Zoeken op rubriek 'Opinie'

Tevreden over de kwaliteit van passend onderwijs?

POM 2019 nummer 4

Er is veel ontevredenheid bij leerkrachten over passend onderwijs. Dat resoneert in het veld, in de media en werd onlangs wederom bevestigd door een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOB) onder haar leden. De ontevredenheid is zo groot dat passend onderwijs kwalitatief mislukt lijkt te zijn. Auteurs bestrijden dat tevredenheidsmetingen een dergelijke conclusie rechtvaardigen en reflecteren in dit artikel op ‘tevredenheid’ en ‘kwaliteit’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Werkbeleving
Rubriek: Opinie

Schaf het schooladvies in groep 8 af

POM 2022 nummer 4

Als we echt werk willen maken van gelijke kansen, moeten we de vroege selectie achter ons laten en leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs mogelijkheden geven om hun capaciteiten verder te verkennen. Eddie Denessen houdt een pleidooi voor het afschaffen van het schooladvies aan het einde van de basisschool.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gelijke kansen | Schooladvies
Rubriek: Opinie

Overpeinzing

POM 2014 nummer 2

De meeste scholen in Nederland hebben in opdracht van het samenwerkingsverband PO een schoolondersteuningsprofiel (SOP) ingevuld om de kwaliteit van de basisondersteuning in kaart te brengen en inzicht te geven in de ambitie voor de toekomst. Tegelijkertijd heeft in veel gevallen ook een inventarisatie plaatsgevonden van kengetallen die nu met de komst van passend onderwijs relevant zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Groei meten voor passend onderwijs?

POM 2014 nummer 3

Er is onlangs een boekwerkje uitgekomen van twee medewerkers van het CPS dat ‘Groei meten voor passend onderwijs?’ als ondertitel draagt. Beide auteurs pleiten daarin voor de inzet van RTI (Response To Intervention). Dit is een systematiek voor onderzoek naar de leerbaarheid op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Waarom is passend onderwijs een goed idee?

POM 2014 nummer 4

Met die vraag opende ik een toelichting op passend onderwijs, zo’n zeven of acht jaar geleden. De reacties uit de zaal, gevuld met ongeveer 60 schoolleiders en IB’ers, waren niet mals. Het kwam erop neer dat passend onderwijs, in de ogen van met name de directeuren, helemaal niet zo’n goed idee was.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Iedereen kan erbij horen, en meedoen

POM 2014 nummer 5

In 2008 schreef ik een column over onze dochter Sterre, destijds een kleuter van 6 jaar. Zij is behoorlijk anders, zij heeft het syndroom van Down. Ik schreef toen het volgende: “bij passend onderwijs voor Sterre denk ik aan een jas. Een jas geeft je warmte en bescherming en een jas moet goed passen, anders heb je er niets aan.” Ik vind het nog steeds een prachtige metafoor. Inmiddels zit Sterre in groep 8 en wil ik u mee laten kijken in het verleden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Toezicht

POM 2019 nummer 5

Of je nu spullen maakt, diensten verleent of op wat voor manier ook actief bent in de samenleving: als professional is het goed om af en toe een kritische blik van een ander toe te laten op wat je doet. In onderwijsland hebben we dat gesplitst in intern en extern toezicht. Van binnenuit kijkt een Raad van Toezicht mee en van buitenaf is het de Onderwijsinspectie die toezicht houdt. Afgelopen week had ik het genoegen dat mijn volledig onafhankelijke Raad van Toezicht (sinds een jaar in werking) én de Onderwijsinspectie hun toezicht kwamen uitoefenen in het samenwerkingsverband. Een mooi moment om eens stil te staan bij dat fenomeen toezicht en wat dat betekent of kan betekenen voor een organisatie als een samenwerkingsverband van schoolbesturen. Kort gezegd: wat heb je nou aan al dat
toezicht? En: wie heeft er wat aan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie
Rubriek: Opinie

Waar onderwijs en zorg elkaar ontmoeten

POM 2014 nummer 1

Passend onderwijs, transitie jeugdzorg, overheveling AWBZ, enzovoort, enzovoort. Het is een spannende tijd waarin we leven met veel veranderingen en eigenlijk
is er ook niets tegen al die plannen en doelen. Uiteindelijk gaat het om meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en professionals, eigen kracht, betere samenwerking, één gezin-één plan-één aanpak en vooral voorkómen is beter dan genezen. Onderwijs en zorg staan voor grote veranderingen. Morgen wordt het
beter. Of wordt het overmorgen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs
Rubriek: Opinie

Verevening versterkt kansenongelijkheid

POM 2020 nummer 4

Overheidsbeleid stuurt lang niet altijd in een consequente richting; maar werkt soms zelfs tegen elkaar in. Zo is kansengelijkheid een van speerpunten van het Nederlandse onderwijsbeleid. Ook benoemt OCW het tegengaan van segregatie en overbelaste scholen als actiepunten. Gek genoeg zorgt de ‘verevening’ vanuit passend onderwijs juist voor kansenongelijkheid en meer segregatie en overbelaste scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Evaluatie/reflectie | Organisatie
Rubriek: Opinie

De smaad van het onderwijs

POM 2022 nummer 3

Schrikbarend, schrijft de Telegraaf: "Taal- en rekenniveau scholieren holt achteruit". Aanleiding: het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs over onze toestand. "Nieuw dieptepunt", krijst het FD. "Het is dramatisch, maar er is ook iets aan te doen", zegt de inspecteur-generaal tegen RTL. Gevolg van de paniek: de rol van de Inspectie wordt steviger, politiek gesteund door een kersverse minister die binnen twee jaar verbetering wil zien. Maar het klopt niet!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Help, mijn kind heeft ADHR

POM 2017 nummer 5

De relatie tussen ouders en leraren. Er is veel over geschreven en er zal nog veel over verschijnen. Het begon in ons geval met de tussen neus en lippen opmerking ‘of we even op school willen komen’. Omdat ‘ze’ dachten dat er ‘wat’ aan de hand is met onze zoon.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Het belang van samenwerking tussen school en zorg

POM 2020 nummer 2

SWV de Eem is een vereniging van 30 samenwerkende schoolbesturen van ruim 130 reguliere en speciale (basis)scholen in noordelijk Utrecht. Als samenwerkingsverband willen we graag dat alle kinderen onderwijs kunnen volgen en zijn we steeds op zoek naar hoe de ondersteuning voor kinderen die wat extra’s nodig hebben in hun ontwikkeling, geoptimaliseerd kan worden. Voor ons is altijd duidelijk geweest dat we daarvoor samenwerking nodig hebben om de zorg in en om de scholen goed te regelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Eerst je eigen mondkapje, dan dat van het kind

POM 2021 nummer 2

“Ik denk dat jij nog het schuifje voor je camera hebt staan, zou dat kunnen? ...hé, ik zie mezelf wel... volgens mij doet je camera het niet...” De start van mijn zoveelste digitale bijeenkomst. Dit keer een ‘heimiddag’ voor mensen die professioneel betrokken zijn bij kinderen van 0 tot 13 jaar: jeugdverpleegkundigen GGD, ondersteuningscoördinatoren, medewerkers en leidinggevenden kinderopvang, medewerkers jeugdhulp van gemeenten, twee GZ-psychologen, een pedagogisch coach en kwaliteitsondersteuners en trajectbegeleiders van basisscholen. Het thema van de middag is dit keer: Wat kunnen we op dit moment (11 maart 2021) zeggen over de impact van de coronacrisis op ons werkveld?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Ouderbetrokkenheid: de les van thuisonderwijs

POM 2020 nummer 3

Thuisonderwijs heeft ouders tijdelijk een andere rol gegeven in het onderwijs. Ze raakten plotseling zeer actief betrokken en werden ook geconfronteerd met de soms stagnerende ontwikkeling van hun kind. Waar ze eerst vaak niet realistisch over hun kind leken te denken en soms de signalen van de school ontkenden, ervaren ze nu zelf de strubbelingen van hun kind en krijgen ze meer begrip voor de leerkracht. Wat moeten we uit deze periode van thuisonderwijs vasthouden en wat juist niet?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: De erfenis van Arie Slob

POM 2021 nummer 1

Op 16 november 2020 heeft de Tweede Kamer met minister Arie Slob gedebatteerd over de toekomst van passend onderwijs. Elders in dit blad leest u in diverse artikelen meer in detail over de inhoudelijke opbrengsten van dat debat. Kern van de evaluatie passend onderwijs én van de toekomstvisie is dat de manier waarop het beleid van passend onderwijs wordt vormgegeven op hoofdlijnen wel deugt, maar dat er in de uitvoering flink wat verbeteringen mogelijk en noodzakelijk zijn. In de beleidsnota van het ministerie, waar al dat moois staat opgeschreven, zijn heel veel ideeën en plannen terug te vinden. Dat geldt voor allerlei praktische aanpassingen binnen passend onderwijs, maar zeker ook voor de koers naar meer inclusief onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Inkoppertje

