Zoeken op trefwoord 'Ondersteuningsplan (OP)'

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

Thea de Graaf

POM 2018 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei bestaat uit 33 schoolbesturen en 131 schoollocaties. Het samenwerkingsverband is bezig met de ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsplan. Over een half jaar moet dit klaar zijn, dus het proces hiertoe is in volle gang. Directeur Thea de Graaf legt uit hoe dit proces eruit ziet, wat er goed gaat en met welke leerpunten er aan de slag wordt gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Inspiratietrip rondom passend onderwijs

Guus Beenhakker, Marianne van Kalmhout

POM 2017 nummer 4

Bestuurlijke ontwikkeling voor passend onderwijs

Schoolbesturen hebben vaak tegenstrijdige belangen. In die gevallen treedt vaak wrijving op in het ingezette en het uitgevoerde beleid. Het samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis, Onderwijs Dat Past (ODP) heeft daarom gekozen voor een nieuwe bestuurlijke inrichting. Daarnaast wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van een aangescherpte onderwijsvisie.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Ondersteuningsplan (OP) | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

De 'inhoud' kan prima de 'vorm' volgen - het model 'Zeeuws-Vlaanderen'

Michiel Minderhoud

POM 2014 nummer 1

Bij de inrichting van samenwerkingsverband PO2903 stonden de schoolbesturen van Zeeuws-Vlaanderen voor dezelfde ‘rijstebrijberg’ waar elk Nederlands samenwerkingsverband in oprichting mee geconfronteerd werd. Inhoudelijke thema’s, wettelijke voorschriften, keuze rechtspersoon, gouvernance, dilemma’s rond macht en geld en communicatieve uitdagingen. Waar te beginnen en hoe te beginnen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk

Financiën binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2013 nummer 3

Een kwestie van begrijpen en maken van verantwoorde keuzes binnen wettelijke kaders

Vaak hoor je dat passend onderwijs een bezuinigingsmaatregel is en dat we naar verwachting in de toekomst nog meer leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben met minder middelen in de reguliere basisschool een passend onderwijsaanbod moeten bieden. Maar is dat wel zo? In dit artikel wordt in grote lijn van de toekomstige bekostiging op een rij gezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Het gaat niet om het geld

Luuk van Aalst, Ron Benjamins, Rich van den Berg

POM 2013 nummer 3

‘Eigenlijk wil ik het helemaal niet over geld hebben,’ zegt Rich van den Berg, directeur van het samenwerkingsverband in de regio Leiden. ‘Het gaat niet om het geld, het gaat om een andere manier van kijken naar wat kinderen nodig hebben om passend onderwijs te krijgen.’ Haar samenwerkingsverband heeft geen geldzorgen. De komende jaren komt er geld bij. Dat geldt niet voor het samenwerkingsverband van Luuk van Aalst uit Zutphen. De komende jaren moet hij anderhalf miljoen euro inleveren. ‘Daar zijn we bezorgd om. Maar toch lukt het om mensen enthousiast te maken voor een nieuwe manier van werken voor zorgleerlingen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk

Rubriek: Interview

Inhoud van het ondersteuningsplan

Jacques van den Born

POM 2013 nummer 3

In de Wet Passend Onderwijs is opgenomen dat elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplan moet opstellen voor een periode van 4 jaar. In het wettelijk kader en het Referentiekader PO staat een nadere concretisering van de inhoud ervan. Ook wordt uiteengezet wat de rol is van de gemeenten en van de inspectie en de wijze waarop medezeggenschap is georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Ouders en personeel kunnen nu via de MR en de OPR op twee niveaus meedoen

Walter van de Calseyde, Jan de Vos

POM 2013 nummer 1

De verplichte invoering van passend onderwijs heeft invloed meerdere bestuursniveaus binnen de school. Op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad (MR) adviesbevoegdheid op het schoolondersteuningsprofiel. Op het niveau van het samenwerkingsverband komt er een nieuw medezeggenschapsorgaan, de ondersteuningsplanraad (OPR). Die heeft instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan. We vroegen Jan de Vos van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs naar de voordelen, knelpunten en aandachtspunten bij deze ontwikkelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ondersteuningsplan (OP) | Ouders/Betrokkenheid | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview