Nieuws | oktober 2020

 

Column: Netwerk LPO: Van crisis naar uitdaging

‘Never waste a good crisis’, zei Winston Churchill, om te benadrukken dat zonder WOII de Verenigde Naties niet hadden bestaan. In het onderwijs is de afgelopen maanden gebleken dat de crisis die het coronavirus ook in ons land heeft veroorzaakt, een aanjager is van allerlei veranderingen en vernieuwingen. Hoe bestendig die gaan zijn, zullen we nog moeten ervaren in de komende tijd, maar dat veel anders kan, is wel duidelijk geworden.

Terwijl de onderwijssector door veel criticasters als behoudend en ouderwets werd bestempeld, hebben leerkrachten, directeuren, IB’ers, schoolbestuurders, ondersteuners en heel veel andere betrokkenen bij het onderwijs laten zien dat in een hele korte tijd enorme aanpassingen aan het onderwijs gedaan konden worden. Kinderen bleven thuis maar kregen een aangepast onderwijspakket. Via video, met huiswerkpakketten, opvanguren, bijspijkerklasjes, enzovoort, enzovoort, heeft het onderwijs laten

zien dat onder druk fantastisch mooie dingen kunnen worden gedaan. Daarbij is dan ook nog eens gebleken dat hoewel het voor sommige kinderen heel vervelend en moeilijk was, het voor andere kinderen juist bevrijdend was om niet meer onder het spreekwoordelijke juk van de school te zitten met de verplichte sociale contacten. En dat geeft weer te denken hoe we voor die kinderen deze voordelen kunnen behouden, terwijl het onderwijs nu weer min of meer normaal aan het opstarten is. Via verschillende samenwerkingsverbanden zijn al signalen gekomen om met de positieve effecten van de crisis iets te doen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de regering op te roepen deze ontwikkelingen te ondersteunen, maar dat was toch echt niet nodig geweest. De mensen in het onderwijs zien zelf ook wel wat werkt voor kinderen en willen dat heel graag voor de toekomst verder uitbouwen.

Ondertussen zijn alle scholen weer aan het opstarten en is het speciaal onderwijs meteen al volledig van start gegaan. Ook in deze fase van de terugkeer naar (het nieuwe?) normaal zullen we in het onderwijs tegen zaken aanlopen die uit noodzaak worden geboren, maar die positief blijken te werken voor bepaalde kinderen. Zo ontstaat vernieuwing vanaf de basis. Heel veel leerkrachten hebben de ruimte gekregen om zelf invulling te geven aan afstandsonderwijs, aan de herinrichting van de klas, aan de nieuwe omgang met kinderen en ouders. Kortom: onderwijs krijgt een hele nieuwe invulling op de werkvloer en dat biedt ook kansen voor passend onderwijs. Leerlingen die net wat extra’s nodig hebben om zich te ontwikkelen, kunnen in die nieuwe onderwijsomgeving meer kansen krijgen en het is aan de samenwerkingsverbanden om samen met de schoolbesturen deze ontwikkelingen te ondersteunen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat de ervaringen in deze crisistijd meer gewicht in de schaal leggen als het gaat om te komen tot Passend Onderwijs 2.0 dan alle evaluatierapporten van het NRO bij elkaar. Vanuit die gedachte kijk ik in ieder geval met belangstelling uit naar de discussies die na de zomer over de evaluatie passend onderwijs gevoerd gaan worden, met het positieve gevoel dat onderwijs zich snel kan aanpassen en ontwikkelen als de noodzaak daarvoor aanwezig is. 

Jack Biskop
voorzitter Netwerk LPO

 

 

 

 

 

Nieuws

 

Meldpunt schoolsluiting in werking

De onderwijsinspectie heeft een meldpunt schoolsluiting opgetuigd. Scholen kunnen hier een melding doen wanneer de school noodgedwongen moet sluiten vanwege coronabesmettingen bij leerlingen of personeel. Het meldpunt bevindt zich binnen het Internet Schooldossier.

De registratie in dit dossier is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Een melding moet gedaan worden wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. De melding wordt gedaan door het schoolbestuur. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet Schooldossier te melden. Als de school weer opengaat dient ook een melding te worden gedaan.

Met de informatie uit het meldpunt en peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportages geven informatie om, waar nodig, beleid te maken. Bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen.

Bron: Inspectie van het onderwijs

Flexibele lerarenopleidingen in de maak

Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en de VSNU worden de lerarenopleidingen verder geflexibiliseerd. De opleidingen verwachten hiermee beter aan te kunnen sluiten op eerder opgedane kennis en ervaringen van leraren in spe en op de beroepspraktijk. Door meer samenwerking en uitwisseling tussen de instanties moet flexibilisering beter mogelijk worden.

Ook willen de lerarenopleidingen graag een aanbod creëren dat is gericht op het doorlopend begeleiden en professionaliseren van leraren, dus ook na de opleiding. In deze overeenkomst zijn verschillende projecten en ontwikkelingen opgenomen zoals het werken met leeruitkomsten, stimuleren van samenwerken rondom opleidingen en het opstarten van een academische zij-instroomroute voor het primair onderwijs.

Bron: PO-Raad

Subsidiebudgetten ondersteunings- en inhaalactiviteiten verhoogd


Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben besloten om de subsidieplafonds voor de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020–2021 omhoog te schroeven. Ook zijn de uitvoeringstermijnen verlengd tot en met 31 augustus 2021. Scholen kunnen met deze regeling subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s naast het reguliere onderwijsprogramma. Die activiteiten moeten dus uiterlijk 31 augustus aanstaande plaatsvinden.

De subsidieregeling heeft drie mogelijke aanvraagtijdvakken: het eerste tijdvak liep van 2 juni tot en met 21 juni 2020,het tweede tijdvak van 18 augustus tot en met 18 september 2020. En als het subsidieplafond dan nog niet bereikt is, loopt het derde tijdvak van 19 oktober tot en met 1 november 2020. Vanwege de totale hoogte van de aanvragen is het plafond nu dus verhoogd en de verdeling aangepast, daarmee kunnen de aanvragen allen worden gehonoreerd.

Bron: AVS

 

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.