Zoeken op trefwoord 'Onderzoek'

Alle leerlingen digitaal geletterd!

Remco Pijpers, Jos Spronk

POM 2022 nummer 3

Begin volgend schooljaar wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van kerndoelen voor digitale geletterdheid , zo meldde onderwijsminister Dennis Wiersma in april. Dat betekent dat dit nieuwe leergebied een verplicht onderdeel van het curriculum wordt en scholen ermee aan de slag moeten. Wat is digitale geletterdheid, hoe maak je een goed begin en wat zijn de kansen in het kader van passend onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek

Rubriek: Onderzoek

Inzetten op welbevinden!

Chaja Deen, Anna den Haan, Marloes Kleinjan

POM 2021 nummer 5

In context van NPO

Kinderen en jongeren gaan naar school om te leren én zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het best als ze goed in hun vel zitten, goede relaties hebben met anderen en zich veilig voelen op school. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van goed onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen en jongeren; de relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Pedagogisch handelen

20 principes uit de psychologie

POM 2021 nummer 5

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Binnen het onderwijsveld is er geen overeenstemming over de definitie van begaafdheid, talent en creativiteit en ook niet over het meten daarvan. Toch zijn er wel een aantal principes vast te stellen, waarvan de uitwerking handvatten geeft om deze leerlingen goed te begeleiden in hun leerproces. We beschrijven er twintig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Pedagogisch handelen

Rubriek: Onderzoek

Speciaal onderwijs: een geval apart

Olga Koppenhagen

POM 2020 nummer 4

Onderzoek naar plaats, behoefte en toekomst

Dit voorjaar verscheen nummer 60 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs, getiteld ‘Sectorrapport speciaal onderwijs’. Dit rapport belicht nu eens niet hoe passend onderwijs binnen de reguliere scholen vorm krijgt, maar men heeft onderzocht welke impact de invoering van passend onderwijs heeft gehad op de sector speciaal onderwijs. Is de toegang tot het speciaal onderwijs veranderd, welke thema’s spelen daar, hoe is het met de uitstroom?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Onderzoek

Wanneer blijft een leerkracht zitten?

Paul Baan

POM 2020 nummer 3

Het onderzoek Klassewerkplek is ontstaan om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het lerarentekort in het primair onderwijs. De focus ligt op het voorkomen van uitstroom. Want hoewel er een positieve trend zichtbaar is, is de uitstroom nog steeds te hoog. Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten. Dit percentage was aan het dalen, maar met de intrede van bijvoorbeeld zijinstromers kan dit percentage weer gaan stijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderzoek | Praktijk | Werkbeleving

Rubriek: Onderzoek

Omgaan met externaliserend leerlinggedrag

Jan Bijstra

POM 2020 nummer 3

In de afgelopen jaren is vanuit het regulier onderwijs herhaaldelijk gemeld dat het lesgeven er sinds de invoering van Passend Onderwijs niet gemakkelijker op is geworden. Het zijn vooral leerlingen met externaliserend gedrag die bij veel leraren voor handelingsverlegenheid zorgen. Dat is kort gezegd gedrag waar de directe omgeving – leraren en medeleerlingen – flink last van hebben. Tijd om te onderzoeken of bepaalde handelingen gemiddeld genomen vaker effectief zijn. Is het
mogelijk een ‘top-5’ van meest effectieve handelingen samen te stellen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Onderzoek

Rubriek: Onderzoek

Ondergemiddeld is niet hetzelfde als onvoldoende

Toske Andreoli, Niek Frans

POM 2020 nummer 2

Interview met Niek Frans (RUG) over toetsen van kleuters

Kleuters ontwikkelen zich niet lineair maar in sprongen, en daarom mogen toetsen in de kleuterklas vanaf augustus 2022 niet meer. Terecht? Niek Frans (RUG) onderzocht de voorspellende waarde van de toetsen en ontdekte iets dat hem verraste. Wij spraken met hem over toetsing, statistiek en teaching to the test. “Het is een statistisch gegeven dat niet iedereen gemiddeld kan zijn.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderzoek

Rubriek: Interview

De kracht van autisme

Olga Koppenhagen, Peter Vermeulen

POM 2020 nummer 2

Hoe autisme leidt tot neurodiversiteit en neuroharmonie

Autisme: dat heeft toch te maken met contactgestoordheid, en met onmogelijke puzzels kunnen oplossen? We kennen allemaal de voorbeelden van briljante autisten zoals Socrates, Einstein, Leonardo da Vinci, Steven Spielberg en Bill Gates. Dat is wat je vaak hoort of leest. Maar is dat nu wat autisme karakteriseert? Er is zoveel meer over te vertellen. Peter Vermeulen deed er veel onderzoek naar en publiceerde onlangs zijn nieuwste boek: Autisme is niet blauw. Smurfen wel.
Politiek incorrecte verhalen over autisme.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label | Onderzoek

Rubriek: Interview

Zicht krijgen op wat werkt

Herma Korenromp, Bert Wienen

POM 2020 nummer 1

Een onderzoek naar samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

“Ik merk helemaal niets van het samenwerken met de jeugdhulpverlener” of, “ik merk dat ik alleen maar werk ervan heb op het moment dat de jeugdhulpverlener in de klas komt” zo reageerden een aantal leraren toen we hen in een kleine steekproef bevroegen over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het was een belangrijk signaal en om dit signaal beter te begrijpen ontstond het verlangen om onderzoek te doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek

Rubriek: Onderzoek

Werken met het opp

José van der Hoeven, Corien van der Linden, Heleen van der Stege

POM 2019 nummer 4

Het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs heeft zijn weg naar de praktijk gevonden. Het draagt bij aan bewustwording en nodigt uit tot opbrengstgericht werken. Elders in dit blad wordt beschreven hoe een opp wordt opgesteld, welke functies het heeft en hoe ermee gewerkt kan/moet worden. Dit artikel bespreekt de resultaten van een aantal onderzoeken over de introductie en de werking van het opp. Aan de orde komt hoe scholen ermee omgaan, welke rol samenwerkingsverbanden spelen en hoe het document in de praktijk toegepast wordt. Het is gebaseerd op diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die sinds 2014 in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs zijn uitgevoerd. Daarnaast is gebruikgemaakt van ander relevant onderzoek. Zie voor de volledige lijst van onderzoeken de website bij dit blad.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderzoek | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Samen werk maken van kwaliteit voor passend onderwijs

Dick Hattenberg, Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 2

Ook bij passend onderwijs wordt het succes bepaald door de kwaliteit die we leveren. Onze associaties met kwaliteit is zeer divers. De een denkt aan INK-modellen, PDCA-cycli, stoplichten, grafieken of afvinklijsten. De ander denkt aan reflectie, professionele dialoog, intervisie of aan een combinatie van dit soort zaken. We laten zien dat kwaliteitszorg geen zelfstandig naamwoord is waarbij je een keer in de zoveel tijd de temperatuur meet, maar dat het eigenlijk een werkwoord is waar je doorlopend met elkaar werk van maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Onderzoek

Enquête financiële middelen samenwerkingsverbanden

POM 2019 nummer 2

De financiële positie van samenwerkingsverbanden is regelmatig onderwerp in de politieke arena en de media. Ook de PO- en VO-raad hebben het op de agenda: geld moet in de klas terecht komen en buffers moeten beperkt zijn. Een enquête van het netwerk LPO en de Sectorraad swv vo onder de svw’s po en vo in de laatste maanden van 2018 zoomt in op een aantal aspecten van de financiële positie van de swv’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderzoek

Rubriek: Onderzoek

Geldstromen door de school

Marije van den Berg

POM 2019 nummer 2

Van OCW naar 7B

“Het onderwijs slaagt op school. Daar gebeurt het. Maar in hoeverre ligt de zeggenschap over het slagen van onderwijs ook op school?”, vraagt Marije van den Berg zich af. Zij is een van de initiatiefnemers van het onderzoek ‘Geldstromen door de school’, waarin de besteding van de middelen onder de loep is genomen. Ze begon - uit pure nieuwsgierigheid - in 2016 met een financieel onderzoek op de school van haar kinderen in Leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Medezeggenschap (MR/OPR) | Onderzoek

De kracht van België

Maaike van de Watering

POM 2017 nummer 4

In gemeenten die aan België grenzen is het een veel voorkomende trend: kinderen die aan de andere kant van de grens naar school gaan. Blijkbaar vinden veel ouders het Vlaamse onderwijs een prettiger uitvalsbasis. Bijna tweeduizend Nederlandse leerlingen steken dagelijks de landsgrens over om naar school te gaan. Dit aantal is veel groter dan het aantal leerlingen met een Belgische nationaliteit dat het onderwijs volgt in Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Onderzoek

Zorgvuldig eigen onderzoek

Pauline Demacker

POM 2015 nummer 5

Soms vraagt een school zich serieus af of het team passend onderwijs kan bieden aan een leerling. In dat geval moet eerst worden vastgesteld welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Daarna dient de school te onderzoeken of zij de extra ondersteuning zelf kan bieden, in de vorm van doeltreffende aanpassingen al dan niet met extra financiering of arrangementen. In recente uitspraken van de Geschillencommisse Passend Onderwijs is dat onderzoek naar de mogelijkheden van de school erg belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch