POM 2018 nummer 5

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Passend onderwijs lukt niet alleen

Walter van de Calseyde | René Peeters

De zorg voor een gezonde, ononderbroken ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving is een maatschappelijke opdracht die scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, ouders, enz. gezamenlijk uitvoeren. Echter, effectief samenwerken binnen passend onderwijs en met partners uit de jeugdzorg gaat niet vanzelf, kost tijd en veel energie, en leidt tot verschillen in de regio’s. Daarom willen de betrokken landelijke organisaties en de ministeries van OCW en VWS in een Brede Beleidscoalitie tot een gezamenlijk kader komen van waaruit in de regio’s optimaal kan worden samengewerkt tussen onderwijsinstellingen en hun (zorg)partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Inclusie | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Samenwerken

Twents model: jeugdhulp in de school

José Dankers | Eelco Eerenberg | Linda Kuiper

De regio Twente organiseert gezamenlijk de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2019 wordt onderwijs en jeugdhulp samengebracht volgens het nieuwe Twentse ondersteuningsmodel. Eelco Eerenberg, wethouder Jeugdhulp en Onderwijs in Enschede, neemt ons mee door het traject waarin dit ‘Twentse model’ is ontstaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdhulp | Samenwerken

Samenwerking van onderwijs met jeugdhulpinstellingen en gemeenten

Guus Beenhakker

Gemiddeld heeft een samenwerkingsverband in het po te maken met 5,7 gemeenten, 90 scholen en 16,2 schoolbesturen. Wanneer er gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden, zijn er dus veel verschillende partners om mee af te stemmen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Jeugdhulp | Samenwerken | Samenwerkingsverband (SWV)

Striktere privacyregels: belemmering voor uitwisseling leerlingengegevens tussen partners?

Jos Gerards | Rilana de Vries

Sommige leerlingen hebben door een beperking, een leerachterstand, een ziekte of problemen thuis extra ondersteuning of zorg nodig op school. Scholen werken met verschillende zorgpartners samen om in dergelijke ondersteunings- en zorgbehoefte(n) te voorzien; bijvoorbeeld met jeugdzorg, gezinszorg, jeugdgezondheidszorg, CJG’s en gemeenten. Bij deze samenwerking is uitwisseling van gegevens aan de orde. Dat stelt partners in staat om goed op elkaar afgestemde ondersteuning en zorg te verlenen. De laatste tijd wordt vaker gesteld dat de (nieuwe) privacyregels de onderlinge gegevensuitwisseling belemmeren. Maar zijn het inderdaad de striktere privacyregels die aan de extra ondersteuning in de weg staan of wordt er een schijnprobleem gecreëerd door te weinig kennis van de privacyregels en/of onduidelijkheid over de (eigen) taken en bevoegdheden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving

Coalitie passend onderwijs Jeugdhulp-Zorg

Guus Beenhakker

Een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen staat hoog op de agenda van de brede coalitie van onderwijspartijen, VNG, branches, cliënt- en ouderorganisaties en de ministeries van VWS en Onderwijs. Gezamenlijk zetten zij de schouders eronder om deze maatschappelijke opdracht waar te maken. Een goede samenwerking is daarbij onontbeerlijk. De sectorraad samenwerkingsverbanden vo formuleerde hiervoor een basisdocument, met vijf uitgangspunten. Ook voor po-scholen kan dit van belang zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Doorgaande lijn | Jeugdhulp | Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Passend onderwijs in de Hoeksche Waard: eigenzinnig, maar het lukt

Pierre den Hartog | Rien Strootman

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Hoeksche Waard is met vijf schoolbesturen, veertig scholen en ongeveer 6000 leerlingen een klein samenwerkingsverband. Maar wel eigenzinnig. Die eigenzinnigheid heeft ervoor gezorgd dat de regio als een op zichzelf staand verband bleef opereren en geen onderdeel werd van ‘het grote Rotterdam’, zoals Rien Strootman en Pierre den Hartog het benoemen. Beide heren staan aan het roer van de Hoeksche Waard en schetsen trots wat is bereikt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Eigenaarschap | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Passend onderwijs in debat

Jack Biskop

Na het debat over passend onderwijs in juli, heeft de Tweede Kamer bij de behandeling van de onderwijsbegroting opnieuw gesproken over passend onderwijs en de rol van de samenwerkingsverbanden. Daarbij ging het in het bijzonder over het signaal dat er nogal veel geld bij de samenwerkingsverbanden ‘op de plank’ ligt, terwijl dat geld eigenlijk bestemd is voor het ondersteunen van leerlingen op scholen. Verder zijn vraagtekens gezet bij de samenwerkingsverbanden als verplichte organisatievorm in de regio in de vorm van de motie Westerveld (GroenLinks).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Politiek | Wet- en regelgeving

Onderzoek: Instroom bij het speciaal basisonderwijs

In het kader van de Landelijke Evaluatie Passend Onderwijs is onderzoek gedaan naar de instroom en de problemen van leerlingen in het sbo. De aanleiding was dat er geruchten gaan dat leerlingen er steeds later instromen en dat de problematiek almaar toe zou nemen. Het onderzoek is uitgewerkt door de NRO over een periode van 2008 tot 2018. Dit lange traject is gekozen om goed uitspraak te kunnen doen over trends en loopbanen van leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Onderzoek

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Variawet: Maatwerk in onderwijstijd

Dit schooljaar is de zogenoemde Variawet in werking getreden. Deze wet geeft scholen ruimte om een oplossing op maat te vinden voor leerlingen die vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet het volledige dagprogramma volgen op school. Zij volgen dan een deel van het lesprogramma op een andere onderwijslocatie of zitten op een vorm van dagbesteding bij een zorginstantie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Netwerk LPO: Samen gaat het beter

Jack Biskop

‘You are not alone’, zong Michael Jackson een hele tijd geleden. En gelijk had hij. Het realiseren van passend onderwijs is niet iets dat je alleen doet. De leraar staat er niet alleen voor, de school staat er niet alleen voor, de schoolbesturen staan er niet alleen voor en ook de samenwerkingsverbanden staan er niet alleen voor. Onderwijs staat er niet alleen voor en jeugdzorg staat er niet alleen voor. Iedereen die zich in Nederland met kinderen bezighoudt, staat niet alleen, maar kan een beroep doen op ondersteuning om hem of haar heen. Dat klinkt heel mooi en heel veel mensen zullen dat ook beamen. De structuren en afspraken zijn nu veelal wel bekend; en eigenlijk hebben we dat ook best al goed geregeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Het onderwijs in drie doeldomeinen

Thijmen Sprakel

Het wordt erg belangrijk gevonden dat Nederland meekomt in de internationale ranglijsten op het gebied van onderwijs. Onlangs (oktober 2018) verscheen er weer een dergelijk onderzoek: Unicef: ‘an unfair start’. Iedereen moet een zo hoog mogelijk (opleidings)niveau halen; de opwaartse druk daartoe vanuit maatschappij, overheid, inspectie en vooral ook ouders neemt toe. Maar passend onderwijs en onderwijskwaliteit is toch ook méér dan louter cognitieve output? Biesta wijst er op dat onderwijs wel gemeten kan worden in efficiëntie en effectiviteit, bijvoorbeeld in de vorm van cijfers, maar dat deze resultaten niets zeggen over waartoe leerlingen opgeleid worden. De overheid streeft naar een zo hoog mogelijke output van leerlingen. Maar waarom? Betere aansluiting en kansen op hogere vervolgopleiding? Betere kansen op de arbeidsmarkt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.