Zoeken op trefwoord 'Passend onderwijs'

Passend Inclusiever onderwijs met co-teaching

Dian Fluijt

POM 2022 nummer 1

Steeds vaker wordt er in beleids- en visiestukken gesproken over inclusiever onderwijs en verdwijnt de benaming passend onderwijs naar de achtergrond. Veel schoolorganisaties staan open voor de intentie van inclusie, maar het praktisch vertalen en realiseren van inclusief onderwijs blijkt van een andere orde. Co-teaching is een duurzame onderwijsinnovatie die inclusief onderwijs handen en voeten kan gaan geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

Pabo's en passend onderwijs

POM 2021 nummer 3

Krijgen leerkrachten genoeg bagage mee?

Dit voorjaar voerde het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) een onderzoek uit naar de manier waarop en de mate waarin lerarenopleidingen basisonderwijs (hierna: pabo’s) aandacht besteden aan het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften/ speciale onderwijszorg, en hoe ze daarin samenwerken met het werkveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

Is passend onderwijs mogelijk voor iedereen?

Sandra Geerdink

POM 2020 nummer 5

Problemen voor leerlingen met combinatie ondersteunings- en zorgbehoeften

Passend onderwijs is complex en voldoet niet altijd aan de verwachtingen. Het eindrapport van de Evaluatie Passend Onderwijs1 meldt dat er voor leerlingen met een combinatie aan ondersteuningsen zorgbehoeften vaak geen goed dekkend aanbod in de regio is. Maatwerk is geboden en vaak is langduriger een-op-een begeleiding nodig, wat om lastige financiële afwegingen vraagt. Het vereist een samenspel van veel betrokkenen en factoren. Voor samenwerkingsverbanden en ketenpartners uit de jeugdzorg blijkt het niet eenvoudig te zijn om voor deze groep leerlingen onderwijszorgcombinaties te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Een revolutie ontketend?

Guus Beenhakker

POM 2020 nummer 3

Passend onderwijs thuis

In de dagen en weken na 16 maart heeft het onderwijs laten zien hoe wendbaar het is. In plaats van overwegend traditioneel les in een klaslokaal, kregen tienduizenden leerlingen van de ene op de andere dag les op afstand. Plotseling belandde het onderwijs in een enorme (digitale) revolutie. “Het is alsof we in één weekeind van 2020 in 2030 zijn beland”, analyseerde Christien Bok, onderwijsvernieuwer bij ICT-organisatie Surf, de inhaalslag van onderwijs op afstand. Allerlei initiatieven kwamen op, zowel onderwijsinhoudelijk als in het beschikbaar stellen van ICT-middelen. Medio mei gingen de leerlingen weer naar school, maar wat leren we van de weken ervoor? En wat blijft er over uit die tijd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06

Joris Elbers

POM 2020 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 ligt in Noordoost-Brabant en bestrijkt de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd. Het verbindt daar 14 schoolbesturen met in totaal 95 basisscholen. Drie daarvan zijn scholen voor speciaal basisonderwijs en vijf voor speciaal onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen van grote waarde

Maya Carbin, Albert Kamphuis

POM 2020 nummer 2

Als een kind ziek thuis komt te zitten of regelmatig of langdurig in het ziekenhuis verblijft, is een goed onderwijsaanbod van groot belang. Hoe moeilijk een dergelijke situatie soms ook is en hoewel er niet altijd direct aan onderwijs wordt gedacht, is het juist van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang heeft. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen óók verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor zieke kinderen, maar dat gaat buiten het ziekenhuis nog lang niet altijd goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Passend onderwijs | Praktijk | Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

Laten we de weg naar 'normaal' terugvinden

Remko Iedema

POM 2020 nummer 2

Toen één van mijn dochters problemen kreeg op school, kwam ik in mijn eigen werk terecht. Als manager bij een gemeente had ik de Jeugdwet helpen invoeren. Ik kende de beleidskaders van buiten en wist precies hoe de relatie met passend onderwijs in elkaar zat. Mijn kennismaking met de praktijk ervoer ik als een botsing. In mijn rol van vader zag ik dat er van dat mooie beleid in de praktijk soms weinig terechtkwam. Maar ook zag ik wat anders: tegen een aantal zaken die ik als manager altijd heel vanzelfsprekend had gevonden, keek ik als vader toch heel anders aan. Het ene ‘normaal’ – dat van de manager – streed met het andere ‘normaal’ – dat van de vader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

Rubriek: Opinie

'Keuzevrijheid leidt tot te grote verschillen'

Olga Koppenhagen, Nicole Teeuwen

POM 2020 nummer 1

Nicole Teeuwen over de weerbarstige praktijk van passend onderwijs

Komend voorjaar staat de officiële evaluatie van passend onderwijs op de politieke agenda. In de Tweede Kamer zal dan gedebatteerd worden over de vraag of het gelukt is om na de invoering van de Wet passend onderwijs in 2015, alle kinderen de vorm van onderwijs te geven die bij hen past, op een school die bij hen past. In de aanloop daarnaartoe schreven Nicole Teeuwen en Marieke Dekkers het boek Kloof tussen mens en systeem? Vijf jaar passend onderwijs en nu verder.
PO Magazine praat met haar over verleden, heden en toekomst van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Interview

Zeg nooit... nooit!

Gonnie Boerma-Sijbrandij

POM 2020 nummer 1

Passend onderwijs samen met s(b)o

Een inclusieve samenleving was al de droom van Martin Luther King, in 1964 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd King om deze zelfde droom doodgeschoten. Dankzij hem en zijn beweging werd in de VS het openbare leven toegankelijk voor iedereen. Dankzij hem en zijn beweging werd onderwijs in Amerika haalbaar voor ieder kind en werd het een recht. Maar in Amerika wordt die inclusieve samenleving bepaald niet gerealiseerd, zolang gekleurde mensen
langere gevangenisstraffen krijgen, zij minder makkelijk toegang hebben tot het vervolgonderwijs en benadeeld worden bij sollicitaties. De droom van Martin Luther King ging over een inclusieve samenleving waarin gelijkheid bestaat voor iedereen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

Vorm de balans!

Robert-Jan Koevoets, Olga Koppenhagen

POM 2019 nummer 5

Een doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn voor alle kinderen

Robert-Jan Koevoets vormt samen met Jos Krebbekx het tweekoppige College van Bestuur van de Borgesiusstichting en van de Stichting Spelen=Leren. Zij zijn hard bezig om samen met de bij de stichting aangesloten scholen en peuteropvang organisaties vorm te geven aan een nieuwe manier van leren, waarbij afscheid genomen wordt van het traditionele leerstofjaarklassensysteem. De nieuwe visie gaat uit van doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn: leren doe je immers 24/7 en is een doorlopend proces, waarbij schools en buitenschools leren verbonden zijn. Onze redactie sprak de bestuurder Robert-Jan Koevoets in het sfeervolle pand van de stichting in Oudenbosch.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderwijsvisie | Organisatie | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

De positie van ouders in passend onderwijs

Pauline van Eck, Rianne Exalto

POM 2019 nummer 5

Met een combinatie van maatregelen beoogt de Wet Passend Onderwijs het voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, eenvoudiger te maken om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze
stelselwijziging voor ouders?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Onderzoek

Tevreden over de kwaliteit van passend onderwijs?

Jos Gerards, Peter de Vries

POM 2019 nummer 4

Er is veel ontevredenheid bij leerkrachten over passend onderwijs. Dat resoneert in het veld, in de media en werd onlangs wederom bevestigd door een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOB) onder haar leden. De ontevredenheid is zo groot dat passend onderwijs kwalitatief mislukt lijkt te zijn. Auteurs bestrijden dat tevredenheidsmetingen een dergelijke conclusie rechtvaardigen en reflecteren in dit artikel op ‘tevredenheid’ en ‘kwaliteit’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Werkbeleving

Rubriek: Opinie

Tweede Kamer: passend onderwijs heeft verbetering nodig

Jack Biskop

POM 2019 nummer 4

Op 26 juni jl. voerde de Vaste Kamercommissie OCW het jaarlijkse debat over de voortgang van passend onderwijs met minister Slob. Basis van het debat was de gedegen 13de voortgangsrapportage passend onderwijs, maar de aandacht ging vooral uit naar de kritiek die geuit wordt in de enquête van de vakbond AOb en allerlei populistische berichtgeving uit het land. Op de ene plek dreigt het speciaal basisonderwijs te verdwijnen, op een andere plek is onderwijs voor hoogbegaafden slecht geregeld in de ogen van ouders. Geïnspireerd door de voortgangsrapportage gaf de minister aan dat goede vooruitgang wordt geboekt. Hij wil deze positieve beweging versterken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Politiek | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Beschouwing

Netwerk LPO: Passend Inclusief Goed onderwijs

Jack Biskop

POM 2019 nummer 4

Afgelopen zomer had EenVandaag een gesprek met de kersverse minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. Natuurlijk wilde Rick graag vertellen over zijn ambities om in zijn nieuwe functie allerlei zaken aan te pakken om de toegankelijkheid van de samenleving te bevorderen en mensen met een beperking een stem te geven. Gevraagd naar zijn drijfveren en achtergronden vertelde Rick dat zijn ouders hem altijd gestimuleerd hadden om met de andere kinderen in het dorp te spelen en gewoon mee te doen met alles. Op die manier werd zijn beperking letterlijk minder een beperking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

Rubriek: Opinie

Auris Dr. M. Polanoschool Rotterdam

Guus Beenhakker

POM 2019 nummer 3

PO Magazine met minister Slob op bezoek bij:

Om zelf te zien hoe passend onderwijs in de praktijk uitpakt, brengt minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs en media) met enige regelmaat bezoeken aan verschillende scholen in het land. Daar gaat hij in gesprek met leraren, ouders, leerlingen en andere betrokken professionals. Bij een bezoek aan de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam mocht PO Magazine over de schouders meekijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Politiek | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

De 'Samen naar School klas' geeft invulling aan leerrecht

Walter van de Calseyde

POM 2019 nummer 3

Er zijn kinderen die als gevolg van hun beperking niet in staat zijn deel te nemen aan onderwijs. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen niet leerbaar zijn. Basisschool De Vink, de Merel Foundation en samenwerkingsverband PPO Leiden zijn in 2017 een intensieve zorg- en onderwijssamenwerking aangegaan. In hun ‘Samen naar School klas’ ontstaan er niet alleen voor de betreffende kinderen, maar voor alle deelnemende partijen mooie kansen om te leren. “In onze visie hebben alle kinderen leerrecht.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Passend onderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

Hoogbegaafdheid en passend onderwijs

Jos Gerards, Tijl Koenderink

POM 2019 nummer 3

Hoogbegaafdheid en slimheid is een zegen. Want welke ouder wenst zijn kinderen dat niet toe: veel talent. Kinderen mogen van geluk spreken als ze (cognitief) een sterk potentieel hebben; hoe kun je dat nu problematiseren? Problematiek rondom meer- en hoogbegaafdheid wordt vaak geframed als een luxeprobleem. Uiteraard hebben de meeste meer- en hoogbegaafde kinderen geen directe problemen. Maar ook bij slimme kinderen gaat het lang niet altijd vanzelf. Er is een duidelijk potentieel aanwezig, maar dat potentieel komt niet voldoende tot ontplooiing. Dan is er sprake van een serieus probleem, want er wordt niet uitgehaald wat erin zit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Welk type hoogbegaafde leerlingen zijn er?

POM 2019 nummer 3

Aanvullend op het artikel over hoogbegaafdheid zetten we de verschillende soorten uiteen. Hoogbegaafdheid kan op verschillende manieren tot uiting komen.
Hoogbegaafde leerlingen worden door allerlei factoren (transactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren) beïnvloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Rubriek: Onderzoek

Thuiszitten, een moreel dilemma

Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 2

Samen met de kamerbrief over ‘de stand van zaken thuiszitters’ verscheen het rapport ‘De kracht om door te zetten, hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?’. Uit beide rapportages komt een gemengd beeld naar voren. Er zijn positieve ontwikkelingen – steeds meer verzuimsituaties worden opgelost - maar tegelijkertijd blijkt dat het aantal langdurig thuiszitters stijgt. Ondanks de inzet van vele betrokkenen en tal van maatregelen – lijkt er nog te vaak sprake van (bestuurlijk) onvermogen en stagnatie. Om een oplossing te vinden voor het aantal thuiszitters heeft Marc Dullaert in opdracht van OCW een advies geschreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Thuiszitters

Van sbo naar regulier, een passende context?

Bianca van den Berg, Bas Wesseldijk

POM 2019 nummer 1

Goed onderwijs is onderwijs dat past bij het kind, ook wanneer dit betekent dat er extra ondersteuning nodig is. In het hele land zijn samenwerkingsverbanden, besturen, scholen en leraren hard aan het werk om passend onderwijs te realiseren en voor elk kind een passende plek te vinden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

"Het gaat om het creëren van de juiste plaats, dat betekent anders organiseren"

Jos Gerards, Bart van Kessel

POM 2019 nummer 1

Bart van Kessel is duidelijk. Iedereen doet mee en dan is passend onderwijs geslaagd. Dat betekent voor de leerling een stap van thuiszitten naar anders leren. Voor de school betekent dit: anders organiseren. Er moet iets gebeuren waardoor het op school allemaal wél past.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs | Thuiszitters

Passend onderwijs geslaagd?

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 1

Wanneer passend onderwijs al dan niet geslaagd is, is niet eenduidig te stellen. Is dat als er (bijna) geen thuiszitters meer zijn? Is dat als er (veel) minder toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) worden afgegeven? Is dat als het aantal geschillen over passend onderwijs (navenant) is afgenomen? Vanuit juridisch oogpunt wordt een aantal zaken belicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Verantwoording

Rubriek: Juridisch

Passend onderwijs lukt niet alleen

Walter van de Calseyde, René Peeters

POM 2018 nummer 5

De zorg voor een gezonde, ononderbroken ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving is een maatschappelijke opdracht die scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, ouders, enz. gezamenlijk uitvoeren. Echter, effectief samenwerken binnen passend onderwijs en met partners uit de jeugdzorg gaat niet vanzelf, kost tijd en veel energie, en leidt tot verschillen in de regio’s. Daarom willen de betrokken landelijke organisaties en de ministeries van OCW en VWS in een Brede Beleidscoalitie tot een gezamenlijk kader komen van waaruit in de regio’s optimaal kan worden samengewerkt tussen onderwijsinstellingen en hun (zorg)partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Coalitie passend onderwijs Jeugdhulp-Zorg

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 5

Een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen staat hoog op de agenda van de brede coalitie van onderwijspartijen, VNG, branches, cliënt- en ouderorganisaties en de ministeries van VWS en Onderwijs. Gezamenlijk zetten zij de schouders eronder om deze maatschappelijke opdracht waar te maken. Een goede samenwerking is daarbij onontbeerlijk. De sectorraad samenwerkingsverbanden vo formuleerde hiervoor een basisdocument, met vijf uitgangspunten. Ook voor po-scholen kan dit van belang zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Ouders en leraren delen een kostbaar iets

Hélène Leenders, Jacqueline van Swet

POM 2018 nummer 4

Overwegingen bij de transitie naar een nieuwe vorm van professionaliteit binnen passend onderwijs

Het is mooi dat kinderen ouders én leraren hebben die zich beide bekommeren om hun ontwikkeling en welzijn. Toch gaat samenwerken niet altijd van een leien dak, vooral niet wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Opvallend genoeg blijken leraren juist in heel lastige situaties goed met ouders samen te werken en weten zij er bij conflicten samen uit te komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Passend onderwijs is niet eenvoudig

Mirjam van Oers

POM 2018 nummer 4

De bedoeling van de recente stelselwijzigingen voor de jeugd - passend onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) - is mooi: samen verantwoordelijkheid nemen voor het kind, zo dicht mogelijk bij de eigen leefwereld. Niemand zal daartegen zijn, maar het is niet eenvoudig. Iedereen kan zich uit de eigen omgeving wel een kind voor de geest halen voor wie opgroeien niet vanzelf gaat. Dat buurmeisje van wie je de ouders ’s avonds door de muren woorden naar elkaar hoort roepen waarvan je het bestaan niet eens kende. De puberzoon van je collega, die ’s nachts niet achter de computer vandaan te halen is omdat het op dat moment dag is in Amerika. Het klasgenootje van je kind dat ineens ernstig ziek wordt. Of je eigen kind dat na elk weekeinde in tranen weigert de drempel van de school over te gaan.Een kind laat zich niet delen: thuis, school en vrije tijd zijn met elkaar verweven. Op al deze levensgebieden moet het minstens ‘goed genoeg’ gaan om gezond op te groeien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

De onderwijsconsulent

Vincent Fafieanie, Aïscha Trokasti

POM 2018 nummer 3

Onafhankelijke ondersteuning voor leerlingen en ouders die vastlopen

Bij de behandeling van de wet leerlinggebonden financiering uit het jaar 2003 heeft de Tweede Kamer gevraagd om onafhankelijke ondersteuning te realiseren voor kinderen met een rugzakje. Deze ondersteuning zou vooral van belang zijn wanneer zij overstappen van het speciaal naar het reguliere onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Passend onderwijs: Fase Drie

Jos Gerards

POM 2018 nummer 2

Na het oprichten en inrichten start dit jaar de volgende fase van passend onderwijs. Dat is de fase van anders arrangeren; de fase van nieuw onderwijsdesign. De scholen en schoolbesturen zijn nu echt aan zet!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Meer maatwerk vanaf augustus 2018 door de Variawet

