Zoeken op trefwoord 'Zorgplicht'

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 5

De zorgplicht is een belangrijk element binnen het passend onderwijs. Vanaf 1 november 2019 gaat de Onderwijsinspectie op de naleving hiervan toezicht houden en handhavend optreden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

Zorgplicht school heeft grenzen

Pauline Demacker

POM 2016 nummer 4

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een extra zorgplicht bij het aanbieden van onderwijs, het verwijderen van een leerling of het
doorverwijzen van een leerling naar een andere school. In uitspraak 106911 d.d. 19 oktober 2015 wordt duidelijk dat deze zorgplicht ook een grens heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

Zorg kan kennis over ontwikkeling van kind overdragen op onderwijs

Guus Beenhakker, Koos Stienstra

POM 2016 nummer 4

De Algemene Vereniging Schoolleiders wil met het programma Zorg en Onderwijs Matcht een brug slaan tussen de kennis, de ervaring en de inzichten in de zorg en de kennis daarover bij leerkrachten. Waar nodig wordt deze kennis op scholen bijgebracht. Dit gebeurt op zo’n manier, dat de zorgkennis blijvend in de school verankerd wordt en makkelijk kan worden toegepast. Het doel is om de kinderen die met hun gedrag laten zien dat er een extra beetje zorg nodig is beter te kunnen begeleiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Zorgplicht

Zorgplicht school heeft grenzen

Pauline Demacker

POM 2016 nummer 1

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een extra zorgplicht bij het aanbieden van onderwijs, het verwijderen van een leerling of het doorverwijzen van een leerling naar een andere school. In uitspraak 106911 d.d. 19 oktober 2015 wordt duidelijk dat deze zorgplicht ook een grens heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

1 jaar passend onderwijs: de stand van zaken

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 4

De afgelopen weken werden veel onderzoeken gepubliceerd, waarin de balans wordt opgemaakt na een schooljaar lang werken met passend onderwijs. Het lijkt erop dat de basale afspraken over de ondersteuning aan leerlingen in bijna alle regio’s wel geregeld is. Maar juist als het ingewikkeld wordt of als het erop aan komt, gaat het nog wel eens mis. De organisatie van zorgplicht, maatwerk voor complexe ondersteuningsvragen en het voorkomen van thuiszitters – dat levert allemaal nog hoofdbrekens op. Ondertussen zijn de meeste leerkrachten in het primair onderwijs er niet van overtuigd dat er in hun klassen nog ruimte is voor meer leerlingen die extra tijd en aandacht vergen. Passend onderwijs staat. Maar het loopt nog niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Zorgplicht

Rubriek: Beschouwing

Checklist: Een passende plek vinden voor een leerling

POM 2015 nummer 3

De school moet ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften meer informatie geven over passend onderwijs en de daarbij behorende ondersteuning en begeleiding die geboden kan worden. Ouders kunnen in samenwerking met de school een aantal stappen volgen om erachter te komen wat de meest passende plaats voor hun kind is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Zorgplicht

Rubriek: Checklist

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Ron Benjamins, Hilde Mertens

POM 2015 nummer 2

“Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker zijn voor iedereen, mag je toch hopen dat het minder wordt.” Hilde Mertens is directeur van de Stichting Onderwijsgeschillen, waar meningsverschillen tussen scholen en ouders worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs: “Het zijn vaak pijnlijke zaken.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Interview

FAQ: Veel gestelde vragen rond de overgang van PO naar VO onder passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Zorgplicht

Rubriek: FAQ

Alles wordt anders voor groep 8

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 1

Dit schooljaar verandert de overgang naar het voortgezet onderwijs helemaal. Het advies dat de basisschool opstelt wordt leidend. De eindtoets is vernieuwd en wordt later gehouden. De uitslag kan het schooladvies naar boven bijstellen. De school voor het VO heeft na het aanmelden van de leerling zorgplicht, ook als er extra ondersteuning nodig is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Zorgplicht

FAQ: Veel gestelde vragen over zorgplicht

Jacques van den Born

POM 2015 nummer 1

Sinds augustus hebben schoolbesturen zorgplicht voor leerlingen. Dat betekent dat een school in overleg met ouders een andere school moet vinden die een passend onderwijsaanbod kan realiseren als de school waar de leerling is aangemeld dat onderwijsaanbod niet zelf kan bieden. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs. De onderwijsbehoefte van de leerling is hierbij leidend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Zorgplicht

Rubriek: FAQ

De uitvoering van de zorgplicht

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 5

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat een school in overleg met ouders een andere school moet vinden die een passend onderwijsaanbod kan realiseren en de betreffende leerling kan toelaten als de school waar de leerling is aangemeld dat onderwijsaanbod zelf niet kan bieden. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs. De onderwijsbehoefte van de leerling is hierbij leidend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Aanname, ondersteuning en verwijzing binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 4

De invoering van de nieuwe Wet passend onderwijs geeft aanleiding tot wijzigingen in het handelen bij de aanname, ondersteuning en verwijzing van leerlingen. Deze veranderingen vloeien voort uit de invoering van de zorgplicht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen op basis van afspraken binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Aan de hand van een drietal cases wordt een schets gemaakt van de nieuwe praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Praktijk

Zorgplicht en positionering van de ouders

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 3

Direct vanaf de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de zorgplicht en moeten er binnen het samenwerkingsverband transparante afspraken en procedures zijn over de toeleiding van leerlingen tot extra ondersteuning. De ouder van de leerling hoeft het hiermee niet altijd eens te zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

Zorgplicht, centraal begrip in passend onderwijs

Jacques van den Born, Paul Zoontjens

POM 2013 nummer 2

Het schoolbestuur heeft straks de plicht om passend onderwijs te bieden aan iedere leerling. Wat betekent dat precies en is een basisschool straks verplicht om iedere leerling aan te nemen? We bespreken dit in en vraaggesprek met professor dr. Paul J.J. Zoontjens, over rechten en plichten, haken en ogen, theorie en praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Interview

Checklist: Leerlingenaanname

POM 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Schoolondersteuningsprofiel (SOP) | Zorgplicht

Rubriek: Checklist

Centrum voor jeugd en gezin, partner voor de school

Ron Benjamins, Walter van de Calseyde

POM 2013 nummer 2

Alleen als onderwijs en hulpverlening hun werk op elkaar afstemmen, kan ieder kind rekenen op de ondersteuning die nodig is. Dat is de overtuiging achter het huidige beleid. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt bij die samenwerking in veel gemeenten een belangrijke rol. Wat kan een CJG voor een school betekenen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Zorgplicht