Zoeken op trefwoord 'Thuiszitters'

Voorkom uitval op de brug van PO naar VO

Pieter Gerrits

POM 2021 nummer 2

Volgens de officiële cijfers waren er 4790 thuiszitters in 2019 (Slob, 2020). Al deze kinderen zitten al langer dan 3 maanden zonder onderwijs thuis. Volgens oudervereniging Balans zijn er zelfs meer dan 15.000 kinderen die langdurig niet naar school gaan waaronder zelfs leerlingen van 8 jaar. Persoonlijke drama’s met veel impact op de gezinnen. Oplossingen voor hernieuwde schoolgang zijn vaker erg ingewikkeld; beter is het om langdurige uitval te voorkomen. Dit artikel verkent wat daartoe gedaan kan worden met name bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

Leerplicht en schoolverzuim: een overzicht

Anne Dekkers

POM 2020 nummer 4

Leerplicht - Recht op passend onderwijs - (On)geoorloofd verzuim - Belastbaarheid -
Vrijstellingen Leerplichtwet

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Aanpak schoolverzuim in West- en Midden-Brabant

Jos Gerards

POM 2020 nummer 4

De intentie van het Landelijk Thuiszitterspact (2016) was dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis zou zitten zonder een passend aanbod aan onderwijs en/of zorg. Helaas zaten er medio 2019 toch nog zo’n 4.790 leerlingen langdurig thuis en dat waren er zelfs 311 meer dan een jaar eerder. Is de ambitie van het thuiszitterspact dan te hoog gegrepen? De samenwerkende partners in RMC-regio ‘Hart van Brabant’ denken van niet en zijn eind 2019 met een nieuwe aanpak gestart.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen van grote waarde

Maya Carbin, Albert Kamphuis

POM 2020 nummer 2

Als een kind ziek thuis komt te zitten of regelmatig of langdurig in het ziekenhuis verblijft, is een goed onderwijsaanbod van groot belang. Hoe moeilijk een dergelijke situatie soms ook is en hoewel er niet altijd direct aan onderwijs wordt gedacht, is het juist van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang heeft. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen óók verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor zieke kinderen, maar dat gaat buiten het ziekenhuis nog lang niet altijd goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Passend onderwijs | Praktijk | Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

Jan Houwing

POM 2019 nummer 5

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad is een samenwerkingsverband voor, zoals de naam al doet vermoeden, het voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Groningen en Zuidlaren. Het verband telt 10 schoolbesturen, 22 scholen met samen 34 vestigingen en 16.200 leerlingen voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

De 'Samen naar School klas' geeft invulling aan leerrecht

Walter van de Calseyde

POM 2019 nummer 3

Er zijn kinderen die als gevolg van hun beperking niet in staat zijn deel te nemen aan onderwijs. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen niet leerbaar zijn. Basisschool De Vink, de Merel Foundation en samenwerkingsverband PPO Leiden zijn in 2017 een intensieve zorg- en onderwijssamenwerking aangegaan. In hun ‘Samen naar School klas’ ontstaan er niet alleen voor de betreffende kinderen, maar voor alle deelnemende partijen mooie kansen om te leren. “In onze visie hebben alle kinderen leerrecht.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Passend onderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

Thuiszitten, een moreel dilemma

Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 2

Samen met de kamerbrief over ‘de stand van zaken thuiszitters’ verscheen het rapport ‘De kracht om door te zetten, hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?’. Uit beide rapportages komt een gemengd beeld naar voren. Er zijn positieve ontwikkelingen – steeds meer verzuimsituaties worden opgelost - maar tegelijkertijd blijkt dat het aantal langdurig thuiszitters stijgt. Ondanks de inzet van vele betrokkenen en tal van maatregelen – lijkt er nog te vaak sprake van (bestuurlijk) onvermogen en stagnatie. Om een oplossing te vinden voor het aantal thuiszitters heeft Marc Dullaert in opdracht van OCW een advies geschreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Thuiszitters

"Het gaat om het creëren van de juiste plaats, dat betekent anders organiseren"

Jos Gerards, Bart van Kessel

POM 2019 nummer 1

Bart van Kessel is duidelijk. Iedereen doet mee en dan is passend onderwijs geslaagd. Dat betekent voor de leerling een stap van thuiszitten naar anders leren. Voor de school betekent dit: anders organiseren. Er moet iets gebeuren waardoor het op school allemaal wél past.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs | Thuiszitters

Preventieve aanpaak terugdringen thuiszitters

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 4

Het onderwerp thuiszitters is een van de lastigere hoofdbrekers van passend onderwijs. Er wordt veel geworsteld met de vraag hoe je voor elkaar krijgt dat er uiteindelijk niemand meer thuiszit. In de regio Nieuwegein is er een succesvolle en preventieve aanpak: het zogenaamde BOCS (Begeleiding Ondersteuning Coaching en School).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters

Kan passend onderwijs thuiszitters voorkomen?

Pauline Demacker

POM 2017 nummer 4

Passend onderwijs is ingevoerd om thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar in mijn praktijk kom ik geregeld ouders tegen die het niet eens zijn met een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Zij willen voorkomen dat hun kind naar het speciaal onderwijs gaat. Vaak speelt daarin mee dat zij denken dat hun kind daar slechter af is dan in het reguliere onderwijs. Als het op de gewone school echter niet meer gaat, ontstaat soms toch de onwenselijke situatie dat een leerling thuis zit en geen onderwijs krijgt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters

Rubriek: Juridisch

Het gaat niet alleen om thuiszitters

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 1

10e voortgangsrapportage passend onderwijs

In december stuurde staatssecretaris Sander Dekker een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs. In de brief zijn gegevens opgenomen over recent onderzoek. Gaat het eigenlijk goed met passend onderwijs? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? In ieder geval gaat heel veel aandacht uit naar thuiszitters. De Onderwijsraad waarschuwt: denk erom, passend onderwijs gaat niet alléén over thuiszitters.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Thuiszitters

"De Partnerschapschool biedt de ideale vorm van passend onderwijs"

Walter van de Calseyde, Joris Spekle

POM 2016 nummer 1

Vanaf februari van dit jaar worden de mogelijkheden voor het geven van onderwijs op een andere locatie dan de school verruimd. Dat biedt scholen meer gelegenheid om ouders in te zetten bij met name het onderricht in instrumentele vaardigheden. Wellicht een uitkomst om het enorme probleem van de circa 15.000 thuiszitters in Nederland te helpen oplossen? Volgens Joris Spekle in elk geval wel: “Het aanbieden van lesstof door de eigen ouders is beter voor hun kind, voor de
overige leerlingen en voor de leerkracht. Waar wachten we op?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid | Thuiszitters

Checklist: Thuiszitters

POM 2016 nummer 1

Ieder kind naar school en geen enkel kind dat thuis zit. Dat is één van de doelen van passend onderwijs. Maar thuiszitten kan niet alleen opgelost worden door het bieden van goede ondersteuning. Het is een hardnekkig verschijnsel dat veel uiteenlopende oorzaken kent. Daarom hebben verschillende organisaties hun meest praktische aanpakken gebundeld. Ze staan hier allemaal opgesomd. Op de Dag van de Leerplicht (17 maart) kan iedereen die in de aanpakken geïnteresseerd is zich aansluiten bij de ‘Lansbrekers’, die thuiszitten willen voorkomen en oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Checklist