Zoeken op rubriek 'Checklist'

Checklist: 25 maatregelen na evaluatie Passend Onderwijs van minister SLOB (OCW)

POM 2021 nummer 1

Schoolbesturen moeten het als hun gezamenlijke taak zien om passende ondersteuning te bieden aan elke leerling binnen hun samenwerkingsverband en dat zo thuisnabij mogelijk. Vanaf nu werkt iedereen samen vanuit de opgave: Alleen zo kan elke school, onder leiding van de schoolleider, haar zorgplicht invullen. En alleen zo komt in elk samenwerkingsverband een dekkend aanbod van voorzieningen tot stand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Schoolondersteuningsprofiel

POM 2013 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Rubriek: Checklist

Checklist: Leerlingenaanname

POM 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP) | Zorgplicht
Rubriek: Checklist

Checklist: 5 vragen over het geld waar het SWV een antwoord op heeft

POM 2013 nummer 3

Volgend schooljaar krijgt het samenwerkingsverband een budget waarmee extra ondersteuning betaald kan worden voor leerlingen die dat nodig hebben. Hoe wordt dat geld straks ingezet en hoe kan uw school daarvan gebruik maken? Aan de hand van deze vijf vragen krijgt u snel een beeld van hoe uw samenwerkingsverband omgaat met de beschikbare middelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging
Rubriek: Checklist

Checklist: Toelaatbaarheidsverklaring

POM 2015 nummer 1

Als een leerling naar het SBO of het SO gaat, vraagt de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor de leerling bij het samenwerkingsverband. Met die verklaring kan de leerling toegelaten worden op de school voor speciaal (basis-)onderwijs. De inhoudelijke afweging verschilt per samenwerkingsverband. De toelaatbaarheid hangt af van de manier waarop in het samenwerkingsverband de ondersteuning voor leerlingen is georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Rubriek: Checklist

Checklist: Geschillencommissie Passend Onderwijs

POM 2015 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Basisondersteuning

POM 2015 nummer 5

Alle samenwerkingsverbanden hebben een niveau van basisondersteuning afgesproken. Daarmee is vastgelegd welke ondersteuning een school zelf aan een leerling moet kunnen bieden, voordat een beroep wordt gedaan op extra ondersteuning. In veel regio’s zijn die afspraken over basisondersteuning vastgelegd als een soort groeimodel: pas na verloop van tijd wordt van scholen verwacht dat zij aan alle aspecten voldoen. Maar de tijd verloopt snel. Zo langzamerhand worden de afspraken over basisondersteuning voor veel scholen serieuze doelstellingen. Wat is basisondersteuning ook alweer, en waar gaat het om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Professionaliseren van uw team

POM 2014 nummer 1

Om passend onderwijs te realiseren is professionalisering van de teamleden belangrijk. Professionalisering heeft als doel de vakbekwaamheid te versterken en het arsenaal aan handelingsmogelijkheden te vergroten. Het vereist een lerende cultuur op school. Daarvoor is een aantal voorwaarden te onderscheiden die hieronder worden benoemd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering
Rubriek: Checklist

Checklist: Netwerkleren door onderwijsprofessionals

POM 2014 nummer 2

Voor de kwaliteitsverbetering en het realiseren van passend onderwijs is het belangrijk dat alle betrokkenen blijven leren en hun eigen deskundigheid daarmee
versterken. Betrokken onderwijsprofessionals zijn onder andere leerkrachten, coördinatoren, directeuren en IB’ers. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten om hun leren te faciliteren via het netwerkleren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering
Rubriek: Checklist

Checklist: Wat moet geregeld zijn op 1 augustus?

POM 2014 nummer 3

In december heeft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer op een rij gezet wat precies geregeld moet zijn als passend onderwijs ingaat. Dit is de checklist voor uw school en samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving
Rubriek: Checklist

Checklist: Wat komt aan de orde in een aannamegesprek

POM 2014 nummer 5

Iedere school voert aannamegesprekken met ouders over de aanname van een leerling. De Wet passend onderwijs is een kaderstellende wet en het is aan het samenwerkingsverband om binnen deze kaders afspraken te maken met scholen. Hierin kan het samenwerkingsverband aangeven wat voor de betrokken scholen normatief gedrag is. Niet overal worden dezelfde afspraken gemaakt. Toch is er een aantal algemene punten voor zorgvuldig handelen tijdens een aannamegesprek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving
Rubriek: Checklist

Checklist: Omgaan met auteursrecht

POM 2017 nummer 3

Teksten in de klas gebruiken, teksten kopiëren en onder leerlingen verspreiden of lesstof online met leerlingen of ouders delen. Dat zijn enkele alledaagse gebeurtenissen die voorkomen bij leraren die hun werk doen. Maar wat zijn de belangrijkste richtlijnen binnen het auteursrecht voor het onderwijs? Hiermee een aantal ankerpunten om de checken of u aan de regels voldoet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving
Rubriek: Checklist

Checklist: Wat staat er tenminste in de schoolgids?

POM 2015 nummer 4

Iedere school heeft verplicht een schoolgids die wordt verstrekt aan ouders. Deze school herziet en actualiseert de gids jaarlijks en deelt die ook ieder jaar opnieuw uit aan de ouders. De inspectie controleert scholen erop of de juiste gegevens vermeld zijn in de schoolgids. Scholen mogen allerlei informatie opnemen over de
school die zij belangrijk vinden. Sommige gegevens zijn echter verplicht. Hier een overzicht van de minimale inhoud van de schoolgids.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving
Rubriek: Checklist

Checklist: Toelaatbaarheidsverklaring

POM 2015 nummer 5

Als een leerling naar het SBO of het SO gaat, vraagt de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor de leerling bij het samenwerkingsverband. Met die verklaring kan de leerling toegelaten worden op de school voor speciaal (basis-)onderwijs. De inhoudelijke afweging verschilt per samenwerkingsverband.
De toelaatbaarheid hangt af van de manier waarop in het samenwerkingsverband de ondersteuning voor leerlingen is georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Rubriek: Checklist

Checklist: Overdracht naar het VO

POM 2016 nummer 2

Basisscholen een voortgezet onderwijsscholen hebben de taak om leerlingen op de juiste school te krijgen en een zo goed mogelijke overdracht te verzorgen. Dit vergt veel onderlinge overeenstemming en overleg. Voor veel leerlingen zal de overgang vloeiend gaan, maar sommige gevallen verdienen meer aandacht. Welke dingen moeten in ieder geval zijn afgestemd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Checklist

Checklist: In vier stappen naar het beste besluit voor het kind

POM 2022 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Herregistratie schoolleidersregister

POM 2016 nummer 3

Vanaf volgend schooljaar is de herregistratie voor de schoolleider verplicht. Het schoolleidersregister PO houdt de registraties en de herregistraties bij. Na de eerste registratie in het Schoolleidersregister PO als ´Registerdirecteur Onderwijs (RDO)´ of als ´Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO)´ registreert u zich iedere vier jaar opnieuw, dit is de zogenaamde herregistratie. Daarmee laat u zien dat u zich blijvend professionaliseert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Wet- en regelgeving
Rubriek: Checklist

Checklist: Eigenaarschap

POM 2016 nummer 4

Wie wil er nu niet werken in een team met hoogopgeleide professionals die allemaal eigenaarschap tonen voor hun werk? In veel publicaties wordt eigenaarschap tegenwoordig opgevoerd als het uitgelezen middel tegen gelatenheid en moedeloosheid. Eigenaarschap heeft te maken met werken van onderop, met vertrouwen, betrokkenheid en ondernemerschap. Wat is het precies? En hoe kun je het gevoel van eigenaarschap onder je teamleden vergroten?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie
Rubriek: Checklist

Checklist: De toekomst verandert

POM 2016 nummer 5

De samenleving verandert. Scholen moeten mee veranderen om leerlingen voor te bereiden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Over die toekomstbestendigheid van het onderwijs is veel te doen. Dat het anders moet, daarover bestaat veel overeenstemming. Op de vraag wat er moet veranderen zijn meerdere antwoorden te vinden. Het Schoolleidersregister PO presenteerde een notitie met negen trends die het onderwijs aan verandering onderhevig maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie
Rubriek: Checklist

Checklist: Gebeurt wat bedoeld is?

