POM 2019 nummer 2

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Bereiken we met onze ondersteuningsmiddelen het maximale?

Rick de Wit

Kunt u samen met uw samenwerkingsverband die vraag beantwoorden?

In de bestuursvergadering van een samenwerkingsverband ligt een mooi rapport op tafel. Het document geeft informatie over de periode 2014-2018: hoeveel geld ging er naar de basisondersteuning en wat kwam ervan terecht? Welke ondersteuningsinterventies zijn uitgevoerd: individuele arrangementen, groepsarrangementen en schoolarrangementen. Hoeveel toelaatbaarheidsverklaringen sbo en so zijn afgegeven en wat kost dat? Inzicht in de doorstroom van sbo naar so; en ja, zelfs een aantal terugplaatsen van so en sbo naar bao zijn gerealiseerd. Er zijn ook cijfers beschikbaar per schoolbestuur en zelfs per school en meerjarige trends zijn zichtbaar. Kortom, een schat aan informatie die sturing en gerichte interventies mogelijk maakt om samen succesvol te zijn en nog succesvoller te worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Governance/Toezicht | Verantwoording

Samen werk maken van kwaliteit voor passend onderwijs

Dick Hattenberg | Astrid Ottenheym

Ook bij passend onderwijs wordt het succes bepaald door de kwaliteit die we leveren. Onze associaties met kwaliteit is zeer divers. De een denkt aan INK-modellen, PDCA-cycli, stoplichten, grafieken of afvinklijsten. De ander denkt aan reflectie, professionele dialoog, intervisie of aan een combinatie van dit soort zaken. We laten zien dat kwaliteitszorg geen zelfstandig naamwoord is waarbij je een keer in de zoveel tijd de temperatuur meet, maar dat het eigenlijk een werkwoord is waar je doorlopend met elkaar werk van maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Kwaliteit | Onderzoek

Wie oordeelt over ouders stopt met luisteren

Peter de Vries

Mondige ouders

Curlingouders, VOS (Verwende Ouder-Syndroom), prinsjes en prinsesjes, het Verwende Kind-Syndroom, mondige ouders, veeleisende ouders, lastige ouders… Het is niet best met de ouders van tegenwoordig. En als de implementatie van passend onderwijs al zo ingewikkeld is, krijg je dit er ook nog bij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gespreksvoering | Ouders/Betrokkenheid

Enquête financiële middelen samenwerkingsverbanden

De financiële positie van samenwerkingsverbanden is regelmatig onderwerp in de politieke arena en de media. Ook de PO- en VO-raad hebben het op de agenda: geld moet in de klas terecht komen en buffers moeten beperkt zijn. Een enquête van het netwerk LPO en de Sectorraad swv vo onder de svw’s po en vo in de laatste maanden van 2018 zoomt in op een aantal aspecten van de financiële positie van de swv’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Bekostiging | Onderzoek

Bekostiging onderwijs 'lumpsum'

Anne Dekkers

De overheid regelt de rijksbekostiging en financiering van onderwijs. Alle schoolbesturen krijgen een bedrag voor basisbekostiging dat is gebaseerd op het aantal leerlingen dat hun scholen op 1 oktober van het voorgaande jaar telden. Dat noemen we de ‘lumpsum’. De lumpsum bestaat uit een budget voor personeel en een budget voor materiële lasten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Bekostiging | Geschillen/klachten

Thuiszitten, een moreel dilemma

Astrid Ottenheym

Samen met de kamerbrief over ‘de stand van zaken thuiszitters’ verscheen het rapport ‘De kracht om door te zetten, hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?’. Uit beide rapportages komt een gemengd beeld naar voren. Er zijn positieve ontwikkelingen – steeds meer verzuimsituaties worden opgelost - maar tegelijkertijd blijkt dat het aantal langdurig thuiszitters stijgt. Ondanks de inzet van vele betrokkenen en tal van maatregelen – lijkt er nog te vaak sprake van (bestuurlijk) onvermogen en stagnatie. Om een oplossing te vinden voor het aantal thuiszitters heeft Marc Dullaert in opdracht van OCW een advies geschreven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Thuiszitters

PO De Kempen

Klaas Koelewijn | Janine van Os

Het samenwerkingsverband PO De Kempen ligt -de naam zegt het al- in de Brabantse Kempen, de regio ten zuidwesten van Eindhoven. De organisatie kent elf schoolbesturen in tien gemeenten. De directie van het samenwerkingsverband bestaat uit directeur Klaas Koelewijn en secretaris Janine van Os.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Jeugdhulp | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Geldstromen door de school

Marije van den Berg

Van OCW naar 7B

“Het onderwijs slaagt op school. Daar gebeurt het. Maar in hoeverre ligt de zeggenschap over het slagen van onderwijs ook op school?”, vraagt Marije van den Berg zich af. Zij is een van de initiatiefnemers van het onderzoek ‘Geldstromen door de school’, waarin de besteding van de middelen onder de loep is genomen. Ze begon - uit pure nieuwsgierigheid - in 2016 met een financieel onderzoek op de school van haar kinderen in Leiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Medezeggenschap (MR/OPR) | Onderzoek

Checklist: Aanbevelingen 'Geldstromen door de school'

Geldstromen door de school is met een paar aanbevelingen gekomen om een betere en innovatieve koers te varen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Bekostiging

Netwerk LPO: De kracht van een netwerk van netwerken

Jack Biskop

Het aloude spreekwoord ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ vertelt ons al jaren dat we juist door samen te werken met de mensen om ons heen tot betere resultaten komen dan alles maar alleen te willen doen. Of zoals Johan Cruyff het ooit zei: ‘Alleen kan je niks en met zijn allen kun je alles’. Dat geldt voor individuele
mensen, die in teamverband tot grootse prestaties komen, maar dat geldt ook in steeds meer gevallen voor hele organisaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Staken: voor de goede zaak of wordt ons iets aangepraat

Hilbert de Vries

Op 15 maart jl. was de nationale onderwijsstaking. Er moet volgens de Algemene Onderwijsbond tien procent bij op de onderwijsbegroting, dat is een slordige vier miljard euro per jaar. Waarvan drie miljard voor het po en vo en een miljard voor het hoger onderwijs. Dit geld moet vooral gaan naar betere salarissen en verlaging van de werkdruk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Werkbeleving

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.