Zoeken op trefwoord 'Ondersteuning (extra)'

Als ouders niet meewerken...

Cécile van der Goot-Koenig

POM 2022 nummer 1

Het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van een kind

Indien de schoolleiding bij de aanmelding twijfels heeft of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, zal de school nader onderzoek moeten doen. In de praktijk betekent dit vaak dat nadere informatie bij ouders opgevraagd moet worden of dat aanvullend onderzoek nodig is door middel van bijvoorbeeld een observatie of actuele (psychische) onderzoeken. Hiervoor zal in veel gevallen echter toestemming van ouders nodig zijn. Als ouders deze toestemming niet verlenen, komt de school in een lastig parket, omdat de ondersteuningsbehoefte niet voldoende vastgesteld kan worden en daarmee ook de invulling van de zorgplicht wordt bemoeilijkt. In dit artikel zullen we toelichten hoe scholen in dit geval kunnen handelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ondersteuningsbehoefte | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Juridisch

POZV Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Quint Videler

POM 2020 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit 50 scholen en schoolbesturen, verspreid over heel het Zeeuws-Vlaamse grondgebied. In het gebied liggen drie gemeenten. Samen hebben de schoolbesturen in 2014 beschreven op welke wijze hun Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vorm moet krijgen. Simpel, efficiënt, effectief én goedkoop. ‘Het zijn tenslotte Zeeuwen.’ Recent is er veel veranderd in de manier waarop het samenwerkingsverband omgaat met het beleid rondom passend onderwijs. POZV-directeur Quint Videler vertelt over hun samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

Jan Houwing

POM 2019 nummer 5

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad is een samenwerkingsverband voor, zoals de naam al doet vermoeden, het voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Groningen en Zuidlaren. Het verband telt 10 schoolbesturen, 22 scholen met samen 34 vestigingen en 16.200 leerlingen voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Bij het Doelab mag je fouten maken

Petra van Bemmel, Petra van den Tempel

POM 2019 nummer 5

Er zijn nog altijd leerlingen die moeite hebben met leren en ondanks de verlengde instructie en remedial teaching de stof toch niet goed begrijpen. Zij ploeteren zich door de leerstof. Faalangst en een negatief zelfbeeld kunnen het gevolg zijn. In Amsterdam-Noord heeft men goede ervaringen met het Doelab. Deze methode probeert de juiste houding om tot leren te komen aan te brengen. Daarbij leert een kind ook dat fouten maken niet erg is, je kunt ervan leren. Petra van Bemmel, die het Doelab heeft ontwikkeld, en Petra van den Tempel, directeur van Expertisecentrum Innoord, vertellen er meer over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie

Het kind betrekken bij de ondersteuning voor passend onderwijs

POM 2019 nummer 3

Getting it right for every child:

In Midden-Brabant is een samenwerking gestart tussen onderwijs en jeugdhulp waarbij de stem van het kind vanaf nu de doorslag geeft. Vanuit beide disciplines is daarvoor nodig dat professionals beter dan ooit leren om te luisteren. Deze werkwijze is gestart onder de naam Girfec, dat staat voor ‘Getting it right for every child’. De ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal waarbij het hanteren van gemeenschappelijke taal belangrijk is. Ook in het gesprek met kinderen en ouders, zodat er een gelijkwaardig gesprek en plan komt met input van iedereen. De ontwikkelkansen van kinderen geven de doorslag, niet per se de stem alleen,
ook al is die belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Internationaal | Ondersteuning (extra)

Hoogbegaafdheid en passend onderwijs

Jos Gerards, Tijl Koenderink

POM 2019 nummer 3

Hoogbegaafdheid en slimheid is een zegen. Want welke ouder wenst zijn kinderen dat niet toe: veel talent. Kinderen mogen van geluk spreken als ze (cognitief) een sterk potentieel hebben; hoe kun je dat nu problematiseren? Problematiek rondom meer- en hoogbegaafdheid wordt vaak geframed als een luxeprobleem. Uiteraard hebben de meeste meer- en hoogbegaafde kinderen geen directe problemen. Maar ook bij slimme kinderen gaat het lang niet altijd vanzelf. Er is een duidelijk potentieel aanwezig, maar dat potentieel komt niet voldoende tot ontplooiing. Dan is er sprake van een serieus probleem, want er wordt niet uitgehaald wat erin zit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Welk type hoogbegaafde leerlingen zijn er?

POM 2019 nummer 3

Aanvullend op het artikel over hoogbegaafdheid zetten we de verschillende soorten uiteen. Hoogbegaafdheid kan op verschillende manieren tot uiting komen.
Hoogbegaafde leerlingen worden door allerlei factoren (transactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren) beïnvloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Rubriek: Onderzoek

Leerlingvervoer: In de gemeente Nieuwegein worden schoolbussen ingezet

Guus Beenhakker, Gonnie Boerma-Sijbrandij, Barrie Piekema

POM 2019 nummer 3

De verantwoordelijkheid om leerlingen te vervoeren van huis naar school ligt bij de gemeenten. Gemeenten vervoeren leerlingen wanneer deze meer dan zes kilometer van de school wonen. Dit gebeurt in de regel met busjes, maar ook met begeleid openbaar vervoer (ov) of met een abonnement in het ov. Met name scholen in het speciaal (basis) onderwijs hebben te maken met leerlingen die verder van de school vandaan wonen. De gemeentelijke verorderingen rondom
leerlingvervoer verschillen in uitwerking waardoor ouders en scholen met een regio functie – om verschillende redenen – nogal eens worstelen met het regelen van vervoer. SBO De Evenaar in Nieuwegein heeft hiervoor enkele jaren geleden een oplossing bedacht en gerealiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

"Het gaat om het creëren van de juiste plaats, dat betekent anders organiseren"

Jos Gerards, Bart van Kessel

POM 2019 nummer 1

Bart van Kessel is duidelijk. Iedereen doet mee en dan is passend onderwijs geslaagd. Dat betekent voor de leerling een stap van thuiszitten naar anders leren. Voor de school betekent dit: anders organiseren. Er moet iets gebeuren waardoor het op school allemaal wél past.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs | Thuiszitters

Passend onderwijs = succesvol samenwerken

Brigitta Gadella

POM 2019 nummer 1

SWV De Eem ligt in de omgeving van Amersfoort. De onderwijsondersteuners zijn het eerste aanspreekpunt voor de school, wanneer er sprake is van een ondersteuningsvraag die de basisondersteuning overstijgt. Zij vormen een schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Slob en De Jonge trekken samen op

Jack Biskop

POM 2019 nummer 1

Het was even wachten op de brief die de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) zouden sturen naar de Tweede Kamer over de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Maar op 23 november is de brief dan toch wereldkundig gemaakt. En het is een prachtige brief geworden! Voor het eerst wordt door twee ministeries in samenhang gesproken over hoe onderwijsondersteuning en jeugdzorg beter geregeld kunnen worden voor alle kinderen, maar met name voor kinderen met een meervoudige jeugdhulp en ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve, medische, psychische, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal-emotionele ontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Politiek

Onderwijsarrangementen, impulsen voor de hele schoolorganisatie

Simone Sarphatie

POM 2018 nummer 4

Na elf jaar ervaring met het opzetten, begeleiden en coördineren van verschillende groepsarrangementen in het basisonderwijs werd mij in 2011 duidelijk waaruit de successen en de valkuilen van onderwijsarrangementen bestonden. De analyse daarvan leidde tot de publicatie ‘Stappen naar passend onderwijs – het invoeren van een tussenvoorziening’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)

Gedrags- en werkhoudingsproblemen samen te lijf

Beppy de Groot

POM 2018 nummer 1

Impulsklassen helpen kinderen met gedragsproblematiek beter gedijen op school. De kracht ervan zit in de versterking van de driehoek leraar-ouder-leerling en de focus op wat er allemaal wél lukt. Die insteek kan helpen tegen de uitval van leerlingen. Het oorspronkelijk Deense concept wordt al op een paar plaatsen in Nederland toegepast. Leiden, Breda en de regio Den Bosch zijn er voorbeelden van. In de laatste regio is Beppy de Groot de coördinator vanuit het samenwerkingsverband PO de Meierij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Checklist: Monitor ondersteuningsaanbod

POM 2017 nummer 1

De Monitor Ondersteuningsaanbod (2016) is een van de onderdelen van de landelijke evaluatie passend onderwijs. Het doel ervan is zicht krijgen op de ondersteuning waarvan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften gebruik kunnen maken, op de ondersteuning die leraren en andere teamleden op scholen daarbij krijgen en op veranderingen die zich hierin sinds de start van passend onderwijs hebben voorgedaan. In deze checklist een overzicht van de ondersteuning die in het basisonderwijs ter beschikking staat aan scholen. Deze uitkomsten zijn op basis van 115 onderzochte basisscholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)

Rubriek: Checklist

"Wij doen al zestig jaar aan passend onderwijs"

Guus Beenhakker, Jan Roest

POM 2016 nummer 5

Stichting Rijdende School verzorgt basisonderwijs aan kinderen van wie de ouders werken op de kermis of in het circus. Altijd zijn ze onderweg van stad naar stad. Elke week krijgen ze in een andere samenstelling onderwijs in een vrachtwagen die is ingericht als klaslokaal, steeds in andere klassengrootte met wisselende leerkrachten en wisselende locaties. En dat gaat goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Passend onderwijs aan zieke kinderen

Annemarie Kaptein, Janneke van Loon

POM 2016 nummer 5

In het hele land zetten 120 consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) zich ervoor in om kinderen met een ziekte zo normaal mogelijk onderwijs te kunnen geven. Het gaat daarbij niet om een griepje of een verkoudheid, maar een chronische of langdurige ziekte die ervoor kan zorgen dat kinderen (tijdelijk) niet of slechts beperkt kunnen participeren in het reguliere onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

'Gewoon normaal en veel leren'

Dave Ensberg-Kleijkers

POM 2016 nummer 4

“Een goede juf of meester is voor mij iemand die spiegelend is en goed kan omgaan met kinderen. Met spiegelen bedoel ik: ‘juf boos, kind boos. Juf blij, kind blij’. Wat ik ook zou waarderen, is dat de leerkracht kinderen soms ook gewoon begrijpt. En verschillen begrijpt.” Zomaar een uitspraak van Tison, een leerling van onze school voor speciaal onderwijs De Keyzer. Deze betrokken jongen deelde zijn citaat als onderdeel van zijn droombeeld voor de toekomst. Nagenoeg alle leerlingen van Biezonderwijs zijn onlangs gevraagd naar hun droombeelden. Dromen die antwoord geven op vragen als ‘Wat maakt de school van de toekomst leuk?’ en ‘Wat is volgens jou een goede juf of meester?’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Ondersteuning (extra) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

"Autisme en passend onderwijs komende jaren hoog op de agenda"

Guus Beenhakker, Maaike Jansen

POM 2016 nummer 3

De Willibrordusschool in Herveld heeft in de afgelopen jaren onderwijs ontwikkeld voor kinderen met autisme in de klas. “Het vergt veel maatwerk en een kant en klaar programma past eigenlijk nooit. Elk kind met autisme heeft andere onderwijs- en begeleidingsbehoeften,” vertelt adjunct-directeur Maaike Jansen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label | Ondersteuning (extra) | Organisatie

Rubriek: Interview

De 'best practice' van Paul van Hees

Paul van Hees

POM 2016 nummer 3

Paul van Hees is directeur van onder meer OBS Darwin in Oisterwijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Praktijk

Rubriek: Interview

Checklist: Evaluatie van de ondersteuning

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 3

Het is een goede gewoonte als de directeur en de intern begeleider tegen het einde van het jaar samen evalueren hoe het staat met de ondersteuning op school. Wat gaat zo goed dat we het zeker zo moeten houden? En wat kan volgend schooljaar zeker anders en beter? Zeven onderwerpen die je niet mag vergeten bij de evaluatie van de ondersteuning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ondersteuning (extra)

Rubriek: Checklist

Niet breken maar bouwen

Ron Benjamins, Nicole Teeuwen

POM 2016 nummer 1

Sterke scholen die goed samenwerken in hun eigen wijk en kinderen die dicht bij huis naar school kunnen. Dat is de missie van Nicole Teeuwen, directeur van samenwerkingsverband PPO in Rotterdam. En het werkt, omdat besturen meewerken en scholen goed geholpen worden. Met als effect een kleiner sbo. Zoals Teeuwen zegt: “op een organische manier”.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerkingsverband (SWV) | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Aandachtspunten voor het organiseren van efficiënte ondersteuning binnen het schoolteam

Guus Beenhakker, Danny Wyffels

POM 2015 nummer 5

Met passend onderwijs is het verlenen van ondersteuning voor veel scholen dichterbij gekomen of intensiever geworden. Teams worstelen wel eens met de vraag hoe de ondersteuning binnen het team goed kan worden afgestemd en waar de belangrijkste winstpunten liggen om ondersteuning effectief te maken. Danny Wyffels, actief als lerarenopleider in Torhout (België), schreef het boek ‘Hoe coach ik mijn klas’ en beschrijft enkele aandachtspunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Professionalisering

Rubriek: Interview

Kwaliteitsondersteuners: de 'kritische vriend' van de directeur

Guus Beenhakker, Tonnie van Geel, Lieke Kessels

POM 2015 nummer 4

In Nederland hebben scholen, samenwerkingsverbanden en andere organisaties verschillende manieren gevonden voor het inrichten van de kwaliteitsondersteuning. Stichting SKOzoK (Noord-Brabant) is een cluster van 30 scholen in verschillende grootten en maten. Deze scholen werken en professionaliseren via een groep van 17 kwaliteitsondersteuners en zijn daarmee uniek in Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie

Rubriek: Interview

Hoogbegaafd zijn, een belemmering?

Jet Barendrecht, Corrine Bleecke, Marianne Soeters

POM 2015 nummer 4

Het risico van onopgemerkt talent.

In dit artikel beschrijven we het belang van een onderzoekende houding en de dialoog met ouders bij het onderkennen van hoogbegaafdheid aan de hand van een praktijkvoorbeeld in het primair onderwijs. De beschreven situatie is voor de school aanleiding geweest tot aanpassingen in hun onderwijsbeleid. Het heeft met name geleid tot het opnieuw bewust worden van het belang van “waarnemen en begrijpen” binnen hun handelingsgerichte werkwijze.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)

Samenwerken met jeugdhulp

Thieu Dollevoet, Dolf van Veen

POM 2015 nummer 2

Sinds januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdhulp een feit. Dit moet lokaal leiden tot nauwere samenwerking tussen jeugdhulp en het onderwijs. Dolf van Veen, voorzitter Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, spreekt zich uit over deze nieuwe ontwikkelingen: “De stand van zaken is niet hoopvol, terwijl ik toch een rasoptimist ben.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)

Denk niet in hekjes

Ron Benjamins, Dick Rasenberg

POM 2015 nummer 2

Nu samenwerkingsverbanden zicht krijgen op het organiseren van onderwijsondersteuning, is het tijd om de volgende stap te zetten. In de samenwerking met
jeugdhulp kan nog veel gewonnen worden, stelt Dick Rasenberg. Dat lukt alleen als iedereen echt bereid is om over de eigen schaduw heen te stappen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie

Sven wil een arrangement

Sonja de Lange, Tijn Nuyens

POM 2015 nummer 1

Sven is een jongen van 10 jaar, die af en toe zijn zelfbeheersing verliest. Dat moet veranderen, vindt juf, vinden de ouders en vindt Sven zelf ook. Hoe pak je dat aan? Hoe leert Sven om zijn ‘stopknop’ te vinden én te gebruiken?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Ondersteuning (extra)

Rubriek: Interview

Een (hoog)begaafde in de klas

Jet Barendrecht, Guus Beenhakker

POM 2014 nummer 4

In de afgelopen vijftien jaar is er op scholen steeds meer aandacht geschonken aan (hoog)begaafdheid. Ook in passend onderwijs moeten begaafde leerlingen een plaats krijgen die aansluit bij hun onderwijsbehoeften, de nota van Dekker (juni 2014) is hiervoor een goede aanzet. De zorgstructuur voor zwakkere leerlingen is over het algemeen prima, maar ook leerlingen aan de andere zijde van de intelligentiecurve moeten op een passende manier onderwijs krijgen. Jet Barendrecht is eigenaar van onderwijsbureau Slimpuls en expert op het gebied van begaafdheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs

Goed idee: "Aan de slag met gedrag"

Marguerite Tuijn

POM 2014 nummer 3

Op een tweetal scholen in Leiden en Breda zijn dit jaar impulsklassen van start gegaan. Hier nemen leerlingen hun ouders mee naar school en werken samen aan beter gedrag in de klas. De methode is tien jaar geleden in Denemarken opgezet en nu door adviesbureau Impuls verder ontwikkeld voor Nederlandse scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid

'Scholen kunnen het zelf'

Ron Benjamins, Ad de Zwart

POM 2014 nummer 2

“Er wordt heel wat afgeworsteld met leerlingen in het onderwijs. Het is proberen, proberen en proberen, totdat het echt niet meer gaat en de relatie met het kind en de ouders verstoord is. Dan ben je te laat. Je moet scholen zo helpen dat ze zelf op tijd en snel zijn.” Dat zegt Ad de Swart, programmamanager passend onderwijs in Zaanstad. Het afgelopen jaar oefenden scholen in zijn regio met het arrangeren van lichte ondersteuning. Wat zijn na één jaar de ervaringen, de successen en de vervolgstappen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk

Rubriek: Interview

Verwijsindex voorkomt dat er langs elkaar heen wordt gewerkt

Steffie van Gils, Anouk Gommers

POM 2014 nummer 1

Eerst even een veel gehoord misverstand uit de wereld helpen: de verwijsindex risicojongeren (VIR) is géén meldpunt. Dit wordt geregeld met elkaar verward. Hoe werkt het dan wel? En waarom zouden scholen erop moeten aansluiten en wat moeten ze dan melden? Directeur Anouk Gommans van MULTIsignaal legt het uit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

De ervaringen van de onderwijsconsulent

Jack Biskop, Egbert Vleeming

POM 2013 nummer 3

In 2002 trad de Leerlinggebonden Financiering (LGF), ook wel het ‘rugzakje’ genoemd, in werking. In die tijd is ook besloten om een onafhankelijke adviseur aan te stellen om te bemiddelen in die gevallen waar ouders en scholen geen overeenstemming bereikten over toelating of verwijdering, de inzet van de rugzakmiddelen of het handelingsplan. Deze adviseur is de onderwijsconsulent, die tot op de dag van vandaag ouders en scholen onafhankelijk bijstaat. Jack Biskop praat met onderwijsconsulent Egbert Vleeming over zijn werk en over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

Centrum voor jeugd en gezin, partner voor de school

Ron Benjamins, Walter van de Calseyde

POM 2013 nummer 2

Alleen als onderwijs en hulpverlening hun werk op elkaar afstemmen, kan ieder kind rekenen op de ondersteuning die nodig is. Dat is de overtuiging achter het huidige beleid. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt bij die samenwerking in veel gemeenten een belangrijke rol. Wat kan een CJG voor een school betekenen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Zorgplicht

Checklist: Arrangeren van extra ondersteuning

POM 2013 nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)

Rubriek: Checklist

Handelingsgericht integraal arrangeren

Tijn Nuyens

POM 2013 nummer 2

School, ouders en externe deskundigen creëren samen een nieuw perspectief voor kinderen die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, door opnieuw met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een (externe) trajectbegeleider.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)

Rubriek: Beschouwing