POM 2017 nummer 2

Het consortium van Evaluatie Passend Onderwijs (www.evaluatiepassendonderwijs.nl) heeft in februari deel 2 uitgegeven van de ‘Stand van zaken Evaluatie Passend Onderwijs’. In dit deel staan eerste ervaringen met de stelselverandering centraal. De vraag ‘gebeurt er nu eigenlijk wat bedoeld is’ wordt onder de loep
genomen. De blik is gericht op de bedoelde effecten van die beleidsinstrumenten op stelselniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie
Rubriek: Checklist

Checklist: Veranderingen arbeidsomstandighedenwet

POM 2017 nummer 3

Er wordt de laatste jaren beleid gemaakt voor een duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Dat tot een wetswijziging in de arbeidsomstandighedenwet. De nieuwe wet treedt per 1 juli in werking en de PO-Raad zette de belangrijkste veranderingen voor het onderwijs op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving
Rubriek: Checklist

Checklist: Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten

POM 2019 nummer 4

Onlangs heeft Peter de Vries een gratis e-book1 uitgebracht voor alle ouders in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarin staan veel nuttige tips voor ouders van schoolgaande kinderen. Deze tips betekenen natuurlijk ook iets voor de school. Daarom hier de ‘vertaling’ van zeven tips voor de school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Checklist

Checklist: Speerpunten voor Evaluatie Passend Onderwijs

POM 2019 nummer 5

In de eerste helft van 2020 worden de uitkomsten bekend van de landelijke evaluatie van Passend onderwijs die de NRO in opdracht van het ministerie van OCW laat uitvoeren door een consortium van onderwijsinstituten. De VO-raad en de PO-Raad werken samen aan een inbreng in deze evaluatie en hebben daartoe acht speerpunten geformuleerd. De Adviesraad van Schoolleiders is in grote lijn positief over de speerpunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie
Rubriek: Checklist

Checklist: Flitsbezoeken

POM 2015 nummer 2

Terwijl de schoolleider vergadert, stukken schrijft, met de bestuurder overlegt en ouders te woord staat, speelt het echte schoolleven zich af in de klas. Geen tijd voor klasbezoeken. Maar met flitsbezoeken kunt u snelle en gerichte feedback geven op het gedrag van de leraar. Een ideale vorm om de alledaagse schoolpraktijk te leiden. 7 kritische succesfactoren van flitsbezoeken op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Leiderschap/Directie
Rubriek: Checklist

Checklist: Een passende plek vinden voor een leerling

POM 2015 nummer 3

De school moet ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften meer informatie geven over passend onderwijs en de daarbij behorende ondersteuning en begeleiding die geboden kan worden. Ouders kunnen in samenwerking met de school een aantal stappen volgen om erachter te komen wat de meest passende plaats voor hun kind is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Zorgplicht
Rubriek: Checklist

Checklist: Monitor ondersteuningsaanbod

POM 2017 nummer 1

De Monitor Ondersteuningsaanbod (2016) is een van de onderdelen van de landelijke evaluatie passend onderwijs. Het doel ervan is zicht krijgen op de ondersteuning waarvan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gebruik kunnen maken, op de ondersteuning die leraren en andere teamleden op scholen daarbij krijgen en op veranderingen die zich hierin sinds de start van passend onderwijs hebben voorgedaan. In deze checklist een overzicht van de ondersteuning die in het basisonderwijs ter beschikking staat aan scholen. Deze uitkomsten zijn op basis van 115 onderzochte basisscholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)
Rubriek: Checklist

