Zoeken op trefwoord 'Ouders/Betrokkenheid'

Bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten

Mark Weghorst

POM 2022 nummer 1

Leidraad en vliegende brigade bieden houvast

Bij elk samenwerkingsverband moet een ouder- en jeugdsteunpunt worden ingericht. Om die ontwikkeling te ondersteunen heeft het ministerie een leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ opgesteld en een vliegende brigade aangesteld. De leidraad is een achtstappenplan om te komen tot de ouder- en jeugdsteunpunten en de vliegende brigade kan samenwerkingsverbanden ondersteunen in het ontwikkelproces. Doel is dat alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs uiteindelijk voldoen aan drie pijlers en de bouwstenen van de ouder- en jeugdsteunpunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdsteunpunten | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Praktijk

Als ouders niet meewerken...

Cécile van der Goot-Koenig

POM 2022 nummer 1

Het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van een kind

Indien de schoolleiding bij de aanmelding twijfels heeft of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, zal de school nader onderzoek moeten doen. In de praktijk betekent dit vaak dat nadere informatie bij ouders opgevraagd moet worden of dat aanvullend onderzoek nodig is door middel van bijvoorbeeld een observatie of actuele (psychische) onderzoeken. Hiervoor zal in veel gevallen echter toestemming van ouders nodig zijn. Als ouders deze toestemming niet verlenen, komt de school in een lastig parket, omdat de ondersteuningsbehoefte niet voldoende vastgesteld kan worden en daarmee ook de invulling van de zorgplicht wordt bemoeilijkt. In dit artikel zullen we toelichten hoe scholen in dit geval kunnen handelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ondersteuningsbehoefte | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Juridisch

Het lef hebben om dingen anders te doen

Olga Koppenhagen

POM 2022 nummer 1

Inclusief onderwijs op KindCentrum Borgele

KindCentrum Borgele in Deventer is een plek waar ieder kind terecht kan. Een reguliere basisschool, speciaal onderwijs, dagbesteding en kleuter- en naschoolse opvang zitten er onder één dak. Algemeen directeur Huub de Haan vertelt vol enthousiasme over wat dat betekent voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders en het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Verplaats je in de ouder en stel het kind centraal

Hugo de Jager, Lobke Vlaming

POM 2022 nummer 1

Een kind heeft meer begeleiding nodig op school. Er moet een oplossing komen. Ouders worden op school uitgenodigd voor een gesprek over passend onderwijs. Lobke Vlaming verzucht: ‘En dan gebeurt vaak wat koste wat het kost vermeden moet worden: aan tafel gaat het al snel over alle mogelijke regels en protocollen en niet meer over het allerbelangrijkste. Namelijk wat het beste is voor het kind.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Kind/Leerling | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

Netwerk LPO: Een tik op de vingers

Jack Biskop

POM 2020 nummer 5

Niets brengt een mens beter tot de orde dan een stevige tik op de vingers (in overdrachtelijke zin tenminste). Die tik heb ik onlangs mogen ontvangen na wederom een van mijn pleidooien om onderwijs en (jeugd) zorg beter te laten samenwerken. Niet dat die samenwerking als zodanig een probleem bleek te zijn, maar mijn criticaster wees er fijntjes op dat ik in al mijn bijdragen niet of nauwelijks iets heb gezegd over de belangrijkste figuren in deze samenwerking: de leerling zelf en zijn of haar ouders!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Opinie

Ouders over passend onderwijs

Olga Koppenhagen

POM 2020 nummer 4

Een veilige school waar kinderen prettig kunnen leren is normaal, toch?

