POM 2018 nummer 4

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Ouders en leraren delen een kostbaar iets

Hélène Leenders | Jacqueline van Swet

Overwegingen bij de transitie naar een nieuwe vorm van professionaliteit binnen passend onderwijs

Het is mooi dat kinderen ouders én leraren hebben die zich beide bekommeren om hun ontwikkeling en welzijn. Toch gaat samenwerken niet altijd van een leien dak, vooral niet wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Opvallend genoeg blijken leraren juist in heel lastige situaties goed met ouders samen te werken en weten zij er bij conflicten samen uit te komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Samenwerken

Preventieve aanpaak terugdringen thuiszitters

Guus Beenhakker

Het onderwerp thuiszitters is een van de lastigere hoofdbrekers van passend onderwijs. Er wordt veel geworsteld met de vraag hoe je voor elkaar krijgt dat er uiteindelijk niemand meer thuiszit. In de regio Nieuwegein is er een succesvolle en preventieve aanpak: het zogenaamde BOCS (Begeleiding Ondersteuning Coaching en School).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters

Passend onderwijs is niet eenvoudig

Mirjam van Oers

De bedoeling van de recente stelselwijzigingen voor de jeugd - passend onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) - is mooi: samen verantwoordelijkheid nemen voor het kind, zo dicht mogelijk bij de eigen leefwereld. Niemand zal daartegen zijn, maar het is niet eenvoudig. Iedereen kan zich uit de eigen omgeving wel een kind voor de geest halen voor wie opgroeien niet vanzelf gaat. Dat buurmeisje van wie je de ouders ’s avonds door de muren woorden naar elkaar hoort roepen waarvan je het bestaan niet eens kende. De puberzoon van je collega, die ’s nachts niet achter de computer vandaan te halen is omdat het op dat moment dag is in Amerika. Het klasgenootje van je kind dat ineens ernstig ziek wordt. Of je eigen kind dat na elk weekeinde in tranen weigert de drempel van de school over te gaan.Een kind laat zich niet delen: thuis, school en vrije tijd zijn met elkaar verweven. Op al deze levensgebieden moet het minstens ‘goed genoeg’ gaan om gezond op te groeien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Eigenaarschap | Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Actief ouderschap

Kinderen presteren beter als de ouders betrokken zijn. Ouders raken meer betrokken als scholen en professionals daar bewust werk van maken. Goed aan de slag gaan met ouderbetrokkenheid? Wellicht kan dit model u daarbij helpen. Het is ontwikkeld door de Stichting Actief Ouderschap, met als om de samenwerking tussen school (kinderopvang, sportvereniging, CJG, etc.) en thuis te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid

Samenwerkingsvraagstukken vragen om vertrouwen

Cees Roem | Bert Visser

Aandacht voor meer informele relatieopbouw bij samenwerkingsverbanden

In onze rol als toezichthouders binnen het primair onderwijs zien wij relatief veel nieuwe samenwerkingen tussen schoolbesturen ontstaan. Samenwerking met ieder een eigen dynamiek, uiteenlopend op het terreinen van bedrijfsvoering zoals inkoop, ICT en HRM, tot fusies tussen scholenorganisaties en uiteraard binnen de samenwerkingsverbanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Samenwerken | Verantwoording

Voorkom juridisering relatie met ouders

Anne Dekkers

In het juninummer van PO Magazine gaven we handvatten ter voorkoming van juridisering met ouders. Maar wat als dat er toch van komt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering

Samen werk maken van kwaliteit passend onderwijs

Dick Hattenberg | Astrid Ottenheym

Samenwerkingsverband in the picture

Ook bij passend onderwijs wordt het succes bepaald door de kwaliteit die we leveren. Onze omgang met kwaliteit is zeer divers. De een denkt aan INK-modellen, PDCA-cycli, stoplichten, grafieken of afvinklijsten. De ander heeft het over reflectie, professionele dialoog en of intervisie. Weer anderen zijn bezig met een combinatie van beide. We laten in dit artikel zien dat kwaliteit geen zelfstandig naamwoord is waarbij je een keer in de zoveel tijd de temperatuur meet, maar dat het eigenlijk een werkwoord is waar je doorlopend met elkaar werk van maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Kwaliteit | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Kabinet houdt koers in passend onderwijs

Jack Biskop

In de aanloop naar een uitvoerig, maar liefst zeven uur durend, debat in de Tweede Kamer op 2 juli hebben flink wat Kamerleden in de media heftige kritiek geuit op passend onderwijs als zodanig. Dat ging vaak over de inrichting en werking van samenwerkingsverbanden, het ontbreken van inzicht in de besteding van de middelen en het gevoel van leraren, ouders en andere stakeholders weinig invloed te hebben op de manier waarop passend onderwijs vorm krijgt en wordt uitgevoerd. De minister heeft voorafgaand aan het debat in een brief uiteengezet hoe hij naar de evaluatiegegevens in de voortgangsrapportage kijkt en welke stappen hij wil zetten om de koers op passend onderwijs te versterken. Met die brief heeft minister Slob kennelijk de juiste toon getroffen, want in het debat werd door alle partijen de koers van het kabinet omarmd en kreeg de minister volop ruimte om zijn acties langs drie lijnen te gaan uitvoeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Communicatie | Eigenaarschap | Wet- en regelgeving

Checklist: Wat vinden de politieke partijen over passend onderwijs?

In het Kamerdebat van 2 juli hebben verschillende partijen zich uitgelaten over passend onderwijs. Hiermee een overzicht van hun standpunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Politiek

Inspectie slaat de plank mis met De Staat van het Onderwijs

Tijl Rood

‘Zorgelijk’ is het kernwoord van de laatste Staat van het Onderwijs. Maar is die zorg terecht? Het rapport haalde dit jaar de gebruikelijke hoeveelheid persaandacht, maar ook, en dat is nieuw, nogal wat felle reacties vanuit het onderwijs zelf. Een van die reacties was een LinkedIn-blog van Tijl Rood, basisschooldirecteur bij De Verwondering in Monnickendam. U leest een bewerking van dat stuk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Verantwoording

Netwerk LPO: De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs

Otto Kamps

We staan in het onderwijs voor veel uitdagingen. De overgangsmomenten zijn daarvan in ieder geval een goed voorbeeld. Van voorschools naar vroegschools zit in veel gevallen door de realisatie van Integrale Kind Centra (IKC’s) in de goede ontwikkeling. Overdracht, doorgaande ontwikkel- en leerlijnen en een gemeenschappelijk afgestemd pedagogisch klimaat worden hier steeds vaker beter gerealiseerd dan de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Onderwijsarrangementen, impulsen voor de hele schoolorganisatie

Simone Sarphatie

Na elf jaar ervaring met het opzetten, begeleiden en coördineren van verschillende groepsarrangementen in het basisonderwijs werd mij in 2011 duidelijk waaruit de successen en de valkuilen van onderwijsarrangementen bestonden. De analyse daarvan leidde tot de publicatie ‘Stappen naar passend onderwijs – het invoeren van een tussenvoorziening’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Kwaliteit | Ondersteuning (extra)

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.