Checklist: Handelingsadviezen voor bao- en s(b)o-scholen

POM 2017 nummer 4

De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief (opp) is aangepast en is per 1 augustus in werking getreden. Er is een handelingsdeel toegevoegd. Scholen moeten bij het opstellen van een opp overeenstemming bereiken met ouders en dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Checklist

Checklist: Aanbevelingen 'Geldstromen door de school'

POM 2019 nummer 2

Geldstromen door de school is met een paar aanbevelingen gekomen om een betere en innovatieve koers te varen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging
Rubriek: Checklist

Checklist: Feiten en cijfers uit de Onderwijsatlas

POM 2018 nummer 1

Recent verscheen de Onderwijsatlas Primair Onderwijs 2017. Graag zetten we zes opvallende en vaak positieve cijfers kort uiteen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data
Rubriek: Checklist

Checklist: Speciale Experimenteerruimte

POM 2018 nummer 2

Het ministerie van OCW biedt experimenteerruimte voor initiatieven waarbij de samenwerking of integratie van bao, sbo of so aan de orde zijn. PO-Magazine zet de mogelijkheden op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving
Rubriek: Checklist

Checklist: 'Ontkennende' ouders

POM 2018 nummer 3

Tien concrete tips en opmerkingen om goed om te gaan met ouders die ‘ontkennen’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Checklist

Checklist: Wat vinden de politieke partijen over passend onderwijs?

POM 2018 nummer 4

In het Kamerdebat van 2 juli hebben verschillende partijen zich uitgelaten over passend onderwijs. Hiermee een overzicht van hun standpunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Politiek
Rubriek: Checklist

Checklist: Vijf vuistregels voor privacy

POM 2020 nummer 2

Privacy op school gaat over de bescherming van gegevens over leerlingen, hun ouders en medewerkers. Dit wordt geregeld in de wetgeving bescherming persoonsgegevens. Inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) anderhalf jaar onderweg. Nieuwe werkwijzen raken langzaamaan ingeburgerd. Toch is het belangrijk alert te blijven, want de sancties liegen er niet om.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy (AVG)
Rubriek: Checklist

Checklist: Slob ziet belang in onafhankelijk toezicht samenwerkingsverband

POM 2019 nummer 1

Minister Slob prijst de inzet van de PO-raad en de VO-raad om een onafhankelijker toezicht bij samenwerkingsverbanden te genereren. Hij wil nog wel afspraken gaan maken over het tijdspad en over de manier van monitoren. Dat schreef de bewindsman eind januari aan de Kamer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Verantwoording
Rubriek: Checklist

Checklist: Vijf actiepunten voor na de zomervakantie

POM 2013 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs
Rubriek: Checklist

Checklist: Arrangeren van extra ondersteuning

POM 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)
Rubriek: Checklist

Checklist: Overdracht naar het voortgezet onderwijs

POM 2013 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Checklist

Checklist: Thuiszitters

POM 2016 nummer 1

Ieder kind naar school en geen enkel kind dat thuis zit. Dat is één van de doelen van passend onderwijs. Maar thuiszitten kan niet alleen opgelost worden door het bieden van goede ondersteuning. Het is een hardnekkig verschijnsel dat veel uiteenlopende oorzaken kent. Daarom hebben verschillende organisaties hun meest praktische aanpakken gebundeld. Ze staan hier allemaal opgesomd. Op de Dag van de Leerplicht (17 maart) kan iedereen die in de aanpakken geïnteresseerd is zich aansluiten bij de ‘Lansbrekers’, die thuiszitten willen voorkomen en oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Thuiszitters
Rubriek: Checklist

Checklist: Menukaart NPO - Hoe verder na corona?