POM 2020 nummer 4

'De coronacrisis brengt ons veel leed. Maar er zijn ook kansen. Of zoals Johan Cruijff zou zeggen: ‘Elk nadeel heb z’n voordeel.’ Onderwijs staat doorgaans niet bekend als flexibel of buigzaam. De inrichting van het bestel is star en verkokerd en de uitvoering is erg gebonden aan protocollen en voorschriften. Het onderwijsbestel nodigt niet uit tot creativiteit. Veel leraren klagen daarover. Echte veranderingen komen moeilijk tot stand. Voor onderwijsvernieuwing zijn jarenlange onderzoeken, discussies en noodzakelijk geachte voorbereidingen nodig. Dit is een teken aan de wand. Willen we eigenlijk wel veranderen? Idealen, als ze er al zijn, verworden tot ‘kruipende concepten’. Die uiteindelijk hun uitwerking missen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Een tik op de vingers

POM 2020 nummer 5

Niets brengt een mens beter tot de orde dan een stevige tik op de vingers (in overdrachtelijke zin tenminste). Die tik heb ik onlangs mogen ontvangen na wederom een van mijn pleidooien om onderwijs en (jeugd) zorg beter te laten samenwerken. Niet dat die samenwerking als zodanig een probleem bleek te zijn, maar mijn criticaster wees er fijntjes op dat ik in al mijn bijdragen niet of nauwelijks iets heb gezegd over de belangrijkste figuren in deze samenwerking: de leerling zelf en zijn of haar ouders!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Plannen, plannen, plannen en hulptroepen

POM 2022 nummer 3

Column van het Netwerk LPO en Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO (de vereniging van leidinggevenden in passend onderwijs), belangenbehartigers van de
samenwerkingsverbanden en passend onderwijs in het algemeen.

Op 12 mei stuurde minister Dennis Wiersma een brief naar de Tweede Kamer over een Masterplan Basisvaardigheden. Daarin schrijft de minister dat te veel kinderen het onderwijs verlaten zonder een goede beheersing van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen, digitale geletterdheid en omgangsvormen in Nederland. Hij zegt daarbij dat hij zich hierover grote zorgen maakt en de minister staat daarin niet alleen. Internationale onderzoeken laten al enkele jaren achtereen zien dat Nederlandse leerlingen in vergelijking met leerlingen uit andere landen slechter presteren op de basisvaardigheden. In de brief gaat de minister niet al te uitgebreid in op de oorzaken van deze achteruitgang. Hij geeft alleen aan dat de oorzaken uiteenlopen en complex zijn. Vervolgens stelt de minister (nog maar eens) 1 miljard euro in het vooruitzicht om met het onderwijs samen de onderwijskwaliteit te gaan verbeteren. Kern van de aanpak wordt tweeledig: er komt een integraal masterplan voor de langere termijn én er komen op de korte termijn acties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Van wie is nu eigenlijk de school?

POM 2020 nummer 2

Van wie is nu eigenlijk de school? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. De term school is zoveel meer dan alleen het gebouw. Het gaat ook over de manier waarop het onderwijs is ingericht. Wanneer iemand een huis koopt is het antwoord vrij eenvoudig. De koper is eigenaar van het huis, bezit de stenen en mag het inrichten en bewonen op een manier waarop de koper het wil. De betaler bepaalt. Maar wie is nu de betaler van de school? En bepaalt de betaler van het gebouw ook de inrichting van het onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Van crisis naar uitdaging

POM 2020 nummer 3

‘Never waste a good crisis’, zei Winston Churchill, om te
benadrukken dat zonder WOII de Verenigde Naties niet hadden bestaan. In het onderwijs is de afgelopen maanden gebleken dat de crisis die het coronavirus ook in ons land heeft veroorzaakt, een aanjager is van allerlei veranderingen en vernieuwingen. Hoe bestendig die gaan zijn, zullen we nog moeten ervaren in de komende tijd, maar dat veel anders kan, is wel duidelijk geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Plank en plint

POM 2021 nummer 3

Wethouders luiden niet voor het eerst de alarmklok: de jeugdhulp is failliet. Wachttijden lopen op, de vraag is onverminderd groot, er zijn veel aanbieders, dekkende en betaalbare inkoop lukken amper. Welzijn en gezondheid in tijden van pandemie staan onder druk. De jeugd heeft niet zonder meer de toekomst. Steun is nodig en steun wordt geboden. Niet overal, maar toch. Het aantal faillissementen is minder dan een paar jaar geleden. Maar wat als de pandemie minder leidend wordt? Gaan we terug naar voorheen? Komt er een golf na-effecten van alsnog vallen en moeilijk opstaan? Het demissionaire kabinet komt met ongekende injecties. Een economische reddingsboei als het water stijgt. Ook onderwijs moet gestut en gerepareerd. Al vaak gezegd: er zijn miljarden nodig aan investeringen. Onderwijs blijft achter. En opeens zijn daar de miljarden. Ongekend!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: 'Kom Bert, we gaan samenwerken'

POM 2021 nummer 4

Column van het Netwerk LPO en Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO (de vereniging van leidinggevenden in passend onderwijs), belangenbehartigers van de samenwerkingsverbanden en passend onderwijs in het algemeen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: En het overleg leverde inderdaad overeenstemming op!

POM 2022 nummer 2

Onderdeel van de procedure om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan voor het samenwerkingsverband is het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) met de gemeenten waarbinnen het samenwerkingsverband werkzaam is. En zo bevond ik mij afgelopen week in het gezelschap van vijf onderwijswethouders om te praten over onze nieuwe meerjarenplannen en hoe wij de samenwerking met de gemeenten graag willen uitbreiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Passend Inclusief Goed onderwijs

POM 2019 nummer 4

Afgelopen zomer had EenVandaag een gesprek met de kersverse minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. Natuurlijk wilde Rick graag vertellen over zijn ambities om in zijn nieuwe functie allerlei zaken aan te pakken om de toegankelijkheid van de samenleving te bevorderen en mensen met een beperking een stem te geven. Gevraagd naar zijn drijfveren en achtergronden vertelde Rick dat zijn ouders hem altijd gestimuleerd hadden om met de andere kinderen in het dorp te spelen en gewoon mee te doen met alles. Op die manier werd zijn beperking letterlijk minder een beperking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Allemaal e-moties

POM 2020 nummer 1

Soms is het in het onderwijsveld niet goed bij te houden. Dan is er een wetswijziging, dan weer een aanvullende bepaling op een uitvoeringsbesluit en weer even later laat de minister weten dat de manier van bekostiging van het po wordt aangepast. Onderwijsmensen vragen zich bij regelmaat af: waar komen toch al die veranderingen vandaan? Waar begint zoiets en hoe komt het uiteindelijk tot een besluit en dus tot een echte verandering in de praktijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: De kracht van een netwerk van netwerken

POM 2019 nummer 2

Het aloude spreekwoord ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ vertelt ons al jaren dat we juist door samen te werken met de mensen om ons heen tot betere resultaten komen dan alles maar alleen te willen doen. Of zoals Johan Cruyff het ooit zei: ‘Alleen kan je niks en met zijn allen kun je alles’. Dat geldt voor individuele
mensen, die in teamverband tot grootse prestaties komen, maar dat geldt ook in steeds meer gevallen voor hele organisaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Naar school allemaal!

POM 2019 nummer 3

Mijn moeder was, zoals bij velen, de drijvende kracht in ons gezin en soms in letterlijke zin. Met de woorden ‘Vooruit, naar school allemaal!’ dreef ze mijn broers en mijzelf richting de deur om op weg naar school te gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Dagboek Onderwijssmokkelaars

POM 2018 nummer 2

Geheime inleiding

Er is een geheim dagboek gevonden. Niemand weet waar. Ik kreeg het toegestuurd met de vraag het uit te geven. Omdat het volgens de vinder een unieke blik geeft in onderwijs. Alsof je in iemands hoofd en hart mag meekijken. Het gaat over dingen die je meer denkt dan hardop zegt. Het is ongenuanceerd, eenzijdig soms. En toch lijken het verhalen van meerdere personen te zijn. Afgeluisterd en opgetekend ergens ooit? Het zijn geen complete verhalen. Meer flarden die je aan het denken zetten. Of die je misschien zelf ook wel eens denkt of dacht. Het bevat uitgescheurde artikelen, plaatjes, teksten. Allemaal met kernwoorden als mooi, moed, dapper, durf, verlangen, doen, aanpakken, orde houden, grip willen, creatief zijn, omdenken, fantaseren, bedenken, verzinnen, belachelijk maken, vervloeken, huilen, lachen, twijfelen, inspireren of dromen. Het is een soort van kunst. Onderwijskunst. De fragmenten uit het dagboek zijn echt opgetekende verhalen, gedachtes, verlangens, twijfels, fantasie en werkelijkheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Samen gaat het beter

POM 2018 nummer 5

‘You are not alone’, zong Michael Jackson een hele tijd geleden. En gelijk had hij. Het realiseren van passend onderwijs is niet iets dat je alleen doet. De leraar staat er niet alleen voor, de school staat er niet alleen voor, de schoolbesturen staan er niet alleen voor en ook de samenwerkingsverbanden staan er niet alleen voor. Onderwijs staat er niet alleen voor en jeugdzorg staat er niet alleen voor. Iedereen die zich in Nederland met kinderen bezighoudt, staat niet alleen, maar kan een beroep doen op ondersteuning om hem of haar heen. Dat klinkt heel mooi en heel veel mensen zullen dat ook beamen. De structuren en afspraken zijn nu veelal wel bekend; en eigenlijk hebben we dat ook best al goed geregeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Laten we de weg naar 'normaal' terugvinden

POM 2020 nummer 2

Toen één van mijn dochters problemen kreeg op school, kwam ik in mijn eigen werk terecht. Als manager bij een gemeente had ik de Jeugdwet helpen invoeren. Ik kende de beleidskaders van buiten en wist precies hoe de relatie met passend onderwijs in elkaar zat. Mijn kennismaking met de praktijk ervoer ik als een botsing. In mijn rol van vader zag ik dat er van dat mooie beleid in de praktijk soms weinig terechtkwam. Maar ook zag ik wat anders: tegen een aantal zaken die ik als manager altijd heel vanzelfsprekend had gevonden, keek ik als vader toch heel anders aan. Het ene ‘normaal’ – dat van de manager – streed met het andere ‘normaal’ – dat van de vader.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Samen werken aan passend onderwijs

POM 2018 nummer 1

In de dagelijkse praktijk van passend onderwijs is het woord ‘samenwerken’ elke dag aan de orde. Scholen werken samen met andere scholen, jeugdzorg werkt samen met onderwijs, gemeenten en schoolbesturen staan samen voor de taak om te zorgen voor de toekomst van kinderen. Brandpunt van veel van die samenwerkingsrelaties ligt bij de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Gezamenlijk worden acties ondernomen om het onderwijs te verbeteren en waar nodig voor een individuele leerling de onderwijsleersituatie aan te passen. Het idee dat we niet alles alleen kunnen doen is binnen passend onderwijs al op veel plekken gemeengoed geworden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Eigenaarschap

POM 2018 nummer 2

Eigenaarschap van passend onderwijs ligt bij scholen en leraren. Maar wat is eigenaarschap? En wat doet dat met mensen? In ieder geval willen we dat de scholen verder ontwikkelen zodat ze nog beter in staat zijn om voor zoveel mogelijk kinderen passende ondersteuning te bieden. En daarbij moet de regie zoveel mogelijk bij de uitvoerders liggen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: Samenwerken in onderwijs, zorg en jeugd: een brede coalitie

POM 2018 nummer 3

De zorg voor een ononderbroken ontwikkeling van kinderen is geen zaak van het onderwijs alleen. Opvoeden is een maatschappelijke opdracht die ouders, scholen, jeugdzorginstellingen, jeugdbescherming, enzovoort, gezamenlijk doen. De organisaties die daar een rol in spelen opereren in de regio. Het mooie daarvan is, dat iedere regio zelf kan bepalen waar de accenten worden gelegd en hoe er wordt samengewerkt. Die regionale aanpak zien we terug in het passend
onderwijs bij de samenwerkingsverbanden, maar die regionale aanpak is er ook bij de jeugdzorg. In de regio vinden partijen elkaar en maken afspraken om er voor te zorgen dat ieder kind zo goed mogelijk aan zijn trekken komt. In het onderwijs doen scholen dat gezamenlijk in de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs. In januari 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten via de Jeugdwet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Opinie

Netwerk LPO: De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs

POM 2018 nummer 4

We staan in het onderwijs voor veel uitdagingen. De overgangsmomenten zijn daarvan in ieder geval een goed voorbeeld. Van voorschools naar vroegschools zit in veel gevallen door de realisatie van Integrale Kind Centra (IKC’s) in de goede ontwikkeling. Overdracht, doorgaande ontwikkel- en leerlijnen en een gemeenschappelijk afgestemd pedagogisch klimaat worden hier steeds vaker beter gerealiseerd dan de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Opinie