Geraadpleegde literatuur


Verschenen in PO Magazine nr. 5:

Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Astrid Ottenheym en Patrick Kenis

Bekkers, V. (2011). Passend onderwijs. Wie en waar is de regisseur? Den Haag: ECPO.
Bekkers, V., Noordergraaf, M., Waslander, S. & De Wit, B. (2011). Passend onderwijs – passend beleid, drie visies op beleidsvorming passend onderwijs, ECPO, Den Haag.
Biesta, G. (2019). Pedagogiek, een betrokken handelingswetenschap. Geraadpleegd op 21 juni 2019 van https://wij-leren.nl/pedagogiek-een-betrokken-handelingswetenschap.php.
Commissie-Deetman (1990). Staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing, Kamerstukken II, 21 247, te vinden op https://kennisopenbaarbestuur.nl/Tentoonstellingen/1990Vraagpunten.html.
Kelchtermans, G. (2012). De leraar als (on)eigentijdse professional. Reflecties over de ‘moderne professionaliteit’ van leerkrachten. Onderwijsraad - Centrum voor Onderwijsbeleid, ‐vernieuwing en lerarenopleiding – KULeuven. www.onderwijsraad.nl/upload/documents/publicaties/volledig/notitie-kelchtermans-ku-leuven-20120250_1029.pdf.
Noordegraaf, M. & De Wit, B. (2011). Passend onderwijs in impasse. Den Haag: ECPO.
Provan, K.G. & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of public administration research and theory, 18(2), 229-252.
Scharmer, C.O. (2018). De essentie van Theorie U; kernprincipes & toepassingen. Zeist: Christofoor.
Waslander, S. (2011). De geschiedenis herhaalt zich: passend onderwijs en de onzichtbare leraar. Den Haag: ECPO.
Waslander, S. (2018). Bestuur, beleid en beschouwing: Passend onderwijs als ‘kruipend concept’, De nieuwe meso, september 2018, nr. 3. 14-25.

De positie van ouders in passend onderwijs
Pauline van Eck & Rianne Exalto

Verantwoording: Dit artikel is gebaseerd op diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die sinds 2014 in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs zijn uitgevoerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van ander relevant onderzoek. Volledige publicaties zijn beschikbaar via www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Ter voorbereiding op dit artikel vond een expertmeeting plaats op 19 oktober 2018. Op deze bijeenkomst is gesproken over de zorgplicht, thuiszitters en de positie van ouders. Vertegenwoordigers van de volgende organisaties namen deel aan de bijeenkomst: CPS/Ouderbetrokkenheid 3.0; Gedragswerk; Inspectie van het Onderwijs; Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO); Nederlands Jeugdinstituut (NJi); Onderwijsconsulenten; Onderwijsconsumentenorganisatie (OCO); Ouderplatform Volgbaar Onderwijs; Ouders & Onderwijs; en vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden Koers VO, PPO Rotterdam, Rivierenland VO en Utrecht PO. Aanvullend vonden telefonische interviews plaats met J. Veltheer, Netwerk Ouderinitiatieven (NWOI) en J. Vreuls, onderzoeker/adviseur die in opdracht van het project Versterking medezeggenschap de werking van de ondersteuningsplanraad heeft onderzocht (www.infowms.nl) en een e-mail interview met F. Kaspers (OCO). Het artikel vat de onderzoeksbevindingen samen die op het moment van schrijven - februari 2019 - bekend zijn.

