POM 2021 nummer 1

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Naar beter passend en inclusiever onderwijs

Jack Biskop | Jos Gerards

Op maandag 16 november 2020 werd de voortgang van passend onderwijs in de Tweede Kamer geëvalueerd. Het blijkt dat de oprichting en inrichting van samenwerkingsverbanden (SWV'en) is gelukt en dat er in de uitvoering best al veel goed gaat. Kritiek is er vooral op het (on)voldoende faciliteren van docenten, het geringe aanbod van extra ondersteuning en op de (te) grote financiële reserves die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Om dit aan te pakken en te verbeteren presenteerde minister Slob 25 maatregelen die door de Tweede Kamer op punten extra onderstreept zijn door 14 verscherpende moties. Daarmee is de koers bepaald voor de doorontwikkeling van Passend Onderwijs in de komende jaren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Checklist: 25 maatregelen na evaluatie Passend Onderwijs van minister SLOB (OCW)

Arie Slob

Schoolbesturen moeten het als hun gezamenlijke taak zien om passende ondersteuning te bieden aan elke leerling binnen hun samenwerkingsverband en dat zo thuisnabij mogelijk. Vanaf nu werkt iedereen samen vanuit de opgave: Alleen zo kan elke school, onder leiding van de schoolleider, haar zorgplicht invullen. En alleen zo komt in elk samenwerkingsverband een dekkend aanbod van voorzieningen tot stand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Werken aan de basis van passend onderwijs

Guus Beenhakker | Sharon Martens

Interview met Sharon Martens, Lerarencollectief

Vlak voor de ministeriële voortgangsrapportage van november 2020 kwam het nieuw opgerichte Lerarencollectief met een eigen evaluatie passend onderwijs. De leraren vertellen op basis van een breed uitgezette en ingevulde enquête over de stand van zaken in de klas, na zes jaar passend onderwijs. Begrippen als handelingsverlegenheid, het vinden van een passende plek voor zorgleerlingen en de onder druk staande onderwijskwaliteit komen aan de orde. Een belangrijke bevinding is dat passend onderwijs nooit een eerlijke kans heeft gekregen. Het is te veel gegaan over accentverschuivingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Steeds inclusiever; gaat ons dat lukken?

Jan de Bekker | Cees Grol

In het voorjaar van 2020 publiceerde de Onderwijsraad het advies “Steeds inclusiever". In dezelfde maand werd ook de “Evaluatie Passend Onderwijs’ uitgebracht. Deze twee documenten vormen samen de opmaat voor de ministeriële nota “Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’. Deze voorstellen zijn bedoeld om nog beter passend inclusief onderwijs te bereiken. Maar of dit (op deze wijze) gerealiseerd kan worden, is de vraag. Zolang taalgebruik, denkstijl, onbewuste (en wellicht ook onbedoelde) “framing’ van kinderen, leerkrachten en de ouders niet veranderen, zal inclusie “een stip op de horizon blijven’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Verzoek om vrijstelling van schoolbezoek wegens vakantie

Joline Auw Yang

Op 19 augustus 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een door ouders ingestelde hogerberoepsprocedure, waarbij eerder door de Rechtbank is geoordeeld. Deze ouders hebben bij de directeur een verzoek ingediend om met hun kinderen onder schooltijd op vakantie te gaan, omdat zij menen dat hun onderneming in surfartikelen, recreatiebedrijf en surfschool volledig afhankelijk is van toeristen en zij dus niet in de schoolvakanties met hun gezin op vakantie kunnen. De school heeft dit verzoek afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat ouders in geen enkele schoolvakantie met hun gezin op vakantie kunnen gaan. Ouders zijn het daar niet mee eens en hebben zich in eerste instantie tot de Rechtbank gewend en in hoger beroep tot de Raad van State.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Netwerk LPO: De erfenis van Arie Slob

Jack Biskop

Op 16 november 2020 heeft de Tweede Kamer met minister Arie Slob gedebatteerd over de toekomst van passend onderwijs. Elders in dit blad leest u in diverse artikelen meer in detail over de inhoudelijke opbrengsten van dat debat. Kern van de evaluatie passend onderwijs én van de toekomstvisie is dat de manier waarop het beleid van passend onderwijs wordt vormgegeven op hoofdlijnen wel deugt, maar dat er in de uitvoering flink wat verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. In de beleidsnota van het ministerie, waar al dat moois staat opgeschreven, zijn heel veel ideeën en plannen terug te vinden. Dat geldt voor allerlei praktische aanpassingen binnen passend onderwijs, maar zeker ook voor de koers naar meer inclusief onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

'Opbouwen vanuit het onderwijs zelf!'

Olga Koppenhagen | Dolf van Veen

Interview met Dolf van Veen over inclusief onderwijs

De minister en Tweede Kamer hebben een koers uitgezet naar meer inclusief onderwijs in Nederland. In nummer 2020-5 (november) van PO Magazine belichtten we al de Talentencampus Eigen Wijs in Leeuwarden, waar een sbo- en bao-school én een kinderopvangorganisatie in één pand gevestigd zijn en intensief met elkaar optrekken. Dat maakte nieuwsgierig: hoe is het met de beweging in Nederland naar inclusief onderwijs, wie zijn daarbij betrokken en zijn er nog meer
goede voorbeelden? Deze vragen brachten ons bij Dolf van Veen, een van de drijvende krachten achter de beweging Naar inclusiever onderwijs. We spraken met hem over wat er nodig is om inclusief onderwijs in Nederland tot ontwikkeling te brengen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Dubbel bijzonder

Peter de Vries | Bert Wienen

Het zit in onze aard. We willen mensen begrijpen en daarom categoriseren we mensen en kinderen graag. Het geeft mensen comfort als we weten in welk vakje iemand hoort. Dan weten we wie we tegenover ons hebben, wat te verwachten is en hoe we ons tot elkaar moeten verhouden. In de duiding rondom hoogbegaafdheid wordt er gesproken over de zogenoemde ‘dubbele bijzondere’ kinderen. Weer een nieuwe categorie: slaan we niet een beetje door in onze diagnostiek? We wilden toch minder ‘labels’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Onderwijs en jeugdhulp: samen koers bepalen en doelgericht navigeren

Tanja van Beukering | Anja Verwoerdt

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben sinds de invoering van passend onderwijs (2014) meer ruimte om een eigen invulling te geven aan het ondersteuningsaanbod voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Regelmatig is daarbij aanvullende begeleiding vanuit jeugdhulp nodig. In dat geval is het uitermate belangrijk dat onderwijs- en jeugdhulpprofessionals in staat zijn tot vakkundig interprofessioneel samenwerken. Dit is niet enkel een kwestie van goede intenties en het maken van een aantal afspraken. Het gaat om veel meer, zo blijkt uit onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.