Zoeken op trefwoord 'Wet- en regelgeving'

Uitspraken Onderwijsgeschillen

Anne Dekkers

POM 2022 nummer 3

Bij Onderwijsgeschillen zijn de afgelopen tijd weer de nodige zaken behandeld die interessant zijn voor het passend onderwijs. Enkele gegrond verklaarde uitspraken over uiteenlopende onderwerpen worden nader uitgelicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Werkwijze en nieuw kader extern toezicht

POM 2021 nummer 4

Vanaf 1 augustus 2021 werkt de Inspectie van het Onderwijs met herziene onderzoek kaders. Die worden voortaan gebruikt bij de vierjaarlijkse onderzoeken bij schoolbesturen. Wat is er veranderd in werkwijze en toetsingskader?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Wet- en regelgeving

Versterking medezeggenschap scholen

Anne Dekkers

POM 2021 nummer 4

Het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wms, de WPO, de WVO en de WEC beoogt de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs te versterken en de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Wat mag het kosten?

Jos Gerards, Theo van Rijzewijk

POM 2021 nummer 4

Nieuwe bekostigingssystematiek voor funderend onderwijs

De bekostiging van scholen wordt bepaald door een complexe berekening met veel factoren. Sommige van die factoren zijn logisch en volgen de kostenstructuur van de school, andere zijn ad hoc ontstaan of het gevolg van situaties die inmiddels achterhaald zijn. Eén van de doelstellingen van passend onderwijs was om de systematiek van toewijzing en bekostiging eenvoudiger te maken. Zeven jaar na de invoering van passend onderwijs is er eindelijk overeenstemming over een nieuw vereenvoudigd bekostigingsstelsel voor het funderend onderwijs. In dit artikel schetsen we de belangrijkste wijzigingen voor het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Verantwoording | Wet- en regelgeving

Is passend onderwijs mogelijk voor iedereen?

Sandra Geerdink

POM 2020 nummer 5

Problemen voor leerlingen met combinatie ondersteunings- en zorgbehoeften

Passend onderwijs is complex en voldoet niet altijd aan de verwachtingen. Het eindrapport van de Evaluatie Passend Onderwijs1 meldt dat er voor leerlingen met een combinatie aan ondersteuningsen zorgbehoeften vaak geen goed dekkend aanbod in de regio is. Maatwerk is geboden en vaak is langduriger een-op-een begeleiding nodig, wat om lastige financiële afwegingen vraagt. Het vereist een samenspel van veel betrokkenen en factoren. Voor samenwerkingsverbanden en ketenpartners uit de jeugdzorg blijkt het niet eenvoudig te zijn om voor deze groep leerlingen onderwijszorgcombinaties te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Leerplicht en schoolverzuim: een overzicht

Anne Dekkers

POM 2020 nummer 4

Leerplicht - Recht op passend onderwijs - (On)geoorloofd verzuim - Belastbaarheid -
Vrijstellingen Leerplichtwet

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Juridische aspecten van de toelaatbaarheidsverklaring (V)SO

Rob Hendrikx

POM 2020 nummer 3

Veel samenwerkingsverbanden zijn aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (afgekort LBT), die in stand wordt gehouden door de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. Uit de adviezen van de LBT blijkt dat in veel bezwaarzaken de deskundigenadviezen onderwerp van debat zijn geweest. Met de jaren stelt de LBT steeds verdergaande eisen aan de deskundigenadviezen die aan de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ten grondslag worden gelegd. Deze eisen zijn echter niet altijd terecht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Bekostiging van residentiële leerlingen

Anne Dekkers

POM 2020 nummer 2

Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft een gesloten of een open instelling. Het merendeel van deze leerlingen volgt onderwijs bij het (v)so. Voor de gesloten en de open setting verschilt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (financieel en voor het afgeven van een tlv). Hieronder wordt ingegaan op de gesloten en open instelling voor de residentiële leerlingen en de consequenties daarvan voor het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Schadevergoedingsprocedure

Anne Dekkers

POM 2020 nummer 1

Eerder in PO Magazine berichtte ik over de uitspraak van de Raad van State van 5 december 2018, waarin de Raad van State het hoger beroep van de ouders van een leerling gegrond had verklaard en de datum van de verwijdering van de leerling had vastgesteld op de datum van afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). De Raad van State zou in een afzonderlijke uitspraak over het verzoek tot schadevergoeding oordelen. Dat heeft de Raad van State inmiddels gedaan in de uitspraak van 11 december 2019.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Zeg nooit... nooit!

Gonnie Boerma-Sijbrandij

POM 2020 nummer 1

Passend onderwijs samen met s(b)o

Een inclusieve samenleving was al de droom van Martin Luther King, in 1964 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd King om deze zelfde droom doodgeschoten. Dankzij hem en zijn beweging werd in de VS het openbare leven toegankelijk voor iedereen. Dankzij hem en zijn beweging werd onderwijs in Amerika haalbaar voor ieder kind en werd het een recht. Maar in Amerika wordt die inclusieve samenleving bepaald niet gerealiseerd, zolang gekleurde mensen
langere gevangenisstraffen krijgen, zij minder makkelijk toegang hebben tot het vervolgonderwijs en benadeeld worden bij sollicitaties. De droom van Martin Luther King ging over een inclusieve samenleving waarin gelijkheid bestaat voor iedereen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

Tijd voor een cultuuromslag!

Jolanda van Boven

POM 2020 nummer 1

Gegevensuitwisseling tussen professionals

De fundamenteel gewijzigde opvattingen van de overheid om de samenleving te transformeren naar de participatiesamenleving - waarbij gemeenten regieverantwoordelijk zijn voor hun sociaal kwetsbare burgers - brengt met zich dat ‘vele panelen zijn gaan schuiven’. Al deze veranderingen vragen om intensieve samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen. Echter, om te kunnen samenwerken is het uitwisselen van informatie noodzakelijk. En dan doemt de eerste drempel op namelijk privacy/beroepsgeheim. Deze drempel belemmert de samenwerking en vraagt om een oplossing. Maar hoe bereiken professionals deze oplossing? Het antwoord is door de overheid zelf gegeven: alleen door een cultuuromslag in de aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 5

De zorgplicht is een belangrijk element binnen het passend onderwijs. Vanaf 1 november 2019 gaat de Onderwijsinspectie op de naleving hiervan toezicht houden en handhavend optreden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

De positie van ouders in passend onderwijs

Pauline van Eck, Rianne Exalto

POM 2019 nummer 5

Met een combinatie van maatregelen beoogt de Wet Passend Onderwijs het voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, eenvoudiger te maken om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze
stelselwijziging voor ouders?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Onderzoek

Schorsing en verwijdering terecht?

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 3

Op 5 december 2018 heeft de Raad van State een interessante uitspraak gedaan in een door de ouders ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij er eerder door de rechtbank een ander oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Striktere privacyregels: belemmering voor uitwisseling leerlingengegevens tussen partners?

Jos Gerards, Rilana de Vries

POM 2018 nummer 5

Sommige leerlingen hebben door een beperking, een leerachterstand, een ziekte of problemen thuis extra ondersteuning of zorg nodig op school. Scholen werken met verschillende zorgpartners samen om in dergelijke ondersteunings- en zorgbehoefte(n) te voorzien; bijvoorbeeld met jeugdzorg, gezinszorg, jeugdgezondheidszorg, CJG’s en gemeenten. Bij deze samenwerking is uitwisseling van gegevens aan de orde. Dat stelt partners in staat om goed op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg te verlenen. De laatste tijd wordt vaker gesteld dat de (nieuwe) privacyregels de onderlinge gegevensuitwisseling belemmeren. Maar zijn het inderdaad de striktere privacyregels die aan de extra ondersteuning in de weg staan of wordt er een schijnprobleem gecreëerd door te weinig kennis van de privacyregels en/of onduidelijkheid over de (eigen) taken en bevoegdheden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving

Passend onderwijs in debat

Jack Biskop

POM 2018 nummer 5

Na het debat over passend onderwijs in juli, heeft de Tweede Kamer bij de behandeling van de onderwijsbegroting opnieuw gesproken over passend onderwijs en de rol van de samenwerkingsverbanden. Daarbij ging het in het bijzonder over het signaal dat er nogal veel geld bij de samenwerkingsverbanden ‘op de plank’ ligt, terwijl dat geld eigenlijk bestemd is voor het ondersteunen van leerlingen op scholen. Verder zijn vraagtekens gezet bij de samenwerkingsverbanden als verplichte organisatievorm in de regio in de vorm van de motie Westerveld (GroenLinks).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Politiek | Wet- en regelgeving

Variawet: Maatwerk in onderwijstijd

POM 2018 nummer 5

Dit schooljaar is de zogenoemde Variawet in werking getreden. Deze wet geeft scholen ruimte om een oplossing op maat te vinden voor leerlingen die vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet het volledige dagprogramma volgen op school. Zij volgen dan een deel van het lesprogramma op een andere onderwijslocatie of zitten op een vorm van dagbesteding bij een zorginstantie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Kabinet houdt koers in passend onderwijs

Jack Biskop

POM 2018 nummer 4

In de aanloop naar een uitvoerig, maar liefst zeven uur durend, debat in de Tweede Kamer op 2 juli hebben flink wat Kamerleden in de media heftige kritiek geuit op passend onderwijs als zodanig. Dat ging vaak over de inrichting en werking van samenwerkingsverbanden, het ontbreken van inzicht in de besteding van de middelen en het gevoel van leraren, ouders en andere stakeholders weinig invloed te hebben op de manier waarop passend onderwijs vorm krijgt en wordt uitgevoerd. De minister heeft voorafgaand aan het debat in een brief uiteengezet hoe hij naar de evaluatiegegevens in de voortgangsrapportage kijkt en welke stappen hij wil zetten om de koers op passend onderwijs te versterken. Met die brief heeft minister Slob kennelijk de juiste toon getroffen, want in het debat werd door alle partijen de koers van het kabinet omarmd en kreeg de minister volop ruimte om zijn acties langs drie lijnen te gaan uitvoeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Particuliere scholen en passend onderwijs: een mooie combinatie?

Jack Biskop

POM 2018 nummer 3

De afgelopen jaren is een vlammende discussie gaande over de inzet van particuliere scholen binnen passend onderwijs. Daarbij gaat de discussie vaak over wettelijke belemmeringen, financiering en allerlei al dan niet vastgelegde regelgeving. Tijd dus om eens stil te staan bij het fenomeen particuliere school en de (on)mogelijkheden in relatie tot passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Wet- en regelgeving

Meer maatwerk vanaf augustus 2018 door de Variawet

Jack Biskop

POM 2018 nummer 2

In de laatste weken van 2017 zijn de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gegaan met een nieuwe wet, die in de wandelgangen de naam Variawet heeft gekregen. Dat is een naam die wel vaker gebruikt wordt voor een wetsvoorstel waarin allerlei verschillende zaken geregeld worden. Officieel gaat het om ‘Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs’. Kortom, een Variawet dus. Vanaf 1 augustus aanstaande treedt deze wet in werking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Checklist: Speciale Experimenteerruimte

POM 2018 nummer 2

Het ministerie van OCW biedt experimenteerruimte voor initiatieven waarbij de samenwerking of integratie van bao, sbo of so aan de orde zijn. PO-Magazine zet de mogelijkheden op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Hoogbegaafdheid, de regelgeving

POM 2017 nummer 5

Nederland is volgens de OESO, in ‘Education at a glance’, een kei in het aanbieden van onderwijsvoorzieningen aan leerlingen met allerhande beperkingen, stoornissen of achterstanden. Voor de leerlingen die gemakkelijker door de lesstof heengaan of beschikken over een meer dan gemiddelde begaafdheid is niets in een beleidsdocument vastgelegd over de rechten en plichten van scholen, leerlingen of ouders. Wel heeft de Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO) een overzicht opgesteld van wet- en regelgeving omtrent maatwerk en flexibilisering voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, deze is hiernaast uitgewerkt. Het gaat daarbij voornamelijk over de randvoorwaarden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Zorg-onderwijs-matrix brengt zorgverantwoordelijkheid in kaart

David Jacobse

POM 2017 nummer 4

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om er zorg voor te dragen dat de jeugdhulp op een laagdrempelige manier aansluit bij het onderwijs. Dat gebeurt vaak via het ondersteuningsteam van een school. De jeugdhulp kent twee categorieën, de vrij toegankelijke zorg en de zorg waarop beschikt moet worden, ofwel niet vrij toegankelijke zorg. Hoe gemeenten omgaan met beide categorieën is verschillend, zo blijkt ook uit de recent verschenen elfde voortgangsrapportage passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Wet- en regelgeving

Rubriek: Beschouwing

Nieuwe wetgeving 'Ontwikkelingsperspectief Plan' per augustus 2017

Jos Gerards

POM 2017 nummer 4

De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief is veranderd. In de nieuwe wet wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Wat betekent dit en wat is er nog meer veranderd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Leerling met handicap: recht op inclusief onderwijs?

Pauline Demacker, Antoinette Niebeek

POM 2017 nummer 3

Wettelijke plicht om doeltreffende aanpassingen te treffen

Een leerling met een handicap of chronische ziekte moet zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Een school heeft de plicht om doeltreffende aanpassingen te doen om dat mogelijk te maken. Als dat niet of onvoldoende gebeurt, maakt de school een verboden onderscheid tussen leerlingen mét en leerlingen zonder een handicap. Dat regelt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Die plicht is overigens niet onbeperkt. Een school hoeft geen aanpassingen te doen die een ‘onevenredige belasting’ vormen. Als de basisschool geen verdere aanpassingen meer kán doen, kan een toelaatbaarheidsverklaring worden gevraagd. De leerling kan dan eventueel naar het speciaal onderwijs. Ouders zijn het daar natuurlijk niet altijd mee eens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Checklist: Omgaan met auteursrecht

POM 2017 nummer 3

Teksten in de klas gebruiken, teksten kopiëren en onder leerlingen verspreiden of lesstof online met leerlingen of ouders delen. Dat zijn enkele alledaagse gebeurtenissen die voorkomen bij leraren die hun werk doen. Maar wat zijn de belangrijkste richtlijnen binnen het auteursrecht voor het onderwijs? Hiermee een aantal ankerpunten om de checken of u aan de regels voldoet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Checklist: Veranderingen arbeidsomstandighedenwet

POM 2017 nummer 3

Er wordt de laatste jaren beleid gemaakt voor een duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Dat tot een wetswijziging in de arbeidsomstandighedenwet. De nieuwe wet treedt per 1 juli in werking en de PO-Raad zette de belangrijkste veranderingen voor het onderwijs op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Weigering toelating leerling in verband met wachtlijst mag

Pauline Demacker

POM 2016 nummer 5

Zit een groep vol en werkt de school met een wachtlijst waarop een leerling na inschrijving wordt geplaatst, dan zijn onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en
toelating nog niet aan de orde. In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is bepaald dat een school nog niet hoeft te beoordelen of een aangemeld kind extra ondersteuning nodig heeft als er geen plaats op de school is. De Geschillencommissie passend onderwijs heeft dit recent bevestigd in een uitspraak van 12 augustus 2016.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Cao-akkoord primair onderwijs

Pauline Demacker

POM 2016 nummer 3

De cao-partijen van het primair onderwijs hebben op 27 april 2016 een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. In deze bijdrage bespreek ik de gevolgen hiervan voor het aanbieden van passend onderwijs

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Inclusief onderwijs, ook in Duitsland

Bert Groeneweg

POM 2016 nummer 3

Jarenlang was Nederland in de wereld hekkensluiter waar het integratief onderwijs betrof. Maar onze Oosterburen zijn ook geen voorlopers. Op 22 april 2016 was er in Nordrhein-Westfalen (NRW), stad Düsseldorf een onderwijsconferentie getiteld “Inklusion ist das Ziel, wie gelingt die Umsetzung?“

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Wet- en regelgeving

Checklist: Herregistratie schoolleidersregister

POM 2016 nummer 3

Vanaf volgend schooljaar is de herregistratie voor de schoolleider verplicht. Het schoolleidersregister PO houdt de registraties en de herregistraties bij. Na de eerste registratie in het Schoolleidersregister PO als ´Registerdirecteur Onderwijs (RDO)´ of als ´Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO)´ registreert u zich iedere vier jaar opnieuw, dit is de zogenaamde herregistratie. Daarmee laat u zien dat u zich blijvend professionaliseert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Privacy beschermen en toch informatie delen

