onze professionals versterkt?’
We hebben ervaren dat de traditionele bril niet passend is bij hoe we als een organisatienetwerk willen werken. In dit artikel laten we zien tot welke bestuurlijke inrichting we gekomen zijn en waarom. Het hierna volgende artikel gaat in op het specifieke governancemodel dat nodig is voor dit soort ingewikkelde organisatienetwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Verandering | Verantwoording

Op zoek naar governance in dienst van de inhoud

Bas Baanders

POM 2019 nummer 5

Een samenwerkingsverband passend onderwijs functioneert als een organisatienetwerk. Een organisatienetwerk heeft als doel gezamenlijk complexe vraagstukken aan te pakken die niet door één van de deelnemers zelf gerealiseerd kan worden (Kenis & Crambé, 2019). In het passend onderwijs bestaat het organisatienetwerk uit een veelheid aan scholen, professionals van de scholen met andere organisaties eromheen (zoals jeugdzorg, leerplichtambtenaren).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 5

De zorgplicht is een belangrijk element binnen het passend onderwijs. Vanaf 1 november 2019 gaat de Onderwijsinspectie op de naleving hiervan toezicht houden en handhavend optreden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

Inspectie gaat anders beoordelen

POM 2019 nummer 3

De Inspectie gaat het oordeel over de basisvaardigheden van scholen vanaf het schooljaar 2020/2021 op een andere manier vellen, namelijk op de referentieniveaus van taal en rekenen. Hierin wordt aangegeven wat leerlingen in groep 8 moeten kennen en kunnen. Specifiek twee punten zijn van belang:

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Verantwoording

Bereiken we met onze ondersteuningsmiddelen het maximale?

Rick de Wit

POM 2019 nummer 2

Kunt u samen met uw samenwerkingsverband die vraag beantwoorden?

In de bestuursvergadering van een samenwerkingsverband ligt een mooi rapport op tafel. Het document geeft informatie over de periode 2014-2018: hoeveel geld ging er naar de basisondersteuning en wat kwam ervan terecht? Welke ondersteuningsinterventies zijn uitgevoerd: individuele arrangementen, groepsarrangementen en schoolarrangementen. Hoeveel toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so zijn afgegeven en wat kost dat? Inzicht in de doorstroom van sbo naar so; en ja, zelfs een aantal terugplaatsen van so en sbo naar bao zijn gerealiseerd. Er zijn ook cijfers beschikbaar per schoolbestuur en zelfs per school en meerjarige trends zijn zichtbaar. Kortom, een schat aan informatie die sturing en gerichte interventies mogelijk maakt om samen succesvol te zijn en nog succesvoller te worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Governance/Toezicht | Verantwoording

Passend onderwijs geslaagd?

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 1

Wanneer passend onderwijs al dan niet geslaagd is, is niet eenduidig te stellen. Is dat als er (bijna) geen thuiszitters meer zijn? Is dat als er (veel) minder toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) worden afgegeven? Is dat als het aantal geschillen over passend onderwijs (navenant) is afgenomen? Vanuit juridisch oogpunt wordt een aantal zaken belicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Juridisch

Checklist: Slob ziet belang in onafhankelijk toezicht samenwerkingsverband

POM 2019 nummer 1

Minister Slob prijst de inzet van de PO-raad en de VO-raad om een onafhankelijker toezicht bij samenwerkingsverbanden te genereren. Hij wil nog wel afspraken gaan maken over het tijdspad en over de manier van monitoren. Dat schreef de bewindsman eind januari aan de Kamer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Verantwoording

Rubriek: Checklist

Samenwerkingsvraagstukken vragen om vertrouwen

Cees Roem, Bert Visser

POM 2018 nummer 4

Aandacht voor meer informele relatieopbouw bij samenwerkingsverbanden

In onze rol als toezichthouders binnen het primair onderwijs zien wij relatief veel nieuwe samenwerkingen tussen schoolbesturen ontstaan. Samenwerking met ieder een eigen dynamiek, uiteenlopend op het terreinen van bedrijfsvoering zoals inkoop, ICT en HRM, tot fusies tussen scholenorganisaties en uiteraard binnen de samenwerkingsverbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording

Inspectie slaat de plank mis met De Staat van het Onderwijs

Tijl Rood

POM 2018 nummer 4

‘Zorgelijk’ is het kernwoord van de laatste Staat van het Onderwijs. Maar is die zorg terecht? Het rapport haalde dit jaar de gebruikelijke hoeveelheid persaandacht, maar ook, en dat is nieuw, nogal wat felle reacties vanuit het onderwijs zelf. Een van die reacties was een LinkedIn-blog van Tijl Rood, basisschooldirecteur bij De Verwondering in Monnickendam. U leest een bewerking van dat stuk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording

Gedifferentieerd onderwijs vergroot ongelijke kansen

Walter van de Calseyde, Eddie Denessen

POM 2017 nummer 5

Volgens bijzonder hoogleraar Eddie Denessen kan differentiatie de kansenongelijkheid van kinderen juist vergroten in plaats van verkleinen. “In het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ (2016) laat de inspectie zien dat de kansen van kinderen van hoogopgeleide ouders flink zijn toegenomen ten opzichte van de kansen van kinderen van laagopgeleide ouders. Scholen moeten leerlingen daarom op verschillende wijze ondersteunen bij het leren, en ervoor zorgen dat het onderwijs betekenisvol en even kansrijk is voor hen allemaal.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording

Rubriek: Interview

FAQ: Cijfers over passend onderwijs

POM 2017 nummer 5

Het programma De Monitor presenteerde onlangs tragische cijfers over passend onderwijs. De redactie van PO Magazine vindt deze berichtgeving eenzijdig negatief en wil daar vanuit de werkpraktijk op reageren. Daarbij vinden wij ook dat De Monitor voorzichtiger zou mogen zijn met haar interpretaties en conclusies uit een mager enquêteonderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Verantwoording | Werkbeleving

Rubriek: FAQ

Meer aandacht voor de onderwijspraktijk

Jos Gerards, Bas Wesseldijk, Floor Wijnands

POM 2017 nummer 4

Nieuw onderzoekskader samenwerkingsverbanden:

Vanaf dit schooljaar houdt de inspectie toezicht op samenwerkingsverbanden volgens een nieuw onderzoekskader. Na een paar pilotjaren is het systeem werkbaar genoeg. In de nieuwe werkwijze wordt een relatie gelegd tussen het toezicht op schoolbesturen en het toezicht op samenwerkingsverbanden en wordt veel aandacht besteed aan de onderwijspraktijk op scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Evaluatie/reflectie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

De kwaliteit van passend onderwijs

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 1

De afgelopen jaren hebben alle samenwerkingsverbanden bedacht hoe ondersteuning in scholen voor leerlingen toegankelijk kan worden. Nu dat loopt, komt zo langzamerhand de vraag op of ook de resultaten worden geboekt waarop iedereen hoopt. Wanneer kunnen we eigenlijk zeggen of passend onderwijs goed werkt? Zo langzamerhand ontstaat zicht op hoe je kwaliteit kunt meten. En ook op wat dat betekent voor scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Geef scholen de ruimte

Guus Beenhakker, Lucas Rurup

POM 2016 nummer 2

Lucas Rurup runt zijn samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland met het motto: ‘Lead more, control less’. Scholen moeten zelf oplossingen vinden om hun onderwijs goed en passend in te richten. Het samenwerkingsverband heeft volgens Rurup als taak om daar een sturende en verbindende rol in te hebben, met het uitgangspunt dat scholen zelf het best bepalen wat er goed is voor hun leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

De zoektocht van de inspectie naar een waarderingskader

Guus Beenhakker, Floor Wijnands

POM 2015 nummer 4

Een jaar voordat passend onderwijs verplicht werd is de inspectie begonnen met het beoordelen van de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Floor Wijnands is vanuit de inspectie nauw betrokken bij het kwaliteitsonderzoek en bespreekt waar samenwerkingsverbanden nu staan. Hij is positief over de kwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Rubriek: Interview

De school leidt, de inspectie volgt

Ron Benjamins, Arnold Jonk

POM 2014 nummer 4

Hoofdinspecteur Arnold Jonk over passend onderwijs en de rol van de inspectie: “Een school die haar beleid enkel laat leiden door wat ze denkt dat de inspectie wil, zal altijd achterblijven,” zegt Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs. Hij spoort scholen aan om eigen ambities voor passend onderwijs te formuleren. Met een optimistische blik reageert hij op drie kritische kwesties: Wat als meer leerlingen met extra ondersteuning op school zitten en de gemiddelde opbrengsten achterblijven? Kan een school worden afgerekend als die het beleid van het samenwerkingsverband uitvoert? En hoe past de inspectie zichzelf eigenlijk aan het nieuwe onderwijsbeleid aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Rubriek: Interview

Van spullen en papieren naar mensen en manieren

Ron Benjamins, Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 4

Wie meer op maat wil lesgeven, moet meer toetsen, analyseren, plannen maken en evalueren. Veel leerkrachten zijn nauwelijks in staat om de klassenpraktijk en de administratie de tijd en aandacht te geven die ze verdienen. Dat lijkt een typisch probleem voor het onderwijs te zijn, maar ook in andere organisaties is er soms meer aandacht voor richtlijnen en grafieken dan voor het echte werk. Biedt passend onderwijs kansen voor minder bureaucratie en meer aandacht voor onderwijs zoals het bedoeld is?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Organisatie | Verantwoording

Rubriek: Beschouwing

Wet- en regelgeving passen onderwijs

POM 2013 nummer 2

De Wet passend onderwijs geeft kaders en hoofdlijnen aan. De komende tijd worden nog nadere afspraken gemaakt door bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het ministerie, de PO-raad en de vakbonden. Middels deze rubriek blijft u daarvan op de hoogte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch