Zoeken op trefwoord 'Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)'

Weg naar inclusiever onderwijs

Marlies Peters

POM 2021 nummer 5

Intensieve samenwerking en integratie tussen regulier en speciaal (basis) onderwijs

Op basis van een aantal internationale verdragen dringen de Kinderombudsman, het College voor de Rechten van de Mens en Defence for Children al jaren aan op inclusief onderwijs. In de verbeteragenda Passend Onderwijs staat dit nu ook als nieuwe opdracht: de komende jaren moet ingezet worden op inclusiever onderwijs, met als doel dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften thuisnabij onderwijs kunnen volgen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. Dit artikel biedt nadere begripsvorming en schetst twee voorbeelden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

'Samen grenzen verleggen'

Olga Koppenhagen

POM 2021 nummer 5

Inclusief onderwijs in kindcentrum De Marel

Twee scholen voor specialistisch onderwijs, SBO De Tweern en ZML De Deltaschool, kinderopvang Kibeo en zorgspecialisten Gors en Juvent werken samen aan een zo breed mogelijk aanbod voor kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften. Sinds 2016 zijn deze scholen zich al aan het ontwikkelen in de richting van een Kindcentrum. Samen met diverse andere (jeugd)zorg- en opvangpartners verzorgt Kindcentrum De Marel nu een optimaal aanbod van onderwijs, opvang en zorg. De Deltaschool en De Tweern maken beide deel uit van het Samenwerkingsverband Kind op 1, waaronder alle basisscholen van de Bevelanden, Walcheren, Schouwen Duiveland en Tholen vallen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Toetsing in het basisonderwijs: nuttig of belemmerend?

Karen Heij

POM 2021 nummer 4

Onderwijs en toetsing worden veelal in één adem genoemd, als zou het één niet zonder het ander kunnen. Zeker: als het goed is, kan toetsing onderwijs versterken. Maar soms blijken toetsen in de praktijk heel andere effecten te hebben dan aanvankelijk bedacht of voorzien. Dat is zeker het geval bij toetsing in het basisonderwijs, waar blijkt dat toetsing een brede ontwikkeling van kinderen en zicht op kwaliteit van onderwijs vooral in de weg staat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Onderzoek

Flexplekken

Frank Maas, Nanne Middelburg, Harrie van Steen

POM 2021 nummer 4

Gefaseerde overgang naar voortgezet onderwijs levert veel op

Het moment van overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs is gebaseerd op tijden die geweest zijn en op gronden die nu niet meer gelden.
Pedagogisch worden steeds meer argumenten aangedragen om de overgang te flexibiliseren en het advies voor vervolgonderwijs uit te stellen. Dit artikel reflecteert op het klassieke overgangsmoment en beschrijft drie inspirerende voorbeelden die de overgang naar het vervolgonderwijs proberen te flexibiliseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Kinderen voelen zich meer gezien

Vincent Fafieanie

POM 2020 nummer 5

Koppeling van onderwijs en zorg in Amsterdam

Onlangs verscheen een evaluatierapport van het Kohnstamm instituut over de wijze waarop in Amsterdam (specialistische) zorg en onderwijs gekoppeld zijn (zie kader). Ouders en professionals zijn enthousiast hierover. Inge Scalé is directeur van sbo-school De Zeppelin in Amsterdam Noord. We stelden haar de vraag hoe zij het ervaart dat de gemeente Amsterdam specialistische jeugdhulp, zonder drempels, beschikbaar stelt op haar school. Haar eerste reactie: ‘Ik ben enthousiast.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

'Samen waar het kan, apart waar het nodig is'

Olga Koppenhagen, Erwin Lippold

POM 2020 nummer 5

Eigen Wijs: bo, sbo en kinderopvang onder één dak

Al heel lang klinkt de roep om integratie van schoolconcepten; de huidige fysieke en mentale afstand tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs ervaren veel betrokkenen als groot. De Talentencampus Eigen Wijs is een voorbeeld van deze integratie: een basisschool, een sbo-school en een kinderopvangorganisatie opereren samen in één gebouw, met één naam. Erwin Lippold (53) is één van de twee directeuren van de Talentencampus Eigen Wijs. Zijn achtergrond ligt in het cluster 4-onderwijs, de afgelopen twee jaar was hij directeur bij De Trilker. Hij praat over de hobbels op de weg, de daadwerkelijke start in het nieuwe pand en de mooie toekomstperspectieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

Speciaal onderwijs: een geval apart

Olga Koppenhagen

POM 2020 nummer 4

Onderzoek naar plaats, behoefte en toekomst

Dit voorjaar verscheen nummer 60 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs, getiteld ‘Sectorrapport speciaal onderwijs’. Dit rapport belicht nu eens niet hoe passend onderwijs binnen de reguliere scholen vorm krijgt, maar men heeft onderzocht welke impact de invoering van passend onderwijs heeft gehad op de sector speciaal onderwijs. Is de toegang tot het speciaal onderwijs veranderd, welke thema’s spelen daar, hoe is het met de uitstroom?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Onderzoek

De waarde van onderwijs-zorgcombinaties

Marc Vermeulen, Mark Wolbert

POM 2020 nummer 2

De laatste jaren zijn er inspirerende voorbeelden ontwikkeld van onderwijs-zorgcombinaties. Zo ook het project Onderwijs-Zorg Groep, opgezet binnen het Kindcentrum Borgele in Deventer. De Groep OZ bestaat uit zes kinderen met meervoudige ondersteunings- en hulpvragen gesitueerd in een basisschool voor speciaal onderwijs, waarbij jeugdhulp in de school wordt aangeboden door een Orthopedagogisch Dag Centrum. Het project is zeker een succes, maar het bleek erg lastig om de toegevoegde waarde over te brengen op belanghebbenden. Het Social Profit Canvas bood uitkomst!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Verantwoording

Zeg nooit... nooit!

Gonnie Boerma-Sijbrandij

POM 2020 nummer 1

Passend onderwijs samen met s(b)o

Een inclusieve samenleving was al de droom van Martin Luther King, in 1964 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd King om deze zelfde droom doodgeschoten. Dankzij hem en zijn beweging werd in de VS het openbare leven toegankelijk voor iedereen. Dankzij hem en zijn beweging werd onderwijs in Amerika haalbaar voor ieder kind en werd het een recht. Maar in Amerika wordt die inclusieve samenleving bepaald niet gerealiseerd, zolang gekleurde mensen
langere gevangenisstraffen krijgen, zij minder makkelijk toegang hebben tot het vervolgonderwijs en benadeeld worden bij sollicitaties. De droom van Martin Luther King ging over een inclusieve samenleving waarin gelijkheid bestaat voor iedereen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

OPP, hoe zit dat ook alweer?

Guus Beenhakker, Albert Kamphuis

POM 2019 nummer 4

Zes jaar geleden is het voormalige handelingsplan vervangen door het ontwikkelingsperspectiefplan (opp). Zoals de naam al doet vermoeden, wordt in dit plan het ontwikkelingsperspectief van een leerling vastgelegd. Maar er bestaan tussen scholen nog grote verschillen in hoe met het ontwikkelingsperspectief wordt gewerkt. Is het opp een noodzakelijk onderdeel of een onmisbaar document voor goed onderwijs aan een leerling die ondersteuningsbehoeftes heeft? Vanwege die verschillen in de praktijk zetten we de kansen uiteen die het document de scholen biedt, zodat ouders en de school er samen goed mee omgaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Auris Dr. M. Polanoschool Rotterdam

Guus Beenhakker

POM 2019 nummer 3

PO Magazine met minister Slob op bezoek bij:

Om zelf te zien hoe passend onderwijs in de praktijk uitpakt, brengt minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs en media) met enige regelmaat bezoeken aan verschillende scholen in het land. Daar gaat hij in gesprek met leraren, ouders, leerlingen en andere betrokken professionals. Bij een bezoek aan de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam mocht PO Magazine over de schouders meekijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Politiek | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Schorsing en verwijdering terecht?

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 3

Op 5 december 2018 heeft de Raad van State een interessante uitspraak gedaan in een door de ouders ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij er eerder door de rechtbank een ander oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Leerlingvervoer: In de gemeente Nieuwegein worden schoolbussen ingezet

Guus Beenhakker, Gonnie Boerma-Sijbrandij, Barrie Piekema

POM 2019 nummer 3

De verantwoordelijkheid om leerlingen te vervoeren van huis naar school ligt bij de gemeenten. Gemeenten vervoeren leerlingen wanneer deze meer dan zes kilometer van de school wonen. Dit gebeurt in de regel met busjes, maar ook met begeleid openbaar vervoer (ov) of met een abonnement in het ov. Met name scholen in het speciaal (basis) onderwijs hebben te maken met leerlingen die verder van de school vandaan wonen. De gemeentelijke verorderingen rondom
leerlingvervoer verschillen in uitwerking waardoor ouders en scholen met een regio functie – om verschillende redenen – nogal eens worstelen met het regelen van vervoer. SBO De Evenaar in Nieuwegein heeft hiervoor enkele jaren geleden een oplossing bedacht en gerealiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

Van sbo naar regulier, een passende context?

Bianca van den Berg, Bas Wesseldijk

POM 2019 nummer 1

Goed onderwijs is onderwijs dat past bij het kind, ook wanneer dit betekent dat er extra ondersteuning nodig is. In het hele land zijn samenwerkingsverbanden, besturen, scholen en leraren hard aan het werk om passend onderwijs te realiseren en voor elk kind een passende plek te vinden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Onderzoek: Instroom bij het speciaal basisonderwijs

POM 2018 nummer 5

In het kader van de Landelijke Evaluatie Passend Onderwijs is onderzoek gedaan naar de instroom en de problemen van leerlingen in het sbo. De aanleiding was dat er geruchten gaan dat leerlingen er steeds later instromen en dat de problematiek almaar toe zou nemen. Het onderzoek is uitgewerkt door de NRO over een periode van 2008 tot 2018. Dit lange traject is gekozen om goed uitspraak te kunnen doen over trends en loopbanen van leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Onderzoek

Opties voor een toekomstig onderwijs-zorglandschap

Jos Gerards

POM 2018 nummer 2

Integratie van het s(b)o:

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben als doel om zo veel mogelijk kinderen zo thuisnabij en regulier als mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden. De mate waarin dit lukt verschilt sterk per samenwerkingsverband. In samenwerkingsverbanden die een gestage daling s(b)o laten zien - soms ook nog in combinatie met een sterke algemene leerlingdaling (krimp) - komt de vraag aan de orde hoe het toekomstige onderwijs-zorg landschap eruit moet gaan zien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Van passend naar verrassend onderwijs

Maikel de la Cousine, Suzanne Jägers

POM 2018 nummer 1

In Schijndel is sinds enkele jaren een project opgestart om heel het onderwijs inclusief te maken. Maar wat betekent dit uitgangspunt voor de sbo-voorziening in het dorp? Dit experiment is smal opgestart. De reguliere scholen openden de deuren voor kinderen met speciale zorgbehoeften en sbo-school ’t Talent deed het omgekeerde: de deuren openen voor reguliere kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

Inclusief onderwijs komt aan op maatwerk

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 4

Een half jaar geleden verhuisden de scholen Het Baken (reguliere basisschool) en Sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede naar hetzelfde gebouw, de nieuwe onderwijsplaats werd gedoopt tot Het Anker. Daarmee is een inclusief onderwijsconcept ontstaan waar leerlingen op verschillende niveaus en in verschillende arrangementen constructief samenwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Checklist: Handelingsadviezen voor bao- en s(b)o-scholen

