POM 2019 nummer 5

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Patrick Kenis | Astrid Ottenheym

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (hierna: PPO-NK) heeft met zijn schoolbesturen, ondersteuningsplanraad en met o.a. Patrick Kenis en Bas Baanders de volgende vraag onderzocht: ‘Hoe kunnen we het bestuur en onafhankelijk intern toezicht zo inrichten dat het recht doet aan ieders rol en verantwoordelijkheid en dat het onze strategie, visie en bovenal onze professionals versterkt?’
We hebben ervaren dat de traditionele bril niet passend is bij hoe we als een organisatienetwerk willen werken. In dit artikel laten we zien tot welke bestuurlijke inrichting we gekomen zijn en waarom. Het hierna volgende artikel gaat in op het specifieke governancemodel dat nodig is voor dit soort ingewikkelde organisatienetwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Verandering | Verantwoording

Netwerk LPO: Toezicht

Jack Biskop

Of je nu spullen maakt, diensten verleent of op wat voor manier ook actief bent in de samenleving: als professional is het goed om af en toe een kritische blik van een ander toe te laten op wat je doet. In onderwijsland hebben we dat gesplitst in intern en extern toezicht. Van binnenuit kijkt een Raad van Toezicht mee en van buitenaf is het de Onderwijsinspectie die toezicht houdt. Afgelopen week had ik het genoegen dat mijn volledig onafhankelijke Raad van Toezicht (sinds een jaar in werking) én de Onderwijsinspectie hun toezicht kwamen uitoefenen in het samenwerkingsverband. Een mooi moment om eens stil te staan bij dat fenomeen toezicht en wat dat betekent of kan betekenen voor een organisatie als een samenwerkingsverband van schoolbesturen. Kort gezegd: wat heb je nou aan al dat
toezicht? En: wie heeft er wat aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie

Op zoek naar governance in dienst van de inhoud

Bas Baanders

Een samenwerkingsverband passend onderwijs functioneert als een organisatienetwerk. Een organisatienetwerk heeft als doel gezamenlijk complexe vraagstukken aan te pakken die niet door één van de deelnemers zelf gerealiseerd kan worden (Kenis & Crambé, 2019). In het passend onderwijs bestaat het organisatienetwerk uit een veelheid aan scholen, professionals van de scholen met andere organisaties eromheen (zoals jeugdzorg, leerplichtambtenaren).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Vorm de balans!

Robert-Jan Koevoets | Olga Koppenhagen

Een doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn voor alle kinderen

Robert-Jan Koevoets vormt samen met Jos Krebbekx het tweekoppige College van Bestuur van de Borgesiusstichting en van de Stichting Spelen=Leren. Zij zijn hard bezig om samen met de bij de stichting aangesloten scholen en peuteropvang organisaties vorm te geven aan een nieuwe manier van leren, waarbij afscheid genomen wordt van het traditionele leerstofjaarklassensysteem. De nieuwe visie gaat uit van doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn: leren doe je immers 24/7 en is een doorlopend proces, waarbij schools en buitenschools leren verbonden zijn. Onze redactie sprak de bestuurder Robert-Jan Koevoets in het sfeervolle pand van de stichting in Oudenbosch.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Kind/Leerling | Onderwijsvisie | Organisatie | Passend onderwijs

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Anne Dekkers

De zorgplicht is een belangrijk element binnen het passend onderwijs. Vanaf 1 november 2019 gaat de Onderwijsinspectie op de naleving hiervan toezicht houden en handhavend optreden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Verantwoording | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

Jan Houwing

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad is een samenwerkingsverband voor, zoals de naam al doet vermoeden, het voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Groningen en Zuidlaren. Het verband telt 10 schoolbesturen, 22 scholen met samen 34 vestigingen en 16.200 leerlingen voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Bij het Doelab mag je fouten maken

Petra van Bemmel | Petra van den Tempel

Er zijn nog altijd leerlingen die moeite hebben met leren en ondanks de verlengde instructie en remedial teaching de stof toch niet goed begrijpen. Zij ploeteren zich door de leerstof. Faalangst en een negatief zelfbeeld kunnen het gevolg zijn. In Amsterdam-Noord heeft men goede ervaringen met het Doelab. Deze methode probeert de juiste houding om tot leren te komen aan te brengen. Daarbij leert een kind ook dat fouten maken niet erg is, je kunt ervan leren. Petra van Bemmel, die het Doelab heeft ontwikkeld, en Petra van den Tempel, directeur van Expertisecentrum Innoord, vertellen er meer over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie

Checklist: Speerpunten voor Evaluatie Passend Onderwijs

In de eerste helft van 2020 worden de uitkomsten bekend van de landelijke evaluatie van Passend onderwijs die de NRO in opdracht van het ministerie van OCW laat uitvoeren door een consortium van onderwijsinstituten. De VO-raad en de PO-Raad werken samen aan een inbreng in deze evaluatie en hebben daartoe acht speerpunten geformuleerd. De Adviesraad van Schoolleiders is in grote lijn positief over de speerpunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie

De positie van ouders in passend onderwijs

Pauline van Eck | Rianne Exalto

Met een combinatie van maatregelen beoogt de Wet Passend Onderwijs het voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, eenvoudiger te maken om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze
stelselwijziging voor ouders?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.