Zoeken op trefwoord 'Medezeggenschap (MR/OPR)'

Versterking medezeggenschap scholen

Anne Dekkers

POM 2021 nummer 4

Het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wms, de WPO, de WVO en de WEC beoogt de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs te versterken en de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Hoe functioneert intern toezicht bij SWV's?

Olga Koppenhagen

POM 2020 nummer 3

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs

De samenwerkingsverbanden bestaan nu ruim zes jaar en de ontwikkeling van passend onderwijs komt in veel regio’s goed op gang. Wel vragen de bestuurlijke inrichting en het functioneren van de governance bij de samenwerkingsverbanden nog om aandacht. De Inspectie van het Onderwijs heeft onlangs het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen samenwerkingsverbanden onderzocht, en heeft daarbij bekeken of het intern toezicht van de samenwerkingsverbanden
onafhankelijk van het bestuur functioneert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Medezeggenschap (MR/OPR) | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording

Rubriek: Onderzoek

Geldstromen door de school

Marije van den Berg

POM 2019 nummer 2

Van OCW naar 7B

“Het onderwijs slaagt op school. Daar gebeurt het. Maar in hoeverre ligt de zeggenschap over het slagen van onderwijs ook op school?”, vraagt Marije van den Berg zich af. Zij is een van de initiatiefnemers van het onderzoek ‘Geldstromen door de school’, waarin de besteding van de middelen onder de loep is genomen. Ze begon - uit pure nieuwsgierigheid - in 2016 met een financieel onderzoek op de school van haar kinderen in Leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Medezeggenschap (MR/OPR) | Onderzoek

Ouders en passend onderwijs

Luuk van Aalst, Peter de Vries

POM 2018 nummer 2

Het wel of niet bieden van passend onderwijs kan grote impact hebben op kinderen en natuurlijk ook op hun ouders. Want het maakt nogal uit of je kunt blijven bij je reguliere school met eventueel extra ondersteuning of dat je een verwijzing krijgt naar het speciaal (basis)onderwijs. En als je kind op de reguliere school blijft, krijgt het dan wel de passende ondersteuning? In dit artikel belichten we passend onderwijs vanuit het perspectief van ouders. We nemen twee niveaus onder de loep. Eerst op ouders en passend onderwijs op het niveau van hun kind en de school. Vervolgens ouders en passend onderwijs op het niveau van beleid, want ook daar hebben ouders invloed op het vormgeven van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Vraag het de kinderen zelf

Madeleine Weij

POM 2015 nummer 3

In Zeeland werken twee samenwerkingsverbanden met een kinderraad. Kinderen vergaderen over belangrijke vragen rond ondersteuning, bijvoorbeeld over wat basisondersteuning zou moeten zijn, hoe je geld eerlijk verdeelt en hoe je zorgt voor een veilige klas. De adviezen die dat oplevert zijn bepaald niet kinderachtig. Madeleine Weij is coördinator: “We hebben eigenlijk alleen maar positieve ervaringen opgedaan.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Landelijke ouderraad: schakel tussen ouder, school en politiek

Nico Foppen, Steffie van Gils, Peter Hulsen

POM 2014 nummer 2

Met de invoering van passend onderwijs verandert ook de rol van ouders. Er komt meer ruimte voor meedenken en meebeslissen via een eigen raad. De Landelijke Ouderraad hoopt een schakel te zijn tussen ouders, school en politiek. “Als ouders zich betrokken voelen, gaan de schoolprestaties van de leerlingen omhoog,” zegt directeur Peter Hulsen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

Ouders en personeel kunnen nu via de MR en de OPR op twee niveaus meedoen

Walter van de Calseyde, Jan de Vos

POM 2013 nummer 1

De verplichte invoering van passend onderwijs heeft invloed meerdere bestuursniveaus binnen de school. Op schoolniveau heeft de medezeggenschapsraad (MR) adviesbevoegdheid op het schoolondersteuningsprofiel. Op het niveau van het samenwerkingsverband komt er een nieuw medezeggenschapsorgaan, de ondersteuningsplanraad (OPR). Die heeft instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan. We vroegen Jan de Vos van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs naar de voordelen, knelpunten en aandachtspunten bij deze ontwikkelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ondersteuningsplan (OP) | Ouders/Betrokkenheid | Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Rubriek: Interview