POM 2018 nummer 2

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Passend onderwijs: Fase Drie

Jos Gerards

Na het oprichten en inrichten start dit jaar de volgende fase van passend onderwijs. Dat is de fase van anders arrangeren; de fase van nieuw onderwijsdesign. De scholen en schoolbesturen zijn nu echt aan zet!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Meer maatwerk vanaf augustus 2018 door de Variawet

Jack Biskop

In de laatste weken van 2017 zijn de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gegaan met een nieuwe wet, die in de wandelgangen de naam Variawet heeft gekregen. Dat is een naam die wel vaker gebruikt wordt voor een wetsvoorstel waarin allerlei verschillende zaken geregeld worden. Officieel gaat het om ‘Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs’. Kortom, een Variawet dus. Vanaf 1 augustus aanstaande treedt deze wet in werking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Ouders en passend onderwijs

Luuk van Aalst | Peter de Vries

Het wel of niet bieden van passend onderwijs kan grote impact hebben op kinderen en natuurlijk ook op hun ouders. Want het maakt nogal uit of je kunt blijven bij je reguliere school met eventueel extra ondersteuning of dat je een verwijzing krijgt naar het speciaal (basis)onderwijs. En als je kind op de reguliere school blijft, krijgt het dan wel de passende ondersteuning? In dit artikel belichten we passend onderwijs vanuit het perspectief van ouders. We nemen twee niveaus onder de loep. Eerst op ouders en passend onderwijs op het niveau van hun kind en de school. Vervolgens ouders en passend onderwijs op het niveau van beleid, want ook daar hebben ouders invloed op het vormgeven van passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs

Buitenspelen

Buitenruimte

Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de basisschool tijd. Kinderen kunnen er hun energie kwijt en halen een frisse neus. Dat maakt buitenruimte belangrijk voor scholen. Deze wordt op tal van manieren vormgegeven. Een kleine impressie van de buitenruimte van scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Het onderwijs moet af van de gestandaardiseerde productielijn en onvoldoendes

Henk van der Pas | Luc Stevens

De onderwijsexpert Sir Ken Robinson heeft een duidelijke mening over hervorming van het onderwijs. Hij vindt het namelijk een groot probleem dat men de toekomst tegemoet probeert te treden door te doen wat men altijd al deed. Het huidige onderwijssysteem is ontworpen, gemaakt en gerealiseerd voor de situatie in de vorige eeuw dat inhaakt op het belang van industrialisatie. Scholen zijn nog steeds georganiseerd alsof het productielijnen betreft. Kinderen worden per stapel onderwezen. We laten ze het systeem doorlopen per leeftijdsgroep. Op een of andere manier denken we dat leeftijd de belangrijkste gemeenschappelijke eigenschap is. Alsof hun productiedatum belangrijk is. En dat terwijl leerlingen in verschillende disciplines grote verschillen laten zien op verschillende momenten van de dag. Het doel van het productiemodel is alles gelijk maken zodat er goed gescoord kan worden op de gestandaardiseerde testen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie

Geschillen ontwikkelingsperspectief

Anne Dekkers

Sinds het nieuwe kalenderjaar heeft de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) een aantal uitspraken gedaan over het ontwikkelingsperspectief. De meest interessante wordt in dit artikel toegelicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

Ludo Abbink

Samenwerkingsverband in the picture

Ludo Abbink is de directeur van een samenwerkingsverband met grote getallen: “Ons verband heeft 56 duizend leerlingen en beslaat qua oppervlakte de hele provincie Friesland. Volgens directeur Ludo Abbink is het samenwerkingsverband PO Friesland met recht het grootste samenwerkingsverband van Nederland. Abbink: “Wij hebben te maken met 21 gemeenten en vier Waddeneilanden. Dat is best een groot gebied.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Inclusie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Opties voor een toekomstig onderwijs-zorglandschap

Jos Gerards

Integratie van het s(b)o:

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben als doel om zo veel mogelijk kinderen zo thuisnabij en regulier als mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden. De mate waarin dit lukt verschilt sterk per samenwerkingsverband. In samenwerkingsverbanden die een gestage daling s(b)o laten zien - soms ook nog in combinatie met een sterke algemene leerlingdaling (krimp) - komt de vraag aan de orde hoe het toekomstige onderwijs-zorg landschap eruit moet gaan zien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Inclusie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Checklist: Speciale Experimenteerruimte

Het ministerie van OCW biedt experimenteerruimte voor initiatieven waarbij de samenwerking of integratie van bao, sbo of so aan de orde zijn. PO-Magazine zet de mogelijkheden op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Wet- en regelgeving

Dagboek Onderwijssmokkelaars

Sandra van Kolfschoten

Geheime inleiding

Er is een geheim dagboek gevonden. Niemand weet waar. Ik kreeg het toegestuurd met de vraag het uit te geven. Omdat het volgens de vinder een unieke blik geeft in onderwijs. Alsof je in iemands hoofd en hart mag meekijken. Het gaat over dingen die je meer denkt dan hardop zegt. Het is ongenuanceerd, eenzijdig soms. En toch lijken het verhalen van meerdere personen te zijn. Afgeluisterd en opgetekend ergens ooit? Het zijn geen complete verhalen. Meer flarden die je aan het denken zetten. Of die je misschien zelf ook wel eens denkt of dacht. Het bevat uitgescheurde artikelen, plaatjes, teksten. Allemaal met kernwoorden als mooi, moed, dapper, durf, verlangen, doen, aanpakken, orde houden, grip willen, creatief zijn, omdenken, fantaseren, bedenken, verzinnen, belachelijk maken, vervloeken, huilen, lachen, twijfelen, inspireren of dromen. Het is een soort van kunst. Onderwijskunst. De fragmenten uit het dagboek zijn echt opgetekende verhalen, gedachtes, verlangens, twijfels, fantasie en werkelijkheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Eigenaarschap

Theo van Rijzewijk

Eigenaarschap van passend onderwijs ligt bij scholen en leraren. Maar wat is eigenaarschap? En wat doet dat met mensen? In ieder geval willen we dat de scholen verder ontwikkelen zodat ze nog beter in staat zijn om voor zoveel mogelijk kinderen passende ondersteuning te bieden. En daarbij moet de regie zoveel mogelijk bij de uitvoerders liggen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Trefwoorden: Eigenaarschap

Netwerkexpertise deling

Guus Beenhakker | Gonnie Boerma-Sijbrandij | Henk van der Pas

Binnen samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zit veel expertise. In het kader van passend onderwijs doen we er goed aan deze expertise zo handig mogelijk te delen. Eerst binnen een school of bestuur en later kan dit worden uitgebreid naar het samenwerkingsverband of zelfs daarbuiten. Gonnie Boerma en Henk van der Pas zijn bezig met het opzetten van een systeem voor zoals zij het zelf noemen ‘Netwerkexpertise deling’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.