Zoeken op trefwoord 'Privacy (AVG)'

Checklist: Vijf vuistregels voor privacy

POM 2020 nummer 2

Privacy op school gaat over de bescherming van gegevens over leerlingen, hun ouders en medewerkers. Dit wordt geregeld in de wetgeving bescherming persoonsgegevens. Inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) anderhalf jaar onderweg. Nieuwe werkwijzen raken langzaamaan ingeburgerd. Toch is het belangrijk alert te blijven, want de sancties liegen er niet om.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy (AVG)

Rubriek: Checklist

Tijd voor een cultuuromslag!

Jolanda van Boven

POM 2020 nummer 1

Gegevensuitwisseling tussen professionals

De fundamenteel gewijzigde opvattingen van de overheid om de samenleving te transformeren naar de participatiesamenleving - waarbij gemeenten regieverantwoordelijk zijn voor hun sociaal kwetsbare burgers - brengt met zich dat ‘vele panelen zijn gaan schuiven’. Al deze veranderingen vragen om intensieve samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen. Echter, om te kunnen samenwerken is het uitwisselen van informatie noodzakelijk. En dan doemt de eerste drempel op namelijk privacy/beroepsgeheim. Deze drempel belemmert de samenwerking en vraagt om een oplossing. Maar hoe bereiken professionals deze oplossing? Het antwoord is door de overheid zelf gegeven: alleen door een cultuuromslag in de aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Striktere privacyregels: belemmering voor uitwisseling leerlingengegevens tussen partners?

Jos Gerards, Rilana de Vries

POM 2018 nummer 5

Sommige leerlingen hebben door een beperking, een leerachterstand, een ziekte of problemen thuis extra ondersteuning of zorg nodig op school. Scholen werken met verschillende zorgpartners samen om in dergelijke ondersteunings- en zorgbehoefte(n) te voorzien; bijvoorbeeld met jeugdzorg, gezinszorg, jeugdgezondheidszorg, CJG’s en gemeenten. Bij deze samenwerking is uitwisseling van gegevens aan de orde. Dat stelt partners in staat om goed op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg te verlenen. De laatste tijd wordt vaker gesteld dat de (nieuwe) privacyregels de onderlinge gegevensuitwisseling belemmeren. Maar zijn het inderdaad de striktere privacyregels die aan de extra ondersteuning in de weg staan of wordt er een schijnprobleem gecreëerd door te weinig kennis van de privacyregels en/of onduidelijkheid over de (eigen) taken en bevoegdheden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving

Privacy en passend onderwijs

Harry Nijkamp

POM 2016 nummer 3

Bij passend onderwijs worden er vaak belangrijke en gevoelige persoonsgegevens uitgewisseld. Dit gebeurt tussen scholen onderling, tussen scholen en het samenwerkingsverband, maar ook met andere ketenpartners zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gemeente en jeugdhulp. Mag dit allemaal zomaar? Welke regels gelden er vanuit de privacyregelgeving voor het uitwisselen van persoonsgegevens?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Privacy (AVG)

Privacy beschermen en toch informatie delen

Lydia Janssen

POM 2016 nummer 1

Binnen passend onderwijs voeren scholen overleg over leerlingen en gezinnen met andere scholen en met het adviesteam in het samenwerkingsverband over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. De wetgeving over passend onderwijs heeft voor het verstrekken van informatie over leerlingen en voor het voeren van overleg over passend onderwijs speciale regels gegeven. Lydia Janssen, juriste en o.a. gespecialiseerd in privacy in zorg en onderwijs, legt in dit artikel de privacyregels uit die voor de scholen in een samenwerkingsverband gelden als zij informatie verstrekken of overleg voeren om passend onderwijs aan een leerling te beoordelen en te organiseren. In het tweede deel van dit artikel gaat de auteur in op de regels die meer in het algemeen gelden als een school met anderen overleg over leerlingen wil voeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving