Zoeken op trefwoord 'Organisatie'

'Kwaliteitscoördinator plakt geen labels'

Noraly Snel

POM 2021 nummer 5

KBS Drie Koningen in De Meern, onderdeel van het samenwerkingsverband Utrecht PO, heeft ervoor gekozen om niet meer de functie van intern begeleider in huis te hebben; sinds een jaar of drie werkt de school met kwaliteitscoördinatoren. Deze ontwikkeling past in het bredere ontwikkelingstraject van de school, waarin de leerkrachten centraal staan: de kwaliteit van het onderwijs valt of staat immers met de kwaliteit van de leerkrachten. Directeur Dave van der Geer vertelt erover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Organisatie

Rubriek: Praktijk

Niet alleen achterom kijken maar juist ook vooruit

Michiel de Haan, Rosa van Santbrink

POM 2021 nummer 5

In het onderwijs is het belangrijk om precies te weten hoe leerlingen ervoor staan. Leerkrachten kunnen in dat geval bijsturen in leerprocessen en afstemmen op specifieke onderwijsbehoeften. Diverse leerlingvolgsystemen bieden hiertoe goede mogelijkheden. In de praktijk is het dikwijls zo: hoe verder af van de werkvloer, hoe ouder de informatie waarop men zich baseert. Dan zijn interventies niet meer tijdig of gericht. Om echt grip te krijgen op de actuele ontwikkeling is het van belang om niet alleen achterom te kijken, maar juist ook vooruit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie

Ouders zijn motor voor ontwikkeling van kind

Olga Koppenhagen, Eva Schmidt-Cnossen

POM 2021 nummer 2

Oudersteunpunt bij SWV Noord-Kennemerland

Op de website van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland staat te lezen: ‘Passend onderwijs voor je kind staat of valt met een goede samenwerking tussen jouw kind, jou als ouder en school. Daarbij is het belangrijk dat je als ouder goed beslagen ten ijs komt en weet bij wie je terecht kunt met vragen.’ Om dat concreet te maken is twee jaar geleden het Oudersteunpunt ingericht: met en door ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie

Rubriek: Interview

Hobbelige weg naar inclusiever onderwijs

Jack Biskop, Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 4

Evaluatie Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs bij wet ingevoerd. Bij de start van de wet is meteen afgesproken om in de periode 2015-2020 de wet goed te evalueren. Die opdracht is weggelegd bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In dit artikel willen wij de voornaamste conclusies van het rapport nog een keer langs lopen en vanuit die conclusies aangeven wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn voor de toekomst.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Organisatie

Rubriek: Beschouwing

Verevening versterkt kansenongelijkheid

Jos Gerards, Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 4

Overheidsbeleid stuurt lang niet altijd in een consequente richting; maar werkt soms zelfs tegen elkaar in. Zo is kansengelijkheid een van speerpunten van het Nederlandse onderwijsbeleid. Ook benoemt OCW het tegengaan van segregatie en overbelaste scholen als actiepunten. Gek genoeg zorgt de ‘verevening’ vanuit passend onderwijs juist voor kansenongelijkheid en meer segregatie en overbelaste scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Evaluatie/reflectie | Organisatie

Rubriek: Opinie

POZV Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Quint Videler

POM 2020 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit 50 scholen en schoolbesturen, verspreid over heel het Zeeuws-Vlaamse grondgebied. In het gebied liggen drie gemeenten. Samen hebben de schoolbesturen in 2014 beschreven op welke wijze hun Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vorm moet krijgen. Simpel, efficiënt, effectief én goedkoop. ‘Het zijn tenslotte Zeeuwen.’ Recent is er veel veranderd in de manier waarop het samenwerkingsverband omgaat met het beleid rondom passend onderwijs. POZV-directeur Quint Videler vertelt over hun samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Op zoek naar governance in dienst van de inhoud

Bas Baanders

POM 2019 nummer 5

Een samenwerkingsverband passend onderwijs functioneert als een organisatienetwerk. Een organisatienetwerk heeft als doel gezamenlijk complexe vraagstukken aan te pakken die niet door één van de deelnemers zelf gerealiseerd kan worden (Kenis & Crambé, 2019). In het passend onderwijs bestaat het organisatienetwerk uit een veelheid aan scholen, professionals van de scholen met andere organisaties eromheen (zoals jeugdzorg, leerplichtambtenaren).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Vorm de balans!

Robert-Jan Koevoets, Olga Koppenhagen

POM 2019 nummer 5

Een doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn voor alle kinderen

Robert-Jan Koevoets vormt samen met Jos Krebbekx het tweekoppige College van Bestuur van de Borgesiusstichting en van de Stichting Spelen=Leren. Zij zijn hard bezig om samen met de bij de stichting aangesloten scholen en peuteropvang organisaties vorm te geven aan een nieuwe manier van leren, waarbij afscheid genomen wordt van het traditionele leerstofjaarklassensysteem. De nieuwe visie gaat uit van doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn: leren doe je immers 24/7 en is een doorlopend proces, waarbij schools en buitenschools leren verbonden zijn. Onze redactie sprak de bestuurder Robert-Jan Koevoets in het sfeervolle pand van de stichting in Oudenbosch.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderwijsvisie | Organisatie | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Bij het Doelab mag je fouten maken

Petra van Bemmel, Petra van den Tempel

POM 2019 nummer 5

Er zijn nog altijd leerlingen die moeite hebben met leren en ondanks de verlengde instructie en remedial teaching de stof toch niet goed begrijpen. Zij ploeteren zich door de leerstof. Faalangst en een negatief zelfbeeld kunnen het gevolg zijn. In Amsterdam-Noord heeft men goede ervaringen met het Doelab. Deze methode probeert de juiste houding om tot leren te komen aan te brengen. Daarbij leert een kind ook dat fouten maken niet erg is, je kunt ervan leren. Petra van Bemmel, die het Doelab heeft ontwikkeld, en Petra van den Tempel, directeur van Expertisecentrum Innoord, vertellen er meer over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie

De 'Samen naar School klas' geeft invulling aan leerrecht

Walter van de Calseyde

POM 2019 nummer 3

Er zijn kinderen die als gevolg van hun beperking niet in staat zijn deel te nemen aan onderwijs. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen niet leerbaar zijn. Basisschool De Vink, de Merel Foundation en samenwerkingsverband PPO Leiden zijn in 2017 een intensieve zorg- en onderwijssamenwerking aangegaan. In hun ‘Samen naar School klas’ ontstaan er niet alleen voor de betreffende kinderen, maar voor alle deelnemende partijen mooie kansen om te leren. “In onze visie hebben alle kinderen leerrecht.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Passend onderwijs | Thuiszitters

Rubriek: Praktijk

Onderwijs en jeugdhulp samen over de schutting

Job Verberne

POM 2019 nummer 3

Onderwijsprofessionals en jeugdhulpverleners streven hetzelfde doel na: de veiligheid en voorspoedige ontwikkeling van het kind op school en in het gezinsverband. Toch berust het verbond tussen onderwijs en jeugdhulpverlening lang niet altijd op een gelukkige samenwerking. Een veelgehoorde klacht van de hulpverlening is dat het onderwijs moeilijke cases als het ware ‘over de schutting werpt’. Andersom klaagt de onderwijsprofessional geregeld over trage hulpverlening en gebrekkige communicatie bij de jeugdhulpverlening. De twee partijen zouden in theorie bevriend moeten zijn, maar in de praktijk is er geregeld sprake van wederzijds onbegrip en begripsverwarring. Dat genereert juist afstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie

Rubriek: Onderzoek

Leerlingvervoer: In de gemeente Nieuwegein worden schoolbussen ingezet

Guus Beenhakker, Gonnie Boerma-Sijbrandij, Barrie Piekema

POM 2019 nummer 3

De verantwoordelijkheid om leerlingen te vervoeren van huis naar school ligt bij de gemeenten. Gemeenten vervoeren leerlingen wanneer deze meer dan zes kilometer van de school wonen. Dit gebeurt in de regel met busjes, maar ook met begeleid openbaar vervoer (ov) of met een abonnement in het ov. Met name scholen in het speciaal (basis) onderwijs hebben te maken met leerlingen die verder van de school vandaan wonen. De gemeentelijke verorderingen rondom
leerlingvervoer verschillen in uitwerking waardoor ouders en scholen met een regio functie – om verschillende redenen – nogal eens worstelen met het regelen van vervoer. SBO De Evenaar in Nieuwegein heeft hiervoor enkele jaren geleden een oplossing bedacht en gerealiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

