Zoeken op trefwoord 'Ontwikkelingsperspectief (OPP)'

OPP, hoe zit dat ook alweer?

Guus Beenhakker, Albert Kamphuis

POM 2019 nummer 4

Zes jaar geleden is het voormalige handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectiefplan (opp). Zoals de naam al doet vermoeden, wordt in dit plan het ontwikkelingsperspectief van een leerling vastgelegd. Maar er bestaan tussen scholen nog grote verschillen in hoe met het ontwikkelingsperspectief wordt gewerkt. Is het opp een noodzakelijk onderdeel of een onmisbaar document voor goed onderwijs aan een leerling die ondersteuningsbehoeftes heeft? Vanwege die verschillen in de praktijk zetten we de kansen uiteen die het document de scholen biedt, zodat ouders en de school er samen goed mee omgaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Werken met het opp

José van der Hoeven, Corien van der Linden, Heleen van der Stege

POM 2019 nummer 4

Het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs heeft zijn weg naar de praktijk gevonden. Het draagt bij aan bewustwording en nodigt uit tot opbrengstgericht werken. Elders in dit blad wordt beschreven hoe een opp wordt opgesteld, welke functies het heeft en hoe ermee gewerkt kan/moet worden. Dit artikel bespreekt de resultaten van een aantal onderzoeken over de introductie en de werking van het opp. Aan de orde komt hoe scholen ermee omgaan, welke rol samenwerkingsverbanden spelen en hoe het document in de praktijk toegepast wordt. Het is gebaseerd op diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die sinds 2014 in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs zijn uitgevoerd. Daarnaast is gebruikgemaakt van ander relevant onderzoek. Zie voor de volledige lijst van onderzoeken de website bij dit blad.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderzoek | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

'Leve onze leraren'

Guus Beenhakker, Emiel van Doorn

POM 2019 nummer 1

“Onze leraren zijn geweldig. En bovenal deskundig”, vindt Emiel van Doorn. Maar ze hebben gaandeweg steeds meer op hun schouders gekregen volgens de expert in mediërend leren. Wat Van Doorn tegen de borst stuit is het gebruik van eindeloos vaste protocollen, instructiemodellen en toetsen. “Dat maakt onze leraren vooral bekwaam in het geven van instructie en in het begeleiden van hun leerlingen. Dankzij dat vele toetsen wordt er (te) veel druk op zowel de leerlingen als de leraar gelegd.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Leerkracht/Docent | Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Geschillen ontwikkelingsperspectief

Anne Dekkers

POM 2018 nummer 2

Sinds het nieuwe kalenderjaar heeft de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) een aantal uitspraken gedaan over het ontwikkelingsperspectief. De meest interessante wordt in dit artikel toegelicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Rubriek: Juridisch

Nieuwe wetgeving 'Ontwikkelingsperspectief Plan' per augustus 2017

Jos Gerards

POM 2017 nummer 4

De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief is veranderd. In de nieuwe wet wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Wat betekent dit en wat is er nog meer veranderd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Checklist: Handelingsadviezen voor bao- en s(b)o-scholen

POM 2017 nummer 4

De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief (opp) is aangepast en is per 1 augustus in werking getreden. Er is een handelingsdeel toegevoegd. Scholen moeten bij het opstellen van een opp overeenstemming bereiken met ouders en dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Checklist

Vaststellen opp terwijl ouders niet instemmen kan, maar...

Pauline Demacker

POM 2017 nummer 1

Voordat een ontwikkelingsperspectief (opp) wordt vastgesteld moet de school daarover met de ouders op overeenstemming gericht overleg (oogo) voeren. De
school kan niet volstaan met het in een bijlage opnemen van de reactie van ouders op het opp en het vervolgens eenzijdig vaststellen van dit plan. Op zijn minst moet naar aanleiding van de reactie van ouders nog een gesprek gevoerd worden. Daarin kan de school ouders mededelen wat met hun reactie wordt gedaan en wat de status van het opp is. De vaststelling van het opp moet duidelijk worden gemarkeerd en gecommuniceerd met ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Rubriek: Juridisch

Geschillencommissie Passend Onderwijs

Pauline Demacker

POM 2016 nummer 2

In de uitspraak die deze keer aan de orde komt oordeelde de commissie dat de beslissing een leerling te verwijderen voorbarig was. Een van de redenen die misschien wel de doorslag gaf bij dit oordeel bleek een heel bijzondere.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Rubriek: Juridisch

De toelaatbaarheidsverklaring: gift of last?

Stephan Schellens

POM 2015 nummer 5

Als een leerling naar het speciaal (basis-)onderwijs gaat, is daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Ouders die het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid van hun kind kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar maken. Die bezwaren worden voor de meeste samenwerkingsverbanden behandeld door de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo en (v)so, kortweg de LBT. Hoe ervaren schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en ouders de nieuwe regels? Is de toelaatbaarheidsverklaring voor hen een gift of een last? Dilemma’s te over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Het OPP, wat staat daar eigenlijk in?

Guus Beenhakker

POM 2014 nummer 5

Voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen, moeten scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. In zo’n OPP beschrijft de school welke doelen een leerling kan halen op de school waar hij les krijgt en hoe de school hem daarin ondersteunt. Veel scholen hebben geen of weinig ervaring met zo’n document, waardoor verwarring en onduidelijkheid ontstaat. De PO-raad organiseert bijeenkomsten voor schoolleiders en ib’ers, om
hen te informeren over de inhoud van het OPP en de regels die er zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Wet- en regelgeving