Zoeken op trefwoord 'Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)'

Toetsing in het basisonderwijs: nuttig of belemmerend?

Karen Heij

POM 2021 nummer 4

Onderwijs en toetsing worden veelal in één adem genoemd, als zou het één niet zonder het ander kunnen. Zeker: als het goed is, kan toetsing onderwijs versterken. Maar soms blijken toetsen in de praktijk heel andere effecten te hebben dan aanvankelijk bedacht of voorzien. Dat is zeker het geval bij toetsing in het basisonderwijs, waar blijkt dat toetsing een brede ontwikkeling van kinderen en zicht op kwaliteit van onderwijs vooral in de weg staat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Onderzoek

Flexplekken

Frank Maas, Nanne Middelburg, Harrie van Steen

POM 2021 nummer 4

Gefaseerde overgang naar voortgezet onderwijs levert veel op

Het moment van overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs is gebaseerd op tijden die geweest zijn en op gronden die nu niet meer gelden.
Pedagogisch worden steeds meer argumenten aangedragen om de overgang te flexibiliseren en het advies voor vervolgonderwijs uit te stellen. Dit artikel reflecteert op het klassieke overgangsmoment en beschrijft drie inspirerende voorbeelden die de overgang naar het vervolgonderwijs proberen te flexibiliseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Oorzaken van groeiend deelnamepercentage VSO

Jos Gerards, Marja van Leeuwen

POM 2020 nummer 5

In de Evaluatie Passend Onderwijs wordt in meerdere rapporten gewezen op een stijging in het aantal leerlingen dat uitstroomt naar het vso én het niet goed beschikbaar zijn van de benodigde (extra) ondersteuning van leerlingen en voor docenten op de reguliere scholen. De conclusies wijzen in de richting van: “passend onderwijs is mislukt”. Dit is écht te kort door de bocht. De redactie van Passend Onderwijs Magazine heeft een aantal leidinggevenden van samenwerkingsverbanden (swv’s) in Brabant gevraagd welke factoren volgens hen de stijging van het deelnamepercentage in het vso veroorzaken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Beschouwing

Uitstroomperspectieven (V)SO in Noord-Nederland

Jan Bijstra

POM 2020 nummer 5

De Onderwijsinspectie onderzoekt jaarlijks de uitstroom van (voortgezet) speciaalonderwijsscholen. In deze prestatieanalyse brengt de Inspectie vier indicatoren in
kaart: einduitstroom, tussentijdse uitstroom, juiste match en bestendigheid uitstroom (zie kader). Sinds schooljaar 2012-2013 inventariseert en analyseert speciaalonderwijs-organisatie RENN4 (Regio Groningen) zelf ook de uitstroomgegevens van haar scholen. Wat valt er over de periode tussen 2012 en 2019 te concluderen en welke trends zijn er te bespeuren? De cijfers en conclusies zijn opgesplitst naar drie typen scholen: REC Cluster 4, REC Cluster 3 en SBO. De sbo-resultaten zijn daarbij extra interessant omdat de Onderwijsinspectie sbo-scholen in haar prestatieanalyse niet meeneemt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

SWV Helmond-Peelland VO

Marja van Leeuwen

POM 2020 nummer 5

Samenwerkingsverband in the picture

In het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO werken 25 scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs nauw samen in negen (deel)gemeenten in de regio Helmond. In totaal zitten er ruim 14.000 leerlingen op de scholen. Directeur Marja van Leeuwen vertelt over de kracht van het samenwerkingsverband en de samenwerking met primair onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Juridische aspecten van de toelaatbaarheidsverklaring (V)SO

Rob Hendrikx

POM 2020 nummer 3

Veel samenwerkingsverbanden zijn aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (afgekort LBT), die in stand wordt gehouden door de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. Uit de adviezen van de LBT blijkt dat in veel bezwaarzaken de deskundigenadviezen onderwerp van debat zijn geweest. Met de jaren stelt de LBT steeds verdergaande eisen aan de deskundigenadviezen die aan de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ten grondslag worden gelegd. Deze eisen zijn echter niet altijd terecht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Koers VO (Rotterdam)

Marieke Dekkers, Jaap van der Have

POM 2020 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

SWV Koers VO is het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. Het werkveld van het swv beslaat negen gemeenten. Er zijn in totaal 110 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs, bestuurd door 18 schoolbesturen. Sinds 2014 is het swv operatief. Het college van bestuur bestaat uit Marieke Dekkers en Jaap van der Have.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

Jan Houwing

POM 2019 nummer 5

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad is een samenwerkingsverband voor, zoals de naam al doet vermoeden, het voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Groningen en Zuidlaren. Het verband telt 10 schoolbesturen, 22 scholen met samen 34 vestigingen en 16.200 leerlingen voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Het 10-14 onderwijs van Spring High Amsterdam

Camyre De Adelhart Toorop, Guus Beenhakker

POM 2019 nummer 1

"Het stellen van eigen doelen motiveert"

Leerlingen ontdekken zichzelf en komen er achter wat ze willen, zonder dat de school daarbij sterk stuurt en selecteert. Dat is het basisuitgangspunt bij Spring High, een onderwijsinitiatief in Amsterdam Nieuw-West voor zowel het primair - (po) als het voortgezet onderwijs (vo). Op basis van capaciteit, ontwikkeling en interesse ontplooien zij zich om een vitaal en duurzaam leven te kunnen leiden. Het motto luidt: ‘Durf jij het beste uit jezelf en anderen te halen’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Praktijk | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Coalitie passend onderwijs Jeugdhulp-Zorg

