Zoeken op trefwoord 'Evaluatie/reflectie'

Hobbelige weg naar inclusiever onderwijs

Jack Biskop, Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 4

Evaluatie Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs bij wet ingevoerd. Bij de start van de wet is meteen afgesproken om in de periode 2015-2020 de wet goed te evalueren. Die opdracht is weggelegd bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In dit artikel willen wij de voornaamste conclusies van het rapport nog een keer langs lopen en vanuit die conclusies aangeven wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn voor de toekomst.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Organisatie

Rubriek: Beschouwing

Verevening versterkt kansenongelijkheid

Jos Gerards, Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 4

Overheidsbeleid stuurt lang niet altijd in een consequente richting; maar werkt soms zelfs tegen elkaar in. Zo is kansengelijkheid een van speerpunten van het Nederlandse onderwijsbeleid. Ook benoemt OCW het tegengaan van segregatie en overbelaste scholen als actiepunten. Gek genoeg zorgt de ‘verevening’ vanuit passend onderwijs juist voor kansenongelijkheid en meer segregatie en overbelaste scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Evaluatie/reflectie | Organisatie

Rubriek: Opinie

Professional in de spiegel: omgaan met eigen reacties bij leerlingen

Guus Beenhakker

POM 2020 nummer 2

De onderwijsinspectie constateert dat de kansenongelijkheid toeneemt. Dat is reden voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om met dit onderwerp aan de slag te gaan. In de regio Noord-Kennemerland leidde dit tot de pilot ‘Professional in de spiegel’. Het doel is om het reflectievermogen van de professional te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Professionalisering

'Keuzevrijheid leidt tot te grote verschillen'

Olga Koppenhagen, Nicole Teeuwen

POM 2020 nummer 1

Nicole Teeuwen over de weerbarstige praktijk van passend onderwijs

Komend voorjaar staat de officiële evaluatie van passend onderwijs op de politieke agenda. In de Tweede Kamer zal dan gedebatteerd worden over de vraag of het gelukt is om na de invoering van de Wet passend onderwijs in 2015, alle kinderen de vorm van onderwijs te geven die bij hen past, op een school die bij hen past. In de aanloop daarnaartoe schreven Nicole Teeuwen en Marieke Dekkers het boek Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder.
PO Magazine praat met haar over verleden, heden en toekomst van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Interview

Netwerk LPO: Toezicht

Jack Biskop

POM 2019 nummer 5

Of je nu spullen maakt, diensten verleent of op wat voor manier ook actief bent in de samenleving: als professional is het goed om af en toe een kritische blik van een ander toe te laten op wat je doet. In onderwijsland hebben we dat gesplitst in intern en extern toezicht. Van binnenuit kijkt een Raad van Toezicht mee en van buitenaf is het de Onderwijsinspectie die toezicht houdt. Afgelopen week had ik het genoegen dat mijn volledig onafhankelijke Raad van Toezicht (sinds een jaar in werking) én de Onderwijsinspectie hun toezicht kwamen uitoefenen in het samenwerkingsverband. Een mooi moment om eens stil te staan bij dat fenomeen toezicht en wat dat betekent of kan betekenen voor een organisatie als een samenwerkingsverband van schoolbesturen. Kort gezegd: wat heb je nou aan al dat
toezicht? En: wie heeft er wat aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie

Rubriek: Opinie

Checklist: Speerpunten voor Evaluatie Passend Onderwijs

POM 2019 nummer 5

In de eerste helft van 2020 worden de uitkomsten bekend van de landelijke evaluatie van Passend onderwijs die de NRO in opdracht van het ministerie van OCW laat uitvoeren door een consortium van onderwijsinstituten. De VO-raad en de PO-Raad werken samen aan een inbreng in deze evaluatie en hebben daartoe acht speerpunten geformuleerd. De Adviesraad van Schoolleiders is in grote lijn positief over de speerpunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie

Rubriek: Checklist

De positie van ouders in passend onderwijs

Pauline van Eck, Rianne Exalto

POM 2019 nummer 5

Met een combinatie van maatregelen beoogt de Wet Passend Onderwijs het voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, eenvoudiger te maken om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze
stelselwijziging voor ouders?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Onderzoek

Tevreden over de kwaliteit van passend onderwijs?

Jos Gerards, Peter de Vries

POM 2019 nummer 4

Er is veel ontevredenheid bij leerkrachten over passend onderwijs. Dat resoneert in het veld, in de media en werd onlangs wederom bevestigd door een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOB) onder haar leden. De ontevredenheid is zo groot dat passend onderwijs kwalitatief mislukt lijkt te zijn. Auteurs bestrijden dat tevredenheidsmetingen een dergelijke conclusie rechtvaardigen en reflecteren in dit artikel op ‘tevredenheid’ en ‘kwaliteit’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Werkbeleving

Rubriek: Opinie

Tweede Kamer: passend onderwijs heeft verbetering nodig

Jack Biskop

POM 2019 nummer 4

Op 26 juni jl. voerde de Vaste Kamercommissie OCW het jaarlijkse debat over de voortgang van passend onderwijs met minister Slob. Basis van het debat was de gedegen 13de voortgangsrapportage passend onderwijs, maar de aandacht ging vooral uit naar de kritiek die geuit wordt in de enquête van de vakbond AOb en allerlei populistische berichtgeving uit het land. Op de ene plek dreigt het speciaal basisonderwijs te verdwijnen, op een andere plek is onderwijs voor hoogbegaafden slecht geregeld in de ogen van ouders. Geïnspireerd door de voortgangsrapportage gaf de minister aan dat goede vooruitgang wordt geboekt. Hij wil deze positieve beweging versterken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Politiek | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Beschouwing

Werken met het opp

José van der Hoeven, Corien van der Linden, Heleen van der Stege

POM 2019 nummer 4

Het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs heeft zijn weg naar de praktijk gevonden. Het draagt bij aan bewustwording en nodigt uit tot opbrengstgericht werken. Elders in dit blad wordt beschreven hoe een opp wordt opgesteld, welke functies het heeft en hoe ermee gewerkt kan/moet worden. Dit artikel bespreekt de resultaten van een aantal onderzoeken over de introductie en de werking van het opp. Aan de orde komt hoe scholen ermee omgaan, welke rol samenwerkingsverbanden spelen en hoe het document in de praktijk toegepast wordt. Het is gebaseerd op diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die sinds 2014 in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs zijn uitgevoerd. Daarnaast is gebruikgemaakt van ander relevant onderzoek. Zie voor de volledige lijst van onderzoeken de website bij dit blad.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderzoek | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Van sbo naar regulier, een passende context?

Bianca van den Berg, Bas Wesseldijk

POM 2019 nummer 1

Goed onderwijs is onderwijs dat past bij het kind, ook wanneer dit betekent dat er extra ondersteuning nodig is. In het hele land zijn samenwerkingsverbanden, besturen, scholen en leraren hard aan het werk om passend onderwijs te realiseren en voor elk kind een passende plek te vinden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Passend onderwijs geslaagd?

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 1

Wanneer passend onderwijs al dan niet geslaagd is, is niet eenduidig te stellen. Is dat als er (bijna) geen thuiszitters meer zijn? Is dat als er (veel) minder toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) worden afgegeven? Is dat als het aantal geschillen over passend onderwijs (navenant) is afgenomen? Vanuit juridisch oogpunt wordt een aantal zaken belicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Juridisch

Evaluatie passend onderwijs

POM 2019 nummer 1

Wanneer zijn we geslaagd?

Centraal in dit nummer staat de vraag wanneer passend onderwijs geslaagd is. De redactie wilde graag ook een heleboel mensen ‘in het veld’ peilen. Dat is gebeurd via een vraagstelling aan enkele duizenden personen in het werkveld. Graag beschrijven we enkele bevindingen op basis van 206 ingestuurde antwoorden. Een tweede ronde, waarin vijf stellingen worden geprioriteerd, wordt door 113 mensen ingevuld. Het geeft een goede kijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie

Rubriek: Onderzoek

Onderzoek: Instroom bij het speciaal basisonderwijs

POM 2018 nummer 5

In het kader van de Landelijke Evaluatie Passend Onderwijs is onderzoek gedaan naar de instroom en de problemen van leerlingen in het sbo. De aanleiding was dat er geruchten gaan dat leerlingen er steeds later instromen en dat de problematiek almaar toe zou nemen. Het onderzoek is uitgewerkt door de NRO over een periode van 2008 tot 2018. Dit lange traject is gekozen om goed uitspraak te kunnen doen over trends en loopbanen van leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Onderzoek