Eck, P. van (2018). Ouders in de integrale cases, ronde 2017 (ongepubliceerd).
Eck, P. van & Rietdijk, S. (2017). Keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen passend onderwijs. Utrecht/Rotterdam: Oberon/CEDgroep.
Eimers, T., Ledoux, G. & Smeets, E. (2016). Passend onderwijs in de praktijk. Casestudies in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Nijmegen/Amsterdam: KBA/Kohnstamm Instituut.
Heim, M. & Weijers, S. (2018). Basisondersteuning in passend onderwijs. Amsterdam/Utrecht: Kohnstamm Instituut/Oberon.
Huisman, P., Flippo, R. & Reijken, B. (2018). De medezeggenschapsketen in passend onderwijs: juridische knelpunten en oplossingen.
Koopman, P., Eck, P. van & Boer, A. de (2018). Kinderen met Downsyndroom in het onderwijs. Amsterdam/Utrecht/Groningen: Kohnstamm Instituut/Oberon/Rijksuniversiteit Groningen.
Ledoux, G. (2013). Ex-ante evaluatie Passend onderwijs. Studie in opdracht van de ECPO. In ECPO (2013). Evaluatiekader Passend onderwijs. Den Haag: ECPO.
Ledoux, G. (2017). Stand van Zaken Evaluatie Passend Onderwijs. Deel 3: Wat betekent passend onderwijs tot nu toe voor leraren en ouders? Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Ledoux, G., Kuiper, E., Oomens, O., Bomhof, M. & Wijs, F. de (2017) Governance in de samenwerkingsverbanden. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Linden, C. van der, Stege, H. van der & Hoeven, J. van der (2017). Past elke leerling in passend onderwijs? Een case studie naar passend aanbod en het ontwikkelingsperspectief. Amsterdam: Kohnstamm Instituut/CED-Groep.
Loon-Dikkers, L., Heurter, A. & Ledoux, G. (2017). Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs. Meningen van po- en vo-ouders en mbo-studenten, schooljaar 2015- 2016. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer, J. van der (2016). De bomen en het bos. Leraren en ouders over passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Meer, J. van der & Vriezen, M. (2017, 2018). Staat van de Ouder. 2017 en 2018. Utrecht: Ouders & Onderwijs.
Onderwijsconsulenten (2017). Jaarverslag Onderwijsconsulenten. 2016-2017. Den Haag: Onderwijsconsulenten.
Onderwijsraad. (2011). Passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Den Haag: Onderwijsraad.
Smit, W., Lubberman, J., Draijer, J., Aipassa, N. & Krop, M. (2017). Doet de geschillencommissie passend onderwijs ertoe? Amsterdam: Regioplan.

Verschenen in PO Magazine nr. 4:

Werken met het opp
Corien van der Linden, Heleen van der Stege & José van der Hoeven*

Verantwoording: Dit artikel is gebaseerd op diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die sinds 2014 in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs zijn uitgevoerd. Daarnaast is gebruik gemaakt van ander relevant onderzoek. Omwille van de leesbaarheid is gebruik gemaakt van een genummerde bronnenlijst. Volledige publicaties zijn beschikbaar via www.evaluatiepassendonderwijs.nl. Ter voorbereiding vond een veldverkenning plaats in de periode juni-augustus 2018 over de veranderingen en ontwikkelingen in het gebruik van het opp. Daartoe zijn personen met de volgende functies bevraagd: intern begeleider primair onderwijs; ambulant begeleider primair onderwijs; intern begeleider speciaal onderwijs; directeur speciaal onderwijs; directeur-bestuurder samenwerkingsverband; schoolbestuurder; teamleider voortgezet onderwijs; zorgcoördinator vso praktijkonderwijs; manager team passend onderwijs ROC. Het artikel vat de onderzoeksbevindingen samen die op het moment van schrijven – februari 2019 – bekend zijn.

