Nieuwsbrief PO Magazine | januari 2019

Samen gaat het beter

‘You are not alone’, zong Michael Jackson een hele tijd geleden. En gelijk had hij. Het realiseren van passend onderwijs is niet iets dat je alleen doet. De leraar staat er niet alleen voor, de school staat er niet alleen voor, de schoolbesturen staan er niet alleen voor en ook de samenwerkingsverbanden staan er niet alleen voor. Onderwijs staat er niet alleen voor en jeugdzorg staat er niet alleen voor. Iedereen die zich in Nederland met kinderen bezighoudt, staat niet alleen, maar kan een beroep doen op ondersteuning om hem of haar heen. Dat klinkt heel mooi en heel veel mensen zullen dat ook beamen. De structuren en afspraken zijn nu veelal wel bekend; en eigenlijk hebben we dat ook best al goed geregeld.

Toch komt uit veel onderzoeken naar passend onderwijs en naar jeugdzorg een ander beeld naar voren. Namelijk het beeld dat de professional die op de werkvloer met het kind bezig is, zich vaak wél alleen voelt staan. Die signalen komen niet alleen uit onderzoeken, maar die zien en horen we ook terug als er op tv een programma is over passend onderwijs of over jeugdzorg en we horen het terug als de Tweede Kamer hierover debatteert. Kennelijk slagen wij, als professionals en smaakmakers, binnen het domein van passend onderwijs er niet voldoende in om de leraar duidelijk te maken én te laten voelen dat zij er inderdaad niet alleen voor staat. Zoveel leraren werken dag met hart en ziel aan het onderwijs voor onze jonge generatie. Iedere leraar doet haar uiterste best om het beste uit kinderen te halen. Gaat het niet linksom dan rechtsom. En natuurlijk kent iedere school zijn ondersteuningsstructuur. Er zijn op alle scholen mogelijkheden voor extra ondersteuning. Het geld voor passend onderwijs is ook beschikbaar om die extra ondersteuning vorm te geven. En toch voelt de leraar zich vaak alleen staan. 

In de brief die minister Slob in de aanloop van het debat op 2 juli naar de Tweede Kamer stuurde gaf hij aan dat hij leraren beter wil betrekken bij passend onderwijs. Hoewel ik me afvraag of dat via bijvoorbeeld een nauwere betrokkenheid van MR wel gaat lukken, heeft hij een punt. Leraren weten vaak onvoldoende dat extra ondersteuning beschikbaar is. Het geld voor facilitering van passend onderwijs is niet duidelijk zichtbaar op school en in de klas. Daar zouden de leidinggevenden, beleidsmakers én schoolbesturen een bijdrage aan kunnen leveren.

De communicatie over de ondersteuningsmogelijkheden kan en moet beter. Wij zullen met zijn allen moeten zorgen dat die leraar op de werkvloer zich ook ondersteund en gefaciliteerd voelt en niet het idee heeft dat zij degene is die er uiteindelijk alleen voor staat om het passend onderwijs te realiseren. Een collega verwoordde het mooi: een school is een samenwerkingsverband van leraren, een bestuur is een samenwerkingsverband van scholen en een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen besturen. Als we dat ook nog kunnen verbinden op de werkvloer tussen onderwijs en jeugdzorg dan maken we pas echt meters en kunnen we net als in het liedje zeggen: You are not alone, we are there with you!

 


JackBiskop2     Jack Biskop
Voorzitter Netwerk LPO 


Nieuwsupdate januari 2019

Rijk vereenvoudigt bijdragen basisscholen

min OCW Logo

De Variawet is afgelopen augustus in werking getreden. Toch blijken scholen en besturen nog vaak te worstelen met de regels. Deze wet geeft scholen ruimte om een oplossing op maat te vinden voor leerlingen die vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijkniet het volledige dagprogramma volgen op school. Zij volgen dan een deel van het lesprogramma op een andere onderwijslocatie of zitten op een vorm van dagbesteding bij een zorginstantie.

Voor deze leerlingen moet in een ontwikkelingsperspectiefplan (opp) beschreven staan welk alternatief programma zij volgen en met welk doel. Tussen de twee betrokken scholen moet er een ‘symbiose overeenkomst’ worden gesloten of een contract voor ‘het meetellen onderwijstijd’. Symbiose geldt voor een kind uit het s(b)o, dat onderwijs volgt op een reguliere school. Meetellen van onderwijstijd geldt voor een kind uit het regulier onderwijs dat tijdelijk een arrangement in het s(b)o volgt. De Onderwijsinspectie hanteert in beide gevallen de regel dat er maximaal 60 procent van het onderwijsprogramma kan worden gevolgd op een andere school dan waar de leerling staat ingeschreven.

Er was tot voor kort eigenlijk geen goede regeling voor arrangementen langer dan 3 maanden of meer dan 60 procent onderwijstijd. Daar is nu verandering in gekomen. De Variawet stelt dat leerlingen, die tijdelijk geen of onvolledig onderwijs volgen, geen vrijstelling van (algehele) leerplicht meer hoeven te krijgen. Daarmee is het nu mogelijk om leerlingen maatwerk in onderwijstijd te kunnen aanbieden. 

Vier categorieën
In vier situaties kan het voorkomen dat een leerling structureel niet deelneemt aan het onderwijs van de klas waarin hij is geplaatst. 

 

  1. Vanwege noodzakelijke behandeling ter ondersteuning van het onderwijs aan een leerling in het speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen hoeft geen aanvraag te worden ingediend wanneer: 

a. Kan worden aangetoond dat de behandeling tijdens schooltijd noodzakelijk is. Een aanvraag is in deze gevallen niet nodig omdat de behandeltijd hiermee is gekwalificeerd als onderwijstijd. 
b. Het bevoegd gezag in het opp heeft vastgelegd op welke wijze de behandeling ondersteunend is voor het onderwijs. 

2. Als het gaat om leerlingen in het speciaal - en het regulier basisonderwijs. 

a. Wanneer tijdens schooltijd een medische of paramedische behandeling nodig is en een leerling om die reden niet kan deelnemen aan de onderwijsactiviteiten.
b. Wanneer een leerling als gevolg van een chronische vermoeidheidsstoornis of een andere aandoening niet in staat is de hele schooltijd op school aanwezig te zijn. 

3. De situatie waarin leerlingen die een inrichting, een gesloten instelling of een residentiële instelling bezoeken, waarmee de school een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Deze leerling volgen maximaal 3 maanden het onderwijsprogramma op een andere school en zijn formeel afwezig op de eigen school. Voor deze leerlingen moet bij de inspectie een aanvraag worden ingediend wanneer het wettelijk voorgeschreven minimum aantal uren onderwijs niet wordt gehaald.

4. Voor alle andere leerlingen die zijn ingeschreven op een so-school of een basisschool voor wie geldt dat zij vanwege lichamelijke en/of psychische redenen niet volledig aan het onderwijs deelnemen moeten scholen een aanvraag indienen.

 

Samenvatting: Leerlingen 

Aanvraag en vereisten 

Categorie 1 

Leerlingen in (V)SO 

Geen aanvraag bij de inspectie als de behandeling onder schooltijd noodzakelijk is. Behandeltijd is dan onderwijstijd. 

Categorie 2 

Medisch of paramedische behandeling of ziekte 

Regelen via leerplicht conform artikel 11 onder d van de LPW. Conform artikel 12 van de LPW registeren in de verzuimregistratie. Er is sprake van geoorloofd verzuim. 

Categorie 3 

Geïnstitutionaliseerde leerlingen 

Geen aanvraag bij de inspectie als aan voorwaarden is voldaan aan de criteria van behandeling, verklaring en duur en planning. 

Categorie 4 

Vanwege lichamelijke of psychische redenen 

Altijd een aanvraag indienen bij de inspectie onderbouwd aan de hand van het ontwikkelingsperspectiefplan in het leerlingendossier 

 

Beleidsregel inspectie
De toestemming om af te wijken geldt voor het lopende schooljaar. Na een jaar wordt de situatie van de leerling en de aanpak in het opp geëvalueerd. Wanneer het binnen het schooljaar niet is gelukt om de leerling weer het volledige onderwijsprogramma te laten volgen, moet de school extra motiveren wat het er aan doet om het jaar erna alsnog aan dat vereiste te voldoen. Het besluit om af te wijken wordt onderbouwd door een kinder- of jeugdpsycholoog, een (ortho)pedagoog, een kinderpsychiater of een arts.

De aanvraag voor afwijking van het verplichte minimum aantal uren onderwijstijd en de aanvraag voor een ontheffing bij de inspectie van het onderwijs wordt ingediend door de school of instelling. Scholen kunnen een ander mandaat verlenen om de aanvraag in te dienen, dit moet wel in een mandaatbesluit of managementstatuut zijn vastgelegd.

In deze aanvraag worden de volgende zaken vermeld: 

  • ·Het Brin-nummer, de naam en het adres van de school. 
  • ·De naam en de geboortedatum van de leerling. 
  • ·Een afschrift van een document waaruit blijkt dat de ouders instemmen met de aanvraag. In voorkomende gevallen betreft dit de instemming van de meerderjarige en handelingsbekwame leerling.
  • ·Een onderbouwing van de aanvraag:
    a) voor hoeveel uren per week en gedurende welke periode gedurende het schooljaar de afwijking wordt aangevraagd; 
    b) dat voor de leerling een opp is opgesteld.

De inspectie controleert tijdens het reguliere toezicht steekproefsgewijs of scholen terecht om afwijking onderwijstijd hebben verzocht. Het gesprek met de inspectie gaat over de aanvragen en over welk beleid het bestuur voert om voor alle leerlingen een passende oplossing binnen de school te vinden en te voorkomen dat leerlingen uitvallen in het onderwijs.

DOWNLOAD HIER EEN VOORBEELDFORMULIER

 Bron: RSV Breda eo

22 nieuwe excellente scholen in het primair onderwijs

Screenshot 2019 01 23 at 07.37.26

Deze week werden de predicaten voor excellente scholen uitgereikt. In het primair onderwijs kregen 22 nieuwe adressen deze titel. Behalve een goede kwaliteit van onderwijs bieden alle excellente scholen nog iets extra’s door de excelleren in een bepaald profiel. Behalve lof ontvangt het predicaat ook kritiek uit het veld, onder meer AVS-voorzitter Petra van Haren uitte zich kritisch op Radio 1.

Daarnaast werden nog 45 scholen voor het voortgezet onderwijs gelauwerd en 12 scholen voor speciaal onderwijs. Op de website www.excellentescholen.nl is een kaart te vinden met een overzicht van de Excellente Scholen 2018, evenals een overzichtskaart van alle excellente scholen in 2016, 2017 en 2018.

 

Wet Meldcode veranderd

nieuwsbriefbericht3

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 januari veranderd. Enkele jaren geleden is deze in het leven geroepen om de professional te helpen om zorgvuldig te handelen. Er zijn enkele stappen die precies aangeven wat een school of leraar kan doen bij vermoedens dat een kind thuis problemen heeft.

Leraren zien kinderen elke dag en kunnen een belangrijke rol spelen om die kinderen in beeld te krijgen en te steunen. Wettelijk zijn zij verplicht om bij vermoedens van kindermishandeling te handelen volgens de Wet Meldcode, maar er is nog veel handelingsverlegenheid. Onderstaande video kan een hulpmiddel zijn om minder handelingsverlegen te worden.

 

 

Edities 2018-2019

Januari | Februari | Maart | April | Mei Juni | September | Oktober | November | December