Zoeken op trefwoord 'Geschillen/klachten'

Juridische aspecten van de toelaatbaarheidsverklaring (V)SO

Rob Hendrikx

POM 2020 nummer 3

Veel samenwerkingsverbanden zijn aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (afgekort LBT), die in stand wordt gehouden door de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. Uit de adviezen van de LBT blijkt dat in veel bezwaarzaken de deskundigenadviezen onderwerp van debat zijn geweest. Met de jaren stelt de LBT steeds verdergaande eisen aan de deskundigenadviezen die aan de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ten grondslag worden gelegd. Deze eisen zijn echter niet altijd terecht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Schadevergoedingsprocedure

Anne Dekkers

POM 2020 nummer 1

Eerder in PO Magazine berichtte ik over de uitspraak van de Raad van State van 5 december 2018, waarin de Raad van State het hoger beroep van de ouders van een leerling gegrond had verklaard en de datum van de verwijdering van de leerling had vastgesteld op de datum van afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). De Raad van State zou in een afzonderlijke uitspraak over het verzoek tot schadevergoeding oordelen. Dat heeft de Raad van State inmiddels gedaan in de uitspraak van 11 december 2019.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Bekostiging onderwijs 'lumpsum'

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 2

De overheid regelt de rijksbekostiging en financiering van onderwijs. Alle schoolbesturen krijgen een bedrag voor basisbekostiging dat is gebaseerd op het aantal leerlingen dat hun scholen op 1 oktober van het voorgaande jaar telden. Dat noemen we de ‘lumpsum’. De lumpsum bestaat uit een budget voor personeel en een budget voor materiële lasten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Geschillen/klachten

Rubriek: Juridisch

Voorkom juridisering relatie met ouders

Anne Dekkers

POM 2018 nummer 4

In het juninummer van PO Magazine gaven we handvatten ter voorkoming van juridisering met ouders. Maar wat als dat er toch van komt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering

Rubriek: Juridisch

Voorkom juridisering relatie met ouders

Anne Dekkers, Maaike Rietbergen

POM 2018 nummer 3

Voor een school is het belangrijk om een goede relatie met een leerling te hebben, maar ook wordt de relatie met de ouders van de leerling steeds belangrijker. Ouders worden tegenwoordig mondiger. Hierdoor ontstaat steeds vaker discussie tussen ouders en school, bijvoorbeeld over de manier waarop onderwijs wordt gegeven, over toetsresultaten of andere schoolactiviteiten. Dit hoeft niet schadelijk te zijn voor de relatie, maar uit de praktijk blijkt dat discussies tussen ouders en scholen vaker escaleren en leiden tot klachtenprocedures of zelfs rechtszaken. Hoe kan dit mogelijk worden voorkomen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Geschillen/klachten | Juridisch | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Juridisch

Geschillen ontwikkelingsperspectief

Anne Dekkers

POM 2018 nummer 2

Sinds het nieuwe kalenderjaar heeft de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) een aantal uitspraken gedaan over het ontwikkelingsperspectief. De meest interessante wordt in dit artikel toegelicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Rubriek: Juridisch

Toelaatbaarheidsverklaring en verwijderingsbesluit

Anne Dekkers

POM 2018 nummer 1

Recent heeft de Raad van State op 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3434) uitspraak gedaan in een door de ouders van een jongen met het Syndroom van Down ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij eerder door zowel de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) als de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) een oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Schorsing/verwijdering | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Rubriek: Juridisch

Verwijdering van een leerling terecht?

Anne Dekkers

POM 2017 nummer 5

Een school kan om diverse redenen tot verwijdering van een leerling overgaan. Eerder is door de Geschillencommissie passend onderwijs al geoordeeld dat het slaan van een docent voldoende aanleiding is voor het verwijderen van een leerling. Uit een nieuwe uitspraak, van 3 juli 2017 (nummer 107685) blijkt dat ook de veiligheid van anderen bij de overweging om tot verwijdering over te gaan een rol kan spelen. Wat speelde er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Schorsing/verwijdering

Rubriek: Juridisch

Nieuwe wetgeving 'Ontwikkelingsperspectief Plan' per augustus 2017

Jos Gerards

POM 2017 nummer 4

De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief is veranderd. In de nieuwe wet wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Wat betekent dit en wat is er nog meer veranderd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Leerling met handicap: recht op inclusief onderwijs?

Pauline Demacker, Antoinette Niebeek

POM 2017 nummer 3

Wettelijke plicht om doeltreffende aanpassingen te treffen

Een leerling met een handicap of chronische ziekte moet zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Een school heeft de plicht om doeltreffende aanpassingen te doen om dat mogelijk te maken. Als dat niet of onvoldoende gebeurt, maakt de school een verboden onderscheid tussen leerlingen mét en leerlingen zonder een handicap. Dat regelt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Die plicht is overigens niet onbeperkt. Een school hoeft geen aanpassingen te doen die een ‘onevenredige belasting’ vormen. Als de basisschool geen verdere aanpassingen meer kán doen, kan een toelaatbaarheidsverklaring worden gevraagd. De leerling kan dan eventueel naar het speciaal onderwijs. Ouders zijn het daar natuurlijk niet altijd mee eens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Inclusie | Juridisch | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Geschillencommissie Passend Onderwijs

Pauline Demacker

POM 2016 nummer 2

In de uitspraak die deze keer aan de orde komt oordeelde de commissie dat de beslissing een leerling te verwijderen voorbarig was. Een van de redenen die misschien wel de doorslag gaf bij dit oordeel bleek een heel bijzondere.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Rubriek: Juridisch

De toelaatbaarheidsverklaring: gift of last?

Stephan Schellens

POM 2015 nummer 5

Als een leerling naar het speciaal (basis-)onderwijs gaat, is daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Ouders die het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid van hun kind kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar maken. Die bezwaren worden voor de meeste samenwerkingsverbanden behandeld door de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo en (v)so, kortweg de LBT. Hoe ervaren schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en ouders de nieuwe regels? Is de toelaatbaarheidsverklaring voor hen een gift of een last? Dilemma’s te over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Checklist: Geschillencommissie Passend Onderwijs

Pauline Demacker

POM 2015 nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch

Rubriek: Checklist

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Ron Benjamins, Hilde Mertens

POM 2015 nummer 2

“Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker zijn voor iedereen, mag je toch hopen dat het minder wordt.” Hilde Mertens is directeur van de Stichting Onderwijsgeschillen, waar meningsverschillen tussen scholen en ouders worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs: “Het zijn vaak pijnlijke zaken.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Interview

Checklist: Uitspraken Geschillencommissie passend onderwijs

Pauline Demacker

POM 2015 nummer 2

Uitspraak Geschillencommissie passend onderwijs 12 januari 2015 (nr. 106517).
In haar uitspraak van 12 januari jl. heeft de commissie het systeem van de Wet passend onderwijs nog eens uiteengezet. De uitspraak maakt duidelijk welke stappen een school in de praktijk dient te zetten voordat een verwijderingsbeslissing kan worden genomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Checklist

Wanneer kan een leerling worden verwijderd?

Pauline Demacker

POM 2014 nummer 5

Met de invoering van passend onderwijs veranderen de regels rond het aannemen en verwijzen van leerlingen. Als ouders en school het niet eens worden, kan dat voorgelegd worden aan een geschillencommissie. Die boog zich afgelopen zomer over de vraag of een school een leerling met het syndroom van Down mocht verwijderen. De situatie, de afweging, de uitspraak en de lessen op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Zorgplicht en positionering van de ouders

Jacques van den Born

POM 2014 nummer 3

Direct vanaf de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de zorgplicht en moeten er binnen het samenwerkingsverband transparante afspraken en procedures zijn over de toeleiding van leerlingen tot extra ondersteuning. De ouder van de leerling hoeft het hiermee niet altijd eens te zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht

Rubriek: Juridisch

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.