Nieuwsbrief PO Magazine | juni 2018

Column: Fred

Schoolkamp, altijd geweldig, altijd super. Eén van de hoogtepunten dat jaar was de survivaltocht waaraan we vol overgave deelnamen. Over loopbruggen (smal, smaller, smalst) boven het nog koude water balanceren. Droog blijven, daar ging het om, zeker bij de gedreven Fred. Wurgend, kreunend en steunend, met hulp van de anderen haalde hij tot zijn eigen verbazing het eiland. Fred was door buizen gekropen, had zich als een slingeraap voortbewogen, had touwladders zwevend overlopen en stond nu te wachten op het pontje dat ons van het eiland naar de vaste wal zou brengen. Fred stapte naast me op de pont en ik trok aan het touw, zodat de pont langzaam maar zeker het ruime sop overstak.

“Het gaat goed hè meester?”, zei Fred. Ik knikte, had na de inspannende uren niet veel puf meer en voelde de spierpijn opkomen. Fred voelde zich kapitein en gedroeg zich ook zo. “Ja, zo gaat hij goed hoor. Nog maar eventjes meester. Dan hebben we de overkant gehaald”, zei hij droogjes.
Op vier meter voor de kant stonden we stil. Het touw waaraan we trokken lag in de war op het vlot.“Wil jij er even voor zorgen dat het touw weer soepel gaat lopen?”, vroeg ik aan Fred. “Ay ay sir.”
Fred had een nieuwe rol en het ging perfect. We kwamen dichterbij de kant en toen gebeurde het. Ik weet niet waarom maar ik besloot de laatste paar meter door het water naar de kant te lopen. Zonder aankondiging sprong ik van het vlot. Het vlot kantelde net genoeg om Fred uit zijn evenwicht te brengen. Met de veilige haven binnen voetbereik zwaaide Fred met zijn armen, keek heel verbaasd naar mij, naar het touw en het water en als in slow motion viel hij achterover in de vijver. Proestend kwam hij weer boven en keek me aan. “Asjemenou”, mompelde hij. Ik kon er niets aan toevoegen. Fred had, met een nat pak, dat wel, de overkant gehaald. “We waren goed bezig, meester, dan maakt het niet uit dat je d’er in valt, toch?” Ik schudde mijn hoofd. “Dat maakt helemaal niets uit, Fred. De weg is vaak belangrijker dan het doel.”

Zo denk ik terug aan Fred:

Fred kwam vanuit het sbo in groep 7 op de ‘gewone’ school. Dichter bij huis. Passend onderwijs anno 2004. Toen al. We stemden af op zijn ondersteuningsbehoeften rond de woorden ‘nieuwsgierigheid’ en ‘trots’. We beseften dat we met Fred meanderend moesten loskomen van gebaande wegen. We gingen over een survivalbaan met hem. Ik kom op veel scholen waarbij het nog zo gaat als veertig jaar geleden. In de schoolgids staat dat elk kind centraal staat, in het lokaal zie ik terug dat de leraar centraal staat. Ik besef eens te meer dat passend onderwijs pas zo mag heten als we met zijn allen onze uiterste best doen om elke leerling de overkant te laten
halen en niet bang zijn voor zo nu en dan een nat pak. Dat is durven loskomen. Durf jij?

jeltevdkooi   Jelte van der Kooi
Twitter: @JelteVanDerKooi
Website: www.ziez-onderwijs.nl
Missie: het onderwijs vanuit relatiemodel ipv opbrengstmodel inrichten 

 


Nieuwsupdate juni 2019

Website over baten en lasten onderwijsbestuurders

bericht1

Het ministerie van OCW heeft deze maand een speciale website gelanceerd over de baten en lasten van onderwijsbestuurders. Het bestaat uit een dashboard (https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/BatenLastenOnderwijs) met financiële gegevens van uit de jaarrekeningen van de onderwijsinstellingen die door het ministerie worden bekostigd. De inkomsten en uitgaven van besturen zijn daarmee gemakkelijk inzichtelijk. De bedoeling is dat deze gegevens een basis kunnen zijn voor gesprekken tussen besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraden.

Op de website is een cumulatief schema te zien met de volledige bedragen van alle scholen opgeteld, grof uitgesplitst in 'baten' en 'lasten'. Daarna volgt een specificering van de overheidssteun die het onderwijs heeft gehad ten opzichte van de overige baten. Bij de lasten zijn materieel en personeelskosten uitgesplitst. Ook is ditzelfde te bekijken per samenwerkingsverband of per schoolbestuur. Ook is te zoeken op gemeente, bestuursnummer en op instellingsnaam. De website is er niet alleen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs zijn ook inbegrepen.

 

Eindtoetsadvies vaak naar boven bijgesteld

eindtoets

Ongeveer twee op de drie scholen stelt het schooladvies dat uit de eindtoets volgt naar boven bij naar aanleiding van de score bij de eindtoets. Van die gevallen is het merendeel op verzoek van de school, het meervoudig advies wordt omgezet in enkelvoudig advies. De AVS peilde hiervoor 650 schoolleiders. De meeste van hen zijn tevreden over de toets die wordt afgenomen.

De meeste scholen passen hun advies aan omdat zij verplicht zijn te heroverwegen, maar heroverweging betekent niet dat er een wettelijke verplichting tot bijstellen is. Bijna alle naar boven gestelde adviezen worden een op een overgenomen door het vo. Bij 15 procent van de scholen zijn verzoeken om bijstelling van het schooladvies niet gehonoreerd. Vrijwel altijd kwam dit verzoek van de ouders. Op sommige scholen wordt het advies sowieso bijgesteld als de eindtoets hoger uitpakt, omdat dat is afgesproken.

 

 Nieuwe cao verbetert positie schoolleider

CAO 300x196

Afgelopen 6 juni was het zover, er kwam een onderhandelaarsakkoord dat als basis fungeert voor de nieuwe cao. Hierin is een forse stijging van de salarissen vastgelegd. Het onderwijs moet een betere positie krijgen. De cao zal dunner worden dankzij gemaakte afspraken. Het mandaat van de schoolleider komt explicieter in het akkoord voor.

Nu wordt verder gewerkt dit resultaat te vertalen voor schoolleiders in de opvolgende cao in 2019. De beloning en de positie van schoolleiders/leidinggevenden in relatie tot de beloning van leraren en leidinggevenden in andere sectoren wordt daartoe nader onderzocht. De rol van de gemandateerde schoolleider is expliciet vastgelegd. Uitgangspunt is dat 1659 uur als basis gehandhaafd blijft. De 40-urige werkweek komt hiermee te vervallen. Wel blijft deze als rekeneenheid gelden voor het bepalen van het salaris en het verlof.

 

Edities 2017-2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei Juni | September | Oktober | November | December