POM 2021 nummer 3

Recent heeft het ministerie van OCW een ‘menukaart’ met interventies gepubliceerd in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Scholen kunnen hieruit een keuze maken en op deze manier een eigen programma samenstellen, met als doel leerlingen te ondersteunen bij eventuele coronavertragingen. De genoemde interventies op de menukaart zijn bewezen effectief, maar variëren in duur, effectiviteit en kosten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist

Checklist: Succesvol samenwerken

POM 2014 nummer 1

Betere samenwerking tussen onderwijs en zorg, dat is één van de doelen van passend onderwijs. Iedereen begrijpt het belang daarvan. Goede samenwerking kan het verschil maken voor kinderen en gezinnen. Slechte samenwerking leidt tot ellende voor iedereen die bij een gezin betrokken is. Toch is het niet gemakkelijk om als professionals goed met elkaar samen te werken. Zes punten die bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Checklist

Checklist: Evaluatie van de ondersteuning

POM 2016 nummer 3

Het is een goede gewoonte als de directeur en de intern begeleider tegen het einde van het jaar samen evalueren hoe het staat met de ondersteuning op school. Wat gaat zo goed dat we het zeker zo moeten houden? En wat kan volgend schooljaar zeker anders en beter? Zeven onderwerpen die je niet mag vergeten bij de evaluatie van de ondersteuning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ondersteuning (extra)
Rubriek: Checklist

Checklist: Ouderinformatie

POM 2016 nummer 4

In de eerste weken van het schooljaar wordt op de meeste scholen een informatieve ouderavond gehouden. Vaak wordt ook wel iets gezegd over de ondersteuning die op school gegeven wordt. Bijvoorbeeld: ‘Dit is juf Anja, onze intern begeleider. Ze test leerlingen en ze geeft de andere juffen tips. We zijn heel blij met haar. Heeft iemand vragen voor juf Anja? Nou, als het nodig is voor uw kind zult u juf Anja vanzelf beter leren kennen.’ Dat kan beter. Zeven punten die ouders moeten weten over ondersteuning op school vóórdat ze juf Anja hebben gesproken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Checklist

Checklist: Aanbevelingen van pioniers

POM 2016 nummer 5

In dit nummer komen bevlogen professionals aan het woord over de manier waarop zij nieuwe wegen zoeken in de organisatie van hun onderwijs. Daar valt iets van te leren. Dit zijn hun aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk
Rubriek: Checklist

Checklist: Wat staat er minimaal in de schoolgids?

POM 2015 nummer 1

Iedere school heeft verplicht een schoolgids die wordt verstrekt aan ouders. Deze school herziet en actualiseert de gids jaarlijks en deelt die ook ieder jaar opnieuw uit aan de ouders. De inspectie controleert scholen erop of de juiste gegevens vermeld zijn in de schoolgids. Scholen mogen allerlei informatie opnemen over de school die zij belangrijk vinden. Sommige gegevens zijn echter verplicht. Hier een overzicht van de minimale inhoud van de schoolgids.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving
Rubriek: Checklist

Checklist: Uitspraken Geschillencommissie passend onderwijs

POM 2015 nummer 2

Uitspraak Geschillencommissie passend onderwijs 12 januari 2015 (nr. 106517).
In haar uitspraak van 12 januari jl. heeft de commissie het systeem van de Wet passend onderwijs nog eens uiteengezet. De uitspraak maakt duidelijk welke stappen een school in de praktijk dient te zetten voordat een verwijderingsbeslissing kan worden genomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving
Rubriek: Checklist

Checklist: Oplossingsgericht vergaderen doe je zo!

POM 2014 nummer 5

Vergaderingen zijn vaak tijdverslinders en energieslurpers. Toch voelt het samenkomen en bespreken als een heel logische en goede manier om tot besluiten te komen. Als we dan toch aangeboren vergaderaars zijn, hoe doen we dat dan het best? Oplossingsgericht vergaderen in vier stappen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Checklist