Jack Biskop

POM 2018 nummer 2

In de laatste weken van 2017 zijn de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gegaan met een nieuwe wet, die in de wandelgangen de naam Variawet heeft gekregen. Dat is een naam die wel vaker gebruikt wordt voor een wetsvoorstel waarin allerlei verschillende zaken geregeld worden. Officieel gaat het om ‘Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs’. Kortom, een Variawet dus. Vanaf 1 augustus aanstaande treedt deze wet in werking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Ouders en passend onderwijs

Luuk van Aalst, Peter de Vries

POM 2018 nummer 2

Het wel of niet bieden van passend onderwijs kan grote impact hebben op kinderen en natuurlijk ook op hun ouders. Want het maakt nogal uit of je kunt blijven bij je reguliere school met eventueel extra ondersteuning of dat je een verwijzing krijgt naar het speciaal (basis)onderwijs. En als je kind op de reguliere school blijft, krijgt het dan wel de passende ondersteuning? In dit artikel belichten we passend onderwijs vanuit het perspectief van ouders. We nemen twee niveaus onder de loep. Eerst op ouders en passend onderwijs op het niveau van hun kind en de school. Vervolgens ouders en passend onderwijs op het niveau van beleid, want ook daar hebben ouders invloed op het vormgeven van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Gedrags- en werkhoudingsproblemen samen te lijf

Beppy de Groot

POM 2018 nummer 1

Impulsklassen helpen kinderen met gedragsproblematiek beter gedijen op school. De kracht ervan zit in de versterking van de driehoek leraar-ouder-leerling en de focus op wat er allemaal wél lukt. Die insteek kan helpen tegen de uitval van leerlingen. Het oorspronkelijk Deense concept wordt al op een paar plaatsen in Nederland toegepast. Leiden, Breda en de regio Den Bosch zijn er voorbeelden van. In de laatste regio is Beppy de Groot de coördinator vanuit het samenwerkingsverband PO de Meierij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband PO Passenderwijs

Jasper Puttenstein

POM 2018 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband PO Passenderwijs in de regio Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen heeft duidelijke pijlers opgesteld ten aanzien van de verantwoordelijkheid van het individuele schoolbestuur ten opzichte van dat van het collectieve schoolbestuur. Directeur Jasper Puttenstein biedt een inkijk in de weg daar naartoe en hoe deze scheiding in verantwoordelijkheid er precies uitziet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Nederland kiest voor passend onderwijs, Vlaanderen heeft zijn M-decreet

Teun Dekker

POM 2017 nummer 5

Denk inclusief

Nederland en Vlaanderen lijken te worstelen met de vraag hoe je via het onderwijs integratie van kinderen met een beperking tot stand brengt. Beide landen ondertekenden hiervoor internationale verdragen (Salamanca, 1994 en het internationaal verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, 2007). Tijdens jaren van politiek geharrewar rond de ratificatie van dit laatste verdrag in onze eigen politiek, verscheen in september 2016 een officiële interpretatie van het toezichthoudend VN-Comité. Hieruit bleek opnieuw dat “two systems of education: mainstream and special/segregated education systems” in strijd is met artikel 24 van het zogenaamde gehandicaptenverdrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs

"Onze Ster-leerlingen bloeien op"

Femke van den Berg

POM 2017 nummer 5

Onderwijs op maat bij de Casembroot en Die Heenetrecht

Bij OBS De Casembroot in Sint Annaland (Zeeland) weten ze steeds meer kinderen met een hulpvraag binnenboord te houden. “Sinds we met de Ster-groepen zijn gestart, stromen er minder kinderen uit naar het speciaal (basis)onderwijs”, aldus directeur Janet Hakkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Rutte III en passend onderwijs

Jack Biskop

POM 2017 nummer 5

Na vele maanden wachten en hard werken achter de schermen is in oktober het regeerakkoord voor het kabinet Rutte III tot stand gekomen en zijn alle ministers
gepresenteerd. Voor veel beleidsterreinen zijn plannen en acties bekendgemaakt, zo ook op het gebied van het passend onderwijs en de samenhang met jeugdzorg. Voor het eerst in een lange tijd krijgt het primair en voortgezet onderwijs een minister met praktijkervaring: minister Arie Slob (ChristenUnie). In het onderstaande is een beknopte opsomming opgenomen van de plannen van het nieuwe kabinet die direct te maken hebben met passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

FAQ: Cijfers over passend onderwijs

POM 2017 nummer 5

Het programma De Monitor presenteerde onlangs tragische cijfers over passend onderwijs. De redactie van PO Magazine vindt deze berichtgeving eenzijdig negatief en wil daar vanuit de werkpraktijk op reageren. Daarbij vinden wij ook dat De Monitor voorzichtiger zou mogen zijn met haar interpretaties en conclusies uit een mager enquêteonderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Verantwoording | Werkbeleving

Rubriek: FAQ

Passend onderwijs 2017: beelden van een tussenbalans

Jack Biskop

POM 2017 nummer 4

“Als passend onderwijs ter sprake komt, doemt bij mij soms een beeld op van een krakkemikkige auto, met een lekke linker voorband en een lekke rechter achterband, met beslagen ruiten, zonder routeplanner en rijdend in het donker. Op goed geluk wordt het gaspedaal af en toe ingedrukt en wordt er aan het stuur gerukt”, aldus Roelof Bisschop (SGP); doorgaans niet iemand die zich ongenuanceerd uitlaat in debatten. “Het gaat te veel over instituties en te weinig over de kinderen”, vindt mevrouw Van den Hul (PvdA). “Het glas is voor twee derde leeg”, volgens Michel Rog (CDA). En “Het onderwijs gaat nog altijd gebukt onder de veranderingen die het passend onderwijs teweeg heeft gebracht” zegt Peter Kwint (SP). Het zijn een paar beelden die leden van de Tweede Kamer ophoesten als het debat over de Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs besproken wordt met staatssecretaris Dekker, afgelopen 5 juli.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Passend onderwijs | Praktijk

Inspiratietrip rondom passend onderwijs

Guus Beenhakker, Marianne van Kalmhout

POM 2017 nummer 4

Bestuurlijke ontwikkeling voor passend onderwijs

Schoolbesturen hebben vaak tegenstrijdige belangen. In die gevallen treedt vaak wrijving op in het ingezette en het uitgevoerde beleid. Het samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis, Onderwijs Dat Past (ODP) heeft daarom gekozen voor een nieuwe bestuurlijke inrichting. Daarnaast wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van een aangescherpte onderwijsvisie.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Ondersteuningsplan (OP) | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

De zin en onzin van mythes over passend onderwijs

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 3

Iedereen heeft een mening over passend onderwijs, die niet zelden gepeperd en ongezouten wordt opgediend. Soms zijn die meningen gebaseerd op feiten, soms op idealen, soms op allebei en soms ook helemaal nergens op. Voor veel populaire mythes is iets te zeggen, maar vaak valt er ook wel iets op af te dingen. In dit artikel voor de fijnproever de zin en de onzin van populaire mythes en meningen over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

"Kinderen leren op school, thuis en in de buurt"

Ron Benjamins, René Diekstra

POM 2017 nummer 2

René Diekstra over passend leren

“Ik vind de term passend onderwijs onjuist. Het gaat niet om passend onderwijs, maar om passend leren. Het gaat erom dat een kind leert op een manier die optimaal past bij dat kind. Onderwijs is slechts een van de factoren van dat leren. En in sommige gevallen niet eens per se de voornaamste.” Een gesprek met René Diekstra over gezamenlijke doelen voor ontwikkeling en opvoeding van jonge mensen. “Wat zijn nu eigenlijk onze doelen voor opvoeding, welke levensvaardigheden willen we kinderen leren? Eigenlijk hebben we dat bar slecht geformuleerd.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Drie manieren om van passend onderwijs een succes te maken

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 2

Het is nu tweeënhalf jaar geleden dat passend onderwijs werd ingevoerd. Sindsdien is in veel regio’s de ondersteuning aan leerlingen voelbaar veranderd. De meeste scholen hebben handelingsgericht werken ingevoerd en begeleiders vanuit het samenwerkingsverband komen meedenken over oplossingen als leraren, ouders en kinderen samen vastlopen. Hoe staat passend onderwijs er nu voor? Welke ontwikkelingen en kansen zijn er? Ron Benjamins probeert de hoofdlijnen te zien en doet drie aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

Welke invloed heeft een schoolleider op het samenwerkingsverband?

Luuk van Aalst, Nicole Teeuwen

POM 2017 nummer 2

Een goed werkend samenwerkingsverband wordt gedragen door schoolleiders. Sommige regio’s zijn daar mooie voorbeelden van. Luuk van Aalst is directeur van het samenwerkingsverband in IJssel-Berkel. Hij vertelt hoe schoolleiders directe invloed kunnen hebben op passend onderwijs. Ook in Rotterdam werkt Nicole Teeuwen aan projecten waarin schoolleiders een duidelijke rol hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

Het gaat niet alleen om thuiszitters

Ron Benjamins

POM 2017 nummer 1

10e voortgangsrapportage passend onderwijs

In december stuurde staatssecretaris Sander Dekker een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van passend onderwijs. In de brief zijn gegevens opgenomen over recent onderzoek. Gaat het eigenlijk goed met passend onderwijs? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? In ieder geval gaat heel veel aandacht uit naar thuiszitters. De Onderwijsraad waarschuwt: denk erom, passend onderwijs gaat niet alléén over thuiszitters.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Thuiszitters

"Wij doen al zestig jaar aan passend onderwijs"

Guus Beenhakker, Jan Roest

POM 2016 nummer 5

Stichting Rijdende School verzorgt basisonderwijs aan kinderen van wie de ouders werken op de kermis of in het circus. Altijd zijn ze onderweg van stad naar stad. Elke week krijgen ze in een andere samenstelling onderwijs in een vrachtwagen die is ingericht als klaslokaal, steeds in andere klassengrootte met wisselende leerkrachten en wisselende locaties. En dat gaat goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Passend onderwijs voor varende kinderen

Femke van den Berg, Annemieke Kik, Anita van Laren

POM 2016 nummer 5

Peuters en kleuters van binnenvaartschippers krijgen aan boord vaak les van hun ouders. Zij zorgen er samen met een mentor voor dat het kind goed wordt voorbereid op het reguliere basisonderwijs. “Ouders en mentor zijn gelijkwaardige educatieve partners die samen onderwijs op maat realiseren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Kind/Leerling | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

"Methoden loslaten en denken in individuele leerlijnen"

Marieke Postma, Michiel Wigman

POM 2016 nummer 5

Een veelbesproken nieuwsthema dit jaar is de komst van duizenden vluchtelingen. Al deze nieuwkomers krijgen in Nederland onderwijs, op verschillende niveaus en in verschillende talen, nog los van trauma’s en verwerking persoonlijke gebeurtenissen in het recente verleden. Passend onderwijs is onvermijdelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

"Ik gun een leerling onderwijs dichtbij huis"

Guus Beenhakker, Ton Paulusse

POM 2016 nummer 5

Met slechts zestig leerlingen op de hele school is er een gemoedelijke sfeer bij de Sint Gerardusschool in het oost-Brabantse plaatsje Weebosch, vlakbij de grens met België. De school kent maar twee klassen, waar leerlingen van verschillende leeftijden aan het werk zijn. Passend onderwijs aanbieden is onontkoombaar om het onderwijs te kunnen uitvoeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Organisatie | Passend onderwijs

Passend onderwijs aan zieke kinderen

Annemarie Kaptein, Janneke van Loon

POM 2016 nummer 5

In het hele land zetten 120 consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) zich ervoor in om kinderen met een ziekte zo normaal mogelijk onderwijs te kunnen geven. Het gaat daarbij niet om een griepje of een verkoudheid, maar een chronische of langdurige ziekte die ervoor kan zorgen dat kinderen (tijdelijk) niet of slechts beperkt kunnen participeren in het reguliere onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

De volgende stap in passend onderwijs is al lang gezet

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 5

Wat zou het opleveren als we een nummer maken waarin we op zoek gaan naar scholen die alles doen wat nodig is om hun leerlingen goed te laten leren? En die daarbij verder moeten gaan dan de meeste reguliere scholen? Dat was het idee achter dit nummer van Passend Onderwijs Magazine. Onderwijs in Nederland dat al bestaat en in sommige opzichten al een stap verder is dan de meesten van ons voor mogelijk houden. Wat doen die scholen dan anders of beter? Wat kunnen we van ze leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs - Nieuwe gereedschapskist voor leraren en begeleiders

Femke van den Berg, Peter de Vries, Peter de Vries (HU)

POM 2016 nummer 4

Peter de Vries en Peter de Vries schreven samen een boek over begeleiden in het passend onderwijs. “We hopen dat lezers zich dankzij deze publicatie competenter zullen voelen: beter toegerust om het passend onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Privacy en passend onderwijs

Harry Nijkamp

POM 2016 nummer 3

Bij passend onderwijs worden er vaak belangrijke en gevoelige persoonsgegevens uitgewisseld. Dit gebeurt tussen scholen onderling, tussen scholen en het samenwerkingsverband, maar ook met andere ketenpartners zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gemeente en jeugdhulp. Mag dit allemaal zomaar? Welke regels gelden er vanuit de privacyregelgeving voor het uitwisselen van persoonsgegevens?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Privacy (AVG)

"Passend onderwijs is een teamopdracht"

Elleke van den Burg-Poortvliet, Jeroen Goes

POM 2016 nummer 2

De Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven is geen doorsnee school. Zo kunnen kinderen er leren en spelen op de eigen boerderij en krijgen de groepen 5 tot en met 8 les in een grote, open ruimte met uiteenlopende werkplekken. De uitdaging van De Werkplaats is echter dezelfde als die van andere scholen: passend onderwijs voor alle kinderen. Schooldirecteur Jeroen Goes vertelt erover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Passend onderwijs | Praktijk

Waarom passend onderwijs in het buitenland beter geregeld is

Bert Groeneweg

POM 2015 nummer 5

Na de zomer van 2015 verscheen een viertal onderzoeken naar de start van passend onderwijs. Het ministerie, DUO, de kinderombudsman en het AVS. Wat kun je zeggen na één jaar? Dat het – nog niet – is geland op de werkvloer? Bert Groeneweg bepleit meer aandacht voor de manier waarop passend onderwijs in het
buitenland wordt georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs

Passend onderwijs voor vluchtelingen

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 5

In steeds meer plaatsen in ons land worden vluchtelingen opgevangen. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben recht op onderwijs. Veel scholen zien daarbij een rol voor zichzelf en vragen zich af hoe het onderwijs aan nieuwkomers is geregeld. Kun je zomaar een leerling die asiel zoekt inschrijven? In dit artikel antwoorden op de meest basale vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

'Ik heb getwijfeld over België'

Jack Biskop

POM 2015 nummer 4

Heel wat jaren geleden zong Het Goede Doel dat ze twijfelden over België en diezelfde tekst sprak mijn dochter toen ze het over de schoolkeuze van onze kleinzoon had. In gemeenten die grenzen aan Vlaanderen is het naar school gaan aan de andere kant van de grens geen ongewoon fenomeen. Sterker nog, in een gemeente als Roosendaal gaan in het schooljaar 2015-2016 maar liefst 126 kinderen in het Vlaamse Essen naar school. Bij heel wat jonge ouders is de optie om hun kind in Vlaanderen naar school te laten gaan aantrekkelijk, te oordelen naar de schoolbussen die in West-Brabant rond rijden om de leerlingen op te halen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

1 jaar passend onderwijs: de stand van zaken

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 4

De afgelopen weken werden veel onderzoeken gepubliceerd, waarin de balans wordt opgemaakt na een schooljaar lang werken met passend onderwijs. Het lijkt erop dat de basale afspraken over de ondersteuning aan leerlingen in bijna alle regio’s wel geregeld is. Maar juist als het ingewikkeld wordt of als het erop aan komt, gaat het nog wel eens mis. De organisatie van zorgplicht, maatwerk voor complexe ondersteuningsvragen en het voorkomen van thuiszitters – dat levert allemaal nog hoofdbrekens op. Ondertussen zijn de meeste leerkrachten in het primair onderwijs er niet van overtuigd dat er in hun klassen nog ruimte is voor meer leerlingen die extra tijd en aandacht vergen. Passend onderwijs staat. Maar het loopt nog niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Zorgplicht

Rubriek: Beschouwing

FAQ: Cijfers passend onderwijs

POM 2015 nummer 4

Onderwijs in Cijfers geeft de belangrijkste cijfermatige informatie over het onderwijs in Nederland. Een aantal cijfers met betrekking tot passend onderwijs worden gepubliceerd. Zo kunnen de volgende vragen kwantitatief beantwoord worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: FAQ

Is ICT een kans voor passend onderwijs?

POM 2015 nummer 3

Op het eerste gezicht lijkt ICT in het onderwijs een goede hulp bij het vormgeven van passend onderwijs. Kinderen kunnen opdrachten uitvoeren die passen bij hun onderwijsbehoefte; moet je nog een stapje terug, dan kun je naar een niveautje lager, kun je al wat meer aan dan krijg je ingewikkelder opgaven van de software. Althans bij software die adaptief is. ‘De Rekentuin’ en ‘Taalzee’ zeggen dit te kunnen en tot op zekere hoogte is dit ook het geval. Software is nooit volledig adaptief. Software is achter een bureau geprogrammeerd en kent de ‘eigen-aardigheden’ van de leerlingen in een klas niet. De enige die elke dag de kinderen en hun leren beter leert kennen is de leerkracht. Van hem of haar moet dan ook het adaptieve karakter van de lessen komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

Checklist: Een passende plek vinden voor een leerling

POM 2015 nummer 3

De school moet ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften meer informatie geven over passend onderwijs en de daarbij behorende ondersteuning en begeleiding die geboden kan worden. Ouders kunnen in samenwerking met de school een aantal stappen volgen om erachter te komen wat de meest passende plaats voor hun kind is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Zorgplicht

Rubriek: Checklist

FAQ: Veel gestelde vragen rond het terugplaatsen van het speciaal naar gewoon onderwijs

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 2

Als een leerling eenmaal een plek heeft in het speciaal onderwijs, dan lijkt het vaak alsof dat voor de rest van de schoolcarrière zo blijft. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Met passend onderwijs wordt een terugkeer naar een gewone school juist aangemoedigd. Hoe werkt dat? Zes vragen over de overstap van speciaal naar gewoon
onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Terugplaatsing

Rubriek: FAQ

Onderwijs en gemeenten: samen op weg

Jack Biskop, Jacques van den Born

POM 2015 nummer 1

Met de start van het passend onderwijs en het in werking treden van de nieuwe Jeugdwet zijn er op tal van terreinen raakvlakken ontstaan, zo die er al niet waren, tussen het onderwijs en de gemeente. Natuurlijk hebben gemeenten en onderwijsinstellingen elkaar de afgelopen jaren al ‘ontmoet’. Denk daarbij aan het bouwen van nieuwe scholen, het onderhoud aan bestaande scholen, de leerplichtwet en het leerlingenvervoer. De rollen waren bij al die onderwerpen op voorhand erg duidelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Denkkaders passend onderwijs mogelijk maken

Rien van den Heuvel, Tijn Nuyens

POM 2015 nummer 1

Het passend maken van onderwijs vindt plaats in de klas. Steeds als we het hebben over de rol van de leerkracht in het realiseren van passend onderwijs, blijft één cruciale factor buiten beschouwing: het denkkader van de leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Leidinggeven vanuit Rijnlands perspectief

Nico Eigenhuis, Jan Tolhuijs

POM 2015 nummer 1

Regelmatig horen wij van onderwijsmensen dat passend onderwijs een overheidsmaatregel lijkt, gevoed vanuit financiële en beheersmatige overwegingen. Bovendien lijkt het begrip ‘passend onderwijs’ voor sommigen een pleonasme: heeft onderwijs in zichzelf niet de natuurlijke opdracht passend op de lerende te zijn? Zoals sneeuw per definitie wit is? Was vóór 1 augustus 2014 het onderwijs dan niet passend? Dat is niet bepaald inspirerende feedback die impliciet wordt meegegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Organisatie | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

5 Vragen aan Ciska Medendorp

Ciska Medendorp

POM 2014 nummer 5

Ciska Medendorp is coördinator aan de Prinses Beatrixschool te Urk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

Een (hoog)begaafde in de klas

Jet Barendrecht, Guus Beenhakker

POM 2014 nummer 4

In de afgelopen vijftien jaar is er op scholen steeds meer aandacht geschonken aan (hoog)begaafdheid. Ook in passend onderwijs moeten begaafde leerlingen een plaats krijgen die aansluit bij hun onderwijsbehoeften, de nota van Dekker (juni 2014) is hiervoor een goede aanzet. De zorgstructuur voor zwakkere leerlingen is over het algemeen prima, maar ook leerlingen aan de andere zijde van de intelligentiecurve moeten op een passende manier onderwijs krijgen. Jet Barendrecht is eigenaar van onderwijsbureau Slimpuls en expert op het gebied van begaafdheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Passend onderwijs: Hoe staan we er voor?

Jack Biskop, Peter Lemmens

POM 2014 nummer 4

Marja van Bijsterveldt, de vorige minister van Onderwijs, beloofde de Tweede Kamer de vinger aan de pols te houden bij de invoering van passend onderwijs. Afgelopen maart kon de Kamer de vierde voortgangsrapportage in ontvangst nemen en in juni volgde de vijfde. Begin juli debatteerde de Kamer met staatssecretaris Dekker over het passend onderwijs. De vinger van de politiek ligt dus voortdurend op de pols van het passend onderwijs, maar wat leverden de voortgangsrapportages eigenlijk op? En hoe wordt de voortgang in de praktijk ervaren. In dit artikel worden de hoofdlijnen van de voortgangsrapportages kort op een rijtje gezet en vervolgens besproken met Peter Lemmens, consultant van BMC en betrokken bij de invoering van passend onderwijs in verschillende regio’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

5 Vragen aan Marian van Dun

Marian van Dun

POM 2014 nummer 4

Vijf vragen aan Marian van Dun, directrice van KPO Basisschool Joseph in Roosendaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

Vijf mythes over passend onderwijs

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 3

Op 1 augustus wordt passend onderwijs realiteit. We gaan nooit meer naar de PCL met een onderwijskundig rapport en hoeven nooit meer te bedelen om een rugzak. Wat hebben we gefoeterd op het huidige systeem. Maar wat krijgen we ervoor terug? Daar hoor je wilde verhalen over bij de koffie. De zin en onzin van vijf mythes over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Beschouwing

5 Vragen aan Martijn Mulder

Martijn Mulder

POM 2014 nummer 3

Vijf vragen aan Martijn Mulder, directeur van CB De Oliebron in Schoonebeek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

Hoe leggen we het uit? 7 Communicatietips voor directeuren

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 3

Over passend onderwijs hebben de meeste mensen meer vragen dan antwoorden. Hoe gaat het straks precies werken en wat is eigenlijk de bedoeling? Er zijn nog niet veel mensen die daar een klip en klaar verhaal over hebben. Het lijkt alsof iedereen op elkaar wacht: leerkrachten zijn afhankelijk van de ib’er, die wacht op de directeur, die wacht op het schoolbestuur, die wacht op het samenwerkingsverband, die wacht op de PO-raad, die wacht op het Ministerie, die wacht op de Tweede Kamer… Maar wat kun je als schooldirecteur nu doen om de communicatie over passend onderwijs te starten? Zeven tips waar je morgen aan kunt beginnen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Passend onderwijs

Passend onderwijs vergt 'omdenken'

Nico van der Meer, Tijn Nuyens

POM 2014 nummer 2

Iedere leerkracht komt niveauverschillen tegen in een klas en moet daarmee omgaan. Dit kan via de methode van het omdenken. Omdenken is met andere ogen kijken naar een situatie en daardoor andere mogelijkheden zien. Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. Werken met de vanzelfsprekende verschillen tussen leerlingen is wellicht een probleem als we er op de ‘oude manier’ naar kijken, maar als we de situatie ‘omdenken’ dan kunnen we in het kader van passend onderwijs kansen en mogelijkheden zien om van school een fijne plek te maken om te leren en jezelf te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

Waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten

Jack Biskop

POM 2014 nummer 1

Passend onderwijs, transitie jeugdzorg, overheveling AWBZ, enzovoort, enzovoort. Het is een spannende tijd waarin we leven met veel veranderingen en eigenlijk
is er ook niets tegen al die plannen en doelen. Uiteindelijk gaat het om meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en professionals, eigen kracht, betere samenwerking, één gezin-één plan-één aanpak en vooral voorkómen is beter dan genezen. Onderwijs en zorg staan voor grote veranderingen. Morgen wordt het
beter. Of wordt het overmorgen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

Rubriek: Opinie

Het aftellen is begonnen

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 1

De invoering van passend onderwijs heeft de afgelopen weken veel aandacht gekregen van de politiek en landelijke organisaties. Over een half jaar gaat de nieuwe wet- en regelgeving in. Uit voortgangsrapportages blijkt dat nog lang niet alles geregeld is. De boodschap aan samenwerkingsverbanden is: schuif praktische zaken niet verder voor je uit en maak duidelijk aan leraren en ouders wat zij kunnen verwachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

5 Vragen aan Rien van den Heuvel

Rien van den Heuvel

POM 2014 nummer 1

Vijf vragen aan directeur van de Schaepmanschool, een Jenaplanschool met drie locaties in Barendrecht en Ridderkerk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

Wat doen we met Tim?

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 1

Passend onderwijs maakt het mogelijk om meer ondersteuning op maat voor leerlingen te organiseren. Dat biedt nieuwe kansen voor kinderen, ouders, school en hulpverlening. Het is niet gemakkelijk om die kansen te benutten. Zoals bij Tim, een jongen die nu in groep 7 zit. Iedereen vraagt zich af: ‘Wat nu? Wat is het beste om te doen?’ Niemand biedt garantie voor de goede afloop. Juist daarom is het een leerzame casus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Vanaf nu gaat het om de inhoud

Ron Benjamins, Rinda den Besten

POM 2013 nummer 3

‘Het oprichten van de nieuwe samenwerkingsverbanden heeft heel veel tijd en energie gekost. En dat is ook logisch. Nu is de inhoud aan de beurt,’ vindt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad over de invoering van passend onderwijs, negen maanden voordat de wet ingaat. ‘Er zijn nog steeds mensen die denken dat er straks bussen vol met moeilijke leerlingen naar gewone scholen komen, maar dat is helemaal niet zo.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Succesvolle overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Guus Beenhakker

POM 2013 nummer 3

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zorgen er samen voor dat leerlingen uit groep acht goed worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen maken de stap van vaste klas met leerlingen van verschillende niveaus en een groepsleerkracht, naar een setting waarin ze op hun eigen niveau les krijgen van vakdocenten. Een grote groep leerlingen kan die stap aan, voor anderen is dit niet makkelijk. Hoe kan het basisonderwijs leerlingen hierbij het best ondersteunen en ervoor zorgen dat de overdracht goed verloopt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Beschouwing

Checklist: Overdracht naar het voortgezet onderwijs

POM 2013 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Checklist

Onrust bij het schoolhek

Ron Benjamins, Ben Cüsters, Swanet Woldhuis

POM 2013 nummer 2

Straks zijn er geen landelijke indicaties meer voor zorgleerlingen. Het onderwijs is dan zelf verantwoordelijk voor een passende oplossing voor alle leerlingen. Dat zorgt voor veel onrust. Sommige ouders vragen zich af hoe hun kind straks de ondersteuning krijgt die nu nog in het rugzakje zit en andere ouders zijn bang dat de leerkracht straks geen tijd meer heeft voor ‘gewone’ leerlingen. Schooldirecteuren vrezen dat hun school overspoeld wordt met leerlingen die iets extra’s nodig hebben. Er moet dus een fair en duidelijk aannamebeleid zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

5 Vragen aan Karin van den Hoven

Karin van den Hoven

POM 2013 nummer 2

Directeur Basisschool De Kubus in Amersfoort

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Interview

Basisondersteuning: fundament voor passend onderwijs

Ron Benjamins, Jacques van den Born

POM 2013 nummer 1

In bijna alle samenwerkingsverbanden PO wordt deze periode besproken over afspraken op het gebied van basisondersteuning. Aan de hand van indrukwekkende overzichten en kengetallen worden normen bepaald voor ‘curatieve interventies’ of ‘kwaliteitstandaarden hgw’. Veel schoolleiders hebben het gevoel dat ze moeten voldoen aan normen die nu niet door het ministerie, maar door het samenwerkingsverband worden opgelegd. Wat is basisondersteuning precies, en waar is zoiets voor nodig? De feiten op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Samenwerkingsverband (SWV)

Checklist: Vijf actiepunten voor na de zomervakantie

POM 2013 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

Rubriek: Checklist