Zoeken op trefwoord 'Samenwerkingsverband (SWV)'

Het lef hebben om dingen anders te doen

Olga Koppenhagen

POM 2022 nummer 1

Inclusief onderwijs op KindCentrum Borgele

KindCentrum Borgele in Deventer is een plek waar ieder kind terecht kan. Een reguliere basisschool, speciaal onderwijs, dagbesteding en kleuter- en naschoolse opvang zitten er onder één dak. Algemeen directeur Huub de Haan vertelt vol enthousiasme over wat dat betekent voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders en het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Oorzaken van groeiend deelnamepercentage VSO

Jos Gerards, Marja van Leeuwen

POM 2020 nummer 5

In de Evaluatie Passend Onderwijs wordt in meerdere rapporten gewezen op een stijging in het aantal leerlingen dat uitstroomt naar het vso én het niet goed beschikbaar zijn van de benodigde (extra) ondersteuning van leerlingen en voor docenten op de reguliere scholen. De conclusies wijzen in de richting van: “passend onderwijs is mislukt”. Dit is écht te kort door de bocht. De redactie van Passend Onderwijs Magazine heeft een aantal leidinggevenden van samenwerkingsverbanden (swv’s) in Brabant gevraagd welke factoren volgens hen de stijging van het deelnamepercentage in het vso veroorzaken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Beschouwing

SWV Helmond-Peelland VO

Marja van Leeuwen

POM 2020 nummer 5

Samenwerkingsverband in the picture

In het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO werken 25 scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs nauw samen in negen (deel)gemeenten in de regio Helmond. In totaal zitten er ruim 14.000 leerlingen op de scholen. Directeur Marja van Leeuwen vertelt over de kracht van het samenwerkingsverband en de samenwerking met primair onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Utrecht PO

Jetta Spaanenburg

POM 2020 nummer 4

Samenwerkingsverband in the picture

Binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO vallen ongeveer 130 basisscholen waaronder vier scholen voor speciaal basisonderwijs en zes scholen voor speciaal onderwijs. In totaal wordt er onderwijs gegeven aan ongeveer 31.000 leerlingen. Er zijn achttien schoolbesturen, die elk met een lid vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het samenwerkingsverband. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door een onafhankelijke technisch voorzitter.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Toezicht en sturing van samenwerkingsverbanden bekeken vanuit de wetenschap

Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 3

Samenwerking komt niet vanzelf tot stand en het pad van samenwerking kent vele valkuilen. Huxham & Vangen (2008) schreven daarover: “Unless there is no other opportunity, start collaborating.” Toch meende de overheid dat het oprichten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs een goed idee was. Wat daarbij vooral opvalt, is dat wetenschappelijke kennis en inzichten over samenwerking ontbraken. Nergens is die kennis zichtbaar terug te zien.1 Niet in wet, niet in uitwerkingen, niet in evaluaties. Terwijl dit juist enorm verhelderend zou kunnen zijn. Hoog tijd dus om te bespiegelen hoe volgens de wetenschap samenwerking zou kunnen werken en wat dit kan betekenen in het organiseren van passende governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Beschouwing

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06

Joris Elbers

POM 2020 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 ligt in Noordoost-Brabant en bestrijkt de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd. Het verbindt daar 14 schoolbesturen met in totaal 95 basisscholen. Drie daarvan zijn scholen voor speciaal basisonderwijs en vijf voor speciaal onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Hoe functioneert intern toezicht bij SWV's?

Olga Koppenhagen

POM 2020 nummer 3

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs

De samenwerkingsverbanden bestaan nu ruim zes jaar en de ontwikkeling van passend onderwijs komt in veel regio’s goed op gang. Wel vragen de bestuurlijke inrichting en het functioneren van de governance bij de samenwerkingsverbanden nog om aandacht. De Inspectie van het Onderwijs heeft onlangs het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen samenwerkingsverbanden onderzocht, en heeft daarbij bekeken of het intern toezicht van de samenwerkingsverbanden
onafhankelijk van het bestuur functioneert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Medezeggenschap (MR/OPR) | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Rubriek: Onderzoek

Netwerk LPO: Het belang van samenwerking tussen school en zorg

Brigitta Gadella

POM 2020 nummer 2

SWV de Eem is een vereniging van 30 samenwerkende schoolbesturen van ruim 130 reguliere en speciale (basis)scholen in noordelijk Utrecht. Als samenwerkingsverband willen we graag dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen en zijn we steeds op zoek naar hoe de ondersteuning voor kinderen die wat extra’s nodig hebben in hun ontwikkeling, geoptimaliseerd kan worden. Voor ons is altijd duidelijk geweest dat we daarvoor samenwerking nodig hebben om de zorg in en om de scholen goed te regelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Opinie

POZV Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Quint Videler

POM 2020 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit 50 scholen en schoolbesturen, verspreid over heel het Zeeuws-Vlaamse grondgebied. In het gebied liggen drie gemeenten. Samen hebben de schoolbesturen in 2014 beschreven op welke wijze hun Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vorm moet krijgen. Simpel, efficiënt, effectief én goedkoop. ‘Het zijn tenslotte Zeeuwen.’ Recent is er veel veranderd in de manier waarop het samenwerkingsverband omgaat met het beleid rondom passend onderwijs. POZV-directeur Quint Videler vertelt over hun samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

'Keuzevrijheid leidt tot te grote verschillen'

Olga Koppenhagen, Nicole Teeuwen

POM 2020 nummer 1

Nicole Teeuwen over de weerbarstige praktijk van passend onderwijs

Komend voorjaar staat de officiële evaluatie van passend onderwijs op de politieke agenda. In de Tweede Kamer zal dan gedebatteerd worden over de vraag of het gelukt is om na de invoering van de Wet passend onderwijs in 2015, alle kinderen de vorm van onderwijs te geven die bij hen past, op een school die bij hen past. In de aanloop daarnaartoe schreven Nicole Teeuwen en Marieke Dekkers het boek Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder.
PO Magazine praat met haar over verleden, heden en toekomst van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Interview

Koers VO (Rotterdam)

Marieke Dekkers, Jaap van der Have

POM 2020 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

SWV Koers VO is het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. Het werkveld van het swv beslaat negen gemeenten. Er zijn in totaal 110 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs, bestuurd door 18 schoolbesturen. Sinds 2014 is het swv operatief. Het college van bestuur bestaat uit Marieke Dekkers en Jaap van der Have.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Patrick Kenis, Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 5

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (hierna: PPO-NK) heeft met zijn schoolbesturen, ondersteuningsplanraad en met o.a. Patrick Kenis en Bas Baanders de volgende vraag onderzocht: ‘Hoe kunnen we het bestuur en onafhankelijk intern toezicht zo inrichten dat het recht doet aan ieders rol en verantwoordelijkheid en dat het onze strategie, visie en bovenal onze professionals versterkt?’
We hebben ervaren dat de traditionele bril niet passend is bij hoe we als een organisatienetwerk willen werken. In dit artikel laten we zien tot welke bestuurlijke inrichting we gekomen zijn en waarom. Het hierna volgende artikel gaat in op het specifieke governancemodel dat nodig is voor dit soort ingewikkelde organisatienetwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Verandering | Verantwoording

Op zoek naar governance in dienst van de inhoud

Bas Baanders

POM 2019 nummer 5

Een samenwerkingsverband passend onderwijs functioneert als een organisatienetwerk. Een organisatienetwerk heeft als doel gezamenlijk complexe vraagstukken aan te pakken die niet door één van de deelnemers zelf gerealiseerd kan worden (Kenis & Crambé, 2019). In het passend onderwijs bestaat het organisatienetwerk uit een veelheid aan scholen, professionals van de scholen met andere organisaties eromheen (zoals jeugdzorg, leerplichtambtenaren).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

Jan Houwing

POM 2019 nummer 5

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad is een samenwerkingsverband voor, zoals de naam al doet vermoeden, het voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Groningen en Zuidlaren. Het verband telt 10 schoolbesturen, 22 scholen met samen 34 vestigingen en 16.200 leerlingen voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Tweede Kamer: passend onderwijs heeft verbetering nodig

Jack Biskop

POM 2019 nummer 4

Op 26 juni jl. voerde de Vaste Kamercommissie OCW het jaarlijkse debat over de voortgang van passend onderwijs met minister Slob. Basis van het debat was de gedegen 13de voortgangsrapportage passend onderwijs, maar de aandacht ging vooral uit naar de kritiek die geuit wordt in de enquête van de vakbond AOb en allerlei populistische berichtgeving uit het land. Op de ene plek dreigt het speciaal basisonderwijs te verdwijnen, op een andere plek is onderwijs voor hoogbegaafden slecht geregeld in de ogen van ouders. Geïnspireerd door de voortgangsrapportage gaf de minister aan dat goede vooruitgang wordt geboekt. Hij wil deze positieve beweging versterken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Politiek | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Beschouwing

Driegang - Regio Gorinchem

Henric Bezemer

POM 2019 nummer 4

Samenwerkingsverband Driegang strekt zich uit van Nieuw-Lekkerland tot aan Leerdam en van het Brabantse Hank tot aan Lexmond, met de wat grotere stad Gorinchem in het midden. Het samenwerkingsverband heeft te maken met zes gemeenten, tientallen dorpskernen en tweeënnegentig scholen met samen ongeveer zestienduizend leerlingen. Samen met ouders en professionals wordt intensief onderzocht hoe het meest passende onderwijs op scholen kan worden vormgegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Werken met het opp

José van der Hoeven, Corien van der Linden, Heleen van der Stege

POM 2019 nummer 4

Het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs heeft zijn weg naar de praktijk gevonden. Het draagt bij aan bewustwording en nodigt uit tot opbrengstgericht werken. Elders in dit blad wordt beschreven hoe een opp wordt opgesteld, welke functies het heeft en hoe ermee gewerkt kan/moet worden. Dit artikel bespreekt de resultaten van een aantal onderzoeken over de introductie en de werking van het opp. Aan de orde komt hoe scholen ermee omgaan, welke rol samenwerkingsverbanden spelen en hoe het document in de praktijk toegepast wordt. Het is gebaseerd op diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die sinds 2014 in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs zijn uitgevoerd. Daarnaast is gebruikgemaakt van ander relevant onderzoek. Zie voor de volledige lijst van onderzoeken de website bij dit blad.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderzoek | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Berséba, Reformatorisch Passend Onderwijs

Gert van Leeuwen

POM 2019 nummer 3

Bijna alle samenwerkingsverbanden (swv) in het primair onderwijs zijn regionaal ingedeeld. Er is één verband in het primair onderwijs waarvoor dat niet geldt: Berséba. Dit swv verbindt reformatorische scholen in het hele land en heeft daarmee een uitzonderingspositie op de regionale verbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

PO De Kempen

Klaas Koelewijn, Janine van Os

POM 2019 nummer 2

Het samenwerkingsverband PO De Kempen ligt -de naam zegt het al- in de Brabantse Kempen, de regio ten zuidwesten van Eindhoven. De organisatie kent elf schoolbesturen in tien gemeenten. De directie van het samenwerkingsverband bestaat uit directeur Klaas Koelewijn en secretaris Janine van Os.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Passend onderwijs = succesvol samenwerken

Brigitta Gadella

POM 2019 nummer 1

SWV De Eem ligt in de omgeving van Amersfoort. De onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school, wanneer er sprake is van een ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. Zij vormen een schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Samenwerking van onderwijs met jeugdhulpinstellingen en gemeenten

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 5

Gemiddeld heeft een samenwerkingsverband in het po te maken met 5,7 gemeenten, 90 scholen en 16,2 schoolbesturen. Wanneer er gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden, zijn er dus veel verschillende partners om mee af te stemmen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Samenwerkingsverband (SWV)

Passend onderwijs in de Hoeksche Waard: eigenzinnig, maar het lukt

Pierre den Hartog, Rien Strootman

POM 2018 nummer 5

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Hoeksche Waard is met vijf schoolbesturen, veertig scholen en ongeveer 6000 leerlingen een klein samenwerkingsverband. Maar wel eigenzinnig. Die eigenzinnigheid heeft ervoor gezorgd dat de regio als een op zichzelf staand verband bleef opereren en geen onderdeel werd van ‘het grote Rotterdam’, zoals Rien Strootman en Pierre den Hartog het benoemen. Beide heren staan aan het roer van de Hoeksche Waard en schetsen trots wat is bereikt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Samen werk maken van kwaliteit passend onderwijs

Dick Hattenberg, Astrid Ottenheym

POM 2018 nummer 4

Samenwerkingsverband in the picture

Ook bij passend onderwijs wordt het succes bepaald door de kwaliteit die we leveren. Onze omgang met kwaliteit is zeer divers. De een denkt aan INK-modellen, PDCA-cycli, stoplichten, grafieken of afvinklijsten. De ander heeft het over reflectie, professionele dialoog en of intervisie. Weer anderen zijn bezig met een combinatie van beide. We laten in dit artikel zien dat kwaliteit geen zelfstandig naamwoord is waarbij je een keer in de zoveel tijd de temperatuur meet, maar dat het eigenlijk een werkwoord is waar je doorlopend met elkaar werk van maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

Thea de Graaf

POM 2018 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei bestaat uit 33 schoolbesturen en 131 schoollocaties. Het samenwerkingsverband is bezig met de ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsplan. Over een half jaar moet dit klaar zijn, dus het proces hiertoe is in volle gang. Directeur Thea de Graaf legt uit hoe dit proces eruit ziet, wat er goed gaat en met welke leerpunten er aan de slag wordt gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

Ludo Abbink

POM 2018 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Ludo Abbink is de directeur van een samenwerkingsverband met grote getallen: “Ons verband heeft 56 duizend leerlingen en beslaat qua oppervlakte de hele provincie Friesland. Volgens directeur Ludo Abbink is het samenwerkingsverband PO Friesland met recht het grootste samenwerkingsverband van Nederland. Abbink: “Wij hebben te maken met 21 gemeenten en vier Waddeneilanden. Dat is best een groot gebied.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband PO Passenderwijs

Jasper Puttenstein

POM 2018 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband PO Passenderwijs in de regio Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen heeft duidelijke pijlers opgesteld ten aanzien van de verantwoordelijkheid van het individuele schoolbestuur ten opzichte van dat van het collectieve schoolbestuur. Directeur Jasper Puttenstein biedt een inkijk in de weg daar naartoe en hoe deze scheiding in verantwoordelijkheid er precies uitziet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Netwerk LPO: Samen werken aan passend onderwijs

Jack Biskop

POM 2018 nummer 1

In de dagelijkse praktijk van passend onderwijs is het woord ‘samenwerken’ elke dag aan de orde. Scholen werken samen met andere scholen, jeugdzorg werkt samen met onderwijs, gemeenten en schoolbesturen staan samen voor de taak om te zorgen voor de toekomst van kinderen. Brandpunt van veel van die samenwerkingsrelaties ligt bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Gezamenlijk worden acties ondernomen om het onderwijs te verbeteren en waar nodig voor een individuele leerling de onderwijsleersituatie aan te passen. Het idee dat we niet alles alleen kunnen doen is binnen passend onderwijs al op veel plekken gemeengoed geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Opinie

Samenwerkingsverband PO Midden-Limburg

Henri Duisters

POM 2017 nummer 5

'Swv in the picture'

Het samenwerkingsverband PO Midden-Limburg is bezig met de herijking van zijn ondersteuningsplan. Het huidige ondersteuningsplan loopt af en er wordt met een nieuwe vierjarige periode gestart. Het ondersteuningsplan geeft richting aan de koers van het samenwerkingsverband en er wordt ingezoomd op de schoolondersteuning 2018-2022 in de regio. Parallel hieraan werken ze aan het actualiseren van het schoolondersteuningsprofiel (sop). Hierin zijn reeds veel elementen van de nieuwe visie opgenomen. De scholen nemen zichzelf de maat aan de hand van dit format en formuleren ambities voor de toekomst. Overzichten van scholen kunnen gebundeld worden en van hieruit sluiten de besturen en het samenwerkingsverband waar mogelijk en passend aan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Meer aandacht voor de onderwijspraktijk

Jos Gerards, Bas Wesseldijk, Floor Wijnands

POM 2017 nummer 4

Nieuw onderzoekskader samenwerkingsverbanden:

Vanaf dit schooljaar houdt de inspectie toezicht op samenwerkingsverbanden volgens een nieuw onderzoekskader. Na een paar pilotjaren is het systeem werkbaar genoeg. In de nieuwe werkwijze wordt een relatie gelegd tussen het toezicht op schoolbesturen en het toezicht op samenwerkingsverbanden en wordt veel aandacht besteed aan de onderwijspraktijk op scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Evaluatie/reflectie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Kan passend onderwijs thuiszitters voorkomen?

Pauline Demacker

POM 2017 nummer 4

Passend onderwijs is ingevoerd om thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar in mijn praktijk kom ik geregeld ouders tegen die het niet eens zijn met een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Zij willen voorkomen dat hun kind naar het speciaal onderwijs gaat. Vaak speelt daarin mee dat zij denken dat hun kind daar slechter af is dan in het reguliere onderwijs. Als het op de gewone school echter niet meer gaat, ontstaat soms toch de onwenselijke situatie dat een leerling thuis zit en geen onderwijs krijgt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters

Rubriek: Juridisch

Passend Ommoord: op naar een duurzame integratie van regulier en speciaal onderwijs

Guus Beenhakker, Door Faber

POM 2017 nummer 3

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam is samen met acht scholen in de Rotterdamse wijk Ommoord sinds enkele jaren bezig om alle kinderen een passende plek te bieden. Passend Ommoord is een door de wijk gedragen project dat draait om de integratie van so en sbo in het regulier onderwijs door leraren zowel in theorie als in praktijk verder te professionaliseren. Passend Ommoord hanteert een door alle deelnemende scholen gedragen, integrale, interzuilaire aanpak en dat maakt het extra bijzonder.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerkingsverband (SWV)

Welke invloed heeft een schoolleider op het samenwerkingsverband?

Luuk van Aalst, Nicole Teeuwen

POM 2017 nummer 2

Een goed werkend samenwerkingsverband wordt gedragen door schoolleiders. Sommige regio’s zijn daar mooie voorbeelden van. Luuk van Aalst is directeur van het samenwerkingsverband in IJssel-Berkel. Hij vertelt hoe schoolleiders directe invloed kunnen hebben op passend onderwijs. Ook in Rotterdam werkt Nicole Teeuwen aan projecten waarin schoolleiders een duidelijke rol hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

De kwaliteit van passend onderwijs

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 1

De afgelopen jaren hebben alle samenwerkingsverbanden bedacht hoe ondersteuning in scholen voor leerlingen toegankelijk kan worden. Nu dat loopt, komt zo langzamerhand de vraag op of ook de resultaten worden geboekt waarop iedereen hoopt. Wanneer kunnen we eigenlijk zeggen of passend onderwijs goed werkt? Zo langzamerhand ontstaat zicht op hoe je kwaliteit kunt meten. En ook op wat dat betekent voor scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Werk permanent aan de verbetering van de kwaliteit van ouderbetrokkenheid

Vivian van Alem

POM 2016 nummer 3

Sinds de komst van passend onderwijs worden scholen nadrukkelijker gewezen op het belang om ouders tijdig en inhoudelijk te betrekken bij het onderwijs. Voor samenwerkingsverbanden is het van belang om te weten of ouders zich voldoende betrokken weten bij de stappen die gezet moeten worden om extra ondersteuning voor hun kind te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Geef scholen de ruimte

Guus Beenhakker, Lucas Rurup

POM 2016 nummer 2

Lucas Rurup runt zijn samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland met het motto: ‘Lead more, control less’. Scholen moeten zelf oplossingen vinden om hun onderwijs goed en passend in te richten. Het samenwerkingsverband heeft volgens Rurup als taak om daar een sturende en verbindende rol in te hebben, met het uitgangspunt dat scholen zelf het best bepalen wat er goed is voor hun leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Niet breken maar bouwen

Ron Benjamins, Nicole Teeuwen

POM 2016 nummer 1

Sterke scholen die goed samenwerken in hun eigen wijk en kinderen die dicht bij huis naar school kunnen. Dat is de missie van Nicole Teeuwen, directeur van samenwerkingsverband PPO in Rotterdam. En het werkt, omdat besturen meewerken en scholen goed geholpen worden. Met als effect een kleiner sbo. Zoals Teeuwen zegt: “op een organische manier”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

De zoektocht van de inspectie naar een waarderingskader

Guus Beenhakker, Floor Wijnands

POM 2015 nummer 4

Een jaar voordat passend onderwijs verplicht werd is de inspectie begonnen met het beoordelen van de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Floor Wijnands is vanuit de inspectie nauw betrokken bij het kwaliteitsonderzoek en bespreekt waar samenwerkingsverbanden nu staan. Hij is positief over de kwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Rubriek: Interview

Eén samenwerkingsverband, drie culturen

Ron Benjamins, Leon 't Hart

POM 2015 nummer 1

In het zuiden van Drenthe ligt een uitgestrekt samenwerkingsverband, rond de drie kernen Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. Leon ’t Hart coördineert passend onderwijs in het gebied waar het onderwijs nauwelijks in één werkwijze te vangen is. En dat hoeft ook niet. In Drenthe wordt optimaal gebruik gemaakt van de flexibiliteit die passend onderwijs mogelijk maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Interview

De school leidt, de inspectie volgt

Ron Benjamins, Arnold Jonk

POM 2014 nummer 4

Hoofdinspecteur Arnold Jonk over passend onderwijs en de rol van de inspectie: “Een school die haar beleid enkel laat leiden door wat ze denkt dat de inspectie wil, zal altijd achterblijven,” zegt Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs. Hij spoort scholen aan om eigen ambities voor passend onderwijs te formuleren. Met een optimistische blik reageert hij op drie kritische kwesties: Wat als meer leerlingen met extra ondersteuning op school zitten en de gemiddelde opbrengsten achterblijven? Kan een school worden afgerekend als die het beleid van het samenwerkingsverband uitvoert? En hoe past de inspectie zichzelf eigenlijk aan het nieuwe onderwijsbeleid aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Rubriek: Interview

Basisondersteuning: fundament voor passend onderwijs

Ron Benjamins, Jacques van den Born

POM 2013 nummer 1

In bijna alle samenwerkingsverbanden PO wordt deze periode besproken over afspraken op het gebied van basisondersteuning. Aan de hand van indrukwekkende overzichten en kengetallen worden normen bepaald voor ‘curatieve interventies’ of ‘kwaliteitstandaarden hgw’. Veel schoolleiders hebben het gevoel dat ze moeten voldoen aan normen die nu niet door het ministerie, maar door het samenwerkingsverband worden opgelegd. Wat is basisondersteuning precies, en waar is zoiets voor nodig? De feiten op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

Een eigen koers: directeur Ton Rijk over de ontwikkeling van zijn samenwerkingsverband in Bergen op Zoom

Jacques van den Born, Ton Rijk

POM 2013 nummer 1

Een goed schoolondersteuningsprofiel past bij het beleid van het samenwerkingsverband en nodigt scholen uit om te ontwikkelen. Dat is het uitgangspunt van Ton Rijk. Omdat hij zich in bestaande instrumenten niet goed kan vinden, heeft hij een eigen aanpak ontwikkeld waarmee hij de basis voor ondersteuningstoewijzing in zijn samenwerkingsverband legt. Een verslag over samenhang, voor de troepen uit lopen en de professionaliteit van schoolleiders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview