Zoeken op trefwoord 'Jeugdhulp'

Van denken naar doen

Harriët Smit, Bas Wesseldijk

POM 2021 nummer 3

Met andere ogen kijken naar complexe vraagstukken

Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen van een brede coalitie van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid, om door een betere samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. In dit artikel vertellen twee inspiratieregio’s over de kern van Met Andere Ogen, over wat regio’s helpt in de verbinden van onderwijs en jeugdhulp en wat nog nodig is om écht verder te komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp

Rubriek: Praktijk

Kinderen voelen zich meer gezien

Vincent Fafieanie

POM 2020 nummer 5

Koppeling van onderwijs en zorg in Amsterdam

Onlangs verscheen een evaluatierapport van het Kohnstamm instituut over de wijze waarop in Amsterdam (specialistische) zorg en onderwijs gekoppeld zijn (zie kader). Ouders en professionals zijn enthousiast hierover. Inge Scalé is directeur van sbo-school De Zeppelin in Amsterdam Noord. We stelden haar de vraag hoe zij het ervaart dat de gemeente Amsterdam specialistische jeugdhulp, zonder drempels, beschikbaar stelt op haar school. Haar eerste reactie: ‘Ik ben enthousiast.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Praktijk

Netwerk LPO: Een tik op de vingers

Jack Biskop

POM 2020 nummer 5

Niets brengt een mens beter tot de orde dan een stevige tik op de vingers (in overdrachtelijke zin tenminste). Die tik heb ik onlangs mogen ontvangen na wederom een van mijn pleidooien om onderwijs en (jeugd) zorg beter te laten samenwerken. Niet dat die samenwerking als zodanig een probleem bleek te zijn, maar mijn criticaster wees er fijntjes op dat ik in al mijn bijdragen niet of nauwelijks iets heb gezegd over de belangrijkste figuren in deze samenwerking: de leerling zelf en zijn of haar ouders!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Opinie

Laten we de weg naar 'normaal' terugvinden

Remko Iedema

POM 2020 nummer 2

Toen één van mijn dochters problemen kreeg op school, kwam ik in mijn eigen werk terecht. Als manager bij een gemeente had ik de Jeugdwet helpen invoeren. Ik kende de beleidskaders van buiten en wist precies hoe de relatie met passend onderwijs in elkaar zat. Mijn kennismaking met de praktijk ervoer ik als een botsing. In mijn rol van vader zag ik dat er van dat mooie beleid in de praktijk soms weinig terechtkwam. Maar ook zag ik wat anders: tegen een aantal zaken die ik als manager altijd heel vanzelfsprekend had gevonden, keek ik als vader toch heel anders aan. Het ene ‘normaal’ – dat van de manager – streed met het andere ‘normaal’ – dat van de vader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Opinie

Zicht krijgen op wat werkt

Herma Korenromp, Bert Wienen

POM 2020 nummer 1

Een onderzoek naar samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

“Ik merk helemaal niets van het samenwerken met de jeugdhulpverlener” of, “ik merk dat ik alleen maar werk ervan heb op het moment dat de jeugdhulpverlener in de klas komt” zo reageerden een aantal leraren toen we hen in een kleine steekproef bevroegen over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het was een belangrijk signaal en om dit signaal beter te begrijpen ontstond het verlangen om onderzoek te doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Jeugdhulp | Onderzoek | Samenwerken

Rubriek: Onderzoek

Het kind betrekken bij de ondersteuning voor passend onderwijs

POM 2019 nummer 3

Getting it right for every child:

In Midden-Brabant is een samenwerking gestart tussen onderwijs en jeugdhulp waarbij de stem van het kind vanaf nu de doorslag geeft. Vanuit beide disciplines is daarvoor nodig dat professionals beter dan ooit leren om te luisteren. Deze werkwijze is gestart onder de naam Girfec, dat staat voor ‘Getting it right for every child’. De ontwikkelingskansen van kinderen staan centraal waarbij het hanteren van gemeenschappelijke taal belangrijk is. Ook in het gesprek met kinderen en ouders, zodat er een gelijkwaardig gesprek en plan komt met input van iedereen. De ontwikkelkansen van kinderen geven de doorslag, niet per se de stem alleen,
ook al is die belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Internationaal | Jeugdhulp | Ondersteuning (extra)

Onderwijs en jeugdhulp samen over de schutting

Job Verberne

POM 2019 nummer 3

Onderwijsprofessionals en jeugdhulpverleners streven hetzelfde doel na: de veiligheid en voorspoedige ontwikkeling van het kind op school en in het gezinsverband. Toch berust het verbond tussen onderwijs en jeugdhulpverlening lang niet altijd op een gelukkige samenwerking. Een veelgehoorde klacht van de hulpverlening is dat het onderwijs moeilijke cases als het ware ‘over de schutting werpt’. Andersom klaagt de onderwijsprofessional geregeld over trage hulpverlening en gebrekkige communicatie bij de jeugdhulpverlening. De twee partijen zouden in theorie bevriend moeten zijn, maar in de praktijk is er geregeld sprake van wederzijds onbegrip en begripsverwarring. Dat genereert juist afstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Organisatie | Samenwerken

Rubriek: Onderzoek

PO De Kempen

Klaas Koelewijn, Janine van Os

POM 2019 nummer 2

Het samenwerkingsverband PO De Kempen ligt -de naam zegt het al- in de Brabantse Kempen, de regio ten zuidwesten van Eindhoven. De organisatie kent elf schoolbesturen in tien gemeenten. De directie van het samenwerkingsverband bestaat uit directeur Klaas Koelewijn en secretaris Janine van Os.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Slob en De Jonge trekken samen op

Jack Biskop

POM 2019 nummer 1

Het was even wachten op de brief die de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS) zouden sturen naar de Tweede Kamer over de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Maar op 23 november is de brief dan toch wereldkundig gemaakt. En het is een prachtige brief geworden! Voor het eerst wordt door twee ministeries in samenhang gesproken over hoe onderwijsondersteuning en jeugdzorg beter geregeld kunnen worden voor alle kinderen, maar met name voor kinderen met een meervoudige jeugdhulp en ondersteuningsbehoefte als gevolg van cognitieve, medische, psychische, lichamelijke beperkingen en/of beperkte sociaal-emotionele ontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Politiek | Samenwerken

Passend onderwijs lukt niet alleen

Walter van de Calseyde, René Peeters

POM 2018 nummer 5

De zorg voor een gezonde, ononderbroken ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving is een maatschappelijke opdracht die scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, ouders, enz. gezamenlijk uitvoeren. Echter, effectief samenwerken binnen passend onderwijs en met partners uit de jeugdzorg gaat niet vanzelf, kost tijd en veel energie, en leidt tot verschillen in de regio’s. Daarom willen de betrokken landelijke organisaties en de ministeries van OCW en VWS in een Brede Beleidscoalitie tot een gezamenlijk kader komen van waaruit in de regio’s optimaal kan worden samengewerkt tussen onderwijsinstellingen en hun (zorg)partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Inclusie | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Twents model: jeugdhulp in de school

José Dankers, Eelco Eerenberg, Linda Kuiper

POM 2018 nummer 5

De regio Twente organiseert gezamenlijk de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2019 wordt onderwijs en jeugdhulp samengebracht volgens het nieuwe Twentse ondersteuningsmodel. Eelco Eerenberg, wethouder Jeugdhulp en Onderwijs in Enschede, neemt ons mee door het traject waarin dit ‘Twentse model’ is ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Samenwerking van onderwijs met jeugdhulpinstellingen en gemeenten

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 5

Gemiddeld heeft een samenwerkingsverband in het po te maken met 5,7 gemeenten, 90 scholen en 16,2 schoolbesturen. Wanneer er gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden, zijn er dus veel verschillende partners om mee af te stemmen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Jeugdhulp | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Coalitie passend onderwijs Jeugdhulp-Zorg

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 5

Een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen staat hoog op de agenda van de brede coalitie van onderwijspartijen, VNG, branches, cliënt- en ouderorganisaties en de ministeries van VWS en Onderwijs. Gezamenlijk zetten zij de schouders eronder om deze maatschappelijke opdracht waar te maken. Een goede samenwerking is daarbij onontbeerlijk. De sectorraad samenwerkingsverbanden vo formuleerde hiervoor een basisdocument, met vijf uitgangspunten. Ook voor po-scholen kan dit van belang zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Passend onderwijs is niet eenvoudig

Mirjam van Oers

POM 2018 nummer 4

De bedoeling van de recente stelselwijzigingen voor de jeugd - passend onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) - is mooi: samen verantwoordelijkheid nemen voor het kind, zo dicht mogelijk bij de eigen leefwereld. Niemand zal daartegen zijn, maar het is niet eenvoudig. Iedereen kan zich uit de eigen omgeving wel een kind voor de geest halen voor wie opgroeien niet vanzelf gaat. Dat buurmeisje van wie je de ouders ’s avonds door de muren woorden naar elkaar hoort roepen waarvan je het bestaan niet eens kende. De puberzoon van je collega, die ’s nachts niet achter de computer vandaan te halen is omdat het op dat moment dag is in Amerika. Het klasgenootje van je kind dat ineens ernstig ziek wordt. Of je eigen kind dat na elk weekeinde in tranen weigert de drempel van de school over te gaan.Een kind laat zich niet delen: thuis, school en vrije tijd zijn met elkaar verweven. Op al deze levensgebieden moet het minstens ‘goed genoeg’ gaan om gezond op te groeien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Rubriek: Praktijk

De onderwijsconsulent

Vincent Fafieanie, Aïscha Trokasti

POM 2018 nummer 3

Onafhankelijke ondersteuning voor leerlingen en ouders die vastlopen

Bij de behandeling van de wet leerlinggebonden financiering uit het jaar 2003 heeft de Tweede Kamer gevraagd om onafhankelijke ondersteuning te realiseren voor kinderen met een rugzakje. Deze ondersteuning zou vooral van belang zijn wanneer zij overstappen van het speciaal naar het reguliere onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Passend onderwijs | Praktijk

Rubriek: Praktijk

Zorg-onderwijs-matrix brengt zorgverantwoordelijkheid in kaart

David Jacobse

POM 2017 nummer 4

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om er zorg voor te dragen dat de jeugdhulp op een laagdrempelige manier aansluit bij het onderwijs. Dat gebeurt vaak via het ondersteuningsteam van een school. De jeugdhulp kent twee categorieën, de vrij toegankelijke zorg en de zorg waarop beschikt moet worden, ofwel niet vrij toegankelijke zorg. Hoe gemeenten omgaan met beide categorieën is verschillend, zo blijkt ook uit de recent verschenen elfde voortgangsrapportage passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Jeugdhulp | Wet- en regelgeving

Rubriek: Beschouwing

"Zodra zorgaanbieders zich mede-eigenaar gaan voelen van onderwijsdoelen, ontstaat ideaal passend onderwijs"

Monique Baan, Walter van de Calseyde, Bert Wienen

POM 2016 nummer 4

Een belangrijk fundament van passend onderwijs betreft het effectief en efficiënt verbinden van onderwijs en jeugdhulp. Zoals bij veel transities is de dagelijkse praktijk vaak iets weerbarstiger dan de ambities van de tekentafel. We vroegen twee experts, Monique Baan (MB) en Bert Wienen (BW), waar de missies binnen onderwijs en jeugdhulp elkaar raken. Hoe ziet het ideaalbeeld eruit? En wat zijn voorlopig de knelpunten binnen die verbinding? Beiden zijn vanuit de jeugdzorg in het onderwijs terecht gekomen, dus ze kennen zowel onderwijs als jeugdhulp uit de praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Onderwijsvisie | Samenwerken

Rubriek: Interview

Onderwijs en jeugdhulp verbonden!?

