Zoeken op trefwoord 'Onderwijsvisie'

Jezelf mogen zijn tussen de anderen, dát is inclusiviteit

Suzanne Agterberg-Rouwhorst, Geesje Duursma, Silke Polman, Saskia Sliepenbeek, Sylvia Stuurman, Jantiene Treurniet

POM 2022 nummer 1

NVA-Expertgroep autisme & onderwijs

Sinds haar oprichting in 2020 heeft de NVA-Expertgroep Autisme & Onderwijs zich onder andere gericht op haar visie en missie als het gaat om onderwijs aan leerlingen (en studenten) met autisme. Er wordt veel gezegd en geschreven als het gaat om het falend ‘passend’ onderwijs aan deze leerlingen. De Expertgroep wil zich graag inzetten als een verbinder en kritisch meedenker tussen en mét al deze meningen. Samen willen wij op weg naar steeds inclusiever onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderwijsvisie

'Samen waar het kan, apart waar het nodig is'

Olga Koppenhagen, Erwin Lippold

POM 2020 nummer 5

Eigen Wijs: bo, sbo en kinderopvang onder één dak

Al heel lang klinkt de roep om integratie van schoolconcepten; de huidige fysieke en mentale afstand tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs ervaren veel betrokkenen als groot. De Talentencampus Eigen Wijs is een voorbeeld van deze integratie: een basisschool, een sbo-school en een kinderopvangorganisatie opereren samen in één gebouw, met één naam. Erwin Lippold (53) is één van de twee directeuren van de Talentencampus Eigen Wijs. Zijn achtergrond ligt in het cluster 4-onderwijs, de afgelopen twee jaar was hij directeur bij De Trilker. Hij praat over de hobbels op de weg, de daadwerkelijke start in het nieuwe pand en de mooie toekomstperspectieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

De waarde van onderwijs-zorgcombinaties

Marc Vermeulen, Mark Wolbert

POM 2020 nummer 2

De laatste jaren zijn er inspirerende voorbeelden ontwikkeld van onderwijs-zorgcombinaties. Zo ook het project Onderwijs-Zorg Groep, opgezet binnen het Kindcentrum Borgele in Deventer. De Groep OZ bestaat uit zes kinderen met meervoudige ondersteunings- en hulpvragen gesitueerd in een basisschool voor speciaal onderwijs, waarbij jeugdhulp in de school wordt aangeboden door een Orthopedagogisch Dag Centrum. Het project is zeker een succes, maar het bleek erg lastig om de toegevoegde waarde over te brengen op belanghebbenden. Het Social Profit Canvas bood uitkomst!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Verantwoording

Van wie is nu eigenlijk de school?

Henk van der Pas

POM 2020 nummer 2

Van wie is nu eigenlijk de school? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. De term school is zoveel meer dan alleen het gebouw. Het gaat ook over de manier waarop het onderwijs is ingericht. Wanneer iemand een huis koopt is het antwoord vrij eenvoudig. De koper is eigenaar van het huis, bezit de stenen en mag het inrichten en bewonen op een manier waarop de koper het wil. De betaler bepaalt. Maar wie is nu de betaler van de school? En bepaalt de betaler van het gebouw ook de inrichting van het onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Opinie

Zeg nooit... nooit!

Gonnie Boerma-Sijbrandij

POM 2020 nummer 1

Passend onderwijs samen met s(b)o

Een inclusieve samenleving was al de droom van Martin Luther King, in 1964 beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd King om deze zelfde droom doodgeschoten. Dankzij hem en zijn beweging werd in de VS het openbare leven toegankelijk voor iedereen. Dankzij hem en zijn beweging werd onderwijs in Amerika haalbaar voor ieder kind en werd het een recht. Maar in Amerika wordt die inclusieve samenleving bepaald niet gerealiseerd, zolang gekleurde mensen
langere gevangenisstraffen krijgen, zij minder makkelijk toegang hebben tot het vervolgonderwijs en benadeeld worden bij sollicitaties. De droom van Martin Luther King ging over een inclusieve samenleving waarin gelijkheid bestaat voor iedereen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Passend onderwijs | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving

Traditionele bril past niet bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Patrick Kenis, Astrid Ottenheym