Lydia Janssen

POM 2016 nummer 1

Binnen passend onderwijs voeren scholen overleg over leerlingen en gezinnen met andere scholen en met het adviesteam in het samenwerkingsverband over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. De wetgeving over passend onderwijs heeft voor het verstrekken van informatie over leerlingen en voor het voeren van overleg over passend onderwijs speciale regels gegeven. Lydia Janssen, juriste en o.a. gespecialiseerd in privacy in zorg en onderwijs, legt in dit artikel de privacyregels uit die voor de scholen in een samenwerkingsverband gelden als zij informatie verstrekken of overleg voeren om passend onderwijs aan een leerling te beoordelen en te organiseren. In het tweede deel van dit artikel gaat de auteur in op de regels die meer in het algemeen gelden als een school met anderen overleg over leerlingen wil voeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving

Zorgvuldig eigen onderzoek

Pauline Demacker

POM 2015 nummer 5

Soms vraagt een school zich serieus af of het team passend onderwijs kan bieden aan een leerling. In dat geval moet eerst worden vastgesteld welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Daarna dient de school te onderzoeken of zij de extra ondersteuning zelf kan bieden, in de vorm van doeltreffende aanpassingen al dan niet met extra financiering of arrangementen. In recente uitspraken van de Geschillencommisse Passend Onderwijs is dat onderzoek naar de mogelijkheden van de school erg belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Passend onderwijs voor vluchtelingen

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 5

In steeds meer plaatsen in ons land worden vluchtelingen opgevangen. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben recht op onderwijs. Veel scholen zien daarbij een rol voor zichzelf en vragen zich af hoe het onderwijs aan nieuwkomers is geregeld. Kun je zomaar een leerling die asiel zoekt inschrijven? In dit artikel antwoorden op de meest basale vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Checklist: Wat staat er tenminste in de schoolgids?

POM 2015 nummer 4

Iedere school heeft verplicht een schoolgids die wordt verstrekt aan ouders. Deze school herziet en actualiseert de gids jaarlijks en deelt die ook ieder jaar opnieuw uit aan de ouders. De inspectie controleert scholen erop of de juiste gegevens vermeld zijn in de schoolgids. Scholen mogen allerlei informatie opnemen over de
school die zij belangrijk vinden. Sommige gegevens zijn echter verplicht. Hier een overzicht van de minimale inhoud van de schoolgids.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Ron Benjamins, Hilde Mertens

POM 2015 nummer 2

“Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker zijn voor iedereen, mag je toch hopen dat het minder wordt.” Hilde Mertens is directeur van de Stichting Onderwijsgeschillen, waar meningsverschillen tussen scholen en ouders worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs: “Het zijn vaak pijnlijke zaken.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Interview

Mensen zijn belangrijker dan regels

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 2

Minder regels en meer ruimte voor eigen beleid in de eigen regio: passend onderwijs is een schoolvoorbeeld van decentralisatie en deregulering. Ondersteuning van leerlingen is niet meer afhankelijk van algemeen geldende, vooraf geregelde indicatiestellingen. Langzaamaan wordt duidelijker zichtbaar wat daarvoor in de plaats komt: het oordeel van mensen met verstand van zaken en gevoel voor kinderen. Het geheim van succesvol passend onderwijs zit in de mensen die het doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Checklist: Uitspraken Geschillencommissie passend onderwijs

Pauline Demacker

POM 2015 nummer 2

Uitspraak Geschillencommissie passend onderwijs 12 januari 2015 (nr. 106517).
In haar uitspraak van 12 januari jl. heeft de commissie het systeem van de Wet passend onderwijs nog eens uiteengezet. De uitspraak maakt duidelijk welke stappen een school in de praktijk dient te zetten voordat een verwijderingsbeslissing kan worden genomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Onderwijs en gemeenten: samen op weg

Jack Biskop, Jacques van den Born

POM 2015 nummer 1

Met de start van het passend onderwijs en het in werking treden van de nieuwe Jeugdwet zijn er op tal van terreinen raakvlakken ontstaan, zo die er al niet waren, tussen het onderwijs en de gemeente. Natuurlijk hebben gemeenten en onderwijsinstellingen elkaar de afgelopen jaren al ‘ontmoet’. Denk daarbij aan het bouwen van nieuwe scholen, het onderhoud aan bestaande scholen, de leerplichtwet en het leerlingenvervoer. De rollen waren bij al die onderwerpen op voorhand erg duidelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Checklist: Wat staat er minimaal in de schoolgids?

