Zoeken op rubriek 'Juridisch'

Financiën binnen passend onderwijs

POM 2013 nummer 3

Een kwestie van begrijpen en maken van verantwoorde keuzes binnen wettelijke kaders

Vaak hoor je dat passend onderwijs een bezuinigingsmaatregel is en dat we naar verwachting in de toekomst nog meer leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben met minder middelen in de reguliere basisschool een passend onderwijsaanbod moeten bieden. Maar is dat wel zo? In dit artikel wordt in grote lijn van de toekomstige bekostiging op een rij gezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ondersteuningsplan (OP) | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Meer maatwerk vanaf augustus 2018 door de Variawet

POM 2018 nummer 2

In de laatste weken van 2017 zijn de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gegaan met een nieuwe wet, die in de wandelgangen de naam Variawet heeft gekregen. Dat is een naam die wel vaker gebruikt wordt voor een wetsvoorstel waarin allerlei verschillende zaken geregeld worden. Officieel gaat het om ‘Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele aanpassingen met beperkte beleidsmatige gevolgen en enkele technische wijzigingen met betrekking tot de bekostiging van passend onderwijs’. Kortom, een Variawet dus. Vanaf 1 augustus aanstaande treedt deze wet in werking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Leerling met handicap: recht op inclusief onderwijs?

POM 2017 nummer 3

Wettelijke plicht om doeltreffende aanpassingen te treffen

Een leerling met een handicap of chronische ziekte moet zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs. Een school heeft de plicht om doeltreffende aanpassingen te doen om dat mogelijk te maken. Als dat niet of onvoldoende gebeurt, maakt de school een verboden onderscheid tussen leerlingen mét en leerlingen zonder een handicap. Dat regelt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Die plicht is overigens niet onbeperkt. Een school hoeft geen aanpassingen te doen die een ‘onevenredige belasting’ vormen. Als de basisschool geen verdere aanpassingen meer kán doen, kan een toelaatbaarheidsverklaring worden gevraagd. De leerling kan dan eventueel naar het speciaal onderwijs. Ouders zijn het daar natuurlijk niet altijd mee eens.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Als ouders niet meewerken...

POM 2022 nummer 1

Het vaststellen van de ondersteuningsbehoefte van een kind

Indien de schoolleiding bij de aanmelding twijfels heeft of de school aan de ondersteuningsbehoefte kan voldoen, zal de school nader onderzoek moeten doen. In de praktijk betekent dit vaak dat nadere informatie bij ouders opgevraagd moet worden of dat aanvullend onderzoek nodig is door middel van bijvoorbeeld een observatie of actuele (psychische) onderzoeken. Hiervoor zal in veel gevallen echter toestemming van ouders nodig zijn. Als ouders deze toestemming niet verlenen, komt de school in een lastig parket, omdat de ondersteuningsbehoefte niet voldoende vastgesteld kan worden en daarmee ook de invulling van de zorgplicht wordt bemoeilijkt. In dit artikel zullen we toelichten hoe scholen in dit geval kunnen handelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ondersteuningsbehoefte | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Juridisch

Zorgplicht school heeft grenzen

POM 2016 nummer 1

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een extra zorgplicht bij het aanbieden van onderwijs, het verwijderen van een leerling of het doorverwijzen van een leerling naar een andere school. In uitspraak 106911 d.d. 19 oktober 2015 wordt duidelijk dat deze zorgplicht ook een grens heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Zorgplicht
Rubriek: Juridisch

Geschillencommissie Passend Onderwijs

POM 2016 nummer 2

In de uitspraak die deze keer aan de orde komt oordeelde de commissie dat de beslissing een leerling te verwijderen voorbarig was. Een van de redenen die misschien wel de doorslag gaf bij dit oordeel bleek een heel bijzondere.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Rubriek: Juridisch

Cao-akkoord primair onderwijs

POM 2016 nummer 3

De cao-partijen van het primair onderwijs hebben op 27 april 2016 een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Hierdoor wordt het mogelijk meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan. In deze bijdrage bespreek ik de gevolgen hiervan voor het aanbieden van passend onderwijs

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Zorgplicht school heeft grenzen

POM 2016 nummer 4

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben scholen een extra zorgplicht bij het aanbieden van onderwijs, het verwijderen van een leerling of het
doorverwijzen van een leerling naar een andere school. In uitspraak 106911 d.d. 19 oktober 2015 wordt duidelijk dat deze zorgplicht ook een grens heeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Zorgplicht
Rubriek: Juridisch

Weigering toelating leerling in verband met wachtlijst mag

POM 2016 nummer 5

Zit een groep vol en werkt de school met een wachtlijst waarop een leerling na inschrijving wordt geplaatst, dan zijn onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte en
toelating nog niet aan de orde. In de Wet op het primair onderwijs (WPO) is bepaald dat een school nog niet hoeft te beoordelen of een aangemeld kind extra ondersteuning nodig heeft als er geen plaats op de school is. De Geschillencommissie passend onderwijs heeft dit recent bevestigd in een uitspraak van 12 augustus 2016.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Vaststellen opp terwijl ouders niet instemmen kan, maar...

POM 2017 nummer 1

Voordat een ontwikkelingsperspectief (opp) wordt vastgesteld moet de school daarover met de ouders op overeenstemming gericht overleg (oogo) voeren. De
school kan niet volstaan met het in een bijlage opnemen van de reactie van ouders op het opp en het vervolgens eenzijdig vaststellen van dit plan. Op zijn minst moet naar aanleiding van de reactie van ouders nog een gesprek gevoerd worden. Daarin kan de school ouders mededelen wat met hun reactie wordt gedaan en wat de status van het opp is. De vaststelling van het opp moet duidelijk worden gemarkeerd en gecommuniceerd met ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Rubriek: Juridisch

Gewelddadige leerlingen mogen onder voorwaarden worden verwijderd van school

POM 2017 nummer 2

Een leerling die een docent slaat mag van school worden verwijderd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Geschillencommissie passend onderwijs van 24 januari 2017 (nummer 107475). Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering
Rubriek: Juridisch

Kan passend onderwijs thuiszitters voorkomen?

POM 2017 nummer 4

Passend onderwijs is ingevoerd om thuiszitten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar in mijn praktijk kom ik geregeld ouders tegen die het niet eens zijn met een afgegeven toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Zij willen voorkomen dat hun kind naar het speciaal onderwijs gaat. Vaak speelt daarin mee dat zij denken dat hun kind daar slechter af is dan in het reguliere onderwijs. Als het op de gewone school echter niet meer gaat, ontstaat soms toch de onwenselijke situatie dat een leerling thuis zit en geen onderwijs krijgt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters
Rubriek: Juridisch

Juridische aspecten van de toelaatbaarheidsverklaring (V)SO

POM 2020 nummer 3

Veel samenwerkingsverbanden zijn aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (afgekort LBT), die in stand wordt gehouden door de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. Uit de adviezen van de LBT blijkt dat in veel bezwaarzaken de deskundigenadviezen onderwerp van debat zijn geweest. Met de jaren stelt de LBT steeds verdergaande eisen aan de deskundigenadviezen die aan de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ten grondslag worden gelegd. Deze eisen zijn echter niet altijd terecht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O) | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Leerplicht en schoolverzuim: een overzicht

POM 2020 nummer 4

Leerplicht - Recht op passend onderwijs - (On)geoorloofd verzuim - Belastbaarheid -
Vrijstellingen Leerplichtwet

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Is passend onderwijs mogelijk voor iedereen?

POM 2020 nummer 5

Problemen voor leerlingen met combinatie ondersteunings- en zorgbehoeften

Passend onderwijs is complex en voldoet niet altijd aan de verwachtingen. Het eindrapport van de Evaluatie Passend Onderwijs1 meldt dat er voor leerlingen met een combinatie aan ondersteuningsen zorgbehoeften vaak geen goed dekkend aanbod in de regio is. Maatwerk is geboden en vaak is langduriger een-op-een begeleiding nodig, wat om lastige financiële afwegingen vraagt. Het vereist een samenspel van veel betrokkenen en factoren. Voor samenwerkingsverbanden en ketenpartners uit de jeugdzorg blijkt het niet eenvoudig te zijn om voor deze groep leerlingen onderwijszorgcombinaties te realiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Bewaartermijn van toelaatbaarheidsverklaringen

POM 2021 nummer 2

De periode waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) wordt afgegeven moet minimaal een schooljaar zijn, maar mag meerdere schooljaren bedragen. Voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) is het uitgangspunt dat de tlv afgegeven kan worden voor de hele (v)so-schoolloopbaan van de leerling. Dit blijkt onder meer uit de brief ‘Voortgang onderwijszorg’ van minister Slob van 30 oktober 2019. Dit is opgenomen in het aanvraagformulier en het landelijke model toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met EMB, en wordt hierin benadrukt. Overigens is het niet verplicht; het verplichten van een bepaalde looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring vraagt om een wetswijziging. Dat is niet op korte termijn te realiseren, stelt minister Slob in zijn brief van 19 december 2019. Bij het uitgangspunt dat een tlv voor een langere periode kan worden afgegeven is het de vraag hoe zich dat verhoudt tot de bewaartermijn van tlv’s. Hoe zit dat nu precies?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Juridisch

Uitspraken Onderwijsgeschillen

POM 2022 nummer 3

Bij Onderwijsgeschillen zijn de afgelopen tijd weer de nodige zaken behandeld die interessant zijn voor het passend onderwijs. Enkele gegrond verklaarde uitspraken over uiteenlopende onderwerpen worden nader uitgelicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Uitspraken Onderwijsgeschillen

POM 2022 nummer 4

Bij Onderwijsgeschillen zijn de afgelopen tijd weer de nodige zaken behandeld die interessant zijn voor het passend onderwijs. Enkele gegrond verklaarde uitspraken over uiteenlopende onderwerpen worden nader uitgelicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Rubriek: Juridisch

Zorgvuldig eigen onderzoek

POM 2015 nummer 5

Soms vraagt een school zich serieus af of het team passend onderwijs kan bieden aan een leerling. In dat geval moet eerst worden vastgesteld welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Daarna dient de school te onderzoeken of zij de extra ondersteuning zelf kan bieden, in de vorm van doeltreffende aanpassingen al dan niet met extra financiering of arrangementen. In recente uitspraken van de Geschillencommisse Passend Onderwijs is dat onderzoek naar de mogelijkheden van de school erg belangrijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Bekostiging onderwijs 'lumpsum'

POM 2019 nummer 2

De overheid regelt de rijksbekostiging en financiering van onderwijs. Alle schoolbesturen krijgen een bedrag voor basisbekostiging dat is gebaseerd op het aantal leerlingen dat hun scholen op 1 oktober van het voorgaande jaar telden. Dat noemen we de ‘lumpsum’. De lumpsum bestaat uit een budget voor personeel en een budget voor materiële lasten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging
Rubriek: Juridisch

Gedrag ouders reden tot verwijdering en niet-toelating?

POM 2019 nummer 4

Er zijn diverse redenen die ten grondslag kunnen liggen aan de verwijdering van een leerling. Zo kan het gedrag van een leerling, onveiligheid op school of handelingsverlegenheid aanleiding zijn om tot verwijdering van een leerling over te gaan. Uitspraken hierover van de Geschillencommissie passend onderwijs zijn eerder in Passend Onderwijs Magazine aan bod gekomen. Een geheel andere reden om een leerling te verwijderen kan gelegen zijn in het gedrag van de ouders. Hierover heeft de Geschillencommissie passend onderwijs onder meer de volgende uitspraak gedaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk
Rubriek: Juridisch

Toezicht op zorgplicht passend onderwijs

POM 2019 nummer 5

De zorgplicht is een belangrijk element binnen het passend onderwijs. Vanaf 1 november 2019 gaat de Onderwijsinspectie op de naleving hiervan toezicht houden en handhavend optreden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording | Wet- en regelgeving | Zorgplicht
Rubriek: Juridisch

Schadevergoedingsprocedure

POM 2020 nummer 1

Eerder in PO Magazine berichtte ik over de uitspraak van de Raad van State van 5 december 2018, waarin de Raad van State het hoger beroep van de ouders van een leerling gegrond had verklaard en de datum van de verwijdering van de leerling had vastgesteld op de datum van afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). De Raad van State zou in een afzonderlijke uitspraak over het verzoek tot schadevergoeding oordelen. Dat heeft de Raad van State inmiddels gedaan in de uitspraak van 11 december 2019.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Passend onderwijs geslaagd?

POM 2019 nummer 1

Wanneer passend onderwijs al dan niet geslaagd is, is niet eenduidig te stellen. Is dat als er (bijna) geen thuiszitters meer zijn? Is dat als er (veel) minder toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) worden afgegeven? Is dat als het aantal geschillen over passend onderwijs (navenant) is afgenomen? Vanuit juridisch oogpunt wordt een aantal zaken belicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Verantwoording
Rubriek: Juridisch

Verzoek om vrijstelling van schoolbezoek wegens vakantie

POM 2021 nummer 1

Op 19 augustus 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een door ouders ingestelde hogerberoepsprocedure, waarbij eerder door de Rechtbank is geoordeeld. Deze ouders hebben bij de directeur een verzoek ingediend om met hun kinderen onder schooltijd op vakantie te gaan, omdat zij menen dat hun onderneming in surfartikelen, recreatiebedrijf en surfschool volledig afhankelijk is van toeristen en zij dus niet in de schoolvakanties met hun gezin op vakantie kunnen. De school heeft dit verzoek afgewezen omdat niet vast is komen te staan dat ouders in geen enkele schoolvakantie met hun gezin op vakantie kunnen gaan. Ouders zijn het daar niet mee eens en hebben zich in eerste instantie tot de Rechtbank gewend en in hoger beroep tot de Raad van State.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Juridisch

Post-corona

POM 2021 nummer 3

Eerder schreef ik in Passend Onderwijs Magazine dat kinderen van 5 tot 16 jaar leerplichtig zijn en dat leerlingen na inschrijving de plicht tot schoolbezoek en deelnameplicht aan (gereguleerde) onderwijsactiviteiten hebben. Leerlingen horen op school. En zolang de leerling is ingeschreven op school, is de school zorg-plichtig en verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan de leerling en voor het registreren en melden van verzuim. Langdurig verzuim en thuiszitten willen we voorkomen. Tijdens de coronacrisis brak nood wet, maar onderwijstijd, regelmatige schoolgang en verzuimregistratie komen in een ander daglicht te staan nu afstandsonderwijs en thuiswerken blijvertjes lijken te zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs
Rubriek: Juridisch

Versterking medezeggenschap scholen

POM 2021 nummer 4

Het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wms, de WPO, de WVO en de WEC beoogt de positie van de medezeggenschaporganen in het funderend onderwijs te versterken en de informatievoorziening aan ouders, leerlingen en personeel te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

De aanmeldprocedure van een leerling

POM 2022 nummer 2

Op het moment dat ouders hun kinderen aanmelden geldt voor de school een zorgplicht. De school moet zich dus inspannen om een passende onderwijsplek te bieden. Als de school tot de conclusie komt dat zij niet aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen, zal een andere school gevonden moeten worden die bereid is de leerling toe te laten. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, die in dit artikel aan de orde komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Juridisch

Verwijdering van een leerling terecht?

POM 2017 nummer 5

Een school kan om diverse redenen tot verwijdering van een leerling overgaan. Eerder is door de Geschillencommissie passend onderwijs al geoordeeld dat het slaan van een docent voldoende aanleiding is voor het verwijderen van een leerling. Uit een nieuwe uitspraak, van 3 juli 2017 (nummer 107685) blijkt dat ook de veiligheid van anderen bij de overweging om tot verwijdering over te gaan een rol kan spelen. Wat speelde er?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering
Rubriek: Juridisch

Toelaatbaarheidsverklaring en verwijderingsbesluit

POM 2018 nummer 1

Recent heeft de Raad van State op 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3434) uitspraak gedaan in een door de ouders van een jongen met het Syndroom van Down ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij eerder door zowel de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) als de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) een oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Rubriek: Juridisch

Geschillen ontwikkelingsperspectief

POM 2018 nummer 2

Sinds het nieuwe kalenderjaar heeft de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) een aantal uitspraken gedaan over het ontwikkelingsperspectief. De meest interessante wordt in dit artikel toegelicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Rubriek: Juridisch

Voorkom juridisering relatie met ouders

POM 2018 nummer 3

Voor een school is het belangrijk om een goede relatie met een leerling te hebben, maar ook wordt de relatie met de ouders van de leerling steeds belangrijker. Ouders worden tegenwoordig mondiger. Hierdoor ontstaat steeds vaker discussie tussen ouders en school, bijvoorbeeld over de manier waarop onderwijs wordt gegeven, over toetsresultaten of andere schoolactiviteiten. Dit hoeft niet schadelijk te zijn voor de relatie, maar uit de praktijk blijkt dat discussies tussen ouders en scholen vaker escaleren en leiden tot klachtenprocedures of zelfs rechtszaken. Hoe kan dit mogelijk worden voorkomen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Juridisch

Voorkom juridisering relatie met ouders

POM 2018 nummer 4

In het juninummer van PO Magazine gaven we handvatten ter voorkoming van juridisering met ouders. Maar wat als dat er toch van komt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Schorsing/verwijdering
Rubriek: Juridisch

Bekostiging van residentiële leerlingen

POM 2020 nummer 2

Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft een gesloten of een open instelling. Het merendeel van deze leerlingen volgt onderwijs bij het (v)so. Voor de gesloten en de open setting verschilt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (financieel en voor het afgeven van een tlv). Hieronder wordt ingegaan op de gesloten en open instelling voor de residentiële leerlingen en de consequenties daarvan voor het samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Wet- en regelgeving passend onderwijs

POM 2013 nummer 1

De Wet passend onderwijs geeft kaders en hoofdlijnen aan. De komende tijd worden nog nadere afspraken gemaakt door bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het ministerie, de PO-Raad en de vakbonden. Met deze rubriek blijft u daarvan op de hoogte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Wet- en regelgeving passen onderwijs

POM 2013 nummer 2

De Wet passend onderwijs geeft kaders en hoofdlijnen aan. De komende tijd worden nog nadere afspraken gemaakt door bijvoorbeeld de Tweede Kamer, het ministerie, de PO-raad en de vakbonden. Middels deze rubriek blijft u daarvan op de hoogte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Verantwoording | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Inhoud van het ondersteuningsplan

POM 2013 nummer 3

In de Wet Passend Onderwijs is opgenomen dat elk samenwerkingsverband een ondersteuningsplan moet opstellen voor een periode van 4 jaar. In het wettelijk kader en het Referentiekader PO staat een nadere concretisering van de inhoud ervan. Ook wordt uiteengezet wat de rol is van de gemeenten en van de inspectie en de wijze waarop medezeggenschap is georganiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Afgifte toelaatbaarheidsverklaring

POM 2014 nummer 4

Als leerlingen na 1 augustus 2014 willen instromen in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs cluster 3 en 4, moeten zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben van het nieuwe samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de afhandeling van een TLV. Deze verklaring is een wettelijk document dat aan bepaalde eisen moet voldoen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Nieuwe wetgeving 'Ontwikkelingsperspectief Plan' per augustus 2017

POM 2017 nummer 4

De wetgeving rondom het ontwikkelingsperspectief is veranderd. In de nieuwe wet wordt geregeld dat met de ouders overeenstemming moet zijn over het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Wat betekent dit en wat is er nog meer veranderd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Hoogbegaafdheid, de regelgeving

POM 2017 nummer 5

Nederland is volgens de OESO, in ‘Education at a glance’, een kei in het aanbieden van onderwijsvoorzieningen aan leerlingen met allerhande beperkingen, stoornissen of achterstanden. Voor de leerlingen die gemakkelijker door de lesstof heengaan of beschikken over een meer dan gemiddelde begaafdheid is niets in een beleidsdocument vastgelegd over de rechten en plichten van scholen, leerlingen of ouders. Wel heeft de Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO) een overzicht opgesteld van wet- en regelgeving omtrent maatwerk en flexibilisering voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, deze is hiernaast uitgewerkt. Het gaat daarbij voornamelijk over de randvoorwaarden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Schorsing en verwijdering terecht?

POM 2019 nummer 3

Op 5 december 2018 heeft de Raad van State een interessante uitspraak gedaan in een door de ouders ingestelde hoger beroepsprocedure, waarbij er eerder door de rechtbank een ander oordeel is geveld. Wat was er aan de hand?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Ouderbetrokkenheid en individuele ondersteuningsbehoefte

POM 2014 nummer 1

Met de invoering van de Wet op passend onderwijs wordt de ouderbetrokkenheid op een aantal onderwerpen expliciet geregeld, zowel ten aanzien van de individuele leerling die extra ondersteuning behoeft als op het beleid en de inrichting van de organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeenten

POM 2014 nummer 2

In het kalenderjaar 2014 vinden twee belangrijke overleggen plaats. In het voorjaar van 2014 nodigt het samenwerkingsverband de gemeente(n) uit voor overleg over het ondersteuningsplan passend onderwijs. In het najaar van 2014 nodigt de gemeente het samenwerkingsverband passend onderwijs uit om met elkaar in gesprek te gaan over het beleidsplan jeugd. Het doel van die overleggen is om overeenstemming te bereiken over elkaars werkterrein.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gemeente | Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Zorgplicht en positionering van de ouders

POM 2014 nummer 3

Direct vanaf de invoering van de Wet Passend Onderwijs hebben schoolbesturen de zorgplicht en moeten er binnen het samenwerkingsverband transparante afspraken en procedures zijn over de toeleiding van leerlingen tot extra ondersteuning. De ouder van de leerling hoeft het hiermee niet altijd eens te zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Wet- en regelgeving | Zorgplicht
Rubriek: Juridisch

Wanneer kan een leerling worden verwijderd?

POM 2014 nummer 5

Met de invoering van passend onderwijs veranderen de regels rond het aannemen en verwijzen van leerlingen. Als ouders en school het niet eens worden, kan dat voorgelegd worden aan een geschillencommissie. Die boog zich afgelopen zomer over de vraag of een school een leerling met het syndroom van Down mocht verwijderen. De situatie, de afweging, de uitspraak en de lessen op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Schorsing/verwijdering | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch

Tijd voor een cultuuromslag!

POM 2020 nummer 1

Gegevensuitwisseling tussen professionals

De fundamenteel gewijzigde opvattingen van de overheid om de samenleving te transformeren naar de participatiesamenleving - waarbij gemeenten regieverantwoordelijk zijn voor hun sociaal kwetsbare burgers - brengt met zich dat ‘vele panelen zijn gaan schuiven’. Al deze veranderingen vragen om intensieve samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen. Echter, om te kunnen samenwerken is het uitwisselen van informatie noodzakelijk. En dan doemt de eerste drempel op namelijk privacy/beroepsgeheim. Deze drempel belemmert de samenwerking en vraagt om een oplossing. Maar hoe bereiken professionals deze oplossing? Het antwoord is door de overheid zelf gegeven: alleen door een cultuuromslag in de aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Privacy (AVG) | Wet- en regelgeving
Rubriek: Juridisch