Zoeken op rubriek 'Onderzoek'

Wat is er mis met een stoornis?

POM 2018 nummer 3

Stel, je leidt een onderzoeksgroep die zich vastbijt in de vraag waarom we de neiging hebben om overal maar een label op te plakken en steeds meer menselijk gedrag als stoornis te willen beoordelen. Dan ontdek je op een dag dat jij en je naasten zelf aan de criteria voor verschillende stoornissen voldoen. Het overkwam psycholoog en universitair hoofddocent Laura Batstra. Reden om haar aan het woord te laten over stoornisdenken en labelgekte.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label
Rubriek: Onderzoek

Toetsing in het basisonderwijs: nuttig of belemmerend?

POM 2021 nummer 4

Onderwijs en toetsing worden veelal in één adem genoemd, als zou het één niet zonder het ander kunnen. Zeker: als het goed is, kan toetsing onderwijs versterken. Maar soms blijken toetsen in de praktijk heel andere effecten te hebben dan aanvankelijk bedacht of voorzien. Dat is zeker het geval bij toetsing in het basisonderwijs, waar blijkt dat toetsing een brede ontwikkeling van kinderen en zicht op kwaliteit van onderwijs vooral in de weg staat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Onderzoek

Effectiviteit anti-pest programma's discutabel

POM 2018 nummer 3

Er zijn tal van methodieken die pesten bespreekbaar maken en aanpakken. Het doel ervan is pesten terug te dringen, maar het succes van de verschillende aanpakken is nooit onderzocht. Recent onderzoek geeft uitkomst over de effecten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Onderzoek

Wanneer blijft een leerkracht zitten?

POM 2020 nummer 3

Het onderzoek Klassewerkplek is ontstaan om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het lerarentekort in het primair onderwijs. De focus ligt op het voorkomen van uitstroom. Want hoewel er een positieve trend zichtbaar is, is de uitstroom nog steeds te hoog. Van de leraren die in 2017 in het po waren gestart had 8% een jaar later de sector weer verlaten. Dit percentage was aan het dalen, maar met de intrede van bijvoorbeeld zijinstromers kan dit percentage weer gaan stijgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Onderzoek | Praktijk | Werkbeleving
Rubriek: Onderzoek

Overgang van PO naar VO

POM 2022 nummer 4

De afgelopen twee schooljaren waren bepaald onrustig. Periodes van schoolsluitingen vanwege COVID-19 en online onderwijs werden gevolgd door veel ziekte onder leerkrachten, vervangers en zelfs soms helemaal geen leerkracht voor de klas. Dat leverde uiteraard zorgen op voor alle leerlingen. De minister, de PO-Raad en de VO-raad riepen scholen daarom op om “kansrijk te adviseren”. Een goede zaak voor de leerlingen in groep 8 die minder goed voorbereid de overgang naar het VO moesten maken. Maar hoe zit het met de kansrijke overdracht van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gelijke kansen | Overgang
Rubriek: Onderzoek

Statistieken primair onderwijs

POM 2019 nummer 4

Onlangs kwam de Arbeidsmarktanalyse Primair Onderwijs 20191 uit, met een schat aan informatie over leerlingen, personeel en scholen in het primair onderwijs. Een impressie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data
Rubriek: Onderzoek

Ouders over passend onderwijs

POM 2020 nummer 4

Een veilige school waar kinderen prettig kunnen leren is normaal, toch?

Elk jaar brengt Ouders & Onderwijs De Staat van de Ouder uit; een rapport dat de uitslagen van onderzoek bevat waarin ouders hun mening over het onderwijs geven. Dit jaar gaat het rapport over passend onderwijs in de praktijk. De resultaten zijn redelijk schokkend: 60 procent van de ouders is ontevreden over het passend onderwijs dat wordt geboden. Het rapport bevat dan ook een groot aantal aanbevelingen om het beter te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Onderzoek

Enquête financiële middelen samenwerkingsverbanden

POM 2019 nummer 2

De financiële positie van samenwerkingsverbanden is regelmatig onderwerp in de politieke arena en de media. Ook de PO- en VO-raad hebben het op de agenda: geld moet in de klas terecht komen en buffers moeten beperkt zijn. Een enquête van het netwerk LPO en de Sectorraad swv vo onder de svw’s po en vo in de laatste maanden van 2018 zoomt in op een aantal aspecten van de financiële positie van de swv’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Onderzoek
Rubriek: Onderzoek

Meer meedoen

POM 2022 nummer 2

Extra ondersteuning voor jongeren in het LVB

In het rapport ‘Meer meedoen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt duidelijk dat jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb) extra ondersteuning nodig hebben om het in het voortgezet onderwijs goed te doen en de overstap naar een baan te vergemakkelijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Onderzoek

Welk type hoogbegaafde leerlingen zijn er?

POM 2019 nummer 3

Aanvullend op het artikel over hoogbegaafdheid zetten we de verschillende soorten uiteen. Hoogbegaafdheid kan op verschillende manieren tot uiting komen.
Hoogbegaafde leerlingen worden door allerlei factoren (transactie van emotionele, sociale, cognitieve en fysieke factoren) beïnvloed.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra) | Passend onderwijs
Rubriek: Onderzoek

Onderwijs en jeugdhulp samen over de schutting

POM 2019 nummer 3

Onderwijsprofessionals en jeugdhulpverleners streven hetzelfde doel na: de veiligheid en voorspoedige ontwikkeling van het kind op school en in het gezinsverband. Toch berust het verbond tussen onderwijs en jeugdhulpverlening lang niet altijd op een gelukkige samenwerking. Een veelgehoorde klacht van de hulpverlening is dat het onderwijs moeilijke cases als het ware ‘over de schutting werpt’. Andersom klaagt de onderwijsprofessional geregeld over trage hulpverlening en gebrekkige communicatie bij de jeugdhulpverlening. De twee partijen zouden in theorie bevriend moeten zijn, maar in de praktijk is er geregeld sprake van wederzijds onbegrip en begripsverwarring. Dat genereert juist afstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Organisatie
Rubriek: Onderzoek

Speciaal onderwijs: een geval apart

POM 2020 nummer 4

Onderzoek naar plaats, behoefte en toekomst

Dit voorjaar verscheen nummer 60 in de reeks Evaluatie Passend Onderwijs, getiteld ‘Sectorrapport speciaal onderwijs’. Dit rapport belicht nu eens niet hoe passend onderwijs binnen de reguliere scholen vorm krijgt, maar men heeft onderzocht welke impact de invoering van passend onderwijs heeft gehad op de sector speciaal onderwijs. Is de toegang tot het speciaal onderwijs veranderd, welke thema’s spelen daar, hoe is het met de uitstroom?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Onderzoek

20 principes uit de psychologie

POM 2021 nummer 5

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Binnen het onderwijsveld is er geen overeenstemming over de definitie van begaafdheid, talent en creativiteit en ook niet over het meten daarvan. Toch zijn er wel een aantal principes vast te stellen, waarvan de uitwerking handvatten geeft om deze leerlingen goed te begeleiden in hun leerproces. We beschrijven er twintig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek | Pedagogisch handelen
Rubriek: Onderzoek

Alle leerlingen digitaal geletterd!

POM 2022 nummer 3

Begin volgend schooljaar wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van kerndoelen voor digitale geletterdheid , zo meldde onderwijsminister Dennis Wiersma in april. Dat betekent dat dit nieuwe leergebied een verplicht onderdeel van het curriculum wordt en scholen ermee aan de slag moeten. Wat is digitale geletterdheid, hoe maak je een goed begin en wat zijn de kansen in het kader van passend onderwijs?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek
Rubriek: Onderzoek

Hoe functioneert intern toezicht bij SWV's?

POM 2020 nummer 3

Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs

De samenwerkingsverbanden bestaan nu ruim zes jaar en de ontwikkeling van passend onderwijs komt in veel regio’s goed op gang. Wel vragen de bestuurlijke inrichting en het functioneren van de governance bij de samenwerkingsverbanden nog om aandacht. De Inspectie van het Onderwijs heeft onlangs het samenspel tussen bestuur en intern toezicht binnen samenwerkingsverbanden onderzocht, en heeft daarbij bekeken of het intern toezicht van de samenwerkingsverbanden
onafhankelijk van het bestuur functioneert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Medezeggenschap (MR/OPR) | Samenwerkingsverband (SWV) | Verantwoording
Rubriek: Onderzoek

Onderzoek: Instroom bij het speciaal basisonderwijs

POM 2018 nummer 5

In het kader van de Landelijke Evaluatie Passend Onderwijs is onderzoek gedaan naar de instroom en de problemen van leerlingen in het sbo. De aanleiding was dat er geruchten gaan dat leerlingen er steeds later instromen en dat de problematiek almaar toe zou nemen. Het onderzoek is uitgewerkt door de NRO over een periode van 2008 tot 2018. Dit lange traject is gekozen om goed uitspraak te kunnen doen over trends en loopbanen van leerlingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Speciaal (basis)onderwijs (S(B)O)
Rubriek: Onderzoek

Zicht krijgen op wat werkt

POM 2020 nummer 1

Een onderzoek naar samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

“Ik merk helemaal niets van het samenwerken met de jeugdhulpverlener” of, “ik merk dat ik alleen maar werk ervan heb op het moment dat de jeugdhulpverlener in de klas komt” zo reageerden een aantal leraren toen we hen in een kleine steekproef bevroegen over de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Het was een belangrijk signaal en om dit signaal beter te begrijpen ontstond het verlangen om onderzoek te doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderzoek
Rubriek: Onderzoek

Evaluatie passend onderwijs

POM 2019 nummer 1

Wanneer zijn we geslaagd?

Centraal in dit nummer staat de vraag wanneer passend onderwijs geslaagd is. De redactie wilde graag ook een heleboel mensen ‘in het veld’ peilen. Dat is gebeurd via een vraagstelling aan enkele duizenden personen in het werkveld. Graag beschrijven we enkele bevindingen op basis van 206 ingestuurde antwoorden. Een tweede ronde, waarin vijf stellingen worden geprioriteerd, wordt door 113 mensen ingevuld. Het geeft een goede kijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie
Rubriek: Onderzoek

Wat willen de kinderen zelf?

POM 2021 nummer 2

Rapport van de Kinderombudsman bij passend onderwijs

Eind vorig jaar verscheen het rapport ‘Van passend naar inclusief. Kinderen over hun perspectief op passend onderwijs’ van de Kinderombudsman (Margrite Kalverboer). Dit rapport werd opgeleverd ten behoeve van de evaluatie van passend onderwijs in de Tweede Kamer. Het team deed onderzoek onder 184 kinderen over wat zij nu zelf vonden van extra hulp en ondersteuning die hun geboden wordt; of de leerkrachten goed met hen omgaan en over hoe ze aankijken tegen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wat vinden kinderen er nu zelf van?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Onderzoek

De positie van ouders in passend onderwijs

POM 2019 nummer 5

Met een combinatie van maatregelen beoogt de Wet Passend Onderwijs het voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, eenvoudiger te maken om adequate ondersteuning te krijgen. Wat is er ruim vier jaar na het in werking treden van de Wet passend onderwijs bekend over de gevolgen van deze
stelselwijziging voor ouders?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Ouders/Betrokkenheid | Passend onderwijs | Wet- en regelgeving
Rubriek: Onderzoek

Omgaan met externaliserend leerlinggedrag

POM 2020 nummer 3

In de afgelopen jaren is vanuit het regulier onderwijs herhaaldelijk gemeld dat het lesgeven er sinds de invoering van Passend Onderwijs niet gemakkelijker op is geworden. Het zijn vooral leerlingen met externaliserend gedrag die bij veel leraren voor handelingsverlegenheid zorgen. Dat is kort gezegd gedrag waar de directe omgeving – leraren en medeleerlingen – flink last van hebben. Tijd om te onderzoeken of bepaalde handelingen gemiddeld genomen vaker effectief zijn. Is het
mogelijk een ‘top-5’ van meest effectieve handelingen samen te stellen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent | Onderzoek
Rubriek: Onderzoek

Eigenschappen ADD

POM 2018 nummer 3

Attention Deficit Disorder (ADD) bestaat uit een verzameling specifieke symptomen waarvan de oorzaak vaak erfelijk bepaald is. ADD is geen karaktertrek of opvoedingsfout. Het wordt door wetenschappers als een neurobiologische stoornis beschouwd, gerelateerd aan de werking van de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. ADD heeft een vergelijkbare oorzaak als ADHD. Bij mensen met ADHD kan de verstoring in de neurotransmitters dopamine en noradrenaline leiden tot aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsief gedrag. Mensen met ADD zijn hyperactief en impulsief gedrag is in mindere mate aanwezig, of geheel afwezig. Het komt vaak voor dat kinderen met ADHD, naarmate ze ouder worden, minder hyperactief en impulsief gedrag vertonen en in hun volwassen leven getypeerd kunnen worden als iemand met ADD.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label
Rubriek: Onderzoek