Zoeken op trefwoord 'Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)'

Toelating van een leerling

Anne Dekkers

POM 2021 nummer 5

Soms kan een geschil al ontstaan nog voordat een leerling op een school onderwijs gaat volgen. Ouders kunnen met een school een geschil hebben over het al dan niet toelaten van hun kind(eren) tot de school. Hieronder bespreek ik een aantal interessante uitspraken inzake toelatingsperikelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Juridische aspecten van de toelaatbaarheidsverklaring (V)SO

Rob Hendrikx

POM 2020 nummer 3

Veel samenwerkingsverbanden zijn aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (afgekort LBT), die in stand wordt gehouden door de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. Uit de adviezen van de LBT blijkt dat in veel bezwaarzaken de deskundigenadviezen onderwerp van debat zijn geweest. Met de jaren stelt de LBT steeds verdergaande eisen aan de deskundigenadviezen die aan de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ten grondslag worden gelegd. Deze eisen zijn echter niet altijd terecht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Toelaatbaarheidsverklaring en verwijderingsbesluit

Anne Dekkers

POM 2018 nummer 1

Recent heeft de Raad van State op 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3434) uitspraak gedaan in een door de ouders van een jongen met het Syndroom van Down ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij eerder door zowel de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) als de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) een oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Rubriek: Juridisch

De toelaatbaarheidsverklaring: gift of last?

Stephan Schellens

POM 2015 nummer 5

Als een leerling naar het speciaal (basis-)onderwijs gaat, is daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Ouders die het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid van hun kind kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar maken. Die bezwaren worden voor de meeste samenwerkingsverbanden behandeld door de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo en (v)so, kortweg de LBT. Hoe ervaren schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en ouders de nieuwe regels? Is de toelaatbaarheidsverklaring voor hen een gift of een last? Dilemma’s te over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Checklist: Toelaatbaarheidsverklaring

POM 2015 nummer 5

Als een leerling naar het SBO of het SO gaat, vraagt de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor de leerling bij het samenwerkingsverband. Met die verklaring kan de leerling toegelaten worden op de school voor speciaal (basis-)onderwijs. De inhoudelijke afweging verschilt per samenwerkingsverband.
De toelaatbaarheid hangt af van de manier waarop in het samenwerkingsverband de ondersteuning voor leerlingen is georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Rubriek: Checklist

Checklist: Toelaatbaarheidsverklaring

POM 2015 nummer 1

Als een leerling naar het SBO of het SO gaat, vraagt de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor de leerling bij het samenwerkingsverband. Met die verklaring kan de leerling toegelaten worden op de school voor speciaal (basis-)onderwijs. De inhoudelijke afweging verschilt per samenwerkingsverband. De toelaatbaarheid hangt af van de manier waarop in het samenwerkingsverband de ondersteuning voor leerlingen is georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Rubriek: Checklist

FAQ: De aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 5

“Alleen voor zeer evidente casussen kan een TLV worden afgegeven voor de gehele schoolloopbaan primair onderwijs of voortgezet onderwijs.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Rubriek: FAQ

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 4

Als leerlingen na 1 augustus 2014 willen instromen in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs cluster 3 en 4, moeten zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben van het nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de afhandeling van een TLV. Deze verklaring is een wettelijk document dat aan bepaalde eisen moet voldoen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch