POM 2020 nummer 5

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Oorzaken van groeiend deelnamepercentage VSO

Jos Gerards | Marja van Leeuwen

In de Evaluatie Passend Onderwijs wordt in meerdere rapporten gewezen op een stijging in het aantal leerlingen dat uitstroomt naar het vso én het niet goed beschikbaar zijn van de benodigde (extra) ondersteuning van leerlingen en voor docenten op de reguliere scholen. De conclusies wijzen in de richting van: “passend onderwijs is mislukt”. Dit is écht te kort door de bocht. De redactie van Passend Onderwijs Magazine heeft een aantal leidinggevenden van samenwerkingsverbanden (swv’s) in Brabant gevraagd welke factoren volgens hen de stijging van het deelnamepercentage in het vso veroorzaken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Uitstroomperspectieven (V)SO in Noord-Nederland

Jan Bijstra

De Onderwijsinspectie onderzoekt jaarlijks de uitstroom van (voortgezet) speciaalonderwijsscholen. In deze prestatieanalyse brengt de Inspectie vier indicatoren in
kaart: einduitstroom, tussentijdse uitstroom, juiste match en bestendigheid uitstroom (zie kader). Sinds schooljaar 2012-2013 inventariseert en analyseert speciaalonderwijs-organisatie RENN4 (Regio Groningen) zelf ook de uitstroomgegevens van haar scholen. Wat valt er over de periode tussen 2012 en 2019 te concluderen en welke trends zijn er te bespeuren? De cijfers en conclusies zijn opgesplitst naar drie typen scholen: REC Cluster 4, REC Cluster 3 en SBO. De sbo-resultaten zijn daarbij extra interessant omdat de Onderwijsinspectie sbo-scholen in haar prestatieanalyse niet meeneemt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Kinderen voelen zich meer gezien

Vincent Fafieanie

Koppeling van onderwijs en zorg in Amsterdam

Onlangs verscheen een evaluatierapport van het Kohnstamm instituut over de wijze waarop in Amsterdam (specialistische) zorg en onderwijs gekoppeld zijn (zie kader). Ouders en professionals zijn enthousiast hierover. Inge Scalé is directeur van sbo-school De Zeppelin in Amsterdam Noord. We stelden haar de vraag hoe zij het ervaart dat de gemeente Amsterdam specialistische jeugdhulp, zonder drempels, beschikbaar stelt op haar school. Haar eerste reactie: ‘Ik ben enthousiast.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Jeugdhulp | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Is passend onderwijs mogelijk voor iedereen?

Sandra Geerdink

Problemen voor leerlingen met combinatie ondersteunings- en zorgbehoeften

Passend onderwijs is complex en voldoet niet altijd aan de verwachtingen. Het eindrapport van de Evaluatie Passend Onderwijs1 meldt dat er voor leerlingen met een combinatie aan ondersteuningsen zorgbehoeften vaak geen goed dekkend aanbod in de regio is. Maatwerk is geboden en vaak is langduriger een-op-een begeleiding nodig, wat om lastige financiële afwegingen vraagt. Het vereist een samenspel van veel betrokkenen en factoren. Voor samenwerkingsverbanden en ketenpartners uit de jeugdzorg blijkt het niet eenvoudig te zijn om voor deze groep leerlingen onderwijszorgcombinaties te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

SWV Helmond-Peelland VO

Marja van Leeuwen

Samenwerkingsverband in the picture

In het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO werken 25 scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs nauw samen in negen (deel)gemeenten in de regio Helmond. In totaal zitten er ruim 14.000 leerlingen op de scholen. Directeur Marja van Leeuwen vertelt over de kracht van het samenwerkingsverband en de samenwerking met primair onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Van leerkracht naar leerpower

Marleen Hilhorst | Sven Mathijssen

Over het belang van een bekwame leerkracht voor de klas als het gaat om hoogbegaafdheid

Zoals geen twee leerlingen hetzelfde zijn, zo is ook de diversiteit tussen leerkrachten groot. Dat de ene leerkracht meer bij een specifieke leerling voor elkaar krijgt dan de andere, is dan ook geen verrassing. Wat daar precies aan ten grondslag ligt, is een belangrijke vraag. Ook bij hoogbegaafdheid hebben leerkrachten specifieke handvatten nodig als het gaat om de begeleiding van deze leerlingen in de klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Begaafdheid | Leerkracht/Docent

Netwerk LPO: Een tik op de vingers

Jack Biskop

Niets brengt een mens beter tot de orde dan een stevige tik op de vingers (in overdrachtelijke zin tenminste). Die tik heb ik onlangs mogen ontvangen na wederom een van mijn pleidooien om onderwijs en (jeugd) zorg beter te laten samenwerken. Niet dat die samenwerking als zodanig een probleem bleek te zijn, maar mijn criticaster wees er fijntjes op dat ik in al mijn bijdragen niet of nauwelijks iets heb gezegd over de belangrijkste figuren in deze samenwerking: de leerling zelf en zijn of haar ouders!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid

'Samen waar het kan, apart waar het nodig is'

Olga Koppenhagen | Erwin Lippold

Eigen Wijs: bo, sbo en kinderopvang onder één dak

Al heel lang klinkt de roep om integratie van schoolconcepten; de huidige fysieke en mentale afstand tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs ervaren veel betrokkenen als groot. De Talentencampus Eigen Wijs is een voorbeeld van deze integratie: een basisschool, een sbo-school en een kinderopvangorganisatie opereren samen in één gebouw, met één naam. Erwin Lippold (53) is één van de twee directeuren van de Talentencampus Eigen Wijs. Zijn achtergrond ligt in het cluster 4-onderwijs, de afgelopen twee jaar was hij directeur bij De Trilker. Hij praat over de hobbels op de weg, de daadwerkelijke start in het nieuwe pand en de mooie toekomstperspectieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.