POM 2014 nummer 2

In het archief van PO Magazine zijn artikelen opgeslagen van alle verschenen jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in dit archief zoeken: op nummer, trefwoord, auteur en rubriek. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Netwerkleren in de praktijk

Steffie van Gils

“Onze docenten zijn enthousiast en voelen zich meer betrokken,” constateert de directie bij SKOEM, waar de teams dit schooljaar begonnen met netwerkleren. Hoe werkt netwerkleren in de praktijk? Passend Onderwijs Magazine nam een kijkje bij het schoolbestuur en de scholen in het Limburgse Echt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Professionalisering | Samenwerken

Overpeinzing

Jacques van den Born

De meeste scholen in Nederland hebben in opdracht van het samenwerkingsverband PO een schoolondersteuningsprofiel (SOP) ingevuld om de kwaliteit van de basisondersteuning in kaart te brengen en inzicht te geven in de ambitie voor de toekomst. Tegelijkertijd heeft in veel gevallen ook een inventarisatie plaatsgevonden van kengetallen die nu met de komst van passend onderwijs relevant zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Opinie

Landelijke ouderraad: schakel tussen ouder, school en politiek

Nico Foppen | Steffie van Gils | Peter Hulsen

Met de invoering van passend onderwijs verandert ook de rol van ouders. Er komt meer ruimte voor meedenken en meebeslissen via een eigen raad. De Landelijke Ouderraad hoopt een schakel te zijn tussen ouders, school en politiek. “Als ouders zich betrokken voelen, gaan de schoolprestaties van de leerlingen omhoog,” zegt directeur Peter Hulsen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Communicatie | Medezeggenschap (MR/OPR) | Ouders/Betrokkenheid

Checklist: Netwerkleren door onderwijsprofessionals

Nico Eigenhuis

Voor de kwaliteitsverbetering en het realiseren van passend onderwijs is het belangrijk dat alle betrokkenen blijven leren en hun eigen deskundigheid daarmee
versterken. Betrokken onderwijsprofessionals zijn onder andere leerkrachten, coördinatoren, directeuren en IB’ers. Hieronder een aantal belangrijke aandachtspunten om hun leren te faciliteren via het netwerkleren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Checklist

Trefwoorden: Professionalisering | Samenwerken

De toekomstige rol en waarde van de Cito-toets

Guus Beenhakker | Jacques van den Born

Jaarlijks wordt onder ongeveer 150.000 leerlingen uit groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. De eindtoets helpt om een beeld te krijgen welk vervolgonderwijs het best past bij de leerling. Bovendien gebruikt de Inspectie de resultaten van de Cito-eindtoets om de kwaliteit van de school te bepalen. Volgend schooljaar worden eindtoetsen pas in het late voorjaar afgenomen. De leerlingen van groep 8 zijn dan al aangemeld bij het vo, volgens de nieuwe regels van passend onderwijs. Hoe belangrijk is de Cito-eindtoets dan nog?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Wet- en regelgeving

5 Vragen aan Willemijn Kuijper, directeur van de Montessorischool in Oosterhout (NB)

Willemijn Kuijper

Vijf vragen aan Willemijn Kuijper, directeur van de Montessorischool in Oosterhout (NB).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Praktijk

Realiseren van passend onderwijs: zie de leerkrachten als professionals

Om passend onderwijs te realiseren wordt elke school geacht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. Vrijwel alle scholen hebben dat inmiddels gedaan. In dat profiel staat aangegeven op welke wijze de school passend onderwijs wil gaan bieden. Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en wat de ambities zijn ten aanzien van “het binnenhouden” van leerlingen met speciale behoeften. Ambities worden bijvoorbeeld geformuleerd op de gebieden: ‘leren en ontwikkelen’, ‘fysiek-medisch’, ‘sociaal-emotioneel gedrag’, ‘werkhouding’ en zo mogelijk ook ‘thuissituatie’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Eigenaarschap | Leiderschap/Directie

Passend onderwijs vergt 'omdenken'

Nico van der Meer | Tijn Nuyens

Iedere leerkracht komt niveauverschillen tegen in een klas en moet daarmee omgaan. Dit kan via de methode van het omdenken. Omdenken is met andere ogen kijken naar een situatie en daardoor andere mogelijkheden zien. Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. Werken met de vanzelfsprekende verschillen tussen leerlingen is wellicht een probleem als we er op de ‘oude manier’ naar kijken, maar als we de situatie ‘omdenken’ dan kunnen we in het kader van passend onderwijs kansen en mogelijkheden zien om van school een fijne plek te maken om te leren en jezelf te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Beschouwing

Trefwoorden: Eigenaarschap | Handelingsgerichtwerken (HGW) | Passend onderwijs

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten

Jacques van den Born

In het kalenderjaar 2014 vinden twee belangrijke overleggen plaats. In het voorjaar van 2014 nodigt het samenwerkingsverband de gemeente(n) uit voor overleg over het ondersteuningsplan passend onderwijs. In het najaar van 2014 nodigt de gemeente het samenwerkingsverband passend onderwijs uit om met elkaar in gesprek te gaan over het beleidsplan jeugd. Het doel van die overleggen is om overeenstemming te bereiken over elkaars werkterrein.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Juridisch

Trefwoorden: Gemeente | Jeugdhulp | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving

Dichtbij het kind - de toekomst van het SBO

Ron Benjamins | Jan van Etten

Tien jaar geleden lag het speciaal basisonderwijs (SBO) onder vuur. De nadruk lag te veel op het pedagogisch klimaat. Onderwijskundige doelen waren ondergeschikt. Tegenwoordig is het SBO een belangrijke schakel binnen het samenwerkingsverband. Hoe komt dat zo? En blijft dat zo? Een gesprek met Jan van Etten, voorzitter van het SBOwerkverband en directeur van een SBO-school en expertisecentrum. “Wij kijken tegenwoordig naar de mogelijkheden van de leerling én we stellen onderwijskundige doelen. Dat is de grootste slag die we hebben geslagen.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)

'Scholen kunnen het zelf'

Ron Benjamins | Ad de Zwart

“Er wordt heel wat afgeworsteld met leerlingen in het onderwijs. Het is proberen, proberen en proberen, totdat het echt niet meer gaat en de relatie met het kind en de ouders verstoord is. Dan ben je te laat. Je moet scholen zo helpen dat ze zelf op tijd en snel zijn.” Dat zegt Ad de Swart, programmamanager passend onderwijs in Zaanstad. Het afgelopen jaar oefenden scholen in zijn regio met het arrangeren van lichte ondersteuning. Wat zijn na één jaar de ervaringen, de successen en de vervolgstappen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Arrangeren | Ondersteuning (extra) | Praktijk

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.