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 5

Een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen staat hoog op de agenda van de brede coalitie van onderwijspartijen, VNG, branches, cliënt- en ouderorganisaties en de ministeries van VWS en Onderwijs. Gezamenlijk zetten zij de schouders eronder om deze maatschappelijke opdracht waar te maken. Een goede samenwerking is daarbij onontbeerlijk. De sectorraad samenwerkingsverbanden vo formuleerde hiervoor een basisdocument, met vijf uitgangspunten. Ook voor po-scholen kan dit van belang zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Netwerk LPO: De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs

Otto Kamps

POM 2018 nummer 4

We staan in het onderwijs voor veel uitdagingen. De overgangsmomenten zijn daarvan in ieder geval een goed voorbeeld. Van voorschools naar vroegschools zit in veel gevallen door de realisatie van Integrale Kind Centra (IKC’s) in de goede ontwikkeling. Overdracht, doorgaande ontwikkel- en leerlijnen en een gemeenschappelijk afgestemd pedagogisch klimaat worden hier steeds vaker beter gerealiseerd dan de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Opinie

Het Facet: voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 5

In de regio Eindhoven wordt een voorziening opgezet voor onderwijs aan hoog- en meerbegaafde kinderen die het in het reguliere onderwijs niet redden. Veel van hen lopen er zelfs vast. De meeste van deze leerlingen hebben naast hun hoogbegaafdheid ook andere problematieken, vaak op het gebied van gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

"Werken aan inclusie. Het speciaal onderwijs is al begonnen!"

Albert Boelen, Walter van de Calseyde, Corine van Helvoirt

POM 2017 nummer 3

In 2014 hebben Corine van Helvoirt en Albert Boelen als beleidsadviseurs van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs, samen met een aantal bestuurders, directeuren en ib’ers uit het speciaal onderwijs de uitdaging opgepakt om eens buiten Nederland te gaan kijken hoe het daar met passend en inclusief onderwijs gaat. Eerst naar Canada en twee jaar later met een breder samengestelde groep, waarin ook het regulier onderwijs vertegenwoordigd was, naar Schotland. Beide landen staan erom bekend dat niet alleen hun onderwijs, maar vrijwel hun hele samenleving in hoge mate inclusief is. “De sterkste indruk die is achtergebleven, is dat ‘inclusief’ daar volkomen normaal is, en de norm. Toen we aan een leerkracht vroegen hoe ze dat toch deed met al die verschillende kinderen in een klas, reageerde ze verbaasd met: ‘Because all parents bring their best children to school!’.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Checklist: Overdracht naar het VO

POM 2016 nummer 2

Basisscholen een voortgezet onderwijsscholen hebben de taak om leerlingen op de juiste school te krijgen en een zo goed mogelijke overdracht te verzorgen. Dit vergt veel onderlinge overeenstemming en overleg. Voor veel leerlingen zal de overgang vloeiend gaan, maar sommige gevallen verdienen meer aandacht. Welke dingen moeten in ieder geval zijn afgestemd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Checklist

Overstappen van het PO naar het VO: een gezamenlijke taak

Lionel Kole

POM 2016 nummer 1

Basisscholen brengen dezer dagen hun advies uit over het vervolgonderwijs aan hun leerlingen. Voor zowel de leerlingen, hun ouders en de basisschool zijn het spannende tijden. Vorig schooljaar is het een en ander rond de advisering veranderd. Waar de ‘neutrale’ eindtoets voorheen zwaar meetelde in het schooladvies, ligt de beslissing nu bij de basisschool: op de schouders van het team leraren dat de leerling het beste kent. Overgangsbeslissingen dienen zorgvuldig te worden genomen, waarbij de belangen van de leerlingen altijd voorop staan en leerlingen gelijke kansen hebben. Dit vraagt gerichte samenwerking tussen PO naar VO.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

FAQ: Veel gestelde vragen rond de overgang van PO naar VO onder passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Zorgplicht

Rubriek: FAQ

Alles wordt anders voor groep 8

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 1

Dit schooljaar verandert de overgang naar het voortgezet onderwijs helemaal. Het advies dat de basisschool opstelt wordt leidend. De eindtoets is vernieuwd en wordt later gehouden. De uitslag kan het schooladvies naar boven bijstellen. De school voor het VO heeft na het aanmelden van de leerling zorgplicht, ook als er extra ondersteuning nodig is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Zorgplicht

Succesvolle overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Guus Beenhakker

POM 2013 nummer 3

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zorgen er samen voor dat leerlingen uit groep acht goed worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen maken de stap van vaste klas met leerlingen van verschillende niveaus en een groepsleerkracht, naar een setting waarin ze op hun eigen niveau les krijgen van vakdocenten. Een grote groep leerlingen kan die stap aan, voor anderen is dit niet makkelijk. Hoe kan het basisonderwijs leerlingen hierbij het best ondersteunen en ervoor zorgen dat de overdracht goed verloopt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Beschouwing

Checklist: Overdracht naar het voortgezet onderwijs

POM 2013 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Checklist