Nieuws | juni 2020

 

Column: Het belang van samenwerking tussen school en zorg

SWV De Eem is een vereniging van 30 samenwerkende schoolbesturen van ruim 130 reguliere en speciale (basis)scholen in noordelijk Utrecht. Als samenwerkingsverband willen we graag dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen en zijn we steeds op zoek naar hoe ondersteuning voor kinderen die wat extra’s nodig hebben in hun ontwikkeling, geoptimaliseerd kan worden. Voor ons is altijd duidelijk geweest dat we daarvoor samenwerking nodig hebben om de zorg in en om de school goed te regelen.

In regio Amersfoort hebben we met zeven gemeenten en de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs de krachten gebundeld om goede dyslexiezorg in de regio te bieden. In samenspraak met de gecontracteerde dyslexiezorgaanbieders is een nieuwe werkwijze voor dyslexiezorg ontwikkeld die onderdeel uitmaakt van een ketenaanpak dyslexie. Hiermee wordt de zorg efficiënt ingezet en krijgt de kwaliteit van leesonderwijs een impuls, zodat leerlingen er baat bij hebben.

Deze ketenaanpak dyslexie omvat onderstaande uitgangspunten:

  • Van kindgericht naar systeemgericht: in plaats van het ondersteunen van individuele leerlingen wordt zoveel mogelijk het hele systeem van scholen, leerkrachten en groepen ondersteund. Ondersteuning komt dan ten goede aan meer leerlingen en het onderwijs wordt versterkt.
  • Van probleemgericht naar oplossingsgericht: in plaats van de vraag wat er mis is met het kind, wordt de vraag gesteld wat het kind op dit moment nodig heeft.
  • Van gefragmenteerde benadering door verschillende aanbieder naar een kind, een plan: overheidskeuzen over hoe de zorg in te richten en te bekostigen mogen er niet toe leiden dat leerlingen met verschillende instanties te maken krijgen.
  • Van curatieve zorg naar preventieve en vroegtijdige interventie met het oog op het voorkomen van complexere en kostenverhogende problematiek.
  • Een doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw met op elk niveau de juiste begeleiding.
  • Van zorg op aanbiederlocatie naar zorg op school of thuis.
  • Van stagnatie naar motivatie: scholen stellen leerlingen die hinder blijven ondervinden van hun dyslexie en in hun schoolontwikkeling worden geremd, in staat gebruik te maken van een compenserend hulpmiddel.
  • De zorginhoudelijke en financiele verantwoordelijkheden tussen onderwijs, gemeente en zorgaanbieders worden belegd op een wijze die maximale duurzaamheid van een kosteneffectieve aanpak borgt.
  • Een eenduidige toeleiding tot de (dyslexie)zorg is nodig om de dyslexie(cijfers) beter te kunnen monitoren en aanvullend interventiebeleid te ontwikkelen.

 

 

 

Nieuws

 

Kamer wil scholen betrekken bij vervolgtraject curriculum

Eind juni nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet wordt opgedragen om leraren en schoolleiders stevig te betrekken bij het vervolgtraject van curriculum. Dat traject gaat om het formuleren van nieuwe kerndoelen en eindtermen. Daarnaast wil de Kamer dat de Onderwijsraad onderzoek doet naar de afgenomen leesvaardigheid van leerlingen in het funderend onderwijs.

Die afname kwam –wederom- tot uiting in de Staat van het Onderwijs in 2020. Bijna een kwart van de vijftienjarigen zou laaggeletterd zijn. De Kamer vraagt het kabinet via een motie om de noodzakelijke interventies uit de kast te halen om de leesvaardigheid op peil te krijgen.

Bron: AVS

Ouders zoeken rechter op voor onderwijs dat past bij talenten kinderen

In Amsterdam is een groep ouders naar de rechter gestapt om onderwijs af te dwingen dat past bij de talenten van hun kinderen. Het zou gaan om de ouders van 45 leerlingen die na loting niet op een school geplaatst zijn die in de top 5 van de ouders voorkomt. De ouders willen via de rechter een passend aanbod voor hun kinderen.

De advocaat die de ouders bijstaat zegt dat er de laatste jaren steeds meer leerlingen geen passend aanbod meer krijgen. “1.464 kinderen zijn uitgeloot voor de school van aanmelding, dat zijn 210 kinderen méér dan in 2019 en 506 méér dan in 2018." Het is al voor de vierde keer dat de OSVO, de Amsterdamse vereniging voor schoolbesturen, voor de rechter staat vanwege hun lotingsysteem.

Bron: Nu.nl

‘Onderwijs moet inclusiever worden’

Het onderwijs kan en moet inclusiever worden. Dat oordeelde de Onderwijsraad in een advies aan minister Slob. De aanbeveling aan de zegsman is om inclusiever onderwijs te waarborgen, de bekostiging onder de loep te nemen en verschillende onderwijssoorten dichter bij elkaar te brengen.

Het gaat dan om een drietal elementen: leerlingen met een beperking krijgen de benodigde ondersteuning en toerusting om naar school te kunnen, hun school is dichtbij huis en leerlingen volgen onderwijs samen met leerlingen zonder een beperking. In Nederland hebben ongeveer 300.000 jongeren een beperking. Leerlingen die om andere redenen dan een beperking extra begeleiding en aandacht nodig hebben behoren niet tot de doelgroep van inclusiever onderwijs.

Bron: Nationale Onderwijsgids.

 

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.