POM 2015 nummer 1

Iedere school heeft verplicht een schoolgids die wordt verstrekt aan ouders. Deze school herziet en actualiseert de gids jaarlijks en deelt die ook ieder jaar opnieuw uit aan de ouders. De inspectie controleert scholen erop of de juiste gegevens vermeld zijn in de schoolgids. Scholen mogen allerlei informatie opnemen over de school die zij belangrijk vinden. Sommige gegevens zijn echter verplicht. Hier een overzicht van de minimale inhoud van de schoolgids.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Checklist: Wat komt aan de orde in een aannamegesprek

POM 2014 nummer 5

Iedere school voert aannamegesprekken met ouders over de aanname van een leerling. De Wet passend onderwijs is een kaderstellende wet en het is aan het samenwerkingsverband om binnen deze kaders afspraken te maken met scholen. Hierin kan het samenwerkingsverband aangeven wat voor de betrokken scholen normatief gedrag is. Niet overal worden dezelfde afspraken gemaakt. Toch is er een aantal algemene punten voor zorgvuldig handelen tijdens een aannamegesprek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Het OPP, wat staat daar eigenlijk in?

Guus Beenhakker

POM 2014 nummer 5

Voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband krijgen, moeten scholen verplicht een ontwikkelingsperspectief (OPP) opstellen. In zo’n OPP beschrijft de school welke doelen een leerling kan halen op de school waar hij les krijgt en hoe de school hem daarin ondersteunt. Veel scholen hebben geen of weinig ervaring met zo’n document, waardoor verwarring en onduidelijkheid ontstaat. De PO-raad organiseert bijeenkomsten voor schoolleiders en ib’ers, om
hen te informeren over de inhoud van het OPP en de regels die er zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Wet- en regelgeving

De uitvoering van de zorgplicht

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 5

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat een school in overleg met ouders een andere school moet vinden die een passend onderwijsaanbod kan realiseren en de betreffende leerling kan toelaten als de school waar de leerling is aangemeld dat onderwijsaanbod zelf niet kan bieden. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs. De onderwijsbehoefte van de leerling is hierbij leidend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving | Zorgplicht

FAQ: Positie van ouders binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 5

Met de start van passend onderwijs is de extra ondersteuning in het onderwijs op een andere manier georganiseerd. Dit is ook van toepassing op de positie van ouders, wat in combinatie met de invoering van de zorgplicht af en toe zorgt voor situaties waar we niet altijd meteen een goed antwoord op geven. Dit komt omdat de nieuwe wet om andere, nieuwe gedragingen vraagt. In deze rubriek worden enkele vragen die vaker voorkomen aan de orde gesteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: FAQ

Wanneer kan een leerling worden verwijderd?

Pauline Demacker

POM 2014 nummer 5

Met de invoering van passend onderwijs veranderen de regels rond het aannemen en verwijzen van leerlingen. Als ouders en school het niet eens worden, kan dat voorgelegd worden aan een geschillencommissie. Die boog zich afgelopen zomer over de vraag of een school een leerling met het syndroom van Down mocht verwijderen. De situatie, de afweging, de uitspraak en de lessen op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Aanname, ondersteuning en verwijzing binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 4

De invoering van de nieuwe Wet passend onderwijs geeft aanleiding tot wijzigingen in het handelen bij de aanname, ondersteuning en verwijzing van leerlingen. Deze veranderingen vloeien voort uit de invoering van de zorgplicht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen op basis van afspraken binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Aan de hand van een drietal cases wordt een schets gemaakt van de nieuwe praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Praktijk

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 4

Als leerlingen na 1 augustus 2014 willen instromen in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs cluster 3 en 4, moeten zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben van het nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de afhandeling van een TLV. Deze verklaring is een wettelijk document dat aan bepaalde eisen moet voldoen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Vijf mythes over passend onderwijs

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 3

Op 1 augustus wordt passend onderwijs realiteit. We gaan nooit meer naar de PCL met een onderwijskundig rapport en hoeven nooit meer te bedelen om een rugzak. Wat hebben we gefoeterd op het huidige systeem. Maar wat krijgen we ervoor terug? Daar hoor je wilde verhalen over bij de koffie. De zin en onzin van vijf mythes over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Beschouwing

Checklist: Wat moet geregeld zijn op 1 augustus?