Elk jaar brengt Ouders & Onderwijs De Staat van de Ouder uit; een rapport dat de uitslagen van onderzoek bevat waarin ouders hun mening over het onderwijs geven. Dit jaar gaat het rapport over passend onderwijs in de praktijk. De resultaten zijn redelijk schokkend: 60 procent van de ouders is ontevreden over het passend onderwijs dat wordt geboden. Het rapport bevat dan ook een groot aantal aanbevelingen om het beter te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Onderzoek

Ouderbetrokkenheid: de les van thuisonderwijs

Peter de Vries

POM 2020 nummer 3

Thuisonderwijs heeft ouders tijdelijk een andere rol gegeven in het onderwijs. Ze raakten plotseling zeer actief betrokken en werden ook geconfronteerd met de soms stagnerende ontwikkeling van hun kind. Waar ze eerst vaak niet realistisch over hun kind leken te denken en soms de signalen van de school ontkenden, ervaren ze nu zelf de strubbelingen van hun kind en krijgen ze meer begrip voor de leerkracht. Wat moeten we uit deze periode van thuisonderwijs vasthouden en wat juist niet?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Opinie

Van wie is nu eigenlijk de school?

Henk van der Pas

POM 2020 nummer 2

Van wie is nu eigenlijk de school? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. De term school is zoveel meer dan alleen het gebouw. Het gaat ook over de manier waarop het onderwijs is ingericht. Wanneer iemand een huis koopt is het antwoord vrij eenvoudig. De koper is eigenaar van het huis, bezit de stenen en mag het inrichten en bewonen op een manier waarop de koper het wil. De betaler bepaalt. Maar wie is nu de betaler van de school? En bepaalt de betaler van het gebouw ook de inrichting van het onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Opinie

Probeer niet het kind te veranderen, verander de context

Ilse van den Heuvel

POM 2020 nummer 1

In onze huidige maatschappij werkt de oude autoriteit niet meer. We willen dat onze kinderen zelfstandig leren denken en dat hun autonomie wordt vergroot. Echter: daarnaast hebben de kinderen en jongeren nog steeds structuur, regels en grenzen nodig. Hoe geef je je grenzen aan op een manier die past bij de huidige maatschappij? Hoe geef je grenzen aan vanuit je (ouderlijk) gezag in plaats vanuit macht? Hoe blijf je in contact met het kind of de jongere en verlies je niet je
geduld maar houd je vol?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Pedagogisch handelen

Schadevergoedingsprocedure

Anne Dekkers

POM 2020 nummer 1

Eerder in PO Magazine berichtte ik over de uitspraak van de Raad van State van 5 december 2018, waarin de Raad van State het hoger beroep van de ouders van een leerling gegrond had verklaard en de datum van de verwijdering van de leerling had vastgesteld op de datum van afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). De Raad van State zou in een afzonderlijke uitspraak over het verzoek tot schadevergoeding oordelen. Dat heeft de Raad van State inmiddels gedaan in de uitspraak van 11 december 2019.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

De positie van ouders in passend onderwijs

Pauline van Eck, Rianne Exalto

POM 2019 nummer 5

Met een combinatie van maatregelen beoogt de Wet Passend Onderwijs het voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, eenvoudiger te maken om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze
stelselwijziging voor ouders?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Rubriek: Onderzoek

Goed onderwijs kan niet zonder kindgesprekken

Albert Kamphuis

POM 2019 nummer 4

Veel scholen denken na over manieren om kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij hun eigen leerproces. Het uitgangspunt hierbij is dat leerkrachten niet meer helemaal zelf bedenken en bepalen wat en hoe er geleerd wordt, maar dat doen door regelmatig met kinderen individueel in gesprek te gaan. Door goed te luisteren naar kinderen krijgt de leerkracht meer zicht op waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling en wat er nodig is om tot een volgende stap te komen. Het gesprek is daarmee een krachtig middel om leerlingen verder te helpen in hun ontwikkelingsproces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Checklist: Zeven dingen die elke ouder in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moet weten

Peter de Vries

POM 2019 nummer 4

Onlangs heeft Peter de Vries een gratis e-book1 uitgebracht voor alle ouders in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarin staan veel nuttige tips voor ouders van schoolgaande kinderen. Deze tips betekenen natuurlijk ook iets voor de school. Daarom hier de ‘vertaling’ van zeven tips voor de school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Checklist

Werken met het opp

José van der Hoeven, Corien van der Linden, Heleen van der Stege

POM 2019 nummer 4

Het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs heeft zijn weg naar de praktijk gevonden. Het draagt bij aan bewustwording en nodigt uit tot opbrengstgericht werken. Elders in dit blad wordt beschreven hoe een opp wordt opgesteld, welke functies het heeft en hoe ermee gewerkt kan/moet worden. Dit artikel bespreekt de resultaten van een aantal onderzoeken over de introductie en de werking van het opp. Aan de orde komt hoe scholen ermee omgaan, welke rol samenwerkingsverbanden spelen en hoe het document in de praktijk toegepast wordt. Het is gebaseerd op diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die sinds 2014 in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs zijn uitgevoerd. Daarnaast is gebruikgemaakt van ander relevant onderzoek. Zie voor de volledige lijst van onderzoeken de website bij dit blad.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderzoek | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Auris Dr. M. Polanoschool Rotterdam

Guus Beenhakker

POM 2019 nummer 3

PO Magazine met minister Slob op bezoek bij:

Om zelf te zien hoe passend onderwijs in de praktijk uitpakt, brengt minister Arie Slob (basis- en voortgezet onderwijs en media) met enige regelmaat bezoeken aan verschillende scholen in het land. Daar gaat hij in gesprek met leraren, ouders, leerlingen en andere betrokken professionals. Bij een bezoek aan de Auris Dr. M. Polanoschool in Rotterdam mocht PO Magazine over de schouders meekijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Politiek | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Wie oordeelt over ouders stopt met luisteren

Peter de Vries

POM 2019 nummer 2

Mondige ouders

Curlingouders, VOS (Verwende Ouder-Syndroom), prinsjes en prinsesjes, het Verwende Kind-Syndroom, mondige ouders, veeleisende ouders, lastige ouders… Het is niet best met de ouders van tegenwoordig. En als de implementatie van passend onderwijs al zo ingewikkeld is, krijg je dit er ook nog bij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Thuiszitten, een moreel dilemma

Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 2

Samen met de kamerbrief over ‘de stand van zaken thuiszitters’ verscheen het rapport ‘De kracht om door te zetten, hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?’. Uit beide rapportages komt een gemengd beeld naar voren. Er zijn positieve ontwikkelingen – steeds meer verzuimsituaties worden opgelost - maar tegelijkertijd blijkt dat het aantal langdurig thuiszitters stijgt. Ondanks de inzet van vele betrokkenen en tal van maatregelen – lijkt er nog te vaak sprake van (bestuurlijk) onvermogen en stagnatie. Om een oplossing te vinden voor het aantal thuiszitters heeft Marc Dullaert in opdracht van OCW een advies geschreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Thuiszitters

Passend onderwijs = succesvol samenwerken

Brigitta Gadella

POM 2019 nummer 1

SWV De Eem ligt in de omgeving van Amersfoort. De onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school, wanneer er sprake is van een ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. Zij vormen een schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Ouders en leraren delen een kostbaar iets

Hélène Leenders, Jacqueline van Swet

POM 2018 nummer 4

Overwegingen bij de transitie naar een nieuwe vorm van professionaliteit binnen passend onderwijs

Het is mooi dat kinderen ouders én leraren hebben die zich beide bekommeren om hun ontwikkeling en welzijn. Toch gaat samenwerken niet altijd van een leien dak, vooral niet wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Opvallend genoeg blijken leraren juist in heel lastige situaties goed met ouders samen te werken en weten zij er bij conflicten samen uit te komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Passend onderwijs is niet eenvoudig

