POM 2017 nummer 5

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Gedifferentieerd onderwijs vergroot ongelijke kansen

Walter van de Calseyde | Eddie Denessen

Volgens bijzonder hoogleraar Eddie Denessen kan differentiatie de kansenongelijkheid van kinderen juist vergroten in plaats van verkleinen. “In het rapport ‘De Staat van het Onderwijs’ (2016) laat de inspectie zien dat de kansen van kinderen van hoogopgeleide ouders flink zijn toegenomen ten opzichte van de kansen van kinderen van laagopgeleide ouders. Scholen moeten leerlingen daarom op verschillende wijze ondersteunen bij het leren, en ervoor zorgen dat het onderwijs betekenisvol en even kansrijk is voor hen allemaal.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Kwaliteit | Verantwoording

Nederland kiest voor passend onderwijs, Vlaanderen heeft zijn M-decreet

Teun Dekker

Denk inclusief

Nederland en Vlaanderen lijken te worstelen met de vraag hoe je via het onderwijs integratie van kinderen met een beperking tot stand brengt. Beide landen ondertekenden hiervoor internationale verdragen (Salamanca, 1994 en het internationaal verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, 2007). Tijdens jaren van politiek geharrewar rond de ratificatie van dit laatste verdrag in onze eigen politiek, verscheen in september 2016 een officiële interpretatie van het toezichthoudend VN-Comité. Hieruit bleek opnieuw dat “two systems of education: mainstream and special/segregated education systems” in strijd is met artikel 24 van het zogenaamde gehandicaptenverdrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs

Het Facet: voor hoog- en meerbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen

Guus Beenhakker

In de regio Eindhoven wordt een voorziening opgezet voor onderwijs aan hoog- en meerbegaafde kinderen die het in het reguliere onderwijs niet redden. Veel van hen lopen er zelfs vast. De meeste van deze leerlingen hebben naast hun hoogbegaafdheid ook andere problematieken, vaak op het gebied van gedrag.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Begaafdheid | Onderwijsvisie | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)

Help, mijn kind heeft ADHR

Jelte van der Kooi

De relatie tussen ouders en leraren. Er is veel over geschreven en er zal nog veel over verschijnen. Het begon in ons geval met de tussen neus en lippen opmerking ‘of we even op school willen komen’. Omdat ‘ze’ dachten dat er ‘wat’ aan de hand is met onze zoon.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

"Onze Ster-leerlingen bloeien op"

Femke van den Berg

Onderwijs op maat bij de Casembroot en Die Heenetrecht

Bij OBS De Casembroot in Sint Annaland (Zeeland) weten ze steeds meer kinderen met een hulpvraag binnenboord te houden. “Sinds we met de Ster-groepen zijn gestart, stromen er minder kinderen uit naar het speciaal (basis)onderwijs”, aldus directeur Janet Hakkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arrangeren | Inclusie | Onderwijsvisie | Passend onderwijs

Verwijdering van een leerling terecht?

Anne Dekkers

Een school kan om diverse redenen tot verwijdering van een leerling overgaan. Eerder is door de Geschillencommissie passend onderwijs al geoordeeld dat het slaan van een docent voldoende aanleiding is voor het verwijderen van een leerling. Uit een nieuwe uitspraak, van 3 juli 2017 (nummer 107685) blijkt dat ook de veiligheid van anderen bij de overweging om tot verwijdering over te gaan een rol kan spelen. Wat speelde er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Juridisch | Schorsing/verwijdering

Samenwerkingsverband PO Midden-Limburg

Henri Duisters

'Swv in the picture'

Het samenwerkingsverband PO Midden-Limburg is bezig met de herijking van zijn ondersteuningsplan. Het huidige ondersteuningsplan loopt af en er wordt met een nieuwe vierjarige periode gestart. Het ondersteuningsplan geeft richting aan de koers van het samenwerkingsverband en er wordt ingezoomd op de schoolondersteuning 2018-2022 in de regio. Parallel hieraan werken ze aan het actualiseren van het schoolondersteuningsprofiel (sop). Hierin zijn reeds veel elementen van de nieuwe visie opgenomen. De scholen nemen zichzelf de maat aan de hand van dit format en formuleren ambities voor de toekomst. Overzichten van scholen kunnen gebundeld worden en van hieruit sluiten de besturen en het samenwerkingsverband waar mogelijk en passend aan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)

Hoogbegaafdheid, de regelgeving

Nederland is volgens de OESO, in ‘Education at a glance’, een kei in het aanbieden van onderwijsvoorzieningen aan leerlingen met allerhande beperkingen, stoornissen of achterstanden. Voor de leerlingen die gemakkelijker door de lesstof heengaan of beschikken over een meer dan gemiddelde begaafdheid is niets in een beleidsdocument vastgelegd over de rechten en plichten van scholen, leerlingen of ouders. Wel heeft de Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO) een overzicht opgesteld van wet- en regelgeving omtrent maatwerk en flexibilisering voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, deze is hiernaast uitgewerkt. Het gaat daarbij voornamelijk over de randvoorwaarden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Begaafdheid | Bekostiging | Wet- en regelgeving

Rutte III en passend onderwijs

Jack Biskop

Na vele maanden wachten en hard werken achter de schermen is in oktober het regeerakkoord voor het kabinet Rutte III tot stand gekomen en zijn alle ministers
gepresenteerd. Voor veel beleidsterreinen zijn plannen en acties bekendgemaakt, zo ook op het gebied van het passend onderwijs en de samenhang met jeugdzorg. Voor het eerst in een lange tijd krijgt het primair en voortgezet onderwijs een minister met praktijkervaring: minister Arie Slob (ChristenUnie). In het onderstaande is een beknopte opsomming opgenomen van de plannen van het nieuwe kabinet die direct te maken hebben met passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs

FAQ: Cijfers over passend onderwijs

Het programma De Monitor presenteerde onlangs tragische cijfers over passend onderwijs. De redactie van PO Magazine vindt deze berichtgeving eenzijdig negatief en wil daar vanuit de werkpraktijk op reageren. Daarbij vinden wij ook dat De Monitor voorzichtiger zou mogen zijn met haar interpretaties en conclusies uit een mager enquêteonderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: FAQ

Trefwoorden: Passend onderwijs | Verantwoording | Werkbeleving

De schoolleider van de toekomst

Petra van Haren | Marten Hazenberg | Deborah Snoeren | Jan Timmers | John Vullings

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten eruit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider van de toekomst’ de vijfde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Praktijk

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk

De Internationale Taalklas: onderwijs bij gratie van differentiatie

Guus Beenhakker | Marieke Postma

De leerlingen van de Internationale Taalklas in Haarlem hebben elk hun eigen moedertaal, elk hun eigen niveau en elk hun eigen achtergrond. Dat maakt gepersonaliseerd leren met ieder een eigen leertraject onvermijdelijk. Toch zitten ze gezamenlijk in een lokaal met een leraar die hen begeleidt. Kan dat? Ja, dat kan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Inclusie | Onderwijsvisie | Samenwerken

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.