Zoeken op trefwoord 'Doorgaande lijn'

Oorzaken van groeiend deelnamepercentage VSO

Jos Gerards, Marja van Leeuwen

POM 2020 nummer 5

In de Evaluatie Passend Onderwijs wordt in meerdere rapporten gewezen op een stijging in het aantal leerlingen dat uitstroomt naar het vso én het niet goed beschikbaar zijn van de benodigde (extra) ondersteuning van leerlingen en voor docenten op de reguliere scholen. De conclusies wijzen in de richting van: “passend onderwijs is mislukt”. Dit is écht te kort door de bocht. De redactie van Passend Onderwijs Magazine heeft een aantal leidinggevenden van samenwerkingsverbanden (swv’s) in Brabant gevraagd welke factoren volgens hen de stijging van het deelnamepercentage in het vso veroorzaken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Beschouwing

Uitstroomperspectieven (V)SO in Noord-Nederland

Jan Bijstra

POM 2020 nummer 5

De Onderwijsinspectie onderzoekt jaarlijks de uitstroom van (voortgezet) speciaalonderwijsscholen. In deze prestatieanalyse brengt de Inspectie vier indicatoren in
kaart: einduitstroom, tussentijdse uitstroom, juiste match en bestendigheid uitstroom (zie kader). Sinds schooljaar 2012-2013 inventariseert en analyseert speciaalonderwijs-organisatie RENN4 (Regio Groningen) zelf ook de uitstroomgegevens van haar scholen. Wat valt er over de periode tussen 2012 en 2019 te concluderen en welke trends zijn er te bespeuren? De cijfers en conclusies zijn opgesplitst naar drie typen scholen: REC Cluster 4, REC Cluster 3 en SBO. De sbo-resultaten zijn daarbij extra interessant omdat de Onderwijsinspectie sbo-scholen in haar prestatieanalyse niet meeneemt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Koers VO (Rotterdam)

Marieke Dekkers, Jaap van der Have

POM 2020 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

SWV Koers VO is het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. Het werkveld van het swv beslaat negen gemeenten. Er zijn in totaal 110 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs, bestuurd door 18 schoolbesturen. Sinds 2014 is het swv operatief. Het college van bestuur bestaat uit Marieke Dekkers en Jaap van der Have.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Doorgaande lijn | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Praktijk

Vorm de balans!

Robert-Jan Koevoets, Olga Koppenhagen

POM 2019 nummer 5

Een doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn voor alle kinderen

Robert-Jan Koevoets vormt samen met Jos Krebbekx het tweekoppige College van Bestuur van de Borgesiusstichting en van de Stichting Spelen=Leren. Zij zijn hard bezig om samen met de bij de stichting aangesloten scholen en peuteropvang organisaties vorm te geven aan een nieuwe manier van leren, waarbij afscheid genomen wordt van het traditionele leerstofjaarklassensysteem. De nieuwe visie gaat uit van doorlopende speel-, leer- en ontwikkelingslijn: leren doe je immers 24/7 en is een doorlopend proces, waarbij schools en buitenschools leren verbonden zijn. Onze redactie sprak de bestuurder Robert-Jan Koevoets in het sfeervolle pand van de stichting in Oudenbosch.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Kind/Leerling | Onderwijsvisie | Organisatie | Passend onderwijs

Rubriek: Interview

Het 10-14 onderwijs van Spring High Amsterdam

Camyre De Adelhart Toorop, Guus Beenhakker

POM 2019 nummer 1

"Het stellen van eigen doelen motiveert"

Leerlingen ontdekken zichzelf en komen er achter wat ze willen, zonder dat de school daarbij sterk stuurt en selecteert. Dat is het basisuitgangspunt bij Spring High, een onderwijsinitiatief in Amsterdam Nieuw-West voor zowel het primair - (po) als het voortgezet onderwijs (vo). Op basis van capaciteit, ontwikkeling en interesse ontplooien zij zich om een vitaal en duurzaam leven te kunnen leiden. Het motto luidt: ‘Durf jij het beste uit jezelf en anderen te halen’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Organisatie | Praktijk | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Passend onderwijs lukt niet alleen

Walter van de Calseyde, René Peeters

POM 2018 nummer 5

De zorg voor een gezonde, ononderbroken ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving is een maatschappelijke opdracht die scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, ouders, enz. gezamenlijk uitvoeren. Echter, effectief samenwerken binnen passend onderwijs en met partners uit de jeugdzorg gaat niet vanzelf, kost tijd en veel energie, en leidt tot verschillen in de regio’s. Daarom willen de betrokken landelijke organisaties en de ministeries van OCW en VWS in een Brede Beleidscoalitie tot een gezamenlijk kader komen van waaruit in de regio’s optimaal kan worden samengewerkt tussen onderwijsinstellingen en hun (zorg)partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Inclusie | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Samenwerken

Rubriek: Interview

Coalitie passend onderwijs Jeugdhulp-Zorg

Guus Beenhakker

POM 2018 nummer 5

Een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen staat hoog op de agenda van de brede coalitie van onderwijspartijen, VNG, branches, cliënt- en ouderorganisaties en de ministeries van VWS en Onderwijs. Gezamenlijk zetten zij de schouders eronder om deze maatschappelijke opdracht waar te maken. Een goede samenwerking is daarbij onontbeerlijk. De sectorraad samenwerkingsverbanden vo formuleerde hiervoor een basisdocument, met vijf uitgangspunten. Ook voor po-scholen kan dit van belang zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Over moeten willen blijven verlangen

Jos Gerards, Sandra van Kolfschoten

POM 2018 nummer 1

We moeten willen blijven veranderen als het aan Sandra van Kolfschoten ligt. De belangrijkste zelf wilt, volgens de onderwijskundige. Een reden om te veranderen is de constatering dat het onderwijs nog steeds veel kinderen niet past. En dat ligt niet aan die kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Organisatie

Op de International School Breda is elke leerling 'bijzonder'

Walter van de Calseyde

POM 2016 nummer 5

‘We believe that your child’s learning experience should be fun, exciting and challenging! We welcome children aged from 3 to 18 years and we’re proud to offer excellent primary and secondary international education under one roof. Our experienced, international team works hard to ensure every child and student in our school receives the highest level of international education.’ Zo presenteert International School Breda (ISB) zich op haar website. Met 320 leerlingen met 45 verschillende nationaliteiten en dus met allemaal een eigen historie en motief om naar Breda te komen, zijn ze allen ‘bijzonder’ te noemen. Dat vraagt per definitie om passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Internationaal | Onderwijsvisie | Organisatie

Checklist: Overdracht naar het VO

POM 2016 nummer 2

Basisscholen een voortgezet onderwijsscholen hebben de taak om leerlingen op de juiste school te krijgen en een zo goed mogelijke overdracht te verzorgen. Dit vergt veel onderlinge overeenstemming en overleg. Voor veel leerlingen zal de overgang vloeiend gaan, maar sommige gevallen verdienen meer aandacht. Welke dingen moeten in ieder geval zijn afgestemd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Checklist

Overstappen van het PO naar het VO: een gezamenlijke taak

Lionel Kole

POM 2016 nummer 1

Basisscholen brengen dezer dagen hun advies uit over het vervolgonderwijs aan hun leerlingen. Voor zowel de leerlingen, hun ouders en de basisschool zijn het spannende tijden. Vorig schooljaar is het een en ander rond de advisering veranderd. Waar de ‘neutrale’ eindtoets voorheen zwaar meetelde in het schooladvies, ligt de beslissing nu bij de basisschool: op de schouders van het team leraren dat de leerling het beste kent. Overgangsbeslissingen dienen zorgvuldig te worden genomen, waarbij de belangen van de leerlingen altijd voorop staan en leerlingen gelijke kansen hebben. Dit vraagt gerichte samenwerking tussen PO naar VO.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

FAQ: Veel gestelde vragen rond de overgang van PO naar VO onder passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2015 nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Zorgplicht

Rubriek: FAQ

Alles wordt anders voor groep 8

Ron Benjamins

POM 2015 nummer 1

Dit schooljaar verandert de overgang naar het voortgezet onderwijs helemaal. Het advies dat de basisschool opstelt wordt leidend. De eindtoets is vernieuwd en wordt later gehouden. De uitslag kan het schooladvies naar boven bijstellen. De school voor het VO heeft na het aanmelden van de leerling zorgplicht, ook als er extra ondersteuning nodig is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Zorgplicht

Succesvolle overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Guus Beenhakker

POM 2013 nummer 3

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zorgen er samen voor dat leerlingen uit groep acht goed worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen maken de stap van vaste klas met leerlingen van verschillende niveaus en een groepsleerkracht, naar een setting waarin ze op hun eigen niveau les krijgen van vakdocenten. Een grote groep leerlingen kan die stap aan, voor anderen is dit niet makkelijk. Hoe kan het basisonderwijs leerlingen hierbij het best ondersteunen en ervoor zorgen dat de overdracht goed verloopt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Beschouwing

Checklist: Overdracht naar het voortgezet onderwijs

POM 2013 nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Rubriek: Checklist

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.