Zoeken op trefwoord 'Eigenaarschap'

Wanneer blijft een leerkracht zitten?

Paul Baan

POM 2020 nummer 3

Het onderzoek Klassewerkplek is ontstaan om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het lerarentekort in het primair onderwijs. De focus ligt op het voorkomen van uitstroom. Want hoewel er een positieve trend zichtbaar is, is de uitstroom nog steeds te hoog. Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten. Dit percentage was aan het dalen, maar met de intrede van bijvoorbeeld zijinstromers kan dit percentage weer gaan stijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Onderzoek | Praktijk | Werkbeleving

Rubriek: Onderzoek

Van wie is nu eigenlijk de school?

Henk van der Pas

POM 2020 nummer 2

Van wie is nu eigenlijk de school? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. De term school is zoveel meer dan alleen het gebouw. Het gaat ook over de manier waarop het onderwijs is ingericht. Wanneer iemand een huis koopt is het antwoord vrij eenvoudig. De koper is eigenaar van het huis, bezit de stenen en mag het inrichten en bewonen op een manier waarop de koper het wil. De betaler bepaalt. Maar wie is nu de betaler van de school? En bepaalt de betaler van het gebouw ook de inrichting van het onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Opinie

Laten we de weg naar 'normaal' terugvinden

Remko Iedema

POM 2020 nummer 2

Toen één van mijn dochters problemen kreeg op school, kwam ik in mijn eigen werk terecht. Als manager bij een gemeente had ik de Jeugdwet helpen invoeren. Ik kende de beleidskaders van buiten en wist precies hoe de relatie met passend onderwijs in elkaar zat. Mijn kennismaking met de praktijk ervoer ik als een botsing. In mijn rol van vader zag ik dat er van dat mooie beleid in de praktijk soms weinig terechtkwam. Maar ook zag ik wat anders: tegen een aantal zaken die ik als manager altijd heel vanzelfsprekend had gevonden, keek ik als vader toch heel anders aan. Het ene ‘normaal’ – dat van de manager – streed met het andere ‘normaal’ – dat van de vader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Opinie

Probeer niet het kind te veranderen, verander de context

Ilse van den Heuvel

POM 2020 nummer 1

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. We willen dat onze kinderen zelfstandig leren denken en dat hun autonomie wordt vergroot. Echter: daarnaast hebben de kinderen en jongeren nog steeds structuur, regels en grenzen nodig. Hoe geef je je grenzen aan op een manier die past bij de huidige maatschappij? Hoe geef je grenzen aan vanuit je (ouderlijk) gezag in plaats vanuit macht? Hoe blijf je in contact met het kind of de jongere en verlies je niet je
geduld maar houd je vol?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Ouders/Betrokkenheid | Pedagogisch handelen | Samenwerken

Zicht krijgen op wat werkt

Herma Korenromp, Bert Wienen

POM 2020 nummer 1

Een onderzoek naar samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

“Ik merk helemaal niets van het samenwerken met de jeugdhulpverlener” of, “ik merk dat ik alleen maar werk ervan heb op het moment dat de jeugdhulpverlener in de klas komt” zo reageerden een aantal leraren toen we hen in een kleine steekproef bevroegen over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het was een belangrijk signaal en om dit signaal beter te begrijpen ontstond het verlangen om onderzoek te doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Jeugdhulp | Onderzoek | Samenwerken

Rubriek: Onderzoek

Goed onderwijs kan niet zonder kindgesprekken

Albert Kamphuis

POM 2019 nummer 4

Veel scholen denken na over manieren om kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij hun eigen leerproces. Het uitgangspunt hierbij is dat leerkrachten niet meer helemaal zelf bedenken en bepalen wat en hoe er geleerd wordt, maar dat doen door regelmatig met kinderen individueel in gesprek te gaan. Door goed te luisteren naar kinderen krijgt de leerkracht meer zicht op waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en wat er nodig is om tot een volgende stap te komen. Het gesprek is daarmee een krachtig middel om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkelingsproces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Ouders/Betrokkenheid

Passend onderwijs in de Hoeksche Waard: eigenzinnig, maar het lukt

Pierre den Hartog, Rien Strootman

POM 2018 nummer 5

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Hoeksche Waard is met vijf schoolbesturen, veertig scholen en ongeveer 6000 leerlingen een klein samenwerkingsverband. Maar wel eigenzinnig. Die eigenzinnigheid heeft ervoor gezorgd dat de regio als een op zichzelf staand verband bleef opereren en geen onderdeel werd van ‘het grote Rotterdam’, zoals Rien Strootman en Pierre den Hartog het benoemen. Beide heren staan aan het roer van de Hoeksche Waard en schetsen trots wat is bereikt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Passend onderwijs is niet eenvoudig

Mirjam van Oers

POM 2018 nummer 4

De bedoeling van de recente stelselwijzigingen voor de jeugd - passend onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) - is mooi: samen verantwoordelijkheid nemen voor het kind, zo dicht mogelijk bij de eigen leefwereld. Niemand zal daartegen zijn, maar het is niet eenvoudig. Iedereen kan zich uit de eigen omgeving wel een kind voor de geest halen voor wie opgroeien niet vanzelf gaat. Dat buurmeisje van wie je de ouders ’s avonds door de muren woorden naar elkaar hoort roepen waarvan je het bestaan niet eens kende. De puberzoon van je collega, die ’s nachts niet achter de computer vandaan te halen is omdat het op dat moment dag is in Amerika. Het klasgenootje van je kind dat ineens ernstig ziek wordt. Of je eigen kind dat na elk weekeinde in tranen weigert de drempel van de school over te gaan.Een kind laat zich niet delen: thuis, school en vrije tijd zijn met elkaar verweven. Op al deze levensgebieden moet het minstens ‘goed genoeg’ gaan om gezond op te groeien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

Kabinet houdt koers in passend onderwijs

Jack Biskop

POM 2018 nummer 4

In de aanloop naar een uitvoerig, maar liefst zeven uur durend, debat in de Tweede Kamer op 2 juli hebben flink wat Kamerleden in de media heftige kritiek geuit op passend onderwijs als zodanig. Dat ging vaak over de inrichting en werking van samenwerkingsverbanden, het ontbreken van inzicht in de besteding van de middelen en het gevoel van leraren, ouders en andere stakeholders weinig invloed te hebben op de manier waarop passend onderwijs vorm krijgt en wordt uitgevoerd. De minister heeft voorafgaand aan het debat in een brief uiteengezet hoe hij naar de evaluatiegegevens in de voortgangsrapportage kijkt en welke stappen hij wil zetten om de koers op passend onderwijs te versterken. Met die brief heeft minister Slob kennelijk de juiste toon getroffen, want in het debat werd door alle partijen de koers van het kabinet omarmd en kreeg de minister volop ruimte om zijn acties langs drie lijnen te gaan uitvoeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Wet- en regelgeving

Netwerk LPO: Eigenaarschap

Theo van Rijzewijk

POM 2018 nummer 2

Eigenaarschap van passend onderwijs ligt bij scholen en leraren. Maar wat is eigenaarschap? En wat doet dat met mensen? In ieder geval willen we dat de scholen verder ontwikkelen zodat ze nog beter in staat zijn om voor zoveel mogelijk kinderen passende ondersteuning te bieden. En daarbij moet de regie zoveel mogelijk bij de uitvoerders liggen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap

Rubriek: Opinie

Het is zeker dat het anders moet

Sjef Drummen

POM 2018 nummer 1

‘But to live outside the law, you must be honest’ gebruikt Sjef Drummen als titel voor zijn lezing. Het is een zin uit een lied van Bob Dylan. Vrij vertaald betekent het dat je zuiver op de graat moet zijn als je iets buiten de wet doet. Je moet een goed verhaal hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijsvisie

Van wie is dit aapje?

Job Christians

POM 2017 nummer 3

Werken aan een professionele cultuur op de werkvloer

Marja is schoolleider. Samen met een deel van het team organiseert ze de sportdag voor alle leerlingen. Tanya is een van de collega’s van de projectgroep en heeft de taak om met de sportclub in de directe omgeving van de school voldoende spelbegeleiders en scheidsrechters te organiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

De schoolleider tussen team en bestuurder

Petra van Haren, Marten Hazenberg, Deborah Snoeren, Jan Timmers, John Vullings

POM 2017 nummer 3

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? PO Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider tussen team en bestuurder’ de derde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Pionieren om passend onderwijs tot een succes te maken

Guus Beenhakker, Nicole Hanegraaf

POM 2017 nummer 2

Dat doe je met je team

“Ik hoor vaak mensen zeggen ‘je moet je team meenemen’. Maar ik vind het veel belangrijker om met mensen in gesprek te gaan over wat we goed onderwijs vinden”, zegt Nicole Hanegraaf, clusterdirecteur van Delta Onderwijs in Oosterhout. “Dat gaat niet over mensen meenemen, maar over samen met mensen steeds bewust zijn van waar je samen mee bezig bent en waarvoor je het doet.” Stilstaan bij wat er gebeurt het nieuws of in de samenleving hoort daar ook bij. “We hebben een naar buiten gerichte blik en kijken graag naar wat er in de samenleving gebeurt. Daarbij stellen we steeds de vraag wat dat betekent voor ons
onderwijs en leggen de link met wat wij met dat onderwijs voor ogen hebben. Daar denken we met zijn allen steeds over na.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie

Schoolleiders over hun werk

Ron Benjamins, Nanja van Es, Hans Veldsink

POM 2017 nummer 2

Er zijn boekenkasten vol geschreven over leidinggeven, onderwijsontwikkeling, verandermanagement, proceskunde en organisatiepsychologie. Wat levert dat in de praktijk op? Met welke ideeën en ervaringen werken schoolleiders aan de ontwikkeling van hun team en hun school? Nanja van Es en Hans Veldsink zijn beiden ervaren schoolleider. Ze vertellen over hun vak, hun visie en praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Verandering

Drie manieren om van passend onderwijs een succes te maken

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 2

Het is nu tweeënhalf jaar geleden dat passend onderwijs werd ingevoerd. Sindsdien is in veel regio’s de ondersteuning aan leerlingen voelbaar veranderd. De meeste scholen hebben handelingsgericht werken ingevoerd en begeleiders vanuit het samenwerkingsverband komen meedenken over oplossingen als leraren, ouders en kinderen samen vastlopen. Hoe staat passend onderwijs er nu voor? Welke ontwikkelingen en kansen zijn er? Ron Benjamins probeert de hoofdlijnen te zien en doet drie aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Basisondersteuning | Eigenaarschap | Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Beschouwing

"Ik gun een leerling onderwijs dichtbij huis"

Guus Beenhakker, Ton Paulusse

POM 2016 nummer 5

Met slechts zestig leerlingen op de hele school is er een gemoedelijke sfeer bij de Sint Gerardusschool in het oost-Brabantse plaatsje Weebosch, vlakbij de grens met België. De school kent maar twee klassen, waar leerlingen van verschillende leeftijden aan het werk zijn. Passend onderwijs aanbieden is onontkoombaar om het onderwijs te kunnen uitvoeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Eigenaarschap | Organisatie | Passend onderwijs

De volgende stap in passend onderwijs is al lang gezet

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 5

Wat zou het opleveren als we een nummer maken waarin we op zoek gaan naar scholen die alles doen wat nodig is om hun leerlingen goed te laten leren? En die daarbij verder moeten gaan dan de meeste reguliere scholen? Dat was het idee achter dit nummer van Passend Onderwijs Magazine. Onderwijs in Nederland dat al bestaat en in sommige opzichten al een stap verder is dan de meesten van ons voor mogelijk houden. Wat doen die scholen dan anders of beter? Wat kunnen we van ze leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Passend onderwijs | Praktijk

Checklist: Aanbevelingen van pioniers

POM 2016 nummer 5

In dit nummer komen bevlogen professionals aan het woord over de manier waarop zij nieuwe wegen zoeken in de organisatie van hun onderwijs. Daar valt iets van te leren. Dit zijn hun aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Praktijk

Rubriek: Checklist

"Zodra zorgaanbieders zich mede-eigenaar gaan voelen van onderwijsdoelen, ontstaat ideaal passend onderwijs"

Monique Baan, Walter van de Calseyde, Bert Wienen

POM 2016 nummer 4

Een belangrijk fundament van passend onderwijs betreft het effectief en efficiënt verbinden van onderwijs en jeugdhulp. Zoals bij veel transities is de dagelijkse praktijk vaak iets weerbarstiger dan de ambities van de tekentafel. We vroegen twee experts, Monique Baan (MB) en Bert Wienen (BW), waar de missies binnen onderwijs en jeugdhulp elkaar raken. Hoe ziet het ideaalbeeld eruit? En wat zijn voorlopig de knelpunten binnen die verbinding? Beiden zijn vanuit de jeugdzorg in het onderwijs terecht gekomen, dus ze kennen zowel onderwijs als jeugdhulp uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Onderwijsvisie | Samenwerken

Rubriek: Interview

Regie versterken in het onderwijs; een basishouding

Elena Carmona van Loon

POM 2016 nummer 4

Het is mijn dagelijkse praktijk om na te denken hoe betekenisvolle relaties in het leven van jonge mensen het verschil kunnen maken. Passend onderwijs gaat hierover. Het gaat er niet om leerlingen die zich bijzonder ontwikkelen op een andere manier te behandelen, het gaat erom de relatie bewuster in te zetten. Leerkrachten kunnen dat. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat leerkrachten juist bij die leerlingen die extra aandacht nodig hebben en veel van hen vragen, geneigd zijn hen minder enthousiast te begroeten of uit het zicht van deze leerling instructie te geven. Passend onderwijs betekent voor mij dat je als leerkracht goed nadenkt wat jouw relatie en professie voor deze leerling kunnen betekenen en dat je weet op welke manier je van invloed bent op ontwikkeling. Het betekent ook dat je nadenkt wat deze leerling of groep jou leert. Als mens en als professional. Zo blijf je met passie, plezier en perspectief voor de klas staan. Wederzijdse inspiratie dus!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Samenwerken

Kindgericht onderwijs: wat wil ik later worden?

Guus Beenhakker, Gerard aan de Stegge

POM 2016 nummer 4

Jongeren hebben vaak grote moeite met het zoeken naar een passende studie. Al decennia lang blijkt dat afgestudeerden een baan vinden in een andere richting dan die van hun studie of tijd verkwanselen met studies die toch niet passend genoeg blijken. Basisschoolproject Zikke (staat voor ‘Zichtbare Ikke’) wil naast de cognitieve insteek van het basisonderwijs alvast ruimte maken voor de innerlijke motivatie van de leerling. Zo wordt de leerling op jonge leeftijd al beter voorbereid op wat hij in de toekomst wil. Het onderwijs wordt een middel om naar de ambities van de leerling te kijken en ze waar te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijsvisie | Praktijk

Checklist: Eigenaarschap

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 4

Wie wil er nu niet werken in een team met hoogopgeleide professionals die allemaal eigenaarschap tonen voor hun werk? In veel publicaties wordt eigenaarschap tegenwoordig opgevoerd als het uitgelezen middel tegen gelatenheid en moedeloosheid. Eigenaarschap heeft te maken met werken van onderop, met vertrouwen, betrokkenheid en ondernemerschap. Wat is het precies? En hoe kun je het gevoel van eigenaarschap onder je teamleden vergroten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie

Rubriek: Checklist

Leergesprekken: waarom, hoe en wat

Martine Creemers

POM 2016 nummer 4

Er wordt de hele dag tegen leerlingen gepraat, maar wordt er ook voldoende met hen gesproken? Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 80 procent van de interactie tussen leerkracht en leerling over de leerstof gaat. Er blijft dan nog 20 procent over voor gesprekken die gaan over de mening en beleving van de leerling. Dit artikel geeft een brede beschrijving van het waarom, hoe en wat van leergesprekken en op welke wijze een school hier vorm aan kan geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Evaluatie/reflectie | Handelingsgerichtwerken (HGW)

Meervoudig leiderschap

Joep Dohmen, Nico Eigenhuis

POM 2016 nummer 3

Volgens Joep Dohmen (emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek) draait het nieuwe leiderschap om verbinding zoeken. Zoiets als wat Angela Merkel doet en zegt in haar pogingen om de vluchtelingencrisis op te lossen: “Wir schaffen das!”. Ze beweert niet dat ze de vluchtelingencrisis alleen aankan, maar beroept zich op een idee van gedeelde verbondenheid. Afstemming, empathie, relaties: daar draait politiek leiderschap om, en ook het onderwijs kan dergelijk leiderschap goed gebruiken. Die gedeelde verbondenheid kan leiden tot “Meervoudig Leiderschap”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie

"Passend onderwijs is een teamopdracht"

Elleke van den Burg-Poortvliet, Jeroen Goes

POM 2016 nummer 2

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is geen doorsnee school. Zo kunnen kinderen er leren en spelen op de eigen boerderij en krijgen de groepen 5 tot en met 8 les in een grote, open ruimte met uiteenlopende werkplekken. De uitdaging van De Werkplaats is echter dezelfde als die van andere scholen: passend onderwijs voor alle kinderen. Schooldirecteur Jeroen Goes vertelt erover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Passend onderwijs | Praktijk

Elke leraar met kennis en vakmanschap kan een leider zijn

Ron Benjamins, Alma Harris

POM 2016 nummer 1

Professor Alma Harris over gespreid leiderschap in school.

‘Leraren die in de praktijk gestimuleerd worden om leiderschap te tonen, dat is gespreid leiderschap. In de meeste scholen bestaat een hiërarchie van schoolleider, bouwcoördinatoren en specialisten. Dat is een manier van kijken naar leiderschap. Maar in alle scholen zijn veel leiders, ook al zijn ze geen schoolleider. Het gaat om informeel leiderschap.’ Aan het woord is Alma Harris uit Londen, een toonaangevende hoogleraar als het gaat om schoolontwikkeling. Wat is haar idee over gespreid leiderschap?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Samenwerken

Rubriek: Interview

Andy Hargreaves over 'uplifting leadership'

Gaby Ammerlaan, Andy Hargreaves

POM 2015 nummer 5

Eind september bezocht de hoogleraar Andy Hargreaves Nederland voor een masterclass over ‘uplifting leadership’, georganiseerd door de Stichting Duurzaam Leren. Hoe zorg je ervoor dat je leiding geeft in een school op zo’n manier dat de leraren die er werken zich ‘opgetild’ voelen en het beste uit zichzelf halen? Dat is de vraag die Hargreaves centraal stelt, vanuit de overtuiging dat je dan ook de leerlingen ‘optilt’. Een impressie van de bijeenkomst en een paar inzichten van de ‘master’ zelf op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Vraag het de kinderen zelf

Madeleine Weij

POM 2015 nummer 3

In Zeeland werken twee samenwerkingsverbanden met een kinderraad. Kinderen vergaderen over belangrijke vragen rond ondersteuning, bijvoorbeeld over wat basisondersteuning zou moeten zijn, hoe je geld eerlijk verdeelt en hoe je zorgt voor een veilige klas. De adviezen die dat oplevert zijn bepaald niet kinderachtig. Madeleine Weij is coördinator: “We hebben eigenlijk alleen maar positieve ervaringen opgedaan.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Medezeggenschap (MR/OPR) | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Van vergaderen naar georganiseerd leren