POM 2015 nummer 3

Leraren op scholen en hulpverleners in jeugdhulp gaan anders met elkaar samenwerken. Door de invoering van passend onderwijs en de Transitie Jeugdzorg bij de gemeenten, is veel veranderd. In beide sectoren zijn ingewikkelde indicatiestelsels verdwenen. Welke ondersteuning wordt ingezet, hangt niet meer af van een stapel onderzoeken of een lijst vinkjes op een formulier. In het onderwijs bepalen professionals zelf welke ondersteuning een leerling nodig heeft en welke school die het best kan bieden. In jeugdhulp werken professionals in wijkteams samen om thuis precies die hulp te bieden die het verschil maakt. Het is de bedoeling dat onderwijs en jeugdhulp daarbij goed samenwerken. Lukt dat al? Op 1 juni waren honderden leraren en hulpverleners bij elkaar op het congres ‘Onderwijs en Jeugdhulp verbonden!?’ in Amersfoort, om elkaar voorbeelden uit de praktijk te vertellen. Deelnemers en spekers hadden goede verhalen en kritische kanttekeningen. Op deze pagina’s zeven citaten van mensen die het weten. Dit is wat ze te zeggen hadden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Praktijk | Samenwerken

Samenwerken met jeugdhulp

Thieu Dollevoet, Dolf van Veen

POM 2015 nummer 2

Sinds januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdhulp een feit. Dit moet lokaal leiden tot nauwere samenwerking tussen jeugdhulp en het onderwijs. Dolf van Veen, voorzitter Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, spreekt zich uit over deze nieuwe ontwikkelingen: “De stand van zaken is niet hoopvol, terwijl ik toch een rasoptimist ben.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Samenwerken

Denk niet in hekjes

Ron Benjamins, Dick Rasenberg

POM 2015 nummer 2

Nu samenwerkingsverbanden zicht krijgen op het organiseren van onderwijsondersteuning, is het tijd om de volgende stap te zetten. In de samenwerking met
jeugdhulp kan nog veel gewonnen worden, stelt Dick Rasenberg. Dat lukt alleen als iedereen echt bereid is om over de eigen schaduw heen te stappen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Samenwerken

Zorgen over verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp: Wat kunt u zelf doen?

Marit van Luijn, Bas Wesseldijk

POM 2014 nummer 5

Per 1 januari 2015 hebben gemeenten de regie over de jeugdhulp. Media berichten regelmatig dat dit niet eenvoudig is en dat er zorgen zijn over deze transitie. Voor basisscholen is dat belangrijk, want er wordt veel samengewerkt met instanties die hulp bieden in gezinnen en aan kinderen. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor school? En, wat kun je doen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Jeugdhulp | Samenwerken

SOT Bolnes: Breng ondersteuning dicht bij school en ouders

Arno Hogendoorn, Tijn Nuyens

POM 2014 nummer 4

In het Schoolondersteuninsgteam (SOT), voorgezeten door een orthopedagoog, staan de vragen van de leerling, de ouders en de leerkracht centraal. Deze vorm van overleg onderscheidt zich ten opzichte van wijkteams die al langer binnen en buiten dit swv bestaan. Arno Hoogendoorn schetst de urgentie voor een nauwe samenwerking op schoolniveau tussen onderwijs en jeugdhulpverlening met de uitspraak: “de problemen die de scholen ervaren zijn de problemen van de wijk waarin deze leerlingen opgroeien”. Zowel het swv als de gemeente heeft geïnvesteerd in het SOT Bolnes. Het swv draagt de kosten van de orthopedagoog en de gemeente bekostigt de uren van de aanwezige CJG-medewerker. De school investeert door de inzet van IB-uren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Jeugdhulp | Samenwerken

Rubriek: Interview

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 2

In het kalenderjaar 2014 vinden twee belangrijke overleggen plaats. In het voorjaar van 2014 nodigt het samenwerkingsverband de gemeente(n) uit voor overleg over het ondersteuningsplan passend onderwijs. In het najaar van 2014 nodigt de gemeente het samenwerkingsverband passend onderwijs uit om met elkaar in gesprek te gaan over het beleidsplan jeugd. Het doel van die overleggen is om overeenstemming te bereiken over elkaars werkterrein.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Verwijsindex voorkomt dat er langs elkaar heen wordt gewerkt

Steffie van Gils, Anouk Gommers

POM 2014 nummer 1

Eerst even een veel gehoord misverstand uit de wereld helpen: de verwijsindex risicojongeren (VIR) is géén meldpunt. Dit wordt geregeld met elkaar verward. Hoe werkt het dan wel? En waarom zouden scholen erop moeten aansluiten en wat moeten ze dan melden? Directeur Anouk Gommans van MULTIsignaal legt het uit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Rubriek: Interview

Checklist: Succesvol samenwerken

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 1

Betere samenwerking tussen onderwijs en zorg, dat is één van de doelen van passend onderwijs. Iedereen begrijpt het belang daarvan. Goede samenwerking kan het verschil maken voor kinderen en gezinnen. Slechte samenwerking leidt tot ellende voor iedereen die bij een gezin betrokken is. Toch is het niet gemakkelijk om als professionals goed met elkaar samen te werken. Zes punten die bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Rubriek: Checklist

Gemeenten en SWV PO 2808

Jolyn Laurs-Breur, Tijn Nuyens, Kees van Wel

POM 2013 nummer 3

Verbinden onderwijs en jeugdgezondheidszorg

Dit artikel gaat in op HIA in de praktijk. We spreken met Jolyn Laurs-Breur en Kees van Wel, beiden nauw betrokken bij de ontwikkeling van HIA en het leggen van
de krachtige verbinding tussen onderwijs en jeugd(gezondheids)zorg in vijf gemeenten van de regio Voorne-Putten. Laurs-Breur werkt als beleidsmedewerker bij de gemeente Brielle. Van Wel is kwartiermaker passend onderwijs van SWV 2808.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Gemeente | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Jeugdhulp

Rubriek: Interview

Centrum voor jeugd en gezin, partner voor de school

Ron Benjamins, Walter van de Calseyde

POM 2013 nummer 2

Alleen als onderwijs en hulpverlening hun werk op elkaar afstemmen, kan ieder kind rekenen op de ondersteuning die nodig is. Dat is de overtuiging achter het huidige beleid. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt bij die samenwerking in veel gemeenten een belangrijke rol. Wat kan een CJG voor een school betekenen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ondersteuning (extra) | Zorgplicht

Een CJG-coach slaat de brug tussen onderwijs en zorg 'iemand die in actie komt als het nodig is.'

Ron Benjamins

POM 2013 nummer 1

De gemeenten in Zuid-Kennemerland, omgeving Haarlem, werken tien scholen in een pilot met een Coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De CJG-coach ondersteunt gezinnen en jeugdigen met complexere opvoed- en opgroeiproblemen. Als thuis hulp nodig is, kan zo’n CJG-coach die zelf bieden of snel regelen. Zij gaan uit van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. De CJG-coach staat naast het gezin en de jeugdigen, kan het netwerk betrekken of versterken, zelf hulp bieden of waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg raadplegen of inzetten. Hierdoor wordt eerder, lichtere hulp ingezet met minder schakels. Het lijkt een heel goede manier om onderwijs en zorg met elkaar te verbinden. ‘Dit werkt fantastisch’, zegt schooldirecteur José Warnaar. ‘We begeleiden ouders van het ene warme bad in het andere. Ik hoop dat dit zo blijft.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Beschouwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.