Het 10-14 onderwijs van Spring High Amsterdam

Camyre De Adelhart Toorop, Guus Beenhakker

POM 2019 nummer 1

"Het stellen van eigen doelen motiveert"

Leerlingen ontdekken zichzelf en komen er achter wat ze willen, zonder dat de school daarbij sterk stuurt en selecteert. Dat is het basisuitgangspunt bij Spring High, een onderwijsinitiatief in Amsterdam Nieuw-West voor zowel het primair - (po) als het voortgezet onderwijs (vo). Op basis van capaciteit, ontwikkeling en interesse ontplooien zij zich om een vitaal en duurzaam leven te kunnen leiden. Het motto luidt: ‘Durf jij het beste uit jezelf en anderen te halen’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Praktijk | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Standaard op de gang en als het nodig is in de klas

Jan Willem Helmink

POM 2018 nummer 1

De titel van dit artikel is een uitspraak die gedaan werd bij de oplevering van onze gebouw, in 2014. De zin zegt veel over ons huidige visie en werkwijze. Schoolleider Jan Willem Helmink vertelt over de totstandkoming van zijn school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Over moeten willen blijven verlangen

Jos Gerards, Sandra van Kolfschoten

POM 2018 nummer 1

We moeten willen blijven veranderen als het aan Sandra van Kolfschoten ligt. De belangrijkste zelf wilt, volgens de onderwijskundige. Een reden om te veranderen is de constatering dat het onderwijs nog steeds veel kinderen niet past. En dat ligt niet aan die kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie

Inclusief onderwijs komt aan op maatwerk

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 4

Een half jaar geleden verhuisden de scholen Het Baken (reguliere basisschool) en Sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede naar hetzelfde gebouw, de nieuwe onderwijsplaats werd gedoopt tot Het Anker. Daarmee is een inclusief onderwijsconcept ontstaan waar leerlingen op verschillende niveaus en in verschillende arrangementen constructief samenwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

'Inclusief onderwijs is lef tonen en je ambitie waarmaken'

Walter van de Calseyde, Maragerth van Meerveld, Karel Vogel

POM 2017 nummer 1

Een structuurklas in een gewone school

Ruim negen jaar geleden was er op basisschool De Dukdalf in Almere al sprake van passend onderwijs avant la lettre. Van meet af aan bestond bij de medewerkers de ambitie om inclusief alles uit leerlingen te halen wat erin zit. ‘Geen kind de wijk uit’, luidt nog steeds hun motto. Deze onderwijsambitie heeft geleid tot de vorming van een extra ‘structuurgroep’ bestaande uit cluster4-leerlingen, voornamelijk met autisme en ppd-nos. Het is een in ons land tamelijk uniek
‘groep-in-school-model’ tussen het so en regulier onderwijs. “Leerlingen worden bij ons niet gelabeld voor het leven, maar flexibel begeleid naar een zo hoog
mogelijk niveau”, stelt directeur Margareth van Meerveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie

Rubriek: Interview

"Wij doen al zestig jaar aan passend onderwijs"

Guus Beenhakker, Jan Roest

POM 2016 nummer 5

Stichting Rijdende School verzorgt basisonderwijs aan kinderen van wie de ouders werken op de kermis of in het circus. Altijd zijn ze onderweg van stad naar stad. Elke week krijgen ze in een andere samenstelling onderwijs in een vrachtwagen die is ingericht als klaslokaal, steeds in andere klassengrootte met wisselende leerkrachten en wisselende locaties. En dat gaat goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Passend onderwijs voor varende kinderen

Femke van den Berg, Annemieke Kik, Anita van Laren

POM 2016 nummer 5

Peuters en kleuters van binnenvaartschippers krijgen aan boord vaak les van hun ouders. Zij zorgen er samen met een mentor voor dat het kind goed wordt voorbereid op het reguliere basisonderwijs. “Ouders en mentor zijn gelijkwaardige educatieve partners die samen onderwijs op maat realiseren.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Kind/Leerling | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Op de International School Breda is elke leerling 'bijzonder'

Walter van de Calseyde

POM 2016 nummer 5

‘We believe that your child’s learning experience should be fun, exciting and challenging! We welcome children aged from 3 to 18 years and we’re proud to offer excellent primary and secondary international education under one roof. Our experienced, international team works hard to ensure every child and student in our school receives the highest level of international education.’ Zo presenteert International School Breda (ISB) zich op haar website. Met 320 leerlingen met 45 verschillende nationaliteiten en dus met allemaal een eigen historie en motief om naar Breda te komen, zijn ze allen ‘bijzonder’ te noemen. Dat vraagt per definitie om passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Organisatie

"Ik gun een leerling onderwijs dichtbij huis"

Guus Beenhakker, Ton Paulusse

POM 2016 nummer 5

Met slechts zestig leerlingen op de hele school is er een gemoedelijke sfeer bij de Sint Gerardusschool in het oost-Brabantse plaatsje Weebosch, vlakbij de grens met België. De school kent maar twee klassen, waar leerlingen van verschillende leeftijden aan het werk zijn. Passend onderwijs aanbieden is onontkoombaar om het onderwijs te kunnen uitvoeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Organisatie | Passend onderwijs

"Autisme en passend onderwijs komende jaren hoog op de agenda"

Guus Beenhakker, Maaike Jansen

POM 2016 nummer 3

De Willibrordusschool in Herveld heeft in de afgelopen jaren onderwijs ontwikkeld voor kinderen met autisme in de klas. “Het vergt veel maatwerk en een kant en klaar programma past eigenlijk nooit. Elk kind met autisme heeft andere onderwijs- en begeleidingsbehoeften,” vertelt adjunct-directeur Maaike Jansen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label | Ondersteuning (extra) | Organisatie

Rubriek: Interview

Cao-akkoord primair onderwijs

Pauline Demacker

POM 2016 nummer 3

De cao-partijen van het primair onderwijs hebben op 27 april 2016 een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. In deze bijdrage bespreek ik de gevolgen hiervan voor het aanbieden van passend onderwijs

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

"Schooldirecteuren moeten bruisen van visie"

Femke van den Berg, Wouter Hart

POM 2016 nummer 2

Wouter Hart over 'Verdraaide Organisaties'

Volgens Wouter Hart moet de visie op het leren en ontwikkelen van leerlingen de leidraad zijn bij de inrichting van het onderwijs. “De cruciale vraag is: van waaruit kijkt een leraar primair naar de leerling? Vanuit toetsmomenten, lesmethodieken, onderwijsaanbod, einddoelen? Of kijkt hij naar wie de leerling is en wat deze nodig heeft in relatie tot het ‘educere’: het toeleiden naar het leven?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie | Organisatie

Geef scholen de ruimte

Guus Beenhakker, Lucas Rurup

POM 2016 nummer 2

Lucas Rurup runt zijn samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland met het motto: ‘Lead more, control less’. Scholen moeten zelf oplossingen vinden om hun onderwijs goed en passend in te richten. Het samenwerkingsverband heeft volgens Rurup als taak om daar een sturende en verbindende rol in te hebben, met het uitgangspunt dat scholen zelf het best bepalen wat er goed is voor hun leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

School en samenleving: over ouderwetse ideeën en te veel druk

Peter de Vries

POM 2016 nummer 2

Het is één van de doelen van passend onderwijs om de samenwerking tussen ouders en school te verbeteren. Dat zou moeten kunnen door ouders meer zeggenschap te geven over hoe school hun kind begeleidt. Maar in de praktijk blijkt dat de school en ouders elkaar nu niet zomaar beter kunnen vinden. In sommige gevallen zet passend onderwijs juist de verhoudingen op scherp. Wat is er eigenlijk aan de hand? In welke verwachtingen houden school en ouders elkaar gevangen, en hoe komen we daar weer uit?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid

Niet breken maar bouwen

Ron Benjamins, Nicole Teeuwen

POM 2016 nummer 1

Sterke scholen die goed samenwerken in hun eigen wijk en kinderen die dicht bij huis naar school kunnen. Dat is de missie van Nicole Teeuwen, directeur van samenwerkingsverband PPO in Rotterdam. En het werkt, omdat besturen meewerken en scholen goed geholpen worden. Met als effect een kleiner sbo. Zoals Teeuwen zegt: “op een organische manier”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Kwaliteitsondersteuners: de 'kritische vriend' van de directeur

Guus Beenhakker, Tonnie van Geel, Lieke Kessels

POM 2015 nummer 4

In Nederland hebben scholen, samenwerkingsverbanden en andere organisaties verschillende manieren gevonden voor het inrichten van de kwaliteitsondersteuning. Stichting SKOzoK (Noord-Brabant) is een cluster van 30 scholen in verschillende grootten en maten. Deze scholen werken en professionaliseren via een groep van 17 kwaliteitsondersteuners en zijn daarmee uniek in Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie

Rubriek: Interview

Structurele inzet onderwijsassistenten biedt veel ondersteuning

Walter van de Calseyde, Piet Vogel

POM 2015 nummer 3

‘Thuisnabij passend onderwijs’ realiseren hangt nauw samen met een goed georganiseerde ondersteuningsstructuur. Binnen samenwerkingsverband Driegang (regio Gorinchem) regelt EC Rotonde de ondersteuning van de onderwijsprocessen op 44 scholen/locaties, waaronder enkele met inclusief onderwijs en één voor SBO. Op alle locaties spelen onderwijsassistenten een prominente rol. “Wij zetten ze structureel in sinds 2005. Dat levert veel rendement op,” stelt directeur/coördinator Piet Vogel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie

Denk niet in hekjes

Ron Benjamins, Dick Rasenberg

POM 2015 nummer 2

Nu samenwerkingsverbanden zicht krijgen op het organiseren van onderwijsondersteuning, is het tijd om de volgende stap te zetten. In de samenwerking met
jeugdhulp kan nog veel gewonnen worden, stelt Dick Rasenberg. Dat lukt alleen als iedereen echt bereid is om over de eigen schaduw heen te stappen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie

Meerleerjarenklassen, een internationaal antwoord op toenemende diversiteit

Bert Groeneweg

POM 2015 nummer 1

In Europa en Amerika wordt geprobeerd om meer leerlingen op reguliere scholen te onderwijzen. In veel landen is de regelgeving daarvoor dwingender dan in Nederland. Dat levert ook nieuwe onderwijskundige aanpakken op. Bert Groeneweg pleit voor de ontwikkeling van Meerjarenklassen, die in het buitenland ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Organisatie

Leidinggeven vanuit Rijnlands perspectief

Nico Eigenhuis, Jan Tolhuijs

POM 2015 nummer 1

Regelmatig horen wij van onderwijsmensen dat passend onderwijs een overheidsmaatregel lijkt, gevoed vanuit financiële en beheersmatige overwegingen. Bovendien lijkt het begrip ‘passend onderwijs’ voor sommigen een pleonasme: heeft onderwijs in zichzelf niet de natuurlijke opdracht passend op de lerende te zijn? Zoals sneeuw per definitie wit is? Was vóór 1 augustus 2014 het onderwijs dan niet passend? Dat is niet bepaald inspirerende feedback die impliciet wordt meegegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Organisatie | Passend onderwijs

Rubriek: Beschouwing

"Verwijder schotten tussen SO en SBO"

Guus Beenhakker, Ger van der Meer

POM 2014 nummer 5

Passend onderwijs biedt nieuwe kansen voor de positie van SO- en SBO-scholen. De samenwerking onderling en met het regulier onderwijs kan nu anders en beter georganiseerd worden. Op De Houtmarkt in Leiden werkt men al enkele jaren met een systeem waarin SO en SBO geïndiceerde leerlingen gemengd in klassen zitten. “Een goed werkend systeem,” noemt locatiedirecteur Ger van der Meer het.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Van spullen en papieren naar mensen en manieren

Ron Benjamins, Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 4

Wie meer op maat wil lesgeven, moet meer toetsen, analyseren, plannen maken en evalueren. Veel leerkrachten zijn nauwelijks in staat om de klassenpraktijk en de administratie de tijd en aandacht te geven die ze verdienen. Dat lijkt een typisch probleem voor het onderwijs te zijn, maar ook in andere organisaties is er soms meer aandacht voor richtlijnen en grafieken dan voor het echte werk. Biedt passend onderwijs kansen voor minder bureaucratie en meer aandacht voor onderwijs zoals het bedoeld is?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Organisatie | Verantwoording

Rubriek: Beschouwing