POM 2015 nummer 5

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.De toelaatbaarheidsverklaring: gift of last?

Stephan Schellens

Als een leerling naar het speciaal (basis-)onderwijs gaat, is daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Ouders die het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid van hun kind kunnen bij het samenwerkingsverband bezwaar maken. Die bezwaren worden voor de meeste samenwerkingsverbanden behandeld door de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo en (v)so, kortweg de LBT. Hoe ervaren schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en ouders de nieuwe regels? Is de toelaatbaarheidsverklaring voor hen een gift of een last? Dilemma’s te over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geschillen/klachten | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Andy Hargreaves over 'uplifting leadership'

Gaby Ammerlaan | Andy Hargreaves

Eind september bezocht de hoogleraar Andy Hargreaves Nederland voor een masterclass over ‘uplifting leadership’, georganiseerd door de Stichting Duurzaam Leren. Hoe zorg je ervoor dat je leiding geeft in een school op zo’n manier dat de leraren die er werken zich ‘opgetild’ voelen en het beste uit zichzelf halen? Dat is de vraag die Hargreaves centraal stelt, vanuit de overtuiging dat je dan ook de leerlingen ‘optilt’. Een impressie van de bijeenkomst en een paar inzichten van de ‘master’ zelf op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie | Onderwijsvisie

Checklist: Basisondersteuning

Alle samenwerkingsverbanden hebben een niveau van basisondersteuning afgesproken. Daarmee is vastgelegd welke ondersteuning een school zelf aan een leerling moet kunnen bieden, voordat een beroep wordt gedaan op extra ondersteuning. In veel regio’s zijn die afspraken over basisondersteuning vastgelegd als een soort groeimodel: pas na verloop van tijd wordt van scholen verwacht dat zij aan alle aspecten voldoen. Maar de tijd verloopt snel. Zo langzamerhand worden de afspraken over basisondersteuning voor veel scholen serieuze doelstellingen. Wat is basisondersteuning ook alweer, en waar gaat het om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Basisondersteuning

De so-expertise van school naar school verspreiden

Guus Beenhakker | Lieke Rigter

Met de komst van passend onderwijs ontstaat de behoefte om kennis uit het speciaal onderwijs te delen met scholen uit het regulier onderwijs. Stichting Orion (Openbaar Speciaal Onderwijs Amsterdam) heeft hiervoor een oplossing. Van school naar school wordt informatie binnen en buiten de stichting op effectieve en eenvoudige wijze gedeeld. Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met het samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen en andere partners.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Professionalisering | Samenwerken | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

Zorgvuldig eigen onderzoek

Pauline Demacker

Soms vraagt een school zich serieus af of het team passend onderwijs kan bieden aan een leerling. In dat geval moet eerst worden vastgesteld welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Daarna dient de school te onderzoeken of zij de extra ondersteuning zelf kan bieden, in de vorm van doeltreffende aanpassingen al dan niet met extra financiering of arrangementen. In recente uitspraken van de Geschillencommisse Passend Onderwijs is dat onderzoek naar de mogelijkheden van de school erg belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Juridisch | Onderzoek | Wet- en regelgeving

Waarom passend onderwijs in het buitenland beter geregeld is

Bert Groeneweg

Na de zomer van 2015 verscheen een viertal onderzoeken naar de start van passend onderwijs. Het ministerie, DUO, de kinderombudsman en het AVS. Wat kun je zeggen na één jaar? Dat het – nog niet – is geland op de werkvloer? Bert Groeneweg bepleit meer aandacht voor de manier waarop passend onderwijs in het
buitenland wordt georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs

Checklist: Toelaatbaarheidsverklaring

Als een leerling naar het SBO of het SO gaat, vraagt de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan voor de leerling bij het samenwerkingsverband. Met die verklaring kan de leerling toegelaten worden op de school voor speciaal (basis-)onderwijs. De inhoudelijke afweging verschilt per samenwerkingsverband.
De toelaatbaarheid hangt af van de manier waarop in het samenwerkingsverband de ondersteuning voor leerlingen is georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Passend onderwijs voor vluchtelingen

Ron Benjamins

In steeds meer plaatsen in ons land worden vluchtelingen opgevangen. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben recht op onderwijs. Veel scholen zien daarbij een rol voor zichzelf en vragen zich af hoe het onderwijs aan nieuwkomers is geregeld. Kun je zomaar een leerling die asiel zoekt inschrijven? In dit artikel antwoorden op de meest basale vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2 | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving

Aandachtspunten voor het organiseren van efficiënte ondersteuning binnen het schoolteam

Guus Beenhakker | Danny Wyffels

Met passend onderwijs is het verlenen van ondersteuning voor veel scholen dichterbij gekomen of intensiever geworden. Teams worstelen wel eens met de vraag hoe de ondersteuning binnen het team goed kan worden afgestemd en waar de belangrijkste winstpunten liggen om ondersteuning effectief te maken. Danny Wyffels, actief als lerarenopleider in Torhout (België), schreef het boek ‘Hoe coach ik mijn klas’ en beschrijft enkele aandachtspunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Ondersteuning (extra) | Professionalisering

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.