Reinoud Buijs

POM 2014 nummer 5

Het onderwijs heeft een intensieve overlegcultuur. Werkgroepjes, teamvergaderingen, bouwvergaderingen, bilateraaltjes, er wordt wat afgepraat. We praten over alles wat er op de school gebeurt, omdat we vinden dat iedereen op de hoogte moet zijn en iedereen betrokken moet zijn. Maar veel teamleden hebben het gevoel dat de traditionele vergadering niet meer goed werkt. Hoe kan een vergadering écht bijdragen aan samen leren en ontwikkelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Gespreksvoering | Professionele cultuur

Rubriek: Praktijk

Realiseren van passend onderwijs: zie de leerkrachten als professionals

POM 2014 nummer 2

Om passend onderwijs te realiseren wordt elke school geacht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Vrijwel alle scholen hebben dat inmiddels gedaan. In dat profiel staat aangegeven op welke wijze de school passend onderwijs wil gaan bieden. Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en wat de ambities zijn ten aanzien van “het binnenhouden” van leerlingen met speciale behoeften. Ambities worden bijvoorbeeld geformuleerd op de gebieden: ‘leren en ontwikkelen’, ‘fysiek-medisch’, ‘sociaal-emotioneel gedrag’, ‘werkhouding’ en zo mogelijk ook ‘thuissituatie’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie

Passend onderwijs vergt 'omdenken'

Nico van der Meer, Tijn Nuyens

POM 2014 nummer 2

Iedere leerkracht komt niveauverschillen tegen in een klas en moet daarmee omgaan. Dit kan via de methode van het omdenken. Omdenken is met andere ogen kijken naar een situatie en daardoor andere mogelijkheden zien. Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. Werken met de vanzelfsprekende verschillen tussen leerlingen is wellicht een probleem als we er op de ‘oude manier’ naar kijken, maar als we de situatie ‘omdenken’ dan kunnen we in het kader van passend onderwijs kansen en mogelijkheden zien om van school een fijne plek te maken om te leren en jezelf te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

Professionaliseren van leraren: informeel, autonoom en praktijkgericht

Nico Eigenhuis, Maarten de Laat

POM 2014 nummer 1

Leraren leren het best van elkaar, op een informele manier, als er onderling vertrouwen is. Dat zegt Maarten de Laat. Wat Andy Hargreaves en Michael Fullan verwoorden als ‘sociaal kapitaal’ wordt in Heerlen uitgevoerd onder de naam ‘netwerkleren’. In dit artikel verkennen we hoe leraren vanuit die gedachte op een inspirerende manier aan hun eigen professionalisering kunnen werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Professionalisering | Samenwerken

Rubriek: Interview

Leidinggeven aan leraren

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 1

Leraren die hun vak verstaan geven vorm aan passend onderwijs. Om dat te bereiken is een vernieuwde rol van de schoolleiding nodig. Dit is één van de verrassende stellingen die John Hattie formuleert in zijn boek “Visible Learning for Teachers”. Het gaat om een verschuiving van “onderwijskundige leiding” (met te veel nadruk op het onderwijs) naar “leiders voor leren” die het accent leggen op het leren van kinderen en volwassenen. Daarbij is de primaire focus niet “wat wordt onderwezen?” en “hoe wordt het onderwezen?”. Leiders voor leren gaan uit van vragen als “hebben de leerlingen essentiële kennis en vaardigheden verworven?”, “hoe weten we dat?” en “hoe kunnen we die gegevens gebruiken om het onderwijs te verbeteren?”. Het is een subtiel verschil, maar wel een verschil dat leidt naar een interessante blikwisseling. Het eind van het proces en de resultaten zijn niet alleen belangrijk, maar ook het leerproces dat leidt tot resultaten. Dit geldt voor zowel het leerproces van leerlingen als van leraren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Rubriek: Beschouwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.