Mirjam van Oers

POM 2018 nummer 4

De bedoeling van de recente stelselwijzigingen voor de jeugd - passend onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) - is mooi: samen verantwoordelijkheid nemen voor het kind, zo dicht mogelijk bij de eigen leefwereld. Niemand zal daartegen zijn, maar het is niet eenvoudig. Iedereen kan zich uit de eigen omgeving wel een kind voor de geest halen voor wie opgroeien niet vanzelf gaat. Dat buurmeisje van wie je de ouders ’s avonds door de muren woorden naar elkaar hoort roepen waarvan je het bestaan niet eens kende. De puberzoon van je collega, die ’s nachts niet achter de computer vandaan te halen is omdat het op dat moment dag is in Amerika. Het klasgenootje van je kind dat ineens ernstig ziek wordt. Of je eigen kind dat na elk weekeinde in tranen weigert de drempel van de school over te gaan.Een kind laat zich niet delen: thuis, school en vrije tijd zijn met elkaar verweven. Op al deze levensgebieden moet het minstens ‘goed genoeg’ gaan om gezond op te groeien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

Actief ouderschap

POM 2018 nummer 4

Kinderen presteren beter als de ouders betrokken zijn. Ouders raken meer betrokken als scholen en professionals daar bewust werk van maken. Goed aan de slag gaan met ouderbetrokkenheid? Wellicht kan dit model u daarbij helpen. Het is ontwikkeld door de Stichting Actief Ouderschap, met als om de samenwerking tussen school (kinderopvang, sportvereniging, CJG, etc.) en thuis te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Voorkom juridisering relatie met ouders

Anne Dekkers

POM 2018 nummer 4

In het juninummer van PO Magazine gaven we handvatten ter voorkoming van juridisering met ouders. Maar wat als dat er toch van komt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering

Rubriek: Juridisch

Voorkom juridisering relatie met ouders

Anne Dekkers, Maaike Rietbergen

POM 2018 nummer 3

Voor een school is het belangrijk om een goede relatie met een leerling te hebben, maar ook wordt de relatie met de ouders van de leerling steeds belangrijker. Ouders worden tegenwoordig mondiger. Hierdoor ontstaat steeds vaker discussie tussen ouders en school, bijvoorbeeld over de manier waarop onderwijs wordt gegeven, over toetsresultaten of andere schoolactiviteiten. Dit hoeft niet schadelijk te zijn voor de relatie, maar uit de praktijk blijkt dat discussies tussen ouders en scholen vaker escaleren en leiden tot klachtenprocedures of zelfs rechtszaken. Hoe kan dit mogelijk worden voorkomen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Juridisch

Het realisme van ouders in passend onderwijs

Peter de Vries

POM 2018 nummer 3

Driekwart van de leraren ervaart opwaartse druk van ouders bij het advies voor de middelbare school. Dat blijkt uit een peiling van CNV Onderwijs en het tv-programma EenVandaag onder ruim 2.200 leraren. Ouders beschouwen hun kind steeds meer als een prinsje of prinsesje en nu ouders vaak maar een of twee kinderen hebben, moeten deze zeker succes boeken. Leraren vinden dat ouders daarin niet altijd reëel zijn. Hebben ouders van tegenwoordig gauw te hoge, niet realistische verwachtingen van hun kind? Een verdieping in het realisme van ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Checklist: 'Ontkennende' ouders

POM 2018 nummer 3

Tien concrete tips en opmerkingen om goed om te gaan met ouders die ‘ontkennen’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Checklist

Ouders en passend onderwijs

Luuk van Aalst, Peter de Vries

POM 2018 nummer 2

Het wel of niet bieden van passend onderwijs kan grote impact hebben op kinderen en natuurlijk ook op hun ouders. Want het maakt nogal uit of je kunt blijven bij je reguliere school met eventueel extra ondersteuning of dat je een verwijzing krijgt naar het speciaal (basis)onderwijs. En als je kind op de reguliere school blijft, krijgt het dan wel de passende ondersteuning? In dit artikel belichten we passend onderwijs vanuit het perspectief van ouders. We nemen twee niveaus onder de loep. Eerst op ouders en passend onderwijs op het niveau van hun kind en de school. Vervolgens ouders en passend onderwijs op het niveau van beleid, want ook daar hebben ouders invloed op het vormgeven van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Gedrags- en werkhoudingsproblemen samen te lijf

Beppy de Groot

POM 2018 nummer 1

Impulsklassen helpen kinderen met gedragsproblematiek beter gedijen op school. De kracht ervan zit in de versterking van de driehoek leraar-ouder-leerling en de focus op wat er allemaal wél lukt. Die insteek kan helpen tegen de uitval van leerlingen. Het oorspronkelijk Deense concept wordt al op een paar plaatsen in Nederland toegepast. Leiden, Breda en de regio Den Bosch zijn er voorbeelden van. In de laatste regio is Beppy de Groot de coördinator vanuit het samenwerkingsverband PO de Meierij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Nieuwe wetgeving 'Ontwikkelingsperspectief Plan' per augustus 2017

Jos Gerards

POM 2017 nummer 4

De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief is veranderd. In de nieuwe wet wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Wat betekent dit en wat is er nog meer veranderd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Checklist: Handelingsadviezen voor bao- en s(b)o-scholen

POM 2017 nummer 4

De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief (opp) is aangepast en is per 1 augustus in werking getreden. Er is een handelingsdeel toegevoegd. Scholen moeten bij het opstellen van een opp overeenstemming bereiken met ouders en dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Checklist

Ouders en leraren hebben hetzelfde uitgangspunt: het gaat goed met het kind

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 1

National Parent Teacher Association (pta) is een Amerikaans concept dat uitgaat van een hechte, open en oprechte band tussen ouders en de leraar. Beide hebben het gemeenschappelijke doel om kinderen het juiste klimaat te kunnen bieden om zich veilig te voelen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid

"Wij doen al zestig jaar aan passend onderwijs"

Guus Beenhakker, Jan Roest

POM 2016 nummer 5

Stichting Rijdende School verzorgt basisonderwijs aan kinderen van wie de ouders werken op de kermis of in het circus. Altijd zijn ze onderweg van stad naar stad. Elke week krijgen ze in een andere samenstelling onderwijs in een vrachtwagen die is ingericht als klaslokaal, steeds in andere klassengrootte met wisselende leerkrachten en wisselende locaties. En dat gaat goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Passend onderwijs voor varende kinderen

Femke van den Berg, Annemieke Kik, Anita van Laren

POM 2016 nummer 5

Peuters en kleuters van binnenvaartschippers krijgen aan boord vaak les van hun ouders. Zij zorgen er samen met een mentor voor dat het kind goed wordt voorbereid op het reguliere basisonderwijs. “Ouders en mentor zijn gelijkwaardige educatieve partners die samen onderwijs op maat realiseren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Kind/Leerling | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Checklist: Ouderinformatie

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 4

In de eerste weken van het schooljaar wordt op de meeste scholen een informatieve ouderavond gehouden. Vaak wordt ook wel iets gezegd over de ondersteuning die op school gegeven wordt. Bijvoorbeeld: ‘Dit is juf Anja, onze intern begeleider. Ze test leerlingen en ze geeft de andere juffen tips. We zijn heel blij met haar. Heeft iemand vragen voor juf Anja? Nou, als het nodig is voor uw kind zult u juf Anja vanzelf beter leren kennen.’ Dat kan beter. Zeven punten die ouders moeten weten over ondersteuning op school vóórdat ze juf Anja hebben gesproken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Checklist

Privacy en passend onderwijs

Harry Nijkamp

POM 2016 nummer 3

Bij passend onderwijs worden er vaak belangrijke en gevoelige persoonsgegevens uitgewisseld. Dit gebeurt tussen scholen onderling, tussen scholen en het samenwerkingsverband, maar ook met andere ketenpartners zoals kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gemeente en jeugdhulp. Mag dit allemaal zomaar? Welke regels gelden er vanuit de privacyregelgeving voor het uitwisselen van persoonsgegevens?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Privacy (AVG)

Werk permanent aan de verbetering van de kwaliteit van ouderbetrokkenheid

Vivian van Alem

POM 2016 nummer 3

Sinds de komst van passend onderwijs worden scholen nadrukkelijker gewezen op het belang om ouders tijdig en inhoudelijk te betrekken bij het onderwijs. Voor samenwerkingsverbanden is het van belang om te weten of ouders zich voldoende betrokken weten bij de stappen die gezet moeten worden om extra ondersteuning voor hun kind te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

School en samenleving: over ouderwetse ideeën en te veel druk

Peter de Vries

POM 2016 nummer 2

Het is één van de doelen van passend onderwijs om de samenwerking tussen ouders en school te verbeteren. Dat zou moeten kunnen door ouders meer zeggenschap te geven over hoe school hun kind begeleidt. Maar in de praktijk blijkt dat de school en ouders elkaar nu niet zomaar beter kunnen vinden. In sommige gevallen zet passend onderwijs juist de verhoudingen op scherp. Wat is er eigenlijk aan de hand? In welke verwachtingen houden school en ouders elkaar gevangen, en hoe komen we daar weer uit?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid

"De Partnerschapschool biedt de ideale vorm van passend onderwijs"

Walter van de Calseyde, Joris Spekle

POM 2016 nummer 1

Vanaf februari van dit jaar worden de mogelijkheden voor het geven van onderwijs op een andere locatie dan de school verruimd. Dat biedt scholen meer gelegenheid om ouders in te zetten bij met name het onderricht in instrumentele vaardigheden. Wellicht een uitkomst om het enorme probleem van de circa 15.000 thuiszitters in Nederland te helpen oplossen? Volgens Joris Spekle in elk geval wel: “Het aanbieden van lesstof door de eigen ouders is beter voor hun kind, voor de
overige leerlingen en voor de leerkracht. Waar wachten we op?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid | Thuiszitters

Privacy beschermen en toch informatie delen

Lydia Janssen

POM 2016 nummer 1

Binnen passend onderwijs voeren scholen overleg over leerlingen en gezinnen met andere scholen en met het adviesteam in het samenwerkingsverband over de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. De wetgeving over passend onderwijs heeft voor het verstrekken van informatie over leerlingen en voor het voeren van overleg over passend onderwijs speciale regels gegeven. Lydia Janssen, juriste en o.a. gespecialiseerd in privacy in zorg en onderwijs, legt in dit artikel de privacyregels uit die voor de scholen in een samenwerkingsverband gelden als zij informatie verstrekken of overleg voeren om passend onderwijs aan een leerling te beoordelen en te organiseren. In het tweede deel van dit artikel gaat de auteur in op de regels die meer in het algemeen gelden als een school met anderen overleg over leerlingen wil voeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving

De toelaatbaarheidsverklaring: gift of last?

Stephan Schellens

POM 2015 nummer 5

Als een leerling naar het speciaal (basis-)onderwijs gaat, is daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Ouders die het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid van hun kind kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar maken. Die bezwaren worden voor de meeste samenwerkingsverbanden behandeld door de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo en (v)so, kortweg de LBT. Hoe ervaren schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en ouders de nieuwe regels? Is de toelaatbaarheidsverklaring voor hen een gift of een last? Dilemma’s te over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Ron Benjamins, Hilde Mertens

POM 2015 nummer 2

“Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker zijn voor iedereen, mag je toch hopen dat het minder wordt.” Hilde Mertens is directeur van de Stichting Onderwijsgeschillen, waar meningsverschillen tussen scholen en ouders worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs: “Het zijn vaak pijnlijke zaken.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Interview

Iedere leerling heeft recht op een goede relatie tussen zijn ouders en de school

Jack Biskop, Peter de Vries

POM 2015 nummer 2

“Leerlingsucces wordt voor een groot deel beïnvloed door positieve ouderbetrokkenheid,” zegt Peter de Vries. Niet alleen onderzoeken tonen dat aan, ook landen met de beste leerresultaten. Ouderbetrokkenheid is dus belangrijk genoeg om volop aandacht aan te geven. Dat geldt ook voor passend onderwijs. De Vries werkt voor CPS en is auteur van een aantal boeken over ouderbetrokkenheid op scholen, zoals het ‘Handboek Ouders in de School’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

Checklist: Uitspraken Geschillencommissie passend onderwijs

Pauline Demacker

POM 2015 nummer 2

Uitspraak Geschillencommissie passend onderwijs 12 januari 2015 (nr. 106517).
In haar uitspraak van 12 januari jl. heeft de commissie het systeem van de Wet passend onderwijs nog eens uiteengezet. De uitspraak maakt duidelijk welke stappen een school in de praktijk dient te zetten voordat een verwijderingsbeslissing kan worden genomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

FAQ: Positie van ouders binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 5

Met de start van passend onderwijs is de extra ondersteuning in het onderwijs op een andere manier georganiseerd. Dit is ook van toepassing op de positie van ouders, wat in combinatie met de invoering van de zorgplicht af en toe zorgt voor situaties waar we niet altijd meteen een goed antwoord op geven. Dit komt omdat de nieuwe wet om andere, nieuwe gedragingen vraagt. In deze rubriek worden enkele vragen die vaker voorkomen aan de orde gesteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: FAQ

Checklist: Wat moet geregeld zijn op 1 augustus?

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 3

In december heeft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer op een rij gezet wat precies geregeld moet zijn als passend onderwijs ingaat. Dit is de checklist voor uw school en samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Zorgplicht en positionering van de ouders

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 3

Direct vanaf de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de zorgplicht en moeten er binnen het samenwerkingsverband transparante afspraken en procedures zijn over de toeleiding van leerlingen tot extra ondersteuning. De ouder van de leerling hoeft het hiermee niet altijd eens te zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

Goed idee: "Aan de slag met gedrag"

Marguerite Tuijn

POM 2014 nummer 3

Op een tweetal scholen in Leiden en Breda zijn dit jaar impulsklassen van start gegaan. Hier nemen leerlingen hun ouders mee naar school en werken samen aan beter gedrag in de klas. De methode is tien jaar geleden in Denemarken opgezet en nu door adviesbureau Impuls verder ontwikkeld voor Nederlandse scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid

Landelijke ouderraad: schakel tussen ouder, school en politiek

Nico Foppen, Steffie van Gils, Peter Hulsen

POM 2014 nummer 2

Met de invoering van passend onderwijs verandert ook de rol van ouders. Er komt meer ruimte voor meedenken en meebeslissen via een eigen raad. De Landelijke Ouderraad hoopt een schakel te zijn tussen ouders, school en politiek. “Als ouders zich betrokken voelen, gaan de schoolprestaties van de leerlingen omhoog,” zegt directeur Peter Hulsen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 2

In het kalenderjaar 2014 vinden twee belangrijke overleggen plaats. In het voorjaar van 2014 nodigt het samenwerkingsverband de gemeente(n) uit voor overleg over het ondersteuningsplan passend onderwijs. In het najaar van 2014 nodigt de gemeente het samenwerkingsverband passend onderwijs uit om met elkaar in gesprek te gaan over het beleidsplan jeugd. Het doel van die overleggen is om overeenstemming te bereiken over elkaars werkterrein.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Verwijsindex voorkomt dat er langs elkaar heen wordt gewerkt

Steffie van Gils, Anouk Gommers

POM 2014 nummer 1

Eerst even een veel gehoord misverstand uit de wereld helpen: de verwijsindex risicojongeren (VIR) is géén meldpunt. Dit wordt geregeld met elkaar verward. Hoe werkt het dan wel? En waarom zouden scholen erop moeten aansluiten en wat moeten ze dan melden? Directeur Anouk Gommans van MULTIsignaal legt het uit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

Ouderbetrokkenheid en individuele ondersteuningsbehoefte

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 1

Met de invoering van de Wet op passend onderwijs wordt de ouderbetrokkenheid op een aantal onderwerpen expliciet geregeld, zowel ten aanzien van de individuele leerling die extra ondersteuning behoeft als op het beleid en de inrichting van de organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Checklist: Succesvol samenwerken

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 1

Betere samenwerking tussen onderwijs en zorg, dat is één van de doelen van passend onderwijs. Iedereen begrijpt het belang daarvan. Goede samenwerking kan het verschil maken voor kinderen en gezinnen. Slechte samenwerking leidt tot ellende voor iedereen die bij een gezin betrokken is. Toch is het niet gemakkelijk om als professionals goed met elkaar samen te werken. Zes punten die bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Checklist

De ervaringen van de onderwijsconsulent

Jack Biskop, Egbert Vleeming

POM 2013 nummer 3

In 2002 trad de Leerlinggebonden Financiering (LGF), ook wel het ‘rugzakje’ genoemd, in werking. In die tijd is ook besloten om een onafhankelijke adviseur aan te stellen om te bemiddelen in die gevallen waar ouders en scholen geen overeenstemming bereikten over toelating of verwijdering, de inzet van de rugzakmiddelen of het handelingsplan. Deze adviseur is de onderwijsconsulent, die tot op de dag van vandaag ouders en scholen onafhankelijk bijstaat. Jack Biskop praat met onderwijsconsulent Egbert Vleeming over zijn werk en over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

Zorgplicht, centraal begrip in passend onderwijs

Jacques van den Born, Paul Zoontjens

POM 2013 nummer 2

Het schoolbestuur heeft straks de plicht om passend onderwijs te bieden aan iedere leerling. Wat betekent dat precies en is een basisschool straks verplicht om iedere leerling aan te nemen? We bespreken dit in en vraaggesprek met professor dr. Paul J.J. Zoontjens, over rechten en plichten, haken en ogen, theorie en praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Interview

Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs

Noëlle Pameijer

POM 2013 nummer 2

Eén van de doelen van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Zodra ouders en school samenwerken, nemen de leeropbrengsten en het welbevinden van leerlingen toe. Ouderbetrokkenheid is daarmee belangrijk voor elke leerling en vooral voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ouderbetrokkenheid draagt eraan bij dat minder leerlingen ‘tussen wal en schip belanden’. School en ouders hebben elkaar dus hard nodig voor succesvol passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Beschouwing

Een CJG-coach slaat de brug tussen onderwijs en zorg 'iemand die in actie komt als het nodig is.'

Ron Benjamins

POM 2013 nummer 1

De gemeenten in Zuid-Kennemerland, omgeving Haarlem, werken tien scholen in een pilot met een Coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De CJG-coach ondersteunt gezinnen en jeugdigen met complexere opvoed- en opgroeiproblemen. Als thuis hulp nodig is, kan zo’n CJG-coach die zelf bieden of snel regelen. Zij gaan uit van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. De CJG-coach staat naast het gezin en de jeugdigen, kan het netwerk betrekken of versterken, zelf hulp bieden of waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg raadplegen of inzetten. Hierdoor wordt eerder, lichtere hulp ingezet met minder schakels. Het lijkt een heel goede manier om onderwijs en zorg met elkaar te verbinden. ‘Dit werkt fantastisch’, zegt schooldirecteur José Warnaar. ‘We begeleiden ouders van het ene warme bad in het andere. Ik hoop dat dit zo blijft.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Beschouwing

Wet- en regelgeving passend onderwijs

POM 2013 nummer 1

De Wet passend onderwijs geeft kaders en hoofdlijnen aan. De komende tijd worden nog nadere afspraken gemaakt door bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het ministerie, de PO-Raad en de vakbonden. Met deze rubriek blijft u daarvan op de hoogte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Ouders en personeel kunnen nu via de MR en de OPR op twee niveaus meedoen

Walter van de Calseyde, Jan de Vos

POM 2013 nummer 1

De verplichte invoering van passend onderwijs heeft invloed meerdere bestuursniveaus binnen de school. Op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad (MR) adviesbevoegdheid op het schoolondersteuningsprofiel. Op het niveau van het samenwerkingsverband komt er een nieuw medezeggenschapsorgaan, de ondersteuningsplanraad (OPR). Die heeft instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan. We vroegen Jan de Vos van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs naar de voordelen, knelpunten en aandachtspunten bij deze ontwikkelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ondersteuningsplan (OP) | Ouders/Betrokkenheid | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview