Zoeken op trefwoord 'Bekostiging'

Wat mag het kosten?

Jos Gerards, Theo van Rijzewijk

POM 2021 nummer 4

Nieuwe bekostigingssystematiek voor funderend onderwijs

De bekostiging van scholen wordt bepaald door een complexe berekening met veel factoren. Sommige van die factoren zijn logisch en volgen de kostenstructuur van de school, andere zijn ad hoc ontstaan of het gevolg van situaties die inmiddels achterhaald zijn. Eén van de doelstellingen van passend onderwijs was om de systematiek van toewijzing en bekostiging eenvoudiger te maken. Zeven jaar na de invoering van passend onderwijs is er eindelijk overeenstemming over een nieuw vereenvoudigd bekostigingsstelsel voor het funderend onderwijs. In dit artikel schetsen we de belangrijkste wijzigingen voor het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Verantwoording | Wet- en regelgeving

Verevening versterkt kansenongelijkheid

Jos Gerards, Hilbert de Vries

POM 2020 nummer 4

Overheidsbeleid stuurt lang niet altijd in een consequente richting; maar werkt soms zelfs tegen elkaar in. Zo is kansengelijkheid een van speerpunten van het Nederlandse onderwijsbeleid. Ook benoemt OCW het tegengaan van segregatie en overbelaste scholen als actiepunten. Gek genoeg zorgt de ‘verevening’ vanuit passend onderwijs juist voor kansenongelijkheid en meer segregatie en overbelaste scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Evaluatie/reflectie | Organisatie

Rubriek: Opinie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Anne Dekkers

POM 2020 nummer 2

Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft een gesloten of een open instelling. Het merendeel van deze leerlingen volgt onderwijs bij het (v)so. Voor de gesloten en de open setting verschilt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (financieel en voor het afgeven van een tlv). Hieronder wordt ingegaan op de gesloten en open instelling voor de residentiële leerlingen en de consequenties daarvan voor het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Bereiken we met onze ondersteuningsmiddelen het maximale?

Rick de Wit

POM 2019 nummer 2

Kunt u samen met uw samenwerkingsverband die vraag beantwoorden?

In de bestuursvergadering van een samenwerkingsverband ligt een mooi rapport op tafel. Het document geeft informatie over de periode 2014-2018: hoeveel geld ging er naar de basisondersteuning en wat kwam ervan terecht? Welke ondersteuningsinterventies zijn uitgevoerd: individuele arrangementen, groepsarrangementen en schoolarrangementen. Hoeveel toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so zijn afgegeven en wat kost dat? Inzicht in de doorstroom van sbo naar so; en ja, zelfs een aantal terugplaatsen van so en sbo naar bao zijn gerealiseerd. Er zijn ook cijfers beschikbaar per schoolbestuur en zelfs per school en meerjarige trends zijn zichtbaar. Kortom, een schat aan informatie die sturing en gerichte interventies mogelijk maakt om samen succesvol te zijn en nog succesvoller te worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Governance/Toezicht | Verantwoording

Enquête financiële middelen samenwerkingsverbanden

POM 2019 nummer 2

De financiële positie van samenwerkingsverbanden is regelmatig onderwerp in de politieke arena en de media. Ook de PO- en VO-raad hebben het op de agenda: geld moet in de klas terecht komen en buffers moeten beperkt zijn. Een enquête van het netwerk LPO en de Sectorraad swv vo onder de svw’s po en vo in de laatste maanden van 2018 zoomt in op een aantal aspecten van de financiële positie van de swv’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderzoek

Rubriek: Onderzoek

Bekostiging onderwijs 'lumpsum'

Anne Dekkers

POM 2019 nummer 2

De overheid regelt de rijksbekostiging en financiering van onderwijs. Alle schoolbesturen krijgen een bedrag voor basisbekostiging dat is gebaseerd op het aantal leerlingen dat hun scholen op 1 oktober van het voorgaande jaar telden. Dat noemen we de ‘lumpsum’. De lumpsum bestaat uit een budget voor personeel en een budget voor materiële lasten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging

Rubriek: Juridisch

Geldstromen door de school

Marije van den Berg

POM 2019 nummer 2

Van OCW naar 7B

“Het onderwijs slaagt op school. Daar gebeurt het. Maar in hoeverre ligt de zeggenschap over het slagen van onderwijs ook op school?”, vraagt Marije van den Berg zich af. Zij is een van de initiatiefnemers van het onderzoek ‘Geldstromen door de school’, waarin de besteding van de middelen onder de loep is genomen. Ze begon - uit pure nieuwsgierigheid - in 2016 met een financieel onderzoek op de school van haar kinderen in Leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Medezeggenschap (MR/OPR) | Onderzoek

Checklist: Aanbevelingen 'Geldstromen door de school'

POM 2019 nummer 2

Geldstromen door de school is met een paar aanbevelingen gekomen om een betere en innovatieve koers te varen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging

Rubriek: Checklist

Staken: voor de goede zaak of wordt ons iets aangepraat

Hilbert de Vries

POM 2019 nummer 2

Op 15 maart jl. was de nationale onderwijsstaking. Er moet volgens de Algemene Onderwijsbond tien procent bij op de onderwijsbegroting, dat is een slordige vier miljard euro per jaar. Waarvan drie miljard voor het po en vo en een miljard voor het hoger onderwijs. Dit geld moet vooral gaan naar betere salarissen en verlaging van de werkdruk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Werkbeleving

Hoogbegaafdheid, de regelgeving

POM 2017 nummer 5

Nederland is volgens de OESO, in ‘Education at a glance’, een kei in het aanbieden van onderwijsvoorzieningen aan leerlingen met allerhande beperkingen, stoornissen of achterstanden. Voor de leerlingen die gemakkelijker door de lesstof heengaan of beschikken over een meer dan gemiddelde begaafdheid is niets in een beleidsdocument vastgelegd over de rechten en plichten van scholen, leerlingen of ouders. Wel heeft de Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO) een overzicht opgesteld van wet- en regelgeving omtrent maatwerk en flexibilisering voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, deze is hiernaast uitgewerkt. Het gaat daarbij voornamelijk over de randvoorwaarden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Zorg-onderwijs-matrix brengt zorgverantwoordelijkheid in kaart

David Jacobse

POM 2017 nummer 4

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om er zorg voor te dragen dat de jeugdhulp op een laagdrempelige manier aansluit bij het onderwijs. Dat gebeurt vaak via het ondersteuningsteam van een school. De jeugdhulp kent twee categorieën, de vrij toegankelijke zorg en de zorg waarop beschikt moet worden, ofwel niet vrij toegankelijke zorg. Hoe gemeenten omgaan met beide categorieën is verschillend, zo blijkt ook uit de recent verschenen elfde voortgangsrapportage passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Wet- en regelgeving

Rubriek: Beschouwing

Passend onderwijs 2017: beelden van een tussenbalans

Jack Biskop

POM 2017 nummer 4

“Als passend onderwijs ter sprake komt, doemt bij mij soms een beeld op van een krakkemikkige auto, met een lekke linker voorband en een lekke rechter achterband, met beslagen ruiten, zonder routeplanner en rijdend in het donker. Op goed geluk wordt het gaspedaal af en toe ingedrukt en wordt er aan het stuur gerukt”, aldus Roelof Bisschop (SGP); doorgaans niet iemand die zich ongenuanceerd uitlaat in debatten. “Het gaat te veel over instituties en te weinig over de kinderen”, vindt mevrouw Van den Hul (PvdA). “Het glas is voor twee derde leeg”, volgens Michel Rog (CDA). En “Het onderwijs gaat nog altijd gebukt onder de veranderingen die het passend onderwijs teweeg heeft gebracht” zegt Peter Kwint (SP). Het zijn een paar beelden die leden van de Tweede Kamer ophoesten als het debat over de Elfde Voortgangsrapportage Passend Onderwijs besproken wordt met staatssecretaris Dekker, afgelopen 5 juli.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Passend onderwijs | Praktijk

Meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

Guus Beenhakker, Kees Kuijs

POM 2014 nummer 3

Reguliere scholen en scholen voor cluster 3 en 4 zullen door passend onderwijs meer en beter moeten samenwerken. In de toekomst worden minder leerlingen verwezen naar het so en wordt meer ondersteuning geboden op gewone scholen. Speciaal en regulier onderwijs moeten daarom een ‘wij-gevoel’ ontwikkelen. Dat vindt Kees Kuijs, ervaringsdeskundige speciaal onderwijs. Twee schooldirecteuren uit het so reageren op zijn visie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Rubriek: Interview

Financiën binnen passend onderwijs

Jacques van den Born

POM 2013 nummer 3

Een kwestie van begrijpen en maken van verantwoorde keuzes binnen wettelijke kaders

Vaak hoor je dat passend onderwijs een bezuinigingsmaatregel is en dat we naar verwachting in de toekomst nog meer leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben met minder middelen in de reguliere basisschool een passend onderwijsaanbod moeten bieden. Maar is dat wel zo? In dit artikel wordt in grote lijn van de toekomstige bekostiging op een rij gezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch

Het gaat niet om het geld

Luuk van Aalst, Ron Benjamins, Rich van den Berg

POM 2013 nummer 3

‘Eigenlijk wil ik het helemaal niet over geld hebben,’ zegt Rich van den Berg, directeur van het samenwerkingsverband in de regio Leiden. ‘Het gaat niet om het geld, het gaat om een andere manier van kijken naar wat kinderen nodig hebben om passend onderwijs te krijgen.’ Haar samenwerkingsverband heeft geen geldzorgen. De komende jaren komt er geld bij. Dat geldt niet voor het samenwerkingsverband van Luuk van Aalst uit Zutphen. De komende jaren moet hij anderhalf miljoen euro inleveren. ‘Daar zijn we bezorgd om. Maar toch lukt het om mensen enthousiast te maken voor een nieuwe manier van werken voor zorgleerlingen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk

Rubriek: Interview

Checklist: 5 vragen over het geld waar het SWV een antwoord op heeft

Ron Benjamins

POM 2013 nummer 3

Volgend schooljaar krijgt het samenwerkingsverband een budget waarmee extra ondersteuning betaald kan worden voor leerlingen die dat nodig hebben. Hoe wordt dat geld straks ingezet en hoe kan uw school daarvan gebruik maken? Aan de hand van deze vijf vragen krijgt u snel een beeld van hoe uw samenwerkingsverband omgaat met de beschikbare middelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging

Rubriek: Checklist

Wet- en regelgeving passend onderwijs

POM 2013 nummer 1

De Wet passend onderwijs geeft kaders en hoofdlijnen aan. De komende tijd worden nog nadere afspraken gemaakt door bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het ministerie, de PO-Raad en de vakbonden. Met deze rubriek blijft u daarvan op de hoogte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Rubriek: Juridisch