POM 2017 nummer 4

De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief (opp) is aangepast en is per 1 augustus in werking getreden. Er is een handelingsdeel toegevoegd. Scholen moeten bij het opstellen van een opp overeenstemming bereiken met ouders en dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Checklist

Leerlingen, ouders en teams klaarstomen voor de overstap

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 1

Met plastic hoezen om mijn voeten stap ik het hagelnieuwe gebouw van Het Anker in Wijk bij Duurstede binnen. Op 1 februari zullen hier de leerlingen van twee scholen in hetzelfde gebouw les krijgen. Ook komt er een bso en peuterspeelzaal in het gebouw. Enkele bouwvakkers knappen de laatste klusjes op voordat het gebouw helemaal pico bello af is en klaarstaat voor de leerlingen. Schoolleiders Inge Westerveld en Gina Mimpen geven een rondleiding en vertellen over een bijzondere samensmelting.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

'Gewoon normaal en veel leren'

Dave Ensberg-Kleijkers

POM 2016 nummer 4

“Een goede juf of meester is voor mij iemand die spiegelend is en goed kan omgaan met kinderen. Met spiegelen bedoel ik: ‘juf boos, kind boos. Juf blij, kind blij’. Wat ik ook zou waarderen, is dat de leerkracht kinderen soms ook gewoon begrijpt. En verschillen begrijpt.” Zomaar een uitspraak van Tison, een leerling van onze school voor speciaal onderwijs De Keyzer. Deze betrokken jongen deelde zijn citaat als onderdeel van zijn droombeeld voor de toekomst. Nagenoeg alle leerlingen van Biezonderwijs zijn onlangs gevraagd naar hun droombeelden. Dromen die antwoord geven op vragen als ‘Wat maakt de school van de toekomst leuk?’ en ‘Wat is volgens jou een goede juf of meester?’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Ondersteuning (extra) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Niet breken maar bouwen

Ron Benjamins, Nicole Teeuwen

POM 2016 nummer 1

Sterke scholen die goed samenwerken in hun eigen wijk en kinderen die dicht bij huis naar school kunnen. Dat is de missie van Nicole Teeuwen, directeur van samenwerkingsverband PPO in Rotterdam. En het werkt, omdat besturen meewerken en scholen goed geholpen worden. Met als effect een kleiner sbo. Zoals Teeuwen zegt: “op een organische manier”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

De 'best practice' van Koos Henkens

Koos Henkens

POM 2016 nummer 1

Koos Henkens is werkzaam bij OBS de Bolster in Sint Michielsgestel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

De toelaatbaarheidsverklaring: gift of last?

Stephan Schellens

POM 2015 nummer 5

Als een leerling naar het speciaal (basis-)onderwijs gaat, is daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Ouders die het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid van hun kind kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar maken. Die bezwaren worden voor de meeste samenwerkingsverbanden behandeld door de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo en (v)so, kortweg de LBT. Hoe ervaren schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en ouders de nieuwe regels? Is de toelaatbaarheidsverklaring voor hen een gift of een last? Dilemma’s te over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

De so-expertise van school naar school verspreiden

Guus Beenhakker, Lieke Rigter

POM 2015 nummer 5

Met de komst van passend onderwijs ontstaat de behoefte om kennis uit het speciaal onderwijs te delen met scholen uit het regulier onderwijs. Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) heeft hiervoor een oplossing. Van school naar school wordt informatie binnen en buiten de stichting op effectieve en eenvoudige wijze gedeeld. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen en andere partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Professionalisering | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

FAQ: Cijfers passend onderwijs

POM 2015 nummer 4

Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Een aantal cijfers met betrekking tot passend onderwijs worden gepubliceerd. Zo kunnen de volgende vragen kwantitatief beantwoord worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: FAQ

De 'best practice' van Mischa Put

Mischa Put

POM 2015 nummer 3

De ‘best practice’ van Mischa Put van twee kleine scholen De Wegwijzer in Piershil en De Ontmoeting in Capelle aan den IJssel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Overstappen van speciaal naar gewoon onderwijs

Ron Benjamins, Maartje Reitsma

POM 2015 nummer 3

Als een leerling naar het so of sbo wordt verwezen, gaat bijna iedereen ervan uit dat dat voor de rest van de schoolperiode zo zal zijn. In steeds meer samenwerkingsverbanden worden daar vraagtekens bij geplaatst. Misschien is na verloop van tijd een leerling wel weer toe aan een gewone school. Zo’n overstap heeft kans van slagen als die goed wordt voorbereid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

FAQ: Veel gestelde vragen rond het terugplaatsen van het speciaal naar gewoon onderwijs

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 2

Als een leerling eenmaal een plek heeft in het speciaal onderwijs, dan lijkt het vaak alsof dat voor de rest van de schoolcarrière zo blijft. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Met passend onderwijs wordt een terugkeer naar een gewone school juist aangemoedigd. Hoe werkt dat? Zes vragen over de overstap van speciaal naar gewoon
onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Rubriek: FAQ

De 'best practice' van Nanja van Es

Nanja van Es

POM 2015 nummer 2

Nanja van Es is directeur van SBO Het Noorderlicht in Dordrecht, die volgend schooljaar fuseert met SBO De Anne Frank School.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

De 'best practice' van Gerard Kusters

Gerard Kusters

POM 2015 nummer 1

Gerard Kusters is directeur van de mytylschool te Roosendaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

"Verwijder schotten tussen SO en SBO"

Guus Beenhakker, Ger van der Meer

POM 2014 nummer 5

Passend onderwijs biedt nieuwe kansen voor de positie van SO- en SBO-scholen. De samenwerking onderling en met het regulier onderwijs kan nu anders en beter georganiseerd worden. Op De Houtmarkt in Leiden werkt men al enkele jaren met een systeem waarin SO en SBO geïndiceerde leerlingen gemengd in klassen zitten. “Een goed werkend systeem,” noemt locatiedirecteur Ger van der Meer het.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

Guus Beenhakker, Kees Kuijs

POM 2014 nummer 3

Reguliere scholen en scholen voor cluster 3 en 4 zullen door passend onderwijs meer en beter moeten samenwerken. In de toekomst worden minder leerlingen verwezen naar het so en wordt meer ondersteuning geboden op gewone scholen. Speciaal en regulier onderwijs moeten daarom een ‘wij-gevoel’ ontwikkelen. Dat vindt Kees Kuijs, ervaringsdeskundige speciaal onderwijs. Twee schooldirecteuren uit het so reageren op zijn visie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Dichtbij het kind - de toekomst van het SBO

Ron Benjamins, Jan van Etten

POM 2014 nummer 2

Tien jaar geleden lag het speciaal basisonderwijs (SBO) onder vuur. De nadruk lag te veel op het pedagogisch klimaat. Onderwijskundige doelen waren ondergeschikt. Tegenwoordig is het SBO een belangrijke schakel binnen het samenwerkingsverband. Hoe komt dat zo? En blijft dat zo? Een gesprek met Jan van Etten, voorzitter van het SBOwerkverband en directeur van een SBO-school en expertisecentrum. “Wij kijken tegenwoordig naar de mogelijkheden van de leerling én we stellen onderwijskundige doelen. Dat is de grootste slag die we hebben geslagen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

5 Vragen aan Dave Engsberg-Kleijkers

Dave Ensberg-Kleijkers

POM 2013 nummer 3

Dave Ensberg-Kleijkers is bestuurssecretaris speciaal onderwijsscholen Het Poortje en Vijverhofschool, onderdeel van de Talentencampus Venlo.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview