Zoeken op trefwoord 'Communicatie'

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06

Joris Elbers

POM 2020 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 ligt in Noordoost-Brabant en bestrijkt de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd. Het verbindt daar 14 schoolbesturen met in totaal 95 basisscholen. Drie daarvan zijn scholen voor speciaal basisonderwijs en vijf voor speciaal onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Rubriek: Praktijk

Zicht krijgen op wat werkt

Herma Korenromp, Bert Wienen

POM 2020 nummer 1

Een onderzoek naar samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

“Ik merk helemaal niets van het samenwerken met de jeugdhulpverlener” of, “ik merk dat ik alleen maar werk ervan heb op het moment dat de jeugdhulpverlener in de klas komt” zo reageerden een aantal leraren toen we hen in een kleine steekproef bevroegen over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het was een belangrijk signaal en om dit signaal beter te begrijpen ontstond het verlangen om onderzoek te doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Jeugdhulp | Onderzoek | Samenwerken

Rubriek: Onderzoek

Tijd voor een cultuuromslag!

Jolanda van Boven

POM 2020 nummer 1

Gegevensuitwisseling tussen professionals

De fundamenteel gewijzigde opvattingen van de overheid om de samenleving te transformeren naar de participatiesamenleving - waarbij gemeenten regieverantwoordelijk zijn voor hun sociaal kwetsbare burgers - brengt met zich dat ‘vele panelen zijn gaan schuiven’. Al deze veranderingen vragen om intensieve samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen. Echter, om te kunnen samenwerken is het uitwisselen van informatie noodzakelijk. En dan doemt de eerste drempel op namelijk privacy/beroepsgeheim. Deze drempel belemmert de samenwerking en vraagt om een oplossing. Maar hoe bereiken professionals deze oplossing? Het antwoord is door de overheid zelf gegeven: alleen door een cultuuromslag in de aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Juridisch | Privacy (AVG) | Samenwerken | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Striktere privacyregels: belemmering voor uitwisseling leerlingengegevens tussen partners?

Jos Gerards, Rilana de Vries

POM 2018 nummer 5

Sommige leerlingen hebben door een beperking, een leerachterstand, een ziekte of problemen thuis extra ondersteuning of zorg nodig op school. Scholen werken met verschillende zorgpartners samen om in dergelijke ondersteunings- en zorgbehoefte(n) te voorzien; bijvoorbeeld met jeugdzorg, gezinszorg, jeugdgezondheidszorg, CJG’s en gemeenten. Bij deze samenwerking is uitwisseling van gegevens aan de orde. Dat stelt partners in staat om goed op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg te verlenen. De laatste tijd wordt vaker gesteld dat de (nieuwe) privacyregels de onderlinge gegevensuitwisseling belemmeren. Maar zijn het inderdaad de striktere privacyregels die aan de extra ondersteuning in de weg staan of wordt er een schijnprobleem gecreëerd door te weinig kennis van de privacyregels en/of onduidelijkheid over de (eigen) taken en bevoegdheden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving

Samenwerkingsvraagstukken vragen om vertrouwen

Cees Roem, Bert Visser

POM 2018 nummer 4

Aandacht voor meer informele relatieopbouw bij samenwerkingsverbanden

In onze rol als toezichthouders binnen het primair onderwijs zien wij relatief veel nieuwe samenwerkingen tussen schoolbesturen ontstaan. Samenwerking met ieder een eigen dynamiek, uiteenlopend op het terreinen van bedrijfsvoering zoals inkoop, ICT en HRM, tot fusies tussen scholenorganisaties en uiteraard binnen de samenwerkingsverbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Samenwerken | Verantwoording

Kabinet houdt koers in passend onderwijs

Jack Biskop

POM 2018 nummer 4

In de aanloop naar een uitvoerig, maar liefst zeven uur durend, debat in de Tweede Kamer op 2 juli hebben flink wat Kamerleden in de media heftige kritiek geuit op passend onderwijs als zodanig. Dat ging vaak over de inrichting en werking van samenwerkingsverbanden, het ontbreken van inzicht in de besteding van de middelen en het gevoel van leraren, ouders en andere stakeholders weinig invloed te hebben op de manier waarop passend onderwijs vorm krijgt en wordt uitgevoerd. De minister heeft voorafgaand aan het debat in een brief uiteengezet hoe hij naar de evaluatiegegevens in de voortgangsrapportage kijkt en welke stappen hij wil zetten om de koers op passend onderwijs te versterken. Met die brief heeft minister Slob kennelijk de juiste toon getroffen, want in het debat werd door alle partijen de koers van het kabinet omarmd en kreeg de minister volop ruimte om zijn acties langs drie lijnen te gaan uitvoeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Wet- en regelgeving

Voorkom juridisering relatie met ouders

Anne Dekkers, Maaike Rietbergen

POM 2018 nummer 3

Voor een school is het belangrijk om een goede relatie met een leerling te hebben, maar ook wordt de relatie met de ouders van de leerling steeds belangrijker. Ouders worden tegenwoordig mondiger. Hierdoor ontstaat steeds vaker discussie tussen ouders en school, bijvoorbeeld over de manier waarop onderwijs wordt gegeven, over toetsresultaten of andere schoolactiviteiten. Dit hoeft niet schadelijk te zijn voor de relatie, maar uit de praktijk blijkt dat discussies tussen ouders en scholen vaker escaleren en leiden tot klachtenprocedures of zelfs rechtszaken. Hoe kan dit mogelijk worden voorkomen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Geschillen/klachten | Juridisch | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Juridisch

Het realisme van ouders in passend onderwijs

Peter de Vries

POM 2018 nummer 3

Driekwart van de leraren ervaart opwaartse druk van ouders bij het advies voor de middelbare school. Dat blijkt uit een peiling van CNV Onderwijs en het tv-programma EenVandaag onder ruim 2.200 leraren. Ouders beschouwen hun kind steeds meer als een prinsje of prinsesje en nu ouders vaak maar een of twee kinderen hebben, moeten deze zeker succes boeken. Leraren vinden dat ouders daarin niet altijd reëel zijn. Hebben ouders van tegenwoordig gauw te hoge, niet realistische verwachtingen van hun kind? Een verdieping in het realisme van ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Ouders/Betrokkenheid

Checklist: Ouderinformatie

Ron Benjamins

POM 2016 nummer 4

In de eerste weken van het schooljaar wordt op de meeste scholen een informatieve ouderavond gehouden. Vaak wordt ook wel iets gezegd over de ondersteuning die op school gegeven wordt. Bijvoorbeeld: ‘Dit is juf Anja, onze intern begeleider. Ze test leerlingen en ze geeft de andere juffen tips. We zijn heel blij met haar. Heeft iemand vragen voor juf Anja? Nou, als het nodig is voor uw kind zult u juf Anja vanzelf beter leren kennen.’ Dat kan beter. Zeven punten die ouders moeten weten over ondersteuning op school vóórdat ze juf Anja hebben gesproken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Checklist

Leiderschap: balans tussen daadkracht en kwetsbaarheid

Nico Eigenhuis

POM 2014 nummer 5

Daadkrachtig duidelijk maken waar je naar toe wilt. Vanuit een duidelijke visie voortdurend je verhaal vertellen, aan alle relevante personen in je organisatie. Het is een belangrijke competentie voor directeuren van besturen, samenwerkingsverbanden en scholen. Maar dit daadkrachtig poneren is niet genoeg! Daadkracht wordt pas effectief in combinatie met kwetsbaarheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Leiderschap/Directie | Professionele cultuur

Hoe leggen we het uit? 7 Communicatietips voor directeuren

Ron Benjamins

POM 2014 nummer 3

Over passend onderwijs hebben de meeste mensen meer vragen dan antwoorden. Hoe gaat het straks precies werken en wat is eigenlijk de bedoeling? Er zijn nog niet veel mensen die daar een klip en klaar verhaal over hebben. Het lijkt alsof iedereen op elkaar wacht: leerkrachten zijn afhankelijk van de ib’er, die wacht op de directeur, die wacht op het schoolbestuur, die wacht op het samenwerkingsverband, die wacht op de PO-raad, die wacht op het Ministerie, die wacht op de Tweede Kamer… Maar wat kun je als schooldirecteur nu doen om de communicatie over passend onderwijs te starten? Zeven tips waar je morgen aan kunt beginnen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Leiderschap/Directie | Passend onderwijs

Landelijke ouderraad: schakel tussen ouder, school en politiek

Nico Foppen, Steffie van Gils, Peter Hulsen

POM 2014 nummer 2

Met de invoering van passend onderwijs verandert ook de rol van ouders. Er komt meer ruimte voor meedenken en meebeslissen via een eigen raad. De Landelijke Ouderraad hoopt een schakel te zijn tussen ouders, school en politiek. “Als ouders zich betrokken voelen, gaan de schoolprestaties van de leerlingen omhoog,” zegt directeur Peter Hulsen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Medezeggenschap (MR/OPR) | Ouders/Betrokkenheid

Rubriek: Interview

Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs

Noëlle Pameijer

POM 2013 nummer 2

Eén van de doelen van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Zodra ouders en school samenwerken, nemen de leeropbrengsten en het welbevinden van leerlingen toe. Ouderbetrokkenheid is daarmee belangrijk voor elke leerling en vooral voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ouderbetrokkenheid draagt eraan bij dat minder leerlingen ‘tussen wal en schip belanden’. School en ouders hebben elkaar dus hard nodig voor succesvol passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerken

Rubriek: Beschouwing

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.