Passend onderwijs: Fase Drie

Jos Gerards

POM 2018 nummer 2

Na het oprichten en inrichten start dit jaar de volgende fase van passend onderwijs. Dat is de fase van anders arrangeren; de fase van nieuw onderwijsdesign. De scholen en schoolbesturen zijn nu echt aan zet!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Meer aandacht voor de onderwijspraktijk

Jos Gerards, Bas Wesseldijk, Floor Wijnands

POM 2017 nummer 4

Nieuw onderzoekskader samenwerkingsverbanden:

Vanaf dit schooljaar houdt de inspectie toezicht op samenwerkingsverbanden volgens een nieuw onderzoekskader. Na een paar pilotjaren is het systeem werkbaar genoeg. In de nieuwe werkwijze wordt een relatie gelegd tussen het toezicht op schoolbesturen en het toezicht op samenwerkingsverbanden en wordt veel aandacht besteed aan de onderwijspraktijk op scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Evaluatie/reflectie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Uitwisseling leidt tot inspiratie

Femke van den Berg, Ton Duif

POM 2017 nummer 3

In Europees verband delen schoolleiders kennis, gedachten en ideeën binnen ESHA, de European School Heads Association. Wat levert dat op? PO Magazine vroeg het Ton Duif, voormalig ESHApresident en nog altijd actief binnen deze organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Internationaal | Onderwijsvisie

Drie manieren om van passend onderwijs een succes te maken

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 2

Het is nu tweeënhalf jaar geleden dat passend onderwijs werd ingevoerd. Sindsdien is in veel regio’s de ondersteuning aan leerlingen voelbaar veranderd. De meeste scholen hebben handelingsgericht werken ingevoerd en begeleiders vanuit het samenwerkingsverband komen meedenken over oplossingen als leraren, ouders en kinderen samen vastlopen. Hoe staat passend onderwijs er nu voor? Welke ontwikkelingen en kansen zijn er? Ron Benjamins probeert de hoofdlijnen te zien en doet drie aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

Checklist: Gebeurt wat bedoeld is?

POM 2017 nummer 2

Het consortium van Evaluatie Passend Onderwijs (www.evaluatiepassendonderwijs.nl) heeft in februari deel 2 uitgegeven van de ‘Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs’. In dit deel staan eerste ervaringen met de stelselverandering centraal. De vraag ‘gebeurt er nu eigenlijk wat bedoeld is’ wordt onder de loep
genomen. De blik is gericht op de bedoelde effecten van die beleidsinstrumenten op stelselniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie

Rubriek: Checklist

Leergesprekken: waarom, hoe en wat

Martine Creemers

POM 2016 nummer 4

Er wordt de hele dag tegen leerlingen gepraat, maar wordt er ook voldoende met hen gesproken? Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 80 procent van de interactie tussen leerkracht en leerling over de leerstof gaat. Er blijft dan nog 20 procent over voor gesprekken die gaan over de mening en beleving van de leerling. Dit artikel geeft een brede beschrijving van het waarom, hoe en wat van leergesprekken en op welke wijze een school hier vorm aan kan geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Handelingsgerichtwerken (HGW)

Checklist: Evaluatie van de ondersteuning

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 3

Het is een goede gewoonte als de directeur en de intern begeleider tegen het einde van het jaar samen evalueren hoe het staat met de ondersteuning op school. Wat gaat zo goed dat we het zeker zo moeten houden? En wat kan volgend schooljaar zeker anders en beter? Zeven onderwerpen die je niet mag vergeten bij de evaluatie van de ondersteuning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ondersteuning (extra)

Rubriek: Checklist

Passend onderwijs vraagt om verbindend leiderschap

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 2

Aan het begin van dit schooljaar verschenen veel onderzoeksrapporten over passend onderwijs. Het algemene beeld was dat afspraken en procedures op papier aardig geregeld zijn, maar dat het in de praktijk nog vaak mis gaat. De samenwerking tussen mensen en organisaties laat te wensen over. Scholen en ouders, onderwijs en jeugdhulp, samenwerkingsverbanden en besturen zetten elkaar onder druk. Iedereen is bezig met wat de ander niet goed doet. Dat is begrijpelijk,
maar dat is niet de manier om van passend onderwijs een succes te maken. Er is een manier die veel beter is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie

1 jaar passend onderwijs: de stand van zaken

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 4

De afgelopen weken werden veel onderzoeken gepubliceerd, waarin de balans wordt opgemaakt na een schooljaar lang werken met passend onderwijs. Het lijkt erop dat de basale afspraken over de ondersteuning aan leerlingen in bijna alle regio’s wel geregeld is. Maar juist als het ingewikkeld wordt of als het erop aan komt, gaat het nog wel eens mis. De organisatie van zorgplicht, maatwerk voor complexe ondersteuningsvragen en het voorkomen van thuiszitters – dat levert allemaal nog hoofdbrekens op. Ondertussen zijn de meeste leerkrachten in het primair onderwijs er niet van overtuigd dat er in hun klassen nog ruimte is voor meer leerlingen die extra tijd en aandacht vergen. Passend onderwijs staat. Maar het loopt nog niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Zorgplicht

Rubriek: Beschouwing

Passend onderwijs: Hoe staan we er voor?

Jack Biskop, Peter Lemmens

POM 2014 nummer 4

Marja van Bijsterveldt, de vorige minister van Onderwijs, beloofde de Tweede Kamer de vinger aan de pols te houden bij de invoering van passend onderwijs. Afgelopen maart kon de Kamer de vierde voortgangsrapportage in ontvangst nemen en in juni volgde de vijfde. Begin juli debatteerde de Kamer met staatssecretaris Dekker over het passend onderwijs. De vinger van de politiek ligt dus voortdurend op de pols van het passend onderwijs, maar wat leverden de voortgangsrapportages eigenlijk op? En hoe wordt de voortgang in de praktijk ervaren. In dit artikel worden de hoofdlijnen van de voortgangsrapportages kort op een rijtje gezet en vervolgens besproken met Peter Lemmens, consultant van BMC en betrokken bij de invoering van passend onderwijs in verschillende regio’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Het aftellen is begonnen

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 1

De invoering van passend onderwijs heeft de afgelopen weken veel aandacht gekregen van de politiek en landelijke organisaties. Over een half jaar gaat de nieuwe wet- en regelgeving in. Uit voortgangsrapportages blijkt dat nog lang niet alles geregeld is. De boodschap aan samenwerkingsverbanden is: schuif praktische zaken niet verder voor je uit en maak duidelijk aan leraren en ouders wat zij kunnen verwachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

Leidinggeven aan leraren

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 1

Leraren die hun vak verstaan geven vorm aan passend onderwijs. Om dat te bereiken is een vernieuwde rol van de schoolleiding nodig. Dit is één van de verrassende stellingen die John Hattie formuleert in zijn boek “Visible Learning for Teachers”. Het gaat om een verschuiving van “onderwijskundige leiding” (met te veel nadruk op het onderwijs) naar “leiders voor leren” die het accent leggen op het leren van kinderen en volwassenen. Daarbij is de primaire focus niet “wat wordt onderwezen?” en “hoe wordt het onderwezen?”. Leiders voor leren gaan uit van vragen als “hebben de leerlingen essentiële kennis en vaardigheden verworven?”, “hoe weten we dat?” en “hoe kunnen we die gegevens gebruiken om het onderwijs te verbeteren?”. Het is een subtiel verschil, maar wel een verschil dat leidt naar een interessante blikwisseling. Het eind van het proces en de resultaten zijn niet alleen belangrijk, maar ook het leerproces dat leidt tot resultaten. Dit geldt voor zowel het leerproces van leerlingen als van leraren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie

Rubriek: Beschouwing

Vanaf nu gaat het om de inhoud

Ron Benjamins, Rinda den Besten

POM 2013 nummer 3

‘Het oprichten van de nieuwe samenwerkingsverbanden heeft heel veel tijd en energie gekost. En dat is ook logisch. Nu is de inhoud aan de beurt,’ vindt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad over de invoering van passend onderwijs, negen maanden voordat de wet ingaat. ‘Er zijn nog steeds mensen die denken dat er straks bussen vol met moeilijke leerlingen naar gewone scholen komen, maar dat is helemaal niet zo.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs

Rubriek: Interview