Weide, van der, A. & Doornbos, W. (2014). Handreiking ontwikkelingsperspectiefplan (opp) in het voortgezet (speciaal) onderwijs: Naar handelingsgericht werken. Utrecht: Steunpunt Passend Onderwijs VO).
Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/verantwoordelijkheid-scholen-passend-onderwijs
Linden, C. van der, Stege, H. van der & Bulk, L. van den (2013). De Casuïstiek van het Ontwikkelingsperspectief, een case studie. In opdracht van Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO). Den Haag: ECPO.
Passend onderwijs in de praktijk, resultaten van de integrale cases 2017. Ongepubliceerd rapport in de reeks Passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Eimers, T., Ledoux, G. & Smeets, E. (2016). Passend onderwijs in de praktijk. Casestudies in het po, vo en mbo. Nijmegen: KBA.
Ledoux, G., Smeets, E. & Weijers, D. (in druk). Monitor scholen. Passend onderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut / Nijmegen: KBA Nijmegen.
Linden, C. van der, Stege, H. van der & Hoeven, J. van der (2017). Past elke leerling in passend onderwijs? Een case studie naar passend aanbod en het ontwikkelingsperspectief. Amsterdam: Kohnstamm Instituut/CED-Groep.
Heim, M., Wellner, H. & Elshof, D. (2017). Passend onderwijs bureaucratisch? Tweede vervolgmeting ervaren bureaucratie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Smeets, E., Boer, A. de, Van Loon-Dikkers, L., Rissen, L. & Ledoux, G. (2017). Passend onderwijs op school en in de klas. Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Nijmegen: KBA.
Aarsen, E. van, Weijers, S., Walraven, M. & Bomhof, M. (2016). Monitor samenwerkingsverbanden; de voortgang van passend onderwijs volgens swv-directeuren.Utrecht: Oberon.
Ledoux, G. (2017). Stand van Zaken Evaluatie passend onderwijs. Deel 3: Wat betekent passend onderwijs tot nu toe voor leraren en ouders. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Kuiper, E., van Loon-Dikkers, L. & Ledoux, G. (2015). Vervolgmeting ervaren bureaucratie passend onderwijs. Onderzoek bij scholen en ouders in het kader van de korte termijn-evaluatie passend onderwijs. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Kuiper, E. & Ledoux, G. (2016). Het woud van regels en verplichtingen: opgeschoond of opgeschoven? De nieuwe Meso, 3, 62-67.
Eimers, T. & Kennis, R. (2017). Passend onderwijs in het mbo: tussenbalans . Nijmegen: KBA.
Ledoux, G. (2016). Stand van zaken Evaluatie passend onderwijs. Deel 2: Eerste ervaringen met de stelselverandering. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Loon-Dikkers, L. van, Heurter, A. & Ledoux, G. (2017). Ervaren bureaucratie en tevredenheid passend onderwijs. Meningen van po-, vo ouders en mbo-studenten, schooljaar 2015-2016. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Eck, P. van & Rietdijk, S. (2017). Keuzevrijheid van ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen passend onderwijs. Utrecht/Rotterdam: Oberon/CED-Groep.
Smeets, E. & Boer, A. de (2018). Onderwijs aan leerlingen met visuele, auditieve of communicatieve problematiek. Nijmegen: KBA.
Eimers, T. & Kennis, R. (2018). Evaluatie passend onderwijs Sectorrapport mbo. Nijmegen: KBA.
Algemene Rekenkamer (2016). Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016. Rapport bij het jaarverslag van het Ministerie van OCW.
Smeets, E. & Veen, D. van (2018). Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Onderzoek naar succesfactoren in praktijkvoorbeelden. Nijmegen KBA Nijmegen / Zwolle: Hogeschool Windesheim / NCOJ.
Hoeven, J. van der & Hove, G. ten (2010). Wie ben je en wie wil je worden? Onderpresteren onderzocht. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep.
Grinten, M. van der, Walraven, M., Kooij, D., Bomhof, M., Smeets, E. & Ledoux, G. (2018). Landelijke inventarisatie aansluiting onderwijs en jeugdhulp 2018. Utrecht/Nijmegen/Amsterdam: Oberon/KBA Nijmegen/Kohnstamm Instituut.

*Dit artikel is samengesteld uit een meeromvattend artikel van auteurs, verschenen in Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs Deel I, Kohnstamm Instituut, 2019.

 

 

 

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.