Zoeken op trefwoord 'Samenwerken'

Toezicht en sturing van samenwerkingsverbanden bekeken vanuit de wetenschap

Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 3

Samenwerking komt niet vanzelf tot stand en het pad van samenwerking kent vele valkuilen. Huxham & Vangen (2008) schreven daarover: “Unless there is no other opportunity, start collaborating.” Toch meende de overheid dat het oprichten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs een goed idee was. Wat daarbij vooral opvalt, is dat wetenschappelijke kennis en inzichten over samenwerking ontbraken. Nergens is die kennis zichtbaar terug te zien.1 Niet in wet, niet in uitwerkingen, niet in evaluaties. Terwijl dit juist enorm verhelderend zou kunnen zijn. Hoog tijd dus om te bespiegelen hoe volgens de wetenschap samenwerking zou kunnen werken en wat dit kan betekenen in het organiseren van passende governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Beschouwing

Ouderbetrokkenheid: de les van thuisonderwijs

Peter de Vries

POM 2020 nummer 3

Thuisonderwijs heeft ouders tijdelijk een andere rol gegeven in het onderwijs. Ze raakten plotseling zeer actief betrokken en werden ook geconfronteerd met de soms stagnerende ontwikkeling van hun kind. Waar ze eerst vaak niet realistisch over hun kind leken te denken en soms de signalen van de school ontkenden, ervaren ze nu zelf de strubbelingen van hun kind en krijgen ze meer begrip voor de leerkracht. Wat moeten we uit deze periode van thuisonderwijs vasthouden en wat juist niet?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Het belang van samenwerking tussen school en zorg

Brigitta Gadella

POM 2020 nummer 2

SWV de Eem is een vereniging van 30 samenwerkende schoolbesturen van ruim 130 reguliere en speciale (basis)scholen in noordelijk Utrecht. Als samenwerkingsverband willen we graag dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen en zijn we steeds op zoek naar hoe de ondersteuning voor kinderen die wat extra’s nodig hebben in hun ontwikkeling, geoptimaliseerd kan worden. Voor ons is altijd duidelijk geweest dat we daarvoor samenwerking nodig hebben om de zorg in en om de scholen goed te regelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Opinie

Laten we de weg naar 'normaal' terugvinden

Remko Iedema

POM 2020 nummer 2

Toen één van mijn dochters problemen kreeg op school, kwam ik in mijn eigen werk terecht. Als manager bij een gemeente had ik de Jeugdwet helpen invoeren. Ik kende de beleidskaders van buiten en wist precies hoe de relatie met passend onderwijs in elkaar zat. Mijn kennismaking met de praktijk ervoer ik als een botsing. In mijn rol van vader zag ik dat er van dat mooie beleid in de praktijk soms weinig terechtkwam. Maar ook zag ik wat anders: tegen een aantal zaken die ik als manager altijd heel vanzelfsprekend had gevonden, keek ik als vader toch heel anders aan. Het ene ‘normaal’ – dat van de manager – streed met het andere ‘normaal’ – dat van de vader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Opinie

'Keuzevrijheid leidt tot te grote verschillen'

Olga Koppenhagen, Nicole Teeuwen

POM 2020 nummer 1

Nicole Teeuwen over de weerbarstige praktijk van passend onderwijs

Komend voorjaar staat de officiële evaluatie van passend onderwijs op de politieke agenda. In de Tweede Kamer zal dan gedebatteerd worden over de vraag of het gelukt is om na de invoering van de Wet passend onderwijs in 2015, alle kinderen de vorm van onderwijs te geven die bij hen past, op een school die bij hen past. In de aanloop daarnaartoe schreven Nicole Teeuwen en Marieke Dekkers het boek Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder.
PO Magazine praat met haar over verleden, heden en toekomst van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Interview

Probeer niet het kind te veranderen, verander de context

Ilse van den Heuvel

POM 2020 nummer 1

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. We willen dat onze kinderen zelfstandig leren denken en dat hun autonomie wordt vergroot. Echter: daarnaast hebben de kinderen en jongeren nog steeds structuur, regels en grenzen nodig. Hoe geef je je grenzen aan op een manier die past bij de huidige maatschappij? Hoe geef je grenzen aan vanuit je (ouderlijk) gezag in plaats vanuit macht? Hoe blijf je in contact met het kind of de jongere en verlies je niet je
geduld maar houd je vol?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Ouders/Betrokkenheid | Pedagogisch handelen | Samenwerken

Samenwerken; hemel en hel ineen

Steven Pont

POM 2020 nummer 1

‘Wat zijn uw medewerkers voor u?’, vraag ik een rector van een lyceum in den lande. De man kijkt mij enigszins schamper aan, leunt achterover, legt zijn handen in zijn nek en zegt vermoeid; ‘Medewerkers? Medewerkers zijn mensen die me niet tegenwerken.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken

Zicht krijgen op wat werkt

Herma Korenromp, Bert Wienen

POM 2020 nummer 1

Een onderzoek naar samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

“Ik merk helemaal niets van het samenwerken met de jeugdhulpverlener” of, “ik merk dat ik alleen maar werk ervan heb op het moment dat de jeugdhulpverlener in de klas komt” zo reageerden een aantal leraren toen we hen in een kleine steekproef bevroegen over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het was een belangrijk signaal en om dit signaal beter te begrijpen ontstond het verlangen om onderzoek te doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Jeugdhulp | Onderzoek | Samenwerken

Rubriek: Onderzoek

Tijd voor een cultuuromslag!

Jolanda van Boven

POM 2020 nummer 1

Gegevensuitwisseling tussen professionals

De fundamenteel gewijzigde opvattingen van de overheid om de samenleving te transformeren naar de participatiesamenleving - waarbij gemeenten regieverantwoordelijk zijn voor hun sociaal kwetsbare burgers - brengt met zich dat ‘vele panelen zijn gaan schuiven’. Al deze veranderingen vragen om intensieve samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen. Echter, om te kunnen samenwerken is het uitwisselen van informatie noodzakelijk. En dan doemt de eerste drempel op namelijk privacy/beroepsgeheim. Deze drempel belemmert de samenwerking en vraagt om een oplossing. Maar hoe bereiken professionals deze oplossing? Het antwoord is door de overheid zelf gegeven: alleen door een cultuuromslag in de aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Juridisch | Privacy (AVG) | Samenwerken | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Checklist: Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten

Peter de Vries

POM 2019 nummer 4

Onlangs heeft Peter de Vries een gratis e-book1 uitgebracht voor alle ouders in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarin staan veel nuttige tips voor ouders van schoolgaande kinderen. Deze tips betekenen natuurlijk ook iets voor de school. Daarom hier de ‘vertaling’ van zeven tips voor de school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Onderwijs en jeugdhulp samen over de schutting

Job Verberne

POM 2019 nummer 3

Onderwijsprofessionals en jeugdhulpverleners streven hetzelfde doel na: de veiligheid en voorspoedige ontwikkeling van het kind op school en in het gezinsverband. Toch berust het verbond tussen onderwijs en jeugdhulpverlening lang niet altijd op een gelukkige samenwerking. Een veelgehoorde klacht van de hulpverlening is dat het onderwijs moeilijke cases als het ware ‘over de schutting werpt’. Andersom klaagt de onderwijsprofessional geregeld over trage hulpverlening en gebrekkige communicatie bij de jeugdhulpverlening. De twee partijen zouden in theorie bevriend moeten zijn, maar in de praktijk is er geregeld sprake van wederzijds onbegrip en begripsverwarring. Dat genereert juist afstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Organisatie | Samenwerken

Rubriek: Onderzoek

Berséba, Reformatorisch Passend Onderwijs

Gert van Leeuwen

POM 2019 nummer 3

Bijna alle samenwerkingsverbanden (swv) in het primair onderwijs zijn regionaal ingedeeld. Er is één verband in het primair onderwijs waarvoor dat niet geldt: Berséba. Dit swv verbindt reformatorische scholen in het hele land en heeft daarmee een uitzonderingspositie op de regionale verbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Slob en De Jonge trekken samen op

Jack Biskop

POM 2019 nummer 1

Het was even wachten op de brief die de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) zouden sturen naar de Tweede Kamer over de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Maar op 23 november is de brief dan toch wereldkundig gemaakt. En het is een prachtige brief geworden! Voor het eerst wordt door twee ministeries in samenhang gesproken over hoe onderwijsondersteuning en jeugdzorg beter geregeld kunnen worden voor alle kinderen, maar met name voor kinderen met een meervoudige jeugdhulp en ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve, medische, psychische, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal-emotionele ontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Politiek | Samenwerken

Passend onderwijs lukt niet alleen

Walter van de Calseyde, René Peeters

POM 2018 nummer 5

De zorg voor een gezonde, ononderbroken ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving is een maatschappelijke opdracht die scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, ouders, enz. gezamenlijk uitvoeren. Echter, effectief samenwerken binnen passend onderwijs en met partners uit de jeugdzorg gaat niet vanzelf, kost tijd en veel energie, en leidt tot verschillen in de regio’s. Daarom willen de betrokken landelijke organisaties en de ministeries van OCW en VWS in een Brede Beleidscoalitie tot een gezamenlijk kader komen van waaruit in de regio’s optimaal kan worden samengewerkt tussen onderwijsinstellingen en hun (zorg)partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Inclusie | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Twents model: jeugdhulp in de school

José Dankers, Eelco Eerenberg, Linda Kuiper

POM 2018 nummer 5

De regio Twente organiseert gezamenlijk de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2019 wordt onderwijs en jeugdhulp samengebracht volgens het nieuwe Twentse ondersteuningsmodel. Eelco Eerenberg, wethouder Jeugdhulp en Onderwijs in Enschede, neemt ons mee door het traject waarin dit ‘Twentse model’ is ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Samenwerking van onderwijs met jeugdhulpinstellingen en gemeenten

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 5

Gemiddeld heeft een samenwerkingsverband in het po te maken met 5,7 gemeenten, 90 scholen en 16,2 schoolbesturen. Wanneer er gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden, zijn er dus veel verschillende partners om mee af te stemmen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Jeugdhulp | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Ouders en leraren delen een kostbaar iets

Hélène Leenders, Jacqueline van Swet

POM 2018 nummer 4

Overwegingen bij de transitie naar een nieuwe vorm van professionaliteit binnen passend onderwijs

Het is mooi dat kinderen ouders én leraren hebben die zich beide bekommeren om hun ontwikkeling en welzijn. Toch gaat samenwerken niet altijd van een leien dak, vooral niet wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Opvallend genoeg blijken leraren juist in heel lastige situaties goed met ouders samen te werken en weten zij er bij conflicten samen uit te komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Samenwerken

Samenwerkingsvraagstukken vragen om vertrouwen

Cees Roem, Bert Visser

POM 2018 nummer 4

Aandacht voor meer informele relatieopbouw bij samenwerkingsverbanden

In onze rol als toezichthouders binnen het primair onderwijs zien wij relatief veel nieuwe samenwerkingen tussen schoolbesturen ontstaan. Samenwerking met ieder een eigen dynamiek, uiteenlopend op het terreinen van bedrijfsvoering zoals inkoop, ICT en HRM, tot fusies tussen scholenorganisaties en uiteraard binnen de samenwerkingsverbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Samenwerken | Verantwoording

Netwerkexpertise deling

Guus Beenhakker, Gonnie Boerma-Sijbrandij, Henk van der Pas

POM 2018 nummer 2

Binnen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zit veel expertise. In het kader van passend onderwijs doen we er goed aan deze expertise zo handig mogelijk te delen. Eerst binnen een school of bestuur en later kan dit worden uitgebreid naar het samenwerkingsverband of zelfs daarbuiten. Gonnie Boerma en Henk van der Pas zijn bezig met het opzetten van een systeem voor zoals zij het zelf noemen ‘Netwerkexpertise deling’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken

Rubriek: Interview

Netwerk LPO: Samen werken aan passend onderwijs

Jack Biskop

POM 2018 nummer 1

In de dagelijkse praktijk van passend onderwijs is het woord ‘samenwerken’ elke dag aan de orde. Scholen werken samen met andere scholen, jeugdzorg werkt samen met onderwijs, gemeenten en schoolbesturen staan samen voor de taak om te zorgen voor de toekomst van kinderen. Brandpunt van veel van die samenwerkingsrelaties ligt bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Gezamenlijk worden acties ondernomen om het onderwijs te verbeteren en waar nodig voor een individuele leerling de onderwijsleersituatie aan te passen. Het idee dat we niet alles alleen kunnen doen is binnen passend onderwijs al op veel plekken gemeengoed geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Opinie

De Internationale Taalklas: onderwijs bij gratie van differentiatie

Guus Beenhakker, Marieke Postma

POM 2017 nummer 5

De leerlingen van de Internationale Taalklas in Haarlem hebben elk hun eigen moedertaal, elk hun eigen niveau en elk hun eigen achtergrond. Dat maakt gepersonaliseerd leren met ieder een eigen leertraject onvermijdelijk. Toch zitten ze gezamenlijk in een lokaal met een leraar die hen begeleidt. Kan dat? Ja, dat kan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Samenwerken

Rubriek: Interview

Inclusief onderwijs komt aan op maatwerk

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 4

Een half jaar geleden verhuisden de scholen Het Baken (reguliere basisschool) en Sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede naar hetzelfde gebouw, de nieuwe onderwijsplaats werd gedoopt tot Het Anker. Daarmee is een inclusief onderwijsconcept ontstaan waar leerlingen op verschillende niveaus en in verschillende arrangementen constructief samenwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Organisatie | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Passend Ommoord: op naar een duurzame integratie van regulier en speciaal onderwijs

Guus Beenhakker, Door Faber

POM 2017 nummer 3

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam is samen met acht scholen in de Rotterdamse wijk Ommoord sinds enkele jaren bezig om alle kinderen een passende plek te bieden. Passend Ommoord is een door de wijk gedragen project dat draait om de integratie van so en sbo in het regulier onderwijs door leraren zowel in theorie als in praktijk verder te professionaliseren. Passend Ommoord hanteert een door alle deelnemende scholen gedragen, integrale, interzuilaire aanpak en dat maakt het extra bijzonder.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Professionalisering | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Drie manieren om van passend onderwijs een succes te maken

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 2

Het is nu tweeënhalf jaar geleden dat passend onderwijs werd ingevoerd. Sindsdien is in veel regio’s de ondersteuning aan leerlingen voelbaar veranderd. De meeste scholen hebben handelingsgericht werken ingevoerd en begeleiders vanuit het samenwerkingsverband komen meedenken over oplossingen als leraren, ouders en kinderen samen vastlopen. Hoe staat passend onderwijs er nu voor? Welke ontwikkelingen en kansen zijn er? Ron Benjamins probeert de hoofdlijnen te zien en doet drie aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Eigenaarschap | Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Beschouwing

Leerlingen, ouders en teams klaarstomen voor de overstap

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 1

Met plastic hoezen om mijn voeten stap ik het hagelnieuwe gebouw van Het Anker in Wijk bij Duurstede binnen. Op 1 februari zullen hier de leerlingen van twee scholen in hetzelfde gebouw les krijgen. Ook komt er een bso en peuterspeelzaal in het gebouw. Enkele bouwvakkers knappen de laatste klusjes op voordat het gebouw helemaal pico bello af is en klaarstaat voor de leerlingen. Schoolleiders Inge Westerveld en Gina Mimpen geven een rondleiding en vertellen over een bijzondere samensmelting.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

'Inclusief onderwijs is lef tonen en je ambitie waarmaken'

Walter van de Calseyde, Maragerth van Meerveld, Karel Vogel

POM 2017 nummer 1

Een structuurklas in een gewone school

Ruim negen jaar geleden was er op basisschool De Dukdalf in Almere al sprake van passend onderwijs avant la lettre. Van meet af aan bestond bij de medewerkers de ambitie om inclusief alles uit leerlingen te halen wat erin zit. ‘Geen kind de wijk uit’, luidt nog steeds hun motto. Deze onderwijsambitie heeft geleid tot de vorming van een extra ‘structuurgroep’ bestaande uit cluster4-leerlingen, voornamelijk met autisme en ppd-nos. Het is een in ons land tamelijk uniek
‘groep-in-school-model’ tussen het so en regulier onderwijs. “Leerlingen worden bij ons niet gelabeld voor het leven, maar flexibel begeleid naar een zo hoog
mogelijk niveau”, stelt directeur Margareth van Meerveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Organisatie | Samenwerken

Rubriek: Interview

Ouders en leraren hebben hetzelfde uitgangspunt: het gaat goed met het kind

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 1

National Parent Teacher Association (pta) is een Amerikaans concept dat uitgaat van een hechte, open en oprechte band tussen ouders en de leraar. Beide hebben het gemeenschappelijke doel om kinderen het juiste klimaat te kunnen bieden om zich veilig te voelen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

"Zodra zorgaanbieders zich mede-eigenaar gaan voelen van onderwijsdoelen, ontstaat ideaal passend onderwijs"

Monique Baan, Walter van de Calseyde, Bert Wienen

POM 2016 nummer 4

Een belangrijk fundament van passend onderwijs betreft het effectief en efficiënt verbinden van onderwijs en jeugdhulp. Zoals bij veel transities is de dagelijkse praktijk vaak iets weerbarstiger dan de ambities van de tekentafel. We vroegen twee experts, Monique Baan (MB) en Bert Wienen (BW), waar de missies binnen onderwijs en jeugdhulp elkaar raken. Hoe ziet het ideaalbeeld eruit? En wat zijn voorlopig de knelpunten binnen die verbinding? Beiden zijn vanuit de jeugdzorg in het onderwijs terecht gekomen, dus ze kennen zowel onderwijs als jeugdhulp uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Onderwijsvisie | Samenwerken

Rubriek: Interview

Regie versterken in het onderwijs; een basishouding

Elena Carmona van Loon

POM 2016 nummer 4

Het is mijn dagelijkse praktijk om na te denken hoe betekenisvolle relaties in het leven van jonge mensen het verschil kunnen maken. Passend onderwijs gaat hierover. Het gaat er niet om leerlingen die zich bijzonder ontwikkelen op een andere manier te behandelen, het gaat erom de relatie bewuster in te zetten. Leerkrachten kunnen dat. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat leerkrachten juist bij die leerlingen die extra aandacht nodig hebben en veel van hen vragen, geneigd zijn hen minder enthousiast te begroeten of uit het zicht van deze leerling instructie te geven. Passend onderwijs betekent voor mij dat je als leerkracht goed nadenkt wat jouw relatie en professie voor deze leerling kunnen betekenen en dat je weet op welke manier je van invloed bent op ontwikkeling. Het betekent ook dat je nadenkt wat deze leerling of groep jou leert. Als mens en als professional. Zo blijf je met passie, plezier en perspectief voor de klas staan. Wederzijdse inspiratie dus!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Samenwerken

Passend onderwijs vraagt om verbindend leiderschap

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 2

Aan het begin van dit schooljaar verschenen veel onderzoeksrapporten over passend onderwijs. Het algemene beeld was dat afspraken en procedures op papier aardig geregeld zijn, maar dat het in de praktijk nog vaak mis gaat. De samenwerking tussen mensen en organisaties laat te wensen over. Scholen en ouders, onderwijs en jeugdhulp, samenwerkingsverbanden en besturen zetten elkaar onder druk. Iedereen is bezig met wat de ander niet goed doet. Dat is begrijpelijk,
maar dat is niet de manier om van passend onderwijs een succes te maken. Er is een manier die veel beter is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie | Samenwerken

Geef scholen de ruimte

Guus Beenhakker, Lucas Rurup

POM 2016 nummer 2

Lucas Rurup runt zijn samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland met het motto: ‘Lead more, control less’. Scholen moeten zelf oplossingen vinden om hun onderwijs goed en passend in te richten. Het samenwerkingsverband heeft volgens Rurup als taak om daar een sturende en verbindende rol in te hebben, met het uitgangspunt dat scholen zelf het best bepalen wat er goed is voor hun leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

School en samenleving: over ouderwetse ideeën en te veel druk

Peter de Vries

POM 2016 nummer 2

Het is één van de doelen van passend onderwijs om de samenwerking tussen ouders en school te verbeteren. Dat zou moeten kunnen door ouders meer zeggenschap te geven over hoe school hun kind begeleidt. Maar in de praktijk blijkt dat de school en ouders elkaar nu niet zomaar beter kunnen vinden. In sommige gevallen zet passend onderwijs juist de verhoudingen op scherp. Wat is er eigenlijk aan de hand? In welke verwachtingen houden school en ouders elkaar gevangen, en hoe komen we daar weer uit?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Niet breken maar bouwen

Ron Benjamins, Nicole Teeuwen

POM 2016 nummer 1

Sterke scholen die goed samenwerken in hun eigen wijk en kinderen die dicht bij huis naar school kunnen. Dat is de missie van Nicole Teeuwen, directeur van samenwerkingsverband PPO in Rotterdam. En het werkt, omdat besturen meewerken en scholen goed geholpen worden. Met als effect een kleiner sbo. Zoals Teeuwen zegt: “op een organische manier”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Elke leraar met kennis en vakmanschap kan een leider zijn

Ron Benjamins, Alma Harris

POM 2016 nummer 1

Professor Alma Harris over gespreid leiderschap in school.

‘Leraren die in de praktijk gestimuleerd worden om leiderschap te tonen, dat is gespreid leiderschap. In de meeste scholen bestaat een hiërarchie van schoolleider, bouwcoördinatoren en specialisten. Dat is een manier van kijken naar leiderschap. Maar in alle scholen zijn veel leiders, ook al zijn ze geen schoolleider. Het gaat om informeel leiderschap.’ Aan het woord is Alma Harris uit Londen, een toonaangevende hoogleraar als het gaat om schoolontwikkeling. Wat is haar idee over gespreid leiderschap?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Samenwerken

Rubriek: Interview

De so-expertise van school naar school verspreiden

Guus Beenhakker, Lieke Rigter

POM 2015 nummer 5

Met de komst van passend onderwijs ontstaat de behoefte om kennis uit het speciaal onderwijs te delen met scholen uit het regulier onderwijs. Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) heeft hiervoor een oplossing. Van school naar school wordt informatie binnen en buiten de stichting op effectieve en eenvoudige wijze gedeeld. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen en andere partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Professionalisering | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Onderwijs en jeugdhulp verbonden!?

POM 2015 nummer 3

Leraren op scholen en hulpverleners in jeugdhulp gaan anders met elkaar samenwerken. Door de invoering van passend onderwijs en de Transitie Jeugdzorg bij de gemeenten, is veel veranderd. In beide sectoren zijn ingewikkelde indicatiestelsels verdwenen. Welke ondersteuning wordt ingezet, hangt niet meer af van een stapel onderzoeken of een lijst vinkjes op een formulier. In het onderwijs bepalen professionals zelf welke ondersteuning een leerling nodig heeft en welke school die het best kan bieden. In jeugdhulp werken professionals in wijkteams samen om thuis precies die hulp te bieden die het verschil maakt. Het is de bedoeling dat onderwijs en jeugdhulp daarbij goed samenwerken. Lukt dat al? Op 1 juni waren honderden leraren en hulpverleners bij elkaar op het congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’ in Amersfoort, om elkaar voorbeelden uit de praktijk te vertellen. Deelnemers en spekers hadden goede verhalen en kritische kanttekeningen. Op deze pagina’s zeven citaten van mensen die het weten. Dit is wat ze te zeggen hadden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Praktijk | Samenwerken

Overstappen van speciaal naar gewoon onderwijs

Ron Benjamins, Maartje Reitsma

POM 2015 nummer 3

Als een leerling naar het so of sbo wordt verwezen, gaat bijna iedereen ervan uit dat dat voor de rest van de schoolperiode zo zal zijn. In steeds meer samenwerkingsverbanden worden daar vraagtekens bij geplaatst. Misschien is na verloop van tijd een leerling wel weer toe aan een gewone school. Zo’n overstap heeft kans van slagen als die goed wordt voorbereid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Iedere leerling heeft recht op een goede relatie tussen zijn ouders en de school

Jack Biskop, Peter de Vries

POM 2015 nummer 2

“Leerlingsucces wordt voor een groot deel beïnvloed door positieve ouderbetrokkenheid,” zegt Peter de Vries. Niet alleen onderzoeken tonen dat aan, ook landen met de beste leerresultaten. Ouderbetrokkenheid is dus belangrijk genoeg om volop aandacht aan te geven. Dat geldt ook voor passend onderwijs. De Vries werkt voor CPS en is auteur van een aantal boeken over ouderbetrokkenheid op scholen, zoals het ‘Handboek Ouders in de School’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Rubriek: Interview

Samenwerken met jeugdhulp

Thieu Dollevoet, Dolf van Veen

POM 2015 nummer 2

Sinds januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdhulp een feit. Dit moet lokaal leiden tot nauwere samenwerking tussen jeugdhulp en het onderwijs. Dolf van Veen, voorzitter Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, spreekt zich uit over deze nieuwe ontwikkelingen: “De stand van zaken is niet hoopvol, terwijl ik toch een rasoptimist ben.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Samenwerken

Denk niet in hekjes

Ron Benjamins, Dick Rasenberg

POM 2015 nummer 2

Nu samenwerkingsverbanden zicht krijgen op het organiseren van onderwijsondersteuning, is het tijd om de volgende stap te zetten. In de samenwerking met
jeugdhulp kan nog veel gewonnen worden, stelt Dick Rasenberg. Dat lukt alleen als iedereen echt bereid is om over de eigen schaduw heen te stappen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerken

Onderwijs en gemeenten: samen op weg

Jack Biskop, Jacques van den Born

POM 2015 nummer 1

Met de start van het passend onderwijs en het in werking treden van de nieuwe Jeugdwet zijn er op tal van terreinen raakvlakken ontstaan, zo die er al niet waren, tussen het onderwijs en de gemeente. Natuurlijk hebben gemeenten en onderwijsinstellingen elkaar de afgelopen jaren al ‘ontmoet’. Denk daarbij aan het bouwen van nieuwe scholen, het onderhoud aan bestaande scholen, de leerplichtwet en het leerlingenvervoer. De rollen waren bij al die onderwerpen op voorhand erg duidelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Passend onderwijs | Samenwerken | Wet- en regelgeving

Eén samenwerkingsverband, drie culturen

Ron Benjamins, Leon 't Hart

POM 2015 nummer 1

In het zuiden van Drenthe ligt een uitgestrekt samenwerkingsverband, rond de drie kernen Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. Leon ’t Hart coördineert passend onderwijs in het gebied waar het onderwijs nauwelijks in één werkwijze te vangen is. En dat hoeft ook niet. In Drenthe wordt optimaal gebruik gemaakt van de flexibiliteit die passend onderwijs mogelijk maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Interview

Zorgen over verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp: Wat kunt u zelf doen?

Marit van Luijn, Bas Wesseldijk

POM 2014 nummer 5

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten de regie over de jeugdhulp. Media berichten regelmatig dat dit niet eenvoudig is en dat er zorgen zijn over deze transitie. Voor basisscholen is dat belangrijk, want er wordt veel samengewerkt met instanties die hulp bieden in gezinnen en aan kinderen. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor school? En, wat kun je doen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Jeugdhulp | Samenwerken

"Verwijder schotten tussen SO en SBO"

Guus Beenhakker, Ger van der Meer

POM 2014 nummer 5

Passend onderwijs biedt nieuwe kansen voor de positie van SO- en SBO-scholen. De samenwerking onderling en met het regulier onderwijs kan nu anders en beter georganiseerd worden. Op De Houtmarkt in Leiden werkt men al enkele jaren met een systeem waarin SO en SBO geïndiceerde leerlingen gemengd in klassen zitten. “Een goed werkend systeem,” noemt locatiedirecteur Ger van der Meer het.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

SOT Bolnes: Breng ondersteuning dicht bij school en ouders

Arno Hogendoorn, Tijn Nuyens

POM 2014 nummer 4

In het Schoolondersteuninsgteam (SOT), voorgezeten door een orthopedagoog, staan de vragen van de leerling, de ouders en de leerkracht centraal. Deze vorm van overleg onderscheidt zich ten opzichte van wijkteams die al langer binnen en buiten dit swv bestaan. Arno Hoogendoorn schetst de urgentie voor een nauwe samenwerking op schoolniveau tussen onderwijs en jeugdhulpverlening met de uitspraak: “de problemen die de scholen ervaren zijn de problemen van de wijk waarin deze leerlingen opgroeien”. Zowel het swv als de gemeente heeft geïnvesteerd in het SOT Bolnes. Het swv draagt de kosten van de orthopedagoog en de gemeente bekostigt de uren van de aanwezige CJG-medewerker. De school investeert door de inzet van IB-uren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Samenwerken

Rubriek: Interview

Meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

Guus Beenhakker, Kees Kuijs

POM 2014 nummer 3

Reguliere scholen en scholen voor cluster 3 en 4 zullen door passend onderwijs meer en beter moeten samenwerken. In de toekomst worden minder leerlingen verwezen naar het so en wordt meer ondersteuning geboden op gewone scholen. Speciaal en regulier onderwijs moeten daarom een ‘wij-gevoel’ ontwikkelen. Dat vindt Kees Kuijs, ervaringsdeskundige speciaal onderwijs. Twee schooldirecteuren uit het so reageren op zijn visie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Netwerkleren in de praktijk

Steffie van Gils

POM 2014 nummer 2

“Onze docenten zijn enthousiast en voelen zich meer betrokken,” constateert de directie bij SKOEM, waar de teams dit schooljaar begonnen met netwerkleren. Hoe werkt netwerkleren in de praktijk? Passend Onderwijs Magazine nam een kijkje bij het schoolbestuur en de scholen in het Limburgse Echt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Professionalisering | Samenwerken

Checklist: Netwerkleren door onderwijsprofessionals

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 2

Voor de kwaliteitsverbetering en het realiseren van passend onderwijs is het belangrijk dat alle betrokkenen blijven leren en hun eigen deskundigheid daarmee
versterken. Betrokken onderwijsprofessionals zijn onder andere leerkrachten, coördinatoren, directeuren en IB’ers. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten om hun leren te faciliteren via het netwerkleren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Professionaliseren van leraren: informeel, autonoom en praktijkgericht

Nico Eigenhuis, Maarten de Laat

POM 2014 nummer 1

Leraren leren het best van elkaar, op een informele manier, als er onderling vertrouwen is. Dat zegt Maarten de Laat. Wat Andy Hargreaves en Michael Fullan verwoorden als ‘sociaal kapitaal’ wordt in Heerlen uitgevoerd onder de naam ‘netwerkleren’. In dit artikel verkennen we hoe leraren vanuit die gedachte op een inspirerende manier aan hun eigen professionalisering kunnen werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Professionalisering | Samenwerken

Rubriek: Interview

Verwijsindex voorkomt dat er langs elkaar heen wordt gewerkt

Steffie van Gils, Anouk Gommers

POM 2014 nummer 1

Eerst even een veel gehoord misverstand uit de wereld helpen: de verwijsindex risicojongeren (VIR) is géén meldpunt. Dit wordt geregeld met elkaar verward. Hoe werkt het dan wel? En waarom zouden scholen erop moeten aansluiten en wat moeten ze dan melden? Directeur Anouk Gommans van MULTIsignaal legt het uit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: Succesvol samenwerken

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 1

Betere samenwerking tussen onderwijs en zorg, dat is één van de doelen van passend onderwijs. Iedereen begrijpt het belang daarvan. Goede samenwerking kan het verschil maken voor kinderen en gezinnen. Slechte samenwerking leidt tot ellende voor iedereen die bij een gezin betrokken is. Toch is het niet gemakkelijk om als professionals goed met elkaar samen te werken. Zes punten die bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Wat doen we met Tim?

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 1

Passend onderwijs maakt het mogelijk om meer ondersteuning op maat voor leerlingen te organiseren. Dat biedt nieuwe kansen voor kinderen, ouders, school en hulpverlening. Het is niet gemakkelijk om die kansen te benutten. Zoals bij Tim, een jongen die nu in groep 7 zit. Iedereen vraagt zich af: ‘Wat nu? Wat is het beste om te doen?’ Niemand biedt garantie voor de goede afloop. Juist daarom is het een leerzame casus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerken

Onrust bij het schoolhek

Ron Benjamins, Ben Cüsters, Swanet Woldhuis

POM 2013 nummer 2

Straks zijn er geen landelijke indicaties meer voor zorgleerlingen. Het onderwijs is dan zelf verantwoordelijk voor een passende oplossing voor alle leerlingen. Dat zorgt voor veel onrust. Sommige ouders vragen zich af hoe hun kind straks de ondersteuning krijgt die nu nog in het rugzakje zit en andere ouders zijn bang dat de leerkracht straks geen tijd meer heeft voor ‘gewone’ leerlingen. Schooldirecteuren vrezen dat hun school overspoeld wordt met leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Er moet dus een fair en duidelijk aannamebeleid zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerken

Rubriek: Interview

Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs

Noëlle Pameijer

POM 2013 nummer 2

Eén van de doelen van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Zodra ouders en school samenwerken, nemen de leeropbrengsten en het welbevinden van leerlingen toe. Ouderbetrokkenheid is daarmee belangrijk voor elke leerling en vooral voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ouderbetrokkenheid draagt eraan bij dat minder leerlingen ‘tussen wal en schip belanden’. School en ouders hebben elkaar dus hard nodig voor succesvol passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Rubriek: Beschouwing

Handelingsgericht integraal arrangeren

Tijn Nuyens

POM 2013 nummer 2

School, ouders en externe deskundigen creëren samen een nieuw perspectief voor kinderen die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, door opnieuw met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een (externe) trajectbegeleider.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Ondersteuning (extra) | Samenwerken

Rubriek: Beschouwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.