Zoeken op rubriek 'Praktijk'

Aanname, ondersteuning en verwijzing binnen passend onderwijs

POM 2014 nummer 4

De invoering van de nieuwe Wet passend onderwijs geeft aanleiding tot wijzigingen in het handelen bij de aanname, ondersteuning en verwijzing van leerlingen. Deze veranderingen vloeien voort uit de invoering van de zorgplicht en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen op basis van afspraken binnen het nieuwe samenwerkingsverband. Aan de hand van een drietal cases wordt een schets gemaakt van de nieuwe praktijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Wet- en regelgeving | Zorgplicht
Rubriek: Praktijk

Met andere ogen

POM 2021 nummer 2

In 2018 werd de Almeerse ex-wethouder René Peeters geïnstalleerd als kwartiermaker in de zogenoemde brede coalitie. Daarin wordt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp op een passende manier vormgegeven. In de praktijk is daar in de afgelopen jaren op verschillende manieren en op verschillende plaatsen handen en voeten aan gegeven. Het ontwikkelprogramma waarin deze voorbeelden worden samengevoegd heet ‘Met Andere Ogen’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

Bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten

POM 2022 nummer 1

Leidraad en vliegende brigade bieden houvast

Bij elk samenwerkingsverband moet een ouder- en jeugdsteunpunt worden ingericht. Om die ontwikkeling te ondersteunen heeft het ministerie een leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ opgesteld en een vliegende brigade aangesteld. De leidraad is een achtstappenplan om te komen tot de ouder- en jeugdsteunpunten en de vliegende brigade kan samenwerkingsverbanden ondersteunen in het ontwikkelproces. Doel is dat alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs uiteindelijk voldoen aan drie pijlers en de bouwstenen van de ouder- en jeugdsteunpunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Jeugdsteunpunten | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Praktijk

Praten over inclusie

POM 2022 nummer 2

Hoe pak je dat aan?

Gesprekken over inclusief onderwijs vinden overal in het land plaats, op alle niveaus. De centrale overheid heeft het erover, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, schoolbesturen en schoolteams, maar ook de kinderopvang, de gemeenten en ouderverenigingen laten van zich horen. Sanne Spiero organiseert en begeleidt nu al twee jaar veel van deze gesprekken, op verschillende plekken in het land en met mensen met verschillende functies en rollen. Sanne presenteert in dit artikel haar visie op inclusief onderwijs en geeft tips voor het voeren van het goede gesprek daarover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

Gedrags- en werkhoudingsproblemen samen te lijf

POM 2018 nummer 1

Impulsklassen helpen kinderen met gedragsproblematiek beter gedijen op school. De kracht ervan zit in de versterking van de driehoek leraar-ouder-leerling en de focus op wat er allemaal wél lukt. Die insteek kan helpen tegen de uitval van leerlingen. Het oorspronkelijk Deense concept wordt al op een paar plaatsen in Nederland toegepast. Leiden, Breda en de regio Den Bosch zijn er voorbeelden van. In de laatste regio is Beppy de Groot de coördinator vanuit het samenwerkingsverband PO de Meierij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Praktijk

Uitstroomperspectieven (V)SO in Noord-Nederland

POM 2020 nummer 5

De Onderwijsinspectie onderzoekt jaarlijks de uitstroom van (voortgezet) speciaalonderwijsscholen. In deze prestatieanalyse brengt de Inspectie vier indicatoren in
kaart: einduitstroom, tussentijdse uitstroom, juiste match en bestendigheid uitstroom (zie kader). Sinds schooljaar 2012-2013 inventariseert en analyseert speciaalonderwijs-organisatie RENN4 (Regio Groningen) zelf ook de uitstroomgegevens van haar scholen. Wat valt er over de periode tussen 2012 en 2019 te concluderen en welke trends zijn er te bespeuren? De cijfers en conclusies zijn opgesplitst naar drie typen scholen: REC Cluster 4, REC Cluster 3 en SBO. De sbo-resultaten zijn daarbij extra interessant omdat de Onderwijsinspectie sbo-scholen in haar prestatieanalyse niet meeneemt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Praktijk

Meer vaart in de jeugdzorg

POM 2021 nummer 2

Samenwerking tussen huisartsen en jeugdprofessionals

In Bergen op Zoom heeft medisch centrum De Poort sinds 2019 een interessante nieuwe werkwijze ingevoerd: het huisartsencollectief heeft vijf dagen per week een jeugdprofessional binnen het centrum beschikbaar om de artsen te ondersteunen. Joyce Suijkerbuijk is manager bij de De Poort en vertelt hoe dit tot stand gekomen is en wat de werkwijze is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

Pabo's en passend onderwijs

POM 2021 nummer 3

Krijgen leerkrachten genoeg bagage mee?

Dit voorjaar voerde het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (NCOJ) een onderzoek uit naar de manier waarop en de mate waarin lerarenopleidingen basisonderwijs (hierna: pabo’s) aandacht besteden aan het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften/ speciale onderwijszorg, en hoe ze daarin samenwerken met het werkveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs
Rubriek: Praktijk

'Kwaliteitscoördinator plakt geen labels'

POM 2021 nummer 5

KBS Drie Koningen in De Meern, onderdeel van het samenwerkingsverband Utrecht PO, heeft ervoor gekozen om niet meer de functie van intern begeleider in huis te hebben; sinds een jaar of drie werkt de school met kwaliteitscoördinatoren. Deze ontwikkeling past in het bredere ontwikkelingstraject van de school, waarin de leerkrachten centraal staan: de kwaliteit van het onderwijs valt of staat immers met de kwaliteit van de leerkrachten. Directeur Dave van der Geer vertelt erover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Organisatie
Rubriek: Praktijk

Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort...

POM 2022 nummer 1

De stem van de leerling is belangrijk. Maar hoe geef je dat vorm? Een nieuwsgierige basishouding van leerkrachten is belangrijk om leerlingen (nog) beter te leren begrijpen. En een van de “ingangen” om kinderen werkelijk te horen en te begrijpen zijn de ouders. Dit artikel belicht hoe je leerlingen meer stem kunt geven door goede contacten met de ouders te onderhouden en hoe jij je leven als leerkracht kunt verrijken met verhalen van ouders.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kind/Leerling
Rubriek: Praktijk

De 'Samen naar School klas' geeft invulling aan leerrecht

POM 2019 nummer 3

Er zijn kinderen die als gevolg van hun beperking niet in staat zijn deel te nemen aan onderwijs. Dat wil niet zeggen dat deze kinderen niet leerbaar zijn. Basisschool De Vink, de Merel Foundation en samenwerkingsverband PPO Leiden zijn in 2017 een intensieve zorg- en onderwijssamenwerking aangegaan. In hun ‘Samen naar School klas’ ontstaan er niet alleen voor de betreffende kinderen, maar voor alle deelnemende partijen mooie kansen om te leren. “In onze visie hebben alle kinderen leerrecht.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie | Passend onderwijs | Thuiszitters
Rubriek: Praktijk

Standaard op de gang en als het nodig is in de klas

POM 2018 nummer 1

De titel van dit artikel is een uitspraak die gedaan werd bij de oplevering van onze gebouw, in 2014. De zin zegt veel over ons huidige visie en werkwijze. Schoolleider Jan Willem Helmink vertelt over de totstandkoming van zijn school.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Organisatie | Praktijk
Rubriek: Praktijk

Passend onderwijs is niet eenvoudig

POM 2018 nummer 4

De bedoeling van de recente stelselwijzigingen voor de jeugd - passend onderwijs (2014) en de Jeugdwet (2015) - is mooi: samen verantwoordelijkheid nemen voor het kind, zo dicht mogelijk bij de eigen leefwereld. Niemand zal daartegen zijn, maar het is niet eenvoudig. Iedereen kan zich uit de eigen omgeving wel een kind voor de geest halen voor wie opgroeien niet vanzelf gaat. Dat buurmeisje van wie je de ouders ’s avonds door de muren woorden naar elkaar hoort roepen waarvan je het bestaan niet eens kende. De puberzoon van je collega, die ’s nachts niet achter de computer vandaan te halen is omdat het op dat moment dag is in Amerika. Het klasgenootje van je kind dat ineens ernstig ziek wordt. Of je eigen kind dat na elk weekeinde in tranen weigert de drempel van de school over te gaan.Een kind laat zich niet delen: thuis, school en vrije tijd zijn met elkaar verweven. Op al deze levensgebieden moet het minstens ‘goed genoeg’ gaan om gezond op te groeien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs
Rubriek: Praktijk

Een revolutie ontketend?

POM 2020 nummer 3

Passend onderwijs thuis

In de dagen en weken na 16 maart heeft het onderwijs laten zien hoe wendbaar het is. In plaats van overwegend traditioneel les in een klaslokaal, kregen tienduizenden leerlingen van de ene op de andere dag les op afstand. Plotseling belandde het onderwijs in een enorme (digitale) revolutie. “Het is alsof we in één weekeind van 2020 in 2030 zijn beland”, analyseerde Christien Bok, onderwijsvernieuwer bij ICT-organisatie Surf, de inhaalslag van onderwijs op afstand. Allerlei initiatieven kwamen op, zowel onderwijsinhoudelijk als in het beschikbaar stellen van ICT-middelen. Medio mei gingen de leerlingen weer naar school, maar wat leren we van de weken ervoor? En wat blijft er over uit die tijd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Praktijk

Kinderen voelen zich meer gezien

POM 2020 nummer 5

Koppeling van onderwijs en zorg in Amsterdam

Onlangs verscheen een evaluatierapport van het Kohnstamm instituut over de wijze waarop in Amsterdam (specialistische) zorg en onderwijs gekoppeld zijn (zie kader). Ouders en professionals zijn enthousiast hierover. Inge Scalé is directeur van sbo-school De Zeppelin in Amsterdam Noord. We stelden haar de vraag hoe zij het ervaart dat de gemeente Amsterdam specialistische jeugdhulp, zonder drempels, beschikbaar stelt op haar school. Haar eerste reactie: ‘Ik ben enthousiast.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Praktijk

Voorkom uitval op de brug van PO naar VO

POM 2021 nummer 2

Volgens de officiële cijfers waren er 4790 thuiszitters in 2019 (Slob, 2020). Al deze kinderen zitten al langer dan 3 maanden zonder onderwijs thuis. Volgens oudervereniging Balans zijn er zelfs meer dan 15.000 kinderen die langdurig niet naar school gaan waaronder zelfs leerlingen van 8 jaar. Persoonlijke drama’s met veel impact op de gezinnen. Oplossingen voor hernieuwde schoolgang zijn vaker erg ingewikkeld; beter is het om langdurige uitval te voorkomen. Dit artikel verkent wat daartoe gedaan kan worden met name bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters
Rubriek: Praktijk

Flexplekken

POM 2021 nummer 4

Gefaseerde overgang naar voortgezet onderwijs levert veel op

Het moment van overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs is gebaseerd op tijden die geweest zijn en op gronden die nu niet meer gelden.
Pedagogisch worden steeds meer argumenten aangedragen om de overgang te flexibiliseren en het advies voor vervolgonderwijs uit te stellen. Dit artikel reflecteert op het klassieke overgangsmoment en beschrijft drie inspirerende voorbeelden die de overgang naar het vervolgonderwijs proberen te flexibiliseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Praktijk

Praktijkvoorbeeld - Onderwijs-zorgboerderij Oostwijk

POM 2022 nummer 2

In het landelijke gebied van de Noord-Hollandse Schermerpolder ligt boerderij Oostwijk. Ans van der Veen en Sjaak Koning houden er Texelse schapen, paarden en pony’s. Maar Ans geeft ook les aan kinderen die zijn uitgevallen in het basisonderwijs. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Stichting Landzijde en samenwerkingsverband Ronduit Onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven door Ans en collega-leerkracht Maaike, die ook in het speciaal onderwijs werkt. Ans vertelt: ‘Zelf kom ik uit het onderwijs, daarnaast hadden we deze boerderij. Tijdens mijn schoolcarrière zag ik hoe kinderen vastliepen in de grote groepen, en
hoezeer ze opbloeiden bij bezoeken aan de zorgboerderij die we organiseerden. Toen hebben we besloten de overstap te maken om onderwijszorgboerderij te worden.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

Passend onderwijs: Hoe staan we er voor?

POM 2014 nummer 4

Marja van Bijsterveldt, de vorige minister van Onderwijs, beloofde de Tweede Kamer de vinger aan de pols te houden bij de invoering van passend onderwijs. Afgelopen maart kon de Kamer de vierde voortgangsrapportage in ontvangst nemen en in juni volgde de vijfde. Begin juli debatteerde de Kamer met staatssecretaris Dekker over het passend onderwijs. De vinger van de politiek ligt dus voortdurend op de pols van het passend onderwijs, maar wat leverden de voortgangsrapportages eigenlijk op? En hoe wordt de voortgang in de praktijk ervaren. In dit artikel worden de hoofdlijnen van de voortgangsrapportages kort op een rijtje gezet en vervolgens besproken met Peter Lemmens, consultant van BMC en betrokken bij de invoering van passend onderwijs in verschillende regio’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Praktijk

Onderwijs aan (langdurig) zieke leerlingen van grote waarde

POM 2020 nummer 2

Als een kind ziek thuis komt te zitten of regelmatig of langdurig in het ziekenhuis verblijft, is een goed onderwijsaanbod van groot belang. Hoe moeilijk een dergelijke situatie soms ook is en hoewel er niet altijd direct aan onderwijs wordt gedacht, is het juist van groot belang dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang heeft. Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden en schoolbesturen óók verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor zieke kinderen, maar dat gaat buiten het ziekenhuis nog lang niet altijd goed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Afstandsonderwijs | Passend onderwijs | Praktijk | Thuiszitters
Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06

POM 2020 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 ligt in Noordoost-Brabant en bestrijkt de gemeenten Oss, Uden, Meierijstad (behalve Schijndel), Bernheze en Landerd. Het verbindt daar 14 schoolbesturen met in totaal 95 basisscholen. Drie daarvan zijn scholen voor speciaal basisonderwijs en vijf voor speciaal onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

De 'best practice' van Nanja van Es

POM 2015 nummer 2

Nanja van Es is directeur van SBO Het Noorderlicht in Dordrecht, die volgend schooljaar fuseert met SBO De Anne Frank School.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Utrecht PO

POM 2020 nummer 4

Samenwerkingsverband in the picture

Binnen het Samenwerkingsverband Utrecht PO vallen ongeveer 130 basisscholen waaronder vier scholen voor speciaal basisonderwijs en zes scholen voor speciaal onderwijs. In totaal wordt er onderwijs gegeven aan ongeveer 31.000 leerlingen. Er zijn achttien schoolbesturen, die elk met een lid vertegenwoordigd zijn in het bestuur van het samenwerkingsverband. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door een onafhankelijke technisch voorzitter.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

SWV Helmond-Peelland VO

POM 2020 nummer 5

Samenwerkingsverband in the picture

In het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO werken 25 scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs nauw samen in negen (deel)gemeenten in de regio Helmond. In totaal zitten er ruim 14.000 leerlingen op de scholen. Directeur Marja van Leeuwen vertelt over de kracht van het samenwerkingsverband en de samenwerking met primair onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Praktijk

SWV Unita

POM 2022 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

SWV Unita bevindt zich in de regio Gooi en Vechtstreek. Onder dit samenwerkingsverband vallen alle scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 uit de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. In totaal zitten er bijna 25.000 leerlingen op de scholen. Vorig jaar stroomden 106 leerlingen in en 44 leerlingen uit in de regio. De directeur-bestuurder is Johan Vroegindeweij, sinds de start van passend onderwijs voert hij dagelijkse leiding. “Ik ben op de helft”, zegt hij daarover.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

Driegang - Regio Gorinchem

POM 2019 nummer 4

Samenwerkingsverband Driegang strekt zich uit van Nieuw-Lekkerland tot aan Leerdam en van het Brabantse Hank tot aan Lexmond, met de wat grotere stad Gorinchem in het midden. Het samenwerkingsverband heeft te maken met zes gemeenten, tientallen dorpskernen en tweeënnegentig scholen met samen ongeveer zestienduizend leerlingen. Samen met ouders en professionals wordt intensief onderzocht hoe het meest passende onderwijs op scholen kan worden vormgegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

POM 2019 nummer 5

Het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad is een samenwerkingsverband voor, zoals de naam al doet vermoeden, het voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Groningen en Zuidlaren. Het verband telt 10 schoolbesturen, 22 scholen met samen 34 vestigingen en 16.200 leerlingen voor regulier voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Thuiszitters | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Praktijk

Passend onderwijs in de Hoeksche Waard: eigenzinnig, maar het lukt

POM 2018 nummer 5

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Hoeksche Waard is met vijf schoolbesturen, veertig scholen en ongeveer 6000 leerlingen een klein samenwerkingsverband. Maar wel eigenzinnig. Die eigenzinnigheid heeft ervoor gezorgd dat de regio als een op zichzelf staand verband bleef opereren en geen onderdeel werd van ‘het grote Rotterdam’, zoals Rien Strootman en Pierre den Hartog het benoemen. Beide heren staan aan het roer van de Hoeksche Waard en schetsen trots wat is bereikt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

Koers VO (Rotterdam)

POM 2020 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

SWV Koers VO is het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en omstreken. Het werkveld van het swv beslaat negen gemeenten. Er zijn in totaal 110 vestigingen voor voorgezet (speciaal) onderwijs, bestuurd door 18 schoolbesturen. Sinds 2014 is het swv operatief. Het college van bestuur bestaat uit Marieke Dekkers en Jaap van der Have.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goeree-Overflakkee

POM 2021 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Goerree-Overflakkee bevindt zich – de naam zegt het al – op het schiereiland Goerree-Overflakkee. Het is een relatief klein samenwerkingsverband: de scholen verzorgen onderwijs voor 4275 leerlingen in het po, op het vo zitten 3300 leerlingen. Het po kent negen schoolbesturen, het vo heeft er drie. Er zijn 32 basisscholen en drie middelbare scholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

SWV Helmond-Peelland PO

POM 2021 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO is een vereniging met daaronder 22 schoolbesturen en 124 scholen. Het verband heeft te maken met tien gemeenten en bevindt zich aan de rand van het ‘Brainportgebied’. Bij de oprichting in 2013 lag het leerlingaantal op ongeveer 26.000, dat is inmiddels gekrompen naar ongeveer 24.000. Directeur Erik Wissink en beleidsmedewerker kwaliteit Patty Proenings vertellen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg

POM 2022 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Het Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg (Onderwijscollectief VPR) is een collectieve samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden voor passend primair (voorheen Kindkracht) en voortgezet onderwijs (voorheen VO-VPR). Deze intensieve samenwerking is er sinds een jaar. Onder deze organisatie vallen 58 basisscholen en 15 vo-scholen, allen in de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en in Rotterdam gevestigd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Interview | Praktijk

De schoolleider als visionair, innovator

POM 2017 nummer 4

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten eruit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als visionair, innovator’ de vierde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk
Rubriek: Praktijk

PO De Kempen

POM 2019 nummer 2

Het samenwerkingsverband PO De Kempen ligt -de naam zegt het al- in de Brabantse Kempen, de regio ten zuidwesten van Eindhoven. De organisatie kent elf schoolbesturen in tien gemeenten. De directie van het samenwerkingsverband bestaat uit directeur Klaas Koelewijn en secretaris Janine van Os.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband PO Passenderwijs

POM 2018 nummer 1

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband PO Passenderwijs in de regio Woerden, Stichtse Vecht en De Ronde Venen heeft duidelijke pijlers opgesteld ten aanzien van de verantwoordelijkheid van het individuele schoolbestuur ten opzichte van dat van het collectieve schoolbestuur. Directeur Jasper Puttenstein biedt een inkijk in de weg daar naartoe en hoe deze scheiding in verantwoordelijkheid er precies uitziet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

POM 2018 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Ludo Abbink is de directeur van een samenwerkingsverband met grote getallen: “Ons verband heeft 56 duizend leerlingen en beslaat qua oppervlakte de hele provincie Friesland. Volgens directeur Ludo Abbink is het samenwerkingsverband PO Friesland met recht het grootste samenwerkingsverband van Nederland. Abbink: “Wij hebben te maken met 21 gemeenten en vier Waddeneilanden. Dat is best een groot gebied.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei

POM 2018 nummer 3

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei bestaat uit 33 schoolbesturen en 131 schoollocaties. Het samenwerkingsverband is bezig met de ontwikkeling van een nieuw ondersteuningsplan. Over een half jaar moet dit klaar zijn, dus het proces hiertoe is in volle gang. Directeur Thea de Graaf legt uit hoe dit proces eruit ziet, wat er goed gaat en met welke leerpunten er aan de slag wordt gegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuningsplan (OP) | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

Samen werk maken van kwaliteit passend onderwijs

POM 2018 nummer 4

Samenwerkingsverband in the picture

Ook bij passend onderwijs wordt het succes bepaald door de kwaliteit die we leveren. Onze omgang met kwaliteit is zeer divers. De een denkt aan INK-modellen, PDCA-cycli, stoplichten, grafieken of afvinklijsten. De ander heeft het over reflectie, professionele dialoog en of intervisie. Weer anderen zijn bezig met een combinatie van beide. We laten in dit artikel zien dat kwaliteit geen zelfstandig naamwoord is waarbij je een keer in de zoveel tijd de temperatuur meet, maar dat het eigenlijk een werkwoord is waar je doorlopend met elkaar werk van maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

POZV Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

POM 2020 nummer 2

Samenwerkingsverband in the picture

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit 50 scholen en schoolbesturen, verspreid over heel het Zeeuws-Vlaamse grondgebied. In het gebied liggen drie gemeenten. Samen hebben de schoolbesturen in 2014 beschreven op welke wijze hun Samenwerkingsverband Passend Onderwijs vorm moet krijgen. Simpel, efficiënt, effectief én goedkoop. ‘Het zijn tenslotte Zeeuwen.’ Recent is er veel veranderd in de manier waarop het samenwerkingsverband omgaat met het beleid rondom passend onderwijs. POZV-directeur Quint Videler vertelt over hun samenwerkingsverband.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Dekkend netwerk | Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

Van denken naar doen

POM 2021 nummer 3

Met andere ogen kijken naar complexe vraagstukken

Het programma Met Andere Ogen is gestart vanuit een verlangen van een brede coalitie van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid, om door een betere samenwerking bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind. In dit artikel vertellen twee inspiratieregio’s over de kern van Met Andere Ogen, over wat regio’s helpt in de verbinden van onderwijs en jeugdhulp en wat nog nodig is om écht verder te komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

Onderwijs omdenken

POM 2021 nummer 4

‘Leerling is niet de baas, maar wel de regisseur’

Dat het jaarklassensysteem vaak knelt, zeker in het kader van passend onderwijs, is al een tijd duidelijk. Basisschool Wittering in Rosmalen is een van de zeventig Slim Fit-scholen in Nederland. Daar doen ze aan omdenken: met regisseurs, drie units van 100 kinderen, leerroutes en leerlingen die zelf kiezen wanneer ze naar de volgende ‘les’ of lunchpauze gaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

Robotje Felix helpt kinderen bij praten over emoties

POM 2021 nummer 5

Hoe gaat het met je? Een vraag die niet voor iedereen makkelijk te beantwoorden is, vooral niet als je bijvoorbeeld autisme hebt. Het robotje Felix kan daarbij helpen. En het werkt, zo blijkt uit ervaringen met Felix in het (speciaal) onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk
Rubriek: Praktijk

Samenwerken aan inclusiever voortgezet onderwijs in Zaltbommel

POM 2022 nummer 2

In Zaltbommel sluiten drie organisaties in het voortgezet onderwijs en de gemeente in 2020 een overeenkomst die gericht is op ‘het best haalbare resultaat voor de leerling’. Het is niet zomaar een uitspraak. De vier betrokken bestuurders zijn overtuigd van het belang van inclusiever onderwijs. Ze zien de overeenkomst als de mogelijkheid daar samen concreet invulling aan te geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

Vraag het de kinderen zelf

POM 2015 nummer 3

In Zeeland werken twee samenwerkingsverbanden met een kinderraad. Kinderen vergaderen over belangrijke vragen rond ondersteuning, bijvoorbeeld over wat basisondersteuning zou moeten zijn, hoe je geld eerlijk verdeelt en hoe je zorgt voor een veilige klas. De adviezen die dat oplevert zijn bepaald niet kinderachtig. Madeleine Weij is coördinator: “We hebben eigenlijk alleen maar positieve ervaringen opgedaan.”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap (MR/OPR) | Praktijk
Rubriek: Praktijk

Aanpak schoolverzuim in West- en Midden-Brabant

POM 2020 nummer 4

De intentie van het Landelijk Thuiszitterspact (2016) was dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis zou zitten zonder een passend aanbod aan onderwijs en/of zorg. Helaas zaten er medio 2019 toch nog zo’n 4.790 leerlingen langdurig thuis en dat waren er zelfs 311 meer dan een jaar eerder. Is de ambitie van het thuiszitterspact dan te hoog gegrepen? De samenwerkende partners in RMC-regio ‘Hart van Brabant’ denken van niet en zijn eind 2019 met een nieuwe aanpak gestart.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Thuiszitters
Rubriek: Praktijk

'Samen waar het kan, apart waar het nodig is'

POM 2020 nummer 5

Eigen Wijs: bo, sbo en kinderopvang onder één dak

Al heel lang klinkt de roep om integratie van schoolconcepten; de huidige fysieke en mentale afstand tussen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs ervaren veel betrokkenen als groot. De Talentencampus Eigen Wijs is een voorbeeld van deze integratie: een basisschool, een sbo-school en een kinderopvangorganisatie opereren samen in één gebouw, met één naam. Erwin Lippold (53) is één van de twee directeuren van de Talentencampus Eigen Wijs. Zijn achtergrond ligt in het cluster 4-onderwijs, de afgelopen twee jaar was hij directeur bij De Trilker. Hij praat over de hobbels op de weg, de daadwerkelijke start in het nieuwe pand en de mooie toekomstperspectieven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvisie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Praktijk

Passend Inclusiever onderwijs met co-teaching

POM 2022 nummer 1

Steeds vaker wordt er in beleids- en visiestukken gesproken over inclusiever onderwijs en verdwijnt de benaming passend onderwijs naar de achtergrond. Veel schoolorganisaties staan open voor de intentie van inclusie, maar het praktisch vertalen en realiseren van inclusief onderwijs blijkt van een andere orde. Co-teaching is een duurzame onderwijsinnovatie die inclusief onderwijs handen en voeten kan gaan geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Passend onderwijs
Rubriek: Praktijk

De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling

POM 2017 nummer 2

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als spil in de horizontale ontwikkeling’ de tweede is. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering
Rubriek: Praktijk

De schoolleider tussen team en bestuurder

POM 2017 nummer 3

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? PO Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider tussen team en bestuurder’ de derde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Praktijk
Rubriek: Praktijk

'Benut de kracht van de groep'

POM 2021 nummer 2

Zo kan het ook - Inclusief onderwijs op Koningin Julianaschool in Culemborg

In PO Magazine nr. 1 gaf Dolf van Veen het startschot voor een serie praktijkverhalen over
inclusief onderwijs. De eerste school (die zich spontaan aanmeldde) die we belichten is de
Koningin Julianaschool, onderdeel van het samenwerkingsverband Stichting Christelijk Primair
Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard. En het is meteen een bijzondere school: ze heeft zich
ontwikkeld tot een school waar zowel sbo- als so-leerlingen een passende plek krijgen. Directeur
Fieke Blauwendraad vertelt er meer over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

'We organiseren de verandering'

POM 2021 nummer 3

Inclusief onderwijs op Het Anker in Wijk bij Duurstede

Ruim tien jaar geleden zette samenwerkingsverband SWV ZOUT (Zuidoost-Utrecht) de eerste stappen naar inclusief onderwijs. In 2014 werd Inge Westerveld adjunct-directeur van sbo De Driehoek in Wijk bij Duurstede. Zij heeft de opbouw van de nieuwe brede school Het Anker dus vanaf het begin meegemaakt. Een school met regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en voorzieningen voor hoogbegaafden en nieuwkomers.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Nieuwkomers/NT2
Rubriek: Praktijk

De rol van de schoolleider

POM 2017 nummer 1

‘De schoolleider als leider van een team’

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten er dan uit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider als leider van een team’ de eerste is. De overige vier volgen in de volgende nummers. Een vast panel van drie schoolleiders en een bestuurder zijn aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk | Verandering
Rubriek: Praktijk

Werken met het opp

POM 2019 nummer 4

Het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs heeft zijn weg naar de praktijk gevonden. Het draagt bij aan bewustwording en nodigt uit tot opbrengstgericht werken. Elders in dit blad wordt beschreven hoe een opp wordt opgesteld, welke functies het heeft en hoe ermee gewerkt kan/moet worden. Dit artikel bespreekt de resultaten van een aantal onderzoeken over de introductie en de werking van het opp. Aan de orde komt hoe scholen ermee omgaan, welke rol samenwerkingsverbanden spelen en hoe het document in de praktijk toegepast wordt. Het is gebaseerd op diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken die sinds 2014 in het kader van het Evaluatieprogramma Passend onderwijs zijn uitgevoerd. Daarnaast is gebruikgemaakt van ander relevant onderzoek. Zie voor de volledige lijst van onderzoeken de website bij dit blad.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Onderzoek | Ontwikkelingsperspectief (OPP) | Ouders/Betrokkenheid | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Praktijk

Van passend naar verrassend onderwijs

POM 2018 nummer 1

In Schijndel is sinds enkele jaren een project opgestart om heel het onderwijs inclusief te maken. Maar wat betekent dit uitgangspunt voor de sbo-voorziening in het dorp? Dit experiment is smal opgestart. De reguliere scholen openden de deuren voor kinderen met speciale zorgbehoeften en sbo-school ’t Talent deed het omgekeerde: de deuren openen voor reguliere kinderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Praktijk

Van vergaderen naar georganiseerd leren

POM 2014 nummer 5

Het onderwijs heeft een intensieve overlegcultuur. Werkgroepjes, teamvergaderingen, bouwvergaderingen, bilateraaltjes, er wordt wat afgepraat. We praten over alles wat er op de school gebeurt, omdat we vinden dat iedereen op de hoogte moet zijn en iedereen betrokken moet zijn. Maar veel teamleden hebben het gevoel dat de traditionele vergadering niet meer goed werkt. Hoe kan een vergadering écht bijdragen aan samen leren en ontwikkelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Praktijk

De schoolleider van de toekomst

POM 2017 nummer 5

De schoolleider kent meerdere rollen en gezichten, maar welke? En hoe zien die rollen en gezichten eruit? Passend Onderwijs Magazine beschrijft deze rollen in vijf thema’s, waarvan ‘De schoolleider van de toekomst’ de vijfde is. Een vast panel van drie schoolleiders, een bestuurder zijn en de AVS-voorzitter aan het woord.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Praktijk
Rubriek: Praktijk

Leerlingvervoer: In de gemeente Nieuwegein worden schoolbussen ingezet

POM 2019 nummer 3

De verantwoordelijkheid om leerlingen te vervoeren van huis naar school ligt bij de gemeenten. Gemeenten vervoeren leerlingen wanneer deze meer dan zes kilometer van de school wonen. Dit gebeurt in de regel met busjes, maar ook met begeleid openbaar vervoer (ov) of met een abonnement in het ov. Met name scholen in het speciaal (basis) onderwijs hebben te maken met leerlingen die verder van de school vandaan wonen. De gemeentelijke verorderingen rondom
leerlingvervoer verschillen in uitwerking waardoor ouders en scholen met een regio functie – om verschillende redenen – nogal eens worstelen met het regelen van vervoer. SBO De Evenaar in Nieuwegein heeft hiervoor enkele jaren geleden een oplossing bedacht en gerealiseerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Organisatie | Praktijk | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Praktijk

'Willen leren' voor (jong) talent

POM 2018 nummer 1

De idee achter WALHALLAb heeft oprichter Marco Mout opgedaan in het dorpje Ngaiotonga (Nieuw-Zeeland) tijdens een wereldreis op de fiets. In het dorpsschooltje zijn geen lokalen. De ruim 60 leerlingen van alle leeftijden werken er samen onder leiding van een paar docenten. De oudere leerlingen ontfermen zich over de jongere. Er is geen sprake van toegepast inclusief of passend onderwijs. Dat is het van nature al. Er zijn ook geen ‘kinderen met een beperking’, want ze gaan er alleen uit van wat iemand wel kan of nog kan/wil/moet leren. Het enige probleem? Door autocorrectie in de groep wordt er nooit eens een kind gepest….

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal
Rubriek: Praktijk

De onderwijsconsulent

POM 2018 nummer 3

Onafhankelijke ondersteuning voor leerlingen en ouders die vastlopen

Bij de behandeling van de wet leerlinggebonden financiering uit het jaar 2003 heeft de Tweede Kamer gevraagd om onafhankelijke ondersteuning te realiseren voor kinderen met een rugzakje. Deze ondersteuning zou vooral van belang zijn wanneer zij overstappen van het speciaal naar het reguliere onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Praktijk
Rubriek: Praktijk