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 3

In december heeft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer op een rij gezet wat precies geregeld moet zijn als passend onderwijs ingaat. Dit is de checklist voor uw school en samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Zorgplicht en positionering van de ouders

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 3

Direct vanaf de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de zorgplicht en moeten er binnen het samenwerkingsverband transparante afspraken en procedures zijn over de toeleiding van leerlingen tot extra ondersteuning. De ouder van de leerling hoeft het hiermee niet altijd eens te zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

De toekomstige rol en waarde van de Cito-toets

Guus Beenhakker, Jacques van den Born

POM 2014 nummer 2

Jaarlijks wordt onder ongeveer 150.000 leerlingen uit groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. De eindtoets helpt om een beeld te krijgen welk vervolgonderwijs het best past bij de leerling. Bovendien gebruikt de Inspectie de resultaten van de Cito-eindtoets om de kwaliteit van de school te bepalen. Volgend schooljaar worden eindtoetsen pas in het late voorjaar afgenomen. De leerlingen van groep 8 zijn dan al aangemeld bij het vo, volgens de nieuwe regels van passend onderwijs. Hoe belangrijk is de Cito-eindtoets dan nog?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Wet- en regelgeving

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 2

In het kalenderjaar 2014 vinden twee belangrijke overleggen plaats. In het voorjaar van 2014 nodigt het samenwerkingsverband de gemeente(n) uit voor overleg over het ondersteuningsplan passend onderwijs. In het najaar van 2014 nodigt de gemeente het samenwerkingsverband passend onderwijs uit om met elkaar in gesprek te gaan over het beleidsplan jeugd. Het doel van die overleggen is om overeenstemming te bereiken over elkaars werkterrein.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Ouderbetrokkenheid en individuele ondersteuningsbehoefte

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 1

Met de invoering van de Wet op passend onderwijs wordt de ouderbetrokkenheid op een aantal onderwerpen expliciet geregeld, zowel ten aanzien van de individuele leerling die extra ondersteuning behoeft als op het beleid en de inrichting van de organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Financiën binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2013 nummer 3

Een kwestie van begrijpen en maken van verantwoorde keuzes binnen wettelijke kaders

Vaak hoor je dat passend onderwijs een bezuinigingsmaatregel is en dat we naar verwachting in de toekomst nog meer leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben met minder middelen in de reguliere basisschool een passend onderwijsaanbod moeten bieden. Maar is dat wel zo? In dit artikel wordt in grote lijn van de toekomstige bekostiging op een rij gezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Inhoud van het ondersteuningsplan

Jacques van den Born

POM 2013 nummer 3

In de Wet Passend Onderwijs is opgenomen dat elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplan moet opstellen voor een periode van 4 jaar. In het wettelijk kader en het Referentiekader PO staat een nadere concretisering van de inhoud ervan. Ook wordt uiteengezet wat de rol is van de gemeenten en van de inspectie en de wijze waarop medezeggenschap is georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Zorgplicht, centraal begrip in passend onderwijs

Jacques van den Born, Paul Zoontjens

POM 2013 nummer 2

Het schoolbestuur heeft straks de plicht om passend onderwijs te bieden aan iedere leerling. Wat betekent dat precies en is een basisschool straks verplicht om iedere leerling aan te nemen? We bespreken dit in en vraaggesprek met professor dr. Paul J.J. Zoontjens, over rechten en plichten, haken en ogen, theorie en praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Interview

Wet- en regelgeving passen onderwijs

POM 2013 nummer 2

De Wet passend onderwijs geeft kaders en hoofdlijnen aan. De komende tijd worden nog nadere afspraken gemaakt door bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het ministerie, de PO-raad en de vakbonden. Middels deze rubriek blijft u daarvan op de hoogte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Wet- en regelgeving passend onderwijs

POM 2013 nummer 1

De Wet passend onderwijs geeft kaders en hoofdlijnen aan. De komende tijd worden nog nadere afspraken gemaakt door bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het ministerie, de PO-Raad en de vakbonden. Met deze rubriek blijft u daarvan op de hoogte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch