POM 2020 nummer 2

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.De waarde van onderwijs-zorgcombinaties

Marc Vermeulen | Mark Wolbert

De laatste jaren zijn er inspirerende voorbeelden ontwikkeld van onderwijs-zorgcombinaties. Zo ook het project Onderwijs-Zorg Groep, opgezet binnen het Kindcentrum Borgele in Deventer. De Groep OZ bestaat uit zes kinderen met meervoudige ondersteunings- en hulpvragen gesitueerd in een basisschool voor speciaal onderwijs, waarbij jeugdhulp in de school wordt aangeboden door een Orthopedagogisch Dag Centrum. Het project is zeker een succes, maar het bleek erg lastig om de toegevoegde waarde over te brengen op belanghebbenden. Het Social Profit Canvas bood uitkomst!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Verantwoording

Professional in de spiegel: omgaan met eigen reacties bij leerlingen

Guus Beenhakker

De onderwijsinspectie constateert dat de kansenongelijkheid toeneemt. Dat is reden voor schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om met dit onderwerp aan de slag te gaan. In de regio Noord-Kennemerland leidde dit tot de pilot ‘Professional in de spiegel’. Het doel is om het reflectievermogen van de professional te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Gedrag | Instrumenten | Professionalisering

Ondergemiddeld is niet hetzelfde als onvoldoende

Toske Andreoli | Niek Frans

Interview met Niek Frans (RUG) over toetsen van kleuters

Kleuters ontwikkelen zich niet lineair maar in sprongen, en daarom mogen toetsen in de kleuterklas vanaf augustus 2022 niet meer. Terecht? Niek Frans (RUG) onderzocht de voorspellende waarde van de toetsen en ontdekte iets dat hem verraste. Wij spraken met hem over toetsing, statistiek en teaching to the test. “Het is een statistisch gegeven dat niet iedereen gemiddeld kan zijn.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Instrumenten | Kind/Leerling | Onderzoek

Netwerk LPO: Het belang van samenwerking tussen school en zorg

Brigitta Gadella

SWV de Eem is een vereniging van 30 samenwerkende schoolbesturen van ruim 130 reguliere en speciale (basis)scholen in noordelijk Utrecht. Als samenwerkingsverband willen we graag dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen en zijn we steeds op zoek naar hoe de ondersteuning voor kinderen die wat extra’s nodig hebben in hun ontwikkeling, geoptimaliseerd kan worden. Voor ons is altijd duidelijk geweest dat we daarvoor samenwerking nodig hebben om de zorg in en om de scholen goed te regelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen van grote waarde

Maya Carbin | Albert Kamphuis

Als een kind ziek thuis komt te zitten of regelmatig of langdurig in het ziekenhuis verblijft, is een goed onderwijsaanbod van groot belang. Hoe moeilijk een dergelijke situatie soms ook is en hoewel er niet altijd direct aan onderwijs wordt gedacht, is het juist van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang heeft. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen óók verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor zieke kinderen, maar dat gaat buiten het ziekenhuis nog lang niet altijd goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Digitalisering | Passend onderwijs | Praktijk | Thuiszitters

Bekostiging van residentiële leerlingen

Anne Dekkers

Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft een gesloten of een open instelling. Het merendeel van deze leerlingen volgt onderwijs bij het (v)so. Voor de gesloten en de open setting verschilt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (financieel en voor het afgeven van een tlv). Hieronder wordt ingegaan op de gesloten en open instelling voor de residentiële leerlingen en de consequenties daarvan voor het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Bekostiging | Juridisch | Wet- en regelgeving

POZV Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Quint Videler

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit 50 scholen en schoolbesturen, verspreid over heel het Zeeuws-Vlaamse grondgebied. In het gebied liggen drie gemeenten. Samen hebben de schoolbesturen in 2014 beschreven op welke wijze hun Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vorm moet krijgen. Simpel, efficiënt, effectief én goedkoop. ‘Het zijn tenslotte Zeeuwen.’ Recent is er veel veranderd in de manier waarop het samenwerkingsverband omgaat met het beleid rondom passend onderwijs. POZV-directeur Quint Videler vertelt over hun samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Van wie is nu eigenlijk de school?

Henk van der Pas

Van wie is nu eigenlijk de school? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. De term school is zoveel meer dan alleen het gebouw. Het gaat ook over de manier waarop het onderwijs is ingericht. Wanneer iemand een huis koopt is het antwoord vrij eenvoudig. De koper is eigenaar van het huis, bezit de stenen en mag het inrichten en bewonen op een manier waarop de koper het wil. De betaler bepaalt. Maar wie is nu de betaler van de school? En bepaalt de betaler van het gebouw ook de inrichting van het onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Eigenaarschap | Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid

Checklist: Vijf vuistregels voor privacy

Privacy op school gaat over de bescherming van gegevens over leerlingen, hun ouders en medewerkers. Dit wordt geregeld in de wetgeving bescherming persoonsgegevens. Inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) anderhalf jaar onderweg. Nieuwe werkwijzen raken langzaamaan ingeburgerd. Toch is het belangrijk alert te blijven, want de sancties liegen er niet om.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Privacy (AVG)

Laten we de weg naar 'normaal' terugvinden

Remko Iedema

Toen één van mijn dochters problemen kreeg op school, kwam ik in mijn eigen werk terecht. Als manager bij een gemeente had ik de Jeugdwet helpen invoeren. Ik kende de beleidskaders van buiten en wist precies hoe de relatie met passend onderwijs in elkaar zat. Mijn kennismaking met de praktijk ervoer ik als een botsing. In mijn rol van vader zag ik dat er van dat mooie beleid in de praktijk soms weinig terechtkwam. Maar ook zag ik wat anders: tegen een aantal zaken die ik als manager altijd heel vanzelfsprekend had gevonden, keek ik als vader toch heel anders aan. Het ene ‘normaal’ – dat van de manager – streed met het andere ‘normaal’ – dat van de vader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Samenwerken

De kracht van autisme

Olga Koppenhagen | Peter Vermeulen

Hoe autisme leidt tot neurodiversiteit en neuroharmonie

Autisme: dat heeft toch te maken met contactgestoordheid, en met onmogelijke puzzels kunnen oplossen? We kennen allemaal de voorbeelden van briljante autisten zoals Socrates, Einstein, Leonardo da Vinci, Steven Spielberg en Bill Gates. Dat is wat je vaak hoort of leest. Maar is dat nu wat autisme karakteriseert? Er is zoveel meer over te vertellen. Peter Vermeulen deed er veel onderzoek naar en publiceerde onlangs zijn nieuwste boek: Autisme is niet blauw. Smurfen wel.
Politiek incorrecte verhalen over autisme.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Diagnose/Label | Gedrag | Onderzoek

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.