POM 2019 nummer 5

Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland (hierna: PPO-NK) heeft met zijn schoolbesturen, ondersteuningsplanraad en met o.a. Patrick Kenis en Bas Baanders de volgende vraag onderzocht: ‘Hoe kunnen we het bestuur en onafhankelijk intern toezicht zo inrichten dat het recht doet aan ieders rol en verantwoordelijkheid en dat het onze strategie, visie en bovenal onze professionals versterkt?’
We hebben ervaren dat de traditionele bril niet passend is bij hoe we als een organisatienetwerk willen werken. In dit artikel laten we zien tot welke bestuurlijke inrichting we gekomen zijn en waarom. Het hierna volgende artikel gaat in op het specifieke governancemodel dat nodig is voor dit soort ingewikkelde organisatienetwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Verandering | Verantwoording

Vorm de balans!

Robert-Jan Koevoets, Olga Koppenhagen

POM 2019 nummer 5

Een doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn voor alle kinderen

Robert-Jan Koevoets vormt samen met Jos Krebbekx het tweekoppige College van Bestuur van de Borgesiusstichting en van de Stichting Spelen=Leren. Zij zijn hard bezig om samen met de bij de stichting aangesloten scholen en peuteropvang organisaties vorm te geven aan een nieuwe manier van leren, waarbij afscheid genomen wordt van het traditionele leerstofjaarklassensysteem. De nieuwe visie gaat uit van doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn: leren doe je immers 24/7 en is een doorlopend proces, waarbij schools en buitenschools leren verbonden zijn. Onze redactie sprak de bestuurder Robert-Jan Koevoets in het sfeervolle pand van de stichting in Oudenbosch.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Onderwijsvisie | Organisatie | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Het onderwijs in drie doeldomeinen

Thijmen Sprakel

POM 2018 nummer 5

Het wordt erg belangrijk gevonden dat Nederland meekomt in de internationale ranglijsten op het gebied van onderwijs. Onlangs (oktober 2018) verscheen er weer een dergelijk onderzoek: Unicef: ‘an unfair start’. Iedereen moet een zo hoog mogelijk (opleidings)niveau halen; de opwaartse druk daartoe vanuit maatschappij, overheid, inspectie en vooral ook ouders neemt toe. Maar passend onderwijs en onderwijskwaliteit is toch ook méér dan louter cognitieve output? Biesta wijst er op dat onderwijs wel gemeten kan worden in efficiëntie en effectiviteit, bijvoorbeeld in de vorm van cijfers, maar dat deze resultaten niets zeggen over waartoe leerlingen opgeleid worden. De overheid streeft naar een zo hoog mogelijke output van leerlingen. Maar waarom? Betere aansluiting en kansen op hogere vervolgopleiding? Betere kansen op de arbeidsmarkt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Particuliere scholen en passend onderwijs: een mooie combinatie?

Jack Biskop

POM 2018 nummer 3

De afgelopen jaren is een vlammende discussie gaande over de inzet van particuliere scholen binnen passend onderwijs. Daarbij gaat de discussie vaak over wettelijke belemmeringen, financiering en allerlei al dan niet vastgelegde regelgeving. Tijd dus om eens stil te staan bij het fenomeen particuliere school en de (on)mogelijkheden in relatie tot passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Wet- en regelgeving

Passend onderwijs: Fase Drie

Jos Gerards

POM 2018 nummer 2

Na het oprichten en inrichten start dit jaar de volgende fase van passend onderwijs. Dat is de fase van anders arrangeren; de fase van nieuw onderwijsdesign. De scholen en schoolbesturen zijn nu echt aan zet!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Het onderwijs moet af van de gestandaardiseerde productielijn en onvoldoendes

Henk van der Pas, Luc Stevens

POM 2018 nummer 2

De onderwijsexpert Sir Ken Robinson heeft een duidelijke mening over hervorming van het onderwijs. Hij vindt het namelijk een groot probleem dat men de toekomst tegemoet probeert te treden door te doen wat men altijd al deed. Het huidige onderwijssysteem is ontworpen, gemaakt en gerealiseerd voor de situatie in de vorige eeuw dat inhaakt op het belang van industrialisatie. Scholen zijn nog steeds georganiseerd alsof het productielijnen betreft. Kinderen worden per stapel onderwezen. We laten ze het systeem doorlopen per leeftijdsgroep. Op een of andere manier denken we dat leeftijd de belangrijkste gemeenschappelijke eigenschap is. Alsof hun productiedatum belangrijk is. En dat terwijl leerlingen in verschillende disciplines grote verschillen laten zien op verschillende momenten van de dag. Het doel van het productiemodel is alles gelijk maken zodat er goed gescoord kan worden op de gestandaardiseerde testen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Het is zeker dat het anders moet

Sjef Drummen

POM 2018 nummer 1

‘But to live outside the law, you must be honest’ gebruikt Sjef Drummen als titel voor zijn lezing. Het is een zin uit een lied van Bob Dylan. Vrij vertaald betekent het dat je zuiver op de graat moet zijn als je iets buiten de wet doet. Je moet een goed verhaal hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Standaard op de gang en als het nodig is in de klas

Jan Willem Helmink

POM 2018 nummer 1

De titel van dit artikel is een uitspraak die gedaan werd bij de oplevering van onze gebouw, in 2014. De zin zegt veel over ons huidige visie en werkwijze. Schoolleider Jan Willem Helmink vertelt over de totstandkoming van zijn school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Heb een visie, maar welke?

Guus Beenhakker, Pedro De Bruyckere

POM 2018 nummer 1

“Er bestaat niet één zaligmakende visie die werkt in het onderwijs”, weet Pedro de Bruyckere. “Daarom heb ik geen kant en klare visie die scholen zouden moeten uitdragen. Een visie die perfect past, is voor elke school anders. En met beleid dat bij de ene school heel goed werkt, kan een andere school waarschijnlijk niet uit de voeten.” Het is goed voor een school om een duidelijke visie te hebben, maar welke past dan het best en hoe ontwikkel je die het best?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Het Facet: voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 5

In de regio Eindhoven wordt een voorziening opgezet voor onderwijs aan hoog- en meerbegaafde kinderen die het in het reguliere onderwijs niet redden. Veel van hen lopen er zelfs vast. De meeste van deze leerlingen hebben naast hun hoogbegaafdheid ook andere problematieken, vaak op het gebied van gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

"Onze Ster-leerlingen bloeien op"

Femke van den Berg

POM 2017 nummer 5

Onderwijs op maat bij de Casembroot en Die Heenetrecht

Bij OBS De Casembroot in Sint Annaland (Zeeland) weten ze steeds meer kinderen met een hulpvraag binnenboord te houden. “Sinds we met de Ster-groepen zijn gestart, stromen er minder kinderen uit naar het speciaal (basis)onderwijs”, aldus directeur Janet Hakkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Passend onderwijs

De Internationale Taalklas: onderwijs bij gratie van differentiatie

Guus Beenhakker, Marieke Postma

POM 2017 nummer 5

De leerlingen van de Internationale Taalklas in Haarlem hebben elk hun eigen moedertaal, elk hun eigen niveau en elk hun eigen achtergrond. Dat maakt gepersonaliseerd leren met ieder een eigen leertraject onvermijdelijk. Toch zitten ze gezamenlijk in een lokaal met een leraar die hen begeleidt. Kan dat? Ja, dat kan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Inclusief onderwijs komt aan op maatwerk

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 4

Een half jaar geleden verhuisden de scholen Het Baken (reguliere basisschool) en Sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede naar hetzelfde gebouw, de nieuwe onderwijsplaats werd gedoopt tot Het Anker. Daarmee is een inclusief onderwijsconcept ontstaan waar leerlingen op verschillende niveaus en in verschillende arrangementen constructief samenwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Inspiratietrip rondom passend onderwijs

Guus Beenhakker, Marianne van Kalmhout

POM 2017 nummer 4

Bestuurlijke ontwikkeling voor passend onderwijs

Schoolbesturen hebben vaak tegenstrijdige belangen. In die gevallen treedt vaak wrijving op in het ingezette en het uitgevoerde beleid. Het samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis, Onderwijs Dat Past (ODP) heeft daarom gekozen voor een nieuwe bestuurlijke inrichting. Daarnaast wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van een aangescherpte onderwijsvisie.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Ondersteuningsplan (OP) | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

De kracht van België

Maaike van de Watering

POM 2017 nummer 4

In gemeenten die aan België grenzen is het een veel voorkomende trend: kinderen die aan de andere kant van de grens naar school gaan. Blijkbaar vinden veel ouders het Vlaamse onderwijs een prettiger uitvalsbasis. Bijna tweeduizend Nederlandse leerlingen steken dagelijks de landsgrens over om naar school te gaan. Dit aantal is veel groter dan het aantal leerlingen met een Belgische nationaliteit dat het onderwijs volgt in Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Onderzoek

Uitwisseling leidt tot inspiratie

Femke van den Berg, Ton Duif

POM 2017 nummer 3

In Europees verband delen schoolleiders kennis, gedachten en ideeën binnen ESHA, de European School Heads Association. Wat levert dat op? PO Magazine vroeg het Ton Duif, voormalig ESHApresident en nog altijd actief binnen deze organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Internationaal | Onderwijsvisie

"Schoolleiders zijn de belangrijkste leiders in de wereld"

Claire Boonstra

POM 2017 nummer 2

Claire Boonstra werkt met haar Operation Education aan een nieuw ontwerp voor scholen. Al meer dan vier jaar lang stelt ze kritische vragen bij het onderwijs zoals we dat kennen. Dat levert langzamerhand een beeld op van hoe het anders kan. Ze ziet scholen die zich niet richten op methodieken en scores, maar die heel goed kijken wat kinderen nodig hebben. Dit is haar verhaal.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Leerlingen, ouders en teams klaarstomen voor de overstap

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 1

Met plastic hoezen om mijn voeten stap ik het hagelnieuwe gebouw van Het Anker in Wijk bij Duurstede binnen. Op 1 februari zullen hier de leerlingen van twee scholen in hetzelfde gebouw les krijgen. Ook komt er een bso en peuterspeelzaal in het gebouw. Enkele bouwvakkers knappen de laatste klusjes op voordat het gebouw helemaal pico bello af is en klaarstaat voor de leerlingen. Schoolleiders Inge Westerveld en Gina Mimpen geven een rondleiding en vertellen over een bijzondere samensmelting.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Onderwijsvernieuwing: Van binnen naar buiten

Wendie Hardeman

POM 2017 nummer 1

Volgens de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs moet het verharde gedeelte van de speelplaats een minimumoppervlakte hebben van drie vierkante meter per leerling met een minimum van driehonderd vierkante meter netto. Vanaf tweehonderd leerlingen kan worden volstaan met zeshonderd vierkante meter. In het oorspronkelijke bekostigingsstelsel werd uitgegaan van een zandbak en een speeltoestel. Ook voor kinderen jonger dan vier jaar geldt de minimumeis drie vierkante meter per kindplaats.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Ouders en leraren hebben hetzelfde uitgangspunt: het gaat goed met het kind

Guus Beenhakker

POM 2017 nummer 1

National Parent Teacher Association (pta) is een Amerikaans concept dat uitgaat van een hechte, open en oprechte band tussen ouders en de leraar. Beide hebben het gemeenschappelijke doel om kinderen het juiste klimaat te kunnen bieden om zich veilig te voelen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid

Toekomstbewust leiderschap

Martine Creemers

POM 2017 nummer 1

‘Onderwijs is vaak wel toekomstgericht, maar nog niet altijd toekomstbewust.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Op de International School Breda is elke leerling 'bijzonder'

Walter van de Calseyde

POM 2016 nummer 5

‘We believe that your child’s learning experience should be fun, exciting and challenging! We welcome children aged from 3 to 18 years and we’re proud to offer excellent primary and secondary international education under one roof. Our experienced, international team works hard to ensure every child and student in our school receives the highest level of international education.’ Zo presenteert International School Breda (ISB) zich op haar website. Met 320 leerlingen met 45 verschillende nationaliteiten en dus met allemaal een eigen historie en motief om naar Breda te komen, zijn ze allen ‘bijzonder’ te noemen. Dat vraagt per definitie om passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Onderwijsvisie | Organisatie

"Methoden loslaten en denken in individuele leerlijnen"

Marieke Postma, Michiel Wigman

POM 2016 nummer 5

Een veelbesproken nieuwsthema dit jaar is de komst van duizenden vluchtelingen. Al deze nieuwkomers krijgen in Nederland onderwijs, op verschillende niveaus en in verschillende talen, nog los van trauma’s en verwerking persoonlijke gebeurtenissen in het recente verleden. Passend onderwijs is onvermijdelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Checklist: De toekomst verandert

POM 2016 nummer 5

De samenleving verandert. Scholen moeten mee veranderen om leerlingen voor te bereiden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Over die toekomstbestendigheid van het onderwijs is veel te doen. Dat het anders moet, daarover bestaat veel overeenstemming. Op de vraag wat er moet veranderen zijn meerdere antwoorden te vinden. Het Schoolleidersregister PO presenteerde een notitie met negen trends die het onderwijs aan verandering onderhevig maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Rubriek: Checklist

"Zodra zorgaanbieders zich mede-eigenaar gaan voelen van onderwijsdoelen, ontstaat ideaal passend onderwijs"

Monique Baan, Walter van de Calseyde, Bert Wienen

POM 2016 nummer 4

Een belangrijk fundament van passend onderwijs betreft het effectief en efficiënt verbinden van onderwijs en jeugdhulp. Zoals bij veel transities is de dagelijkse praktijk vaak iets weerbarstiger dan de ambities van de tekentafel. We vroegen twee experts, Monique Baan (MB) en Bert Wienen (BW), waar de missies binnen onderwijs en jeugdhulp elkaar raken. Hoe ziet het ideaalbeeld eruit? En wat zijn voorlopig de knelpunten binnen die verbinding? Beiden zijn vanuit de jeugdzorg in het onderwijs terecht gekomen, dus ze kennen zowel onderwijs als jeugdhulp uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Kindgericht onderwijs: wat wil ik later worden?

Guus Beenhakker, Gerard aan de Stegge

POM 2016 nummer 4

Jongeren hebben vaak grote moeite met het zoeken naar een passende studie. Al decennia lang blijkt dat afgestudeerden een baan vinden in een andere richting dan die van hun studie of tijd verkwanselen met studies die toch niet passend genoeg blijken. Basisschoolproject Zikke (staat voor ‘Zichtbare Ikke’) wil naast de cognitieve insteek van het basisonderwijs alvast ruimte maken voor de innerlijke motivatie van de leerling. Zo wordt de leerling op jonge leeftijd al beter voorbereid op wat hij in de toekomst wil. Het onderwijs wordt een middel om naar de ambities van de leerling te kijken en ze waar te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Praktijk

De natuur als spiegel voor de school

Guus Beenhakker, Eric de Blok

POM 2016 nummer 3

Er bestaat al ongeveer 3,8 miljard jaar leven op aarde. In dat voor ons onvoorstelbaar grote tijdsbestek heeft het leven zich telkens weten aan te passen aan de steeds veranderende omstandigheden en weten te overleven. Sterker nog, het leven overleeft niet alleen. Het leven floreert. Er zijn nog nooit zoveel soorten leven op aarde geweest als nu. Wat staat aan de basis van dit succes en wat zouden wij als school hiervan kunnen leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Verandering

Leidinggeven aan de onderbouw

Martine Creemers

POM 2016 nummer 3

In 1985 werd het kleuter- en het lager onderwijs samengevoegd tot één basisschool. Tegelijkertijd werden ook de bijbehorende opleidingen, klos (kleuterleidster opleidingsschool) en pedagogische academie, samengevoegd tot één opleiding. Sommige betrokkenen ervaren hierdoor een onderwaardering en een toenemende verschoolsing van de kleuterperiode. De overgrote meerderheid van de kleuterleidsters ervaart ook een druk van ouders, leerkrachten van hogere groepen, schoolleiding en Inspectie om ‘schoolser’ te werken en meer op cognitieve prestaties te sturen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling | Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

"Schooldirecteuren moeten bruisen van visie"

Femke van den Berg, Wouter Hart

POM 2016 nummer 2

Wouter Hart over 'Verdraaide Organisaties'

Volgens Wouter Hart moet de visie op het leren en ontwikkelen van leerlingen de leidraad zijn bij de inrichting van het onderwijs. “De cruciale vraag is: van waaruit kijkt een leraar primair naar de leerling? Vanuit toetsmomenten, lesmethodieken, onderwijsaanbod, einddoelen? Of kijkt hij naar wie de leerling is en wat deze nodig heeft in relatie tot het ‘educere’: het toeleiden naar het leven?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie | Organisatie

Geef scholen de ruimte

Guus Beenhakker, Lucas Rurup

POM 2016 nummer 2

Lucas Rurup runt zijn samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland met het motto: ‘Lead more, control less’. Scholen moeten zelf oplossingen vinden om hun onderwijs goed en passend in te richten. Het samenwerkingsverband heeft volgens Rurup als taak om daar een sturende en verbindende rol in te hebben, met het uitgangspunt dat scholen zelf het best bepalen wat er goed is voor hun leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

School en samenleving: over ouderwetse ideeën en te veel druk

Peter de Vries

POM 2016 nummer 2

Het is één van de doelen van passend onderwijs om de samenwerking tussen ouders en school te verbeteren. Dat zou moeten kunnen door ouders meer zeggenschap te geven over hoe school hun kind begeleidt. Maar in de praktijk blijkt dat de school en ouders elkaar nu niet zomaar beter kunnen vinden. In sommige gevallen zet passend onderwijs juist de verhoudingen op scherp. Wat is er eigenlijk aan de hand? In welke verwachtingen houden school en ouders elkaar gevangen, en hoe komen we daar weer uit?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid

"De Partnerschapschool biedt de ideale vorm van passend onderwijs"

Walter van de Calseyde, Joris Spekle

POM 2016 nummer 1

Vanaf februari van dit jaar worden de mogelijkheden voor het geven van onderwijs op een andere locatie dan de school verruimd. Dat biedt scholen meer gelegenheid om ouders in te zetten bij met name het onderricht in instrumentele vaardigheden. Wellicht een uitkomst om het enorme probleem van de circa 15.000 thuiszitters in Nederland te helpen oplossen? Volgens Joris Spekle in elk geval wel: “Het aanbieden van lesstof door de eigen ouders is beter voor hun kind, voor de
overige leerlingen en voor de leerkracht. Waar wachten we op?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid | Thuiszitters

Andy Hargreaves over 'uplifting leadership'

Gaby Ammerlaan, Andy Hargreaves

POM 2015 nummer 5

Eind september bezocht de hoogleraar Andy Hargreaves Nederland voor een masterclass over ‘uplifting leadership’, georganiseerd door de Stichting Duurzaam Leren. Hoe zorg je ervoor dat je leiding geeft in een school op zo’n manier dat de leraren die er werken zich ‘opgetild’ voelen en het beste uit zichzelf halen? Dat is de vraag die Hargreaves centraal stelt, vanuit de overtuiging dat je dan ook de leerlingen ‘optilt’. Een impressie van de bijeenkomst en een paar inzichten van de ‘master’ zelf op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Rubriek: Interview

Denkkaders passend onderwijs mogelijk maken

Rien van den Heuvel, Tijn Nuyens

POM 2015 nummer 1

Het passend maken van onderwijs vindt plaats in de klas. Steeds als we het hebben over de rol van de leerkracht in het realiseren van passend onderwijs, blijft één cruciale factor buiten beschouwing: het denkkader van de leerkracht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Van leerorganisatie naar lerend organisme

Walter van de Calseyde, José Dankers

POM 2014 nummer 1

De neiging om continu te veranderen en te verbeteren zit idealiter in de genen van elke onderwijsprofessional. Met passend onderwijs op komst lijkt er sowieso geen ontkomen aan steeds meer en verder professionaliseren. Maar hoe zorg je ervoor dat je team vaardigheden ontwikkelt die relevant zijn voor passend onderwijs? Kan iedere leraar eigenlijk wel voldoende vaardigheden opdoen om over een paar maanden goed te kunnen gedijen in die nieuwe situatie op school? Hoe neem je als bestuurder of manager je team(s) daarin mee?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Professionalisering | Verandering

Rubriek: Interview

Eigenzinnig leidinggeven: kern bepalen, keuzes maken, koers uitzetten

Maartje Jacobs, Ron Stevens

POM 2013 nummer 2

De ontwikkeling of verandering van een organisatie start met een goede visie, dat staat in alle managementboeken. Uit onderzoek blijkt verder dat de kwaliteit van een organisatie vooral bepaald wordt door een goede leider. Tel die twee dingen op en je weet: een goede leider heeft een visie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie