Nieuwsbrief PO Magazine | Januari 2018

Netwerk LPO: Samen werken aan passend onderwijs

JackBiskop2

Jack Biskop
Voorzitter Netwerk LPO

In de dagelijkse praktijk van passend onderwijs is het woord ‘samenwerken’ elke dag aan de orde. Scholen werken samen met andere scholen, jeugdzorg werkt samen met onderwijs, gemeenten en schoolbesturen staan samen voor de taak om te zorgen voor de toekomst van kinderen. Brandpunt van veel van die samenwerkingsrelaties ligt bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Gezamenlijk worden acties ondernomen om het onderwijs te verbeteren en waar nodig voor een individuele leerling de onderwijsleersituatie aan te passen. Het idee dat we niet alles alleen kunnen doen is binnen passend onderwijs al op veel plekken gemeengoed geworden.

De samenwerkingsverbanden organiseren op een (boven)regionaal niveau een dekkend netwerk van alle partijen rondom kinderen met specifieke ondersteunings-, hulp- en zorgbehoeften, met goede afspraken en zo min mogelijk bureaucratie.

Onderwijs, jeugdhulp en zorg bundelen hun expertise om dit te bereiken, met wil om samen te werken en een minimum aan de altijd noodzakelijke administratie. Op dezelfde manier hebben de leidinggevenden van deze samenwerkingsverbanden elkaar gevonden in het Netwerk LPO om informatie te delen, ervaringen uit te wisselen en met elkaar passend onderwijs te verbeteren.

Dat deze vorm van samenwerking vruchten afwerpt, blijkt ook uit het voornemen van de PO-raad om op een soortgelijke wijze de (onafhankelijke) voorzitters van de samenwerkingsverbanden te bundelen in een netwerk. De thema’s die aan de orde komen in dat netwerk vertonen veel overeenkomsten met de thema’s die het Netwerk LPO het afgelopen jaar verder heeft ontwikkeld. Hier ligt een geweldige uitdaging om vanuit verschillende invalshoeken samen met passend onderwijs aan de slag te gaan. Het Netwerk LPO is er klaar voor. Want ook hier geldt dat passend onderwijs alleen een succes kan worden als schoolbesturen met de samenwerkingsverbanden en alle andere betrokkenen in een regio samen koers zetten. Ieder vanuit een eigen rol en een eigen verantwoordelijkheid, maar wel gevoed door het besef dat leerlingen die ondersteuning moeten krijgen die zij nodig hebben. Bij de start van passend onderwijs is rekening gehouden met een implementatieperiode van zes jaar. Wij zijn nu halverwege en er gebeuren op veel plekken interessante acties om passend onderwijs mogelijk te maken. Maar ook de komende drie jaar zal passend onderwijs niet ‘af’ zijn. In Schotland wordt al sinds 2004 gewerkt aan ‘Getting it right for every child’. Ook zij hebben niet het idee dat hun onderwijs ‘af’ is. Dat zal in ons land niet anders zijn.

Passend onderwijs vraagt om bevlogen leraren, directeuren, bestuurders, jeugdzorgmedewerkers en ouders die samen met onderwijs en jeugdzorg aan de slag gaan. De samenwerkingsverbanden krijgen de komende tijd een steviger basis (zie ook het regeerakkoord) en de onderlinge samenwerking wordt versterkt.

2018 begint voor het Netwerk LPO met een nieuwe voorzitter. Jack Biskop, directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk, volgt Nicole Teeuwen, directeur-bestuurder van PPO Rotterdam, op. Teeuwen heeft haar bestuursfunctie neergelegd, omdat ze aan de slag gaat als voorzitter van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Het Netwerk LPO is haar veel dank verschuldigd voor haar niet aflatende inzet om passend onderwijs op een positieve manier een gezicht te geven. Dat deed ze onder andere met een column in PO-Magazine. Het bestuur van het Netwerk LPO zal deze taak bij toerbeurt overnemen. Namens alle betrokkenen bij passend onderwijs wensen wij Teeuwen veel succes in haar nieuwe functie.


Nieuwsupdate januari 2018

PO neemt voor het eerst deel aan Talis

logo talisDeze maand startte het onderzoek van Talis, onderdeel van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) naar de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van het onderwijs en deze te verhogen. Leraren en schoolleiders kunnen aan de hand van uitkomsten de mogelijkheid krijgen om meer positieve invloed te hebben op het onderwijsbeleid. Dit onderzoek wordt in een heel aantal Europese landen uitgevoerd. Het onderzoek wordt in verschillende onderwijssectoren eens per vijf jaar uitgevoerd, maar nog nooit eerder in het primair onderwijs.

Omdat het onderzoek in meerdere landen plaatsvindt, kunnen landen van elkaar leren. Er komen een heleboel goede voorbeelden aan het licht. De deelnemende scholen krijgen ook een eigen rapport. Zij kunnen zichzelf dan vergelijken met nationale en internationale collegascholen. In Nederland werden eerder tweehonderd basisscholen voor het onderzoek geïnviteerd. Bekijk hier een filmpje met meer informatie over Talis 2018.

 

Aantal excellente scholen groeit door

Screen Shot 2018 01 30 at 00.40.04

Nederland telt sinds enkele dagen bijna 250 scholen met het predicaat ‘excellent’, in totaal zijn het er 248. Maar liefst 49 nieuwe scholen zijn dit jaar aan de lijst toegevoegd. Een school draagt de titel ten minste voor drie jaar. Om welke scholen het gaat is te vinden op www.excellentescholen.nl. “Deze scholen laten zien dat ze er alles uithalen wat er in zit. Ik ben trots op de mensen die samen scholen excellent maken. Leraren en schoolleiders hebben hier keihard voor gewerkt”, zo zegt minister Slob over de zestien scholen in het po die nu excellent zijn.

Excellente scholen zien het als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te houden en te ontwikkelen. Zo moet een verbeteringsslag gemaakt worden in het geboden onderwijs. In totaal mogen 83 scholen uit het primair onderwijs zich op dit moment excellent noemen.

 

Meer acties staan op stapel

AVSHet primair onderwijs gaat door met actievoeren. Zo laat het PO-Front weten. In de noordelijke provincies blijven de scholen op 14 februari dicht. De bij het front aangesloten bonden kijken hoopvol toe op de plannen van minister Slob om de werkdruk in het po aan te pakken. Maar van een resultaat is nog geen sprake, volgens het actiecomité.

Aanvankelijk werd deze staking al in januari gepland, maar de minister kreeg meer tijd om aan de slag te gaan met zijn plannen en daarmee tegemoet te komen aan de eisen die het po stelt. De acties werden in de koelkast geplaatst. Er is 430 miljoen euro toegezegd voor werkdrukbestrijding. Een tweede eis is een solide loonopbouw. Hiervoor zou 900 miljoen euro nodig zijn.

De minister is in gesprek gegaan met betrokkenen. De actievoerders eisen nu concrete resultaten, die er volgens hen nog niet zijn.

Bron: AVS.

 

Edities 2017-2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September | Oktober | November | December