Zoeken op rubriek 'Beschouwing'

'Ik heb getwijfeld over België'

POM 2015 nummer 4

Heel wat jaren geleden zong Het Goede Doel dat ze twijfelden over België en diezelfde tekst sprak mijn dochter toen ze het over de schoolkeuze van onze kleinzoon had. In gemeenten die grenzen aan Vlaanderen is het naar school gaan aan de andere kant van de grens geen ongewoon fenomeen. Sterker nog, in een gemeente als Roosendaal gaan in het schooljaar 2015-2016 maar liefst 126 kinderen in het Vlaamse Essen naar school. Bij heel wat jonge ouders is de optie om hun kind in Vlaanderen naar school te laten gaan aantrekkelijk, te oordelen naar de schoolbussen die in West-Brabant rond rijden om de leerlingen op te halen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationaal | Passend onderwijs
Rubriek: Beschouwing

Toezicht en sturing van samenwerkingsverbanden bekeken vanuit de wetenschap

POM 2020 nummer 3

Samenwerking komt niet vanzelf tot stand en het pad van samenwerking kent vele valkuilen. Huxham & Vangen (2008) schreven daarover: “Unless there is no other opportunity, start collaborating.” Toch meende de overheid dat het oprichten van samenwerkingsverbanden passend onderwijs een goed idee was. Wat daarbij vooral opvalt, is dat wetenschappelijke kennis en inzichten over samenwerking ontbraken. Nergens is die kennis zichtbaar terug te zien.1 Niet in wet, niet in uitwerkingen, niet in evaluaties. Terwijl dit juist enorm verhelderend zou kunnen zijn. Hoog tijd dus om te bespiegelen hoe volgens de wetenschap samenwerking zou kunnen werken en wat dit kan betekenen in het organiseren van passende governance.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Governance/Toezicht | Leiderschap/Directie | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Beschouwing

Hobbelige weg naar inclusiever onderwijs

POM 2020 nummer 4

Evaluatie Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is passend onderwijs bij wet ingevoerd. Bij de start van de wet is meteen afgesproken om in de periode 2015-2020 de wet goed te evalueren. Die opdracht is weggelegd bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In dit artikel willen wij de voornaamste conclusies van het rapport nog een keer langs lopen en vanuit die conclusies aangeven wat mogelijke verbeteringen kunnen zijn voor de toekomst.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Organisatie
Rubriek: Beschouwing

Oorzaken van groeiend deelnamepercentage VSO

POM 2020 nummer 5

In de Evaluatie Passend Onderwijs wordt in meerdere rapporten gewezen op een stijging in het aantal leerlingen dat uitstroomt naar het vso én het niet goed beschikbaar zijn van de benodigde (extra) ondersteuning van leerlingen en voor docenten op de reguliere scholen. De conclusies wijzen in de richting van: “passend onderwijs is mislukt”. Dit is écht te kort door de bocht. De redactie van Passend Onderwijs Magazine heeft een aantal leidinggevenden van samenwerkingsverbanden (swv’s) in Brabant gevraagd welke factoren volgens hen de stijging van het deelnamepercentage in het vso veroorzaken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Samenwerkingsverband (SWV) | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Beschouwing

Tweede Kamer: passend onderwijs heeft verbetering nodig

POM 2019 nummer 4

Op 26 juni jl. voerde de Vaste Kamercommissie OCW het jaarlijkse debat over de voortgang van passend onderwijs met minister Slob. Basis van het debat was de gedegen 13de voortgangsrapportage passend onderwijs, maar de aandacht ging vooral uit naar de kritiek die geuit wordt in de enquête van de vakbond AOb en allerlei populistische berichtgeving uit het land. Op de ene plek dreigt het speciaal basisonderwijs te verdwijnen, op een andere plek is onderwijs voor hoogbegaafden slecht geregeld in de ogen van ouders. Geïnspireerd door de voortgangsrapportage gaf de minister aan dat goede vooruitgang wordt geboekt. Hij wil deze positieve beweging versterken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Politiek | Samenwerkingsverband (SWV)
Rubriek: Beschouwing

Vijf mythes over passend onderwijs

POM 2014 nummer 3

Op 1 augustus wordt passend onderwijs realiteit. We gaan nooit meer naar de PCL met een onderwijskundig rapport en hoeven nooit meer te bedelen om een rugzak. Wat hebben we gefoeterd op het huidige systeem. Maar wat krijgen we ervoor terug? Daar hoor je wilde verhalen over bij de koffie. De zin en onzin van vijf mythes over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Wet- en regelgeving
Rubriek: Beschouwing

Zorg-onderwijs-matrix brengt zorgverantwoordelijkheid in kaart

POM 2017 nummer 4

Gemeenten hebben de wettelijke plicht om er zorg voor te dragen dat de jeugdhulp op een laagdrempelige manier aansluit bij het onderwijs. Dat gebeurt vaak via het ondersteuningsteam van een school. De jeugdhulp kent twee categorieën, de vrij toegankelijke zorg en de zorg waarop beschikt moet worden, ofwel niet vrij toegankelijke zorg. Hoe gemeenten omgaan met beide categorieën is verschillend, zo blijkt ook uit de recent verschenen elfde voortgangsrapportage passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bekostiging | Wet- en regelgeving
Rubriek: Beschouwing

Zin en onzin van labels

POM 2018 nummer 3

De meeste kinderen hebben het niet. Jij hebt het wel en een aantal andere kinderen ook: een label. Omdat je druk bent, omdat de letters zich voor je verstoppen op papier of omdat je graag in je eigen wereld verkeert. Is het een erkenning voor je eigenaardigheid of een etiket dat belemmert? Jos Gerards en Henk van der Pas reflecteren op de (on)zin van labels.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diagnose/Label
Rubriek: Beschouwing

Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs

POM 2013 nummer 2

Eén van de doelen van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Zodra ouders en school samenwerken, nemen de leeropbrengsten en het welbevinden van leerlingen toe. Ouderbetrokkenheid is daarmee belangrijk voor elke leerling en vooral voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ouderbetrokkenheid draagt eraan bij dat minder leerlingen ‘tussen wal en schip belanden’. School en ouders hebben elkaar dus hard nodig voor succesvol passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Leiderschap/Directie | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Beschouwing

Steeds inclusiever; gaat ons dat lukken?

POM 2021 nummer 1

In het voorjaar van 2020 publiceerde de Onderwijsraad het advies “Steeds inclusiever". In dezelfde maand werd ook de “Evaluatie Passend Onderwijs’ uitgebracht. Deze twee documenten vormen samen de opmaat voor de ministeriële nota “Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs’. Deze voorstellen zijn bedoeld om nog beter passend inclusief onderwijs te bereiken. Maar of dit (op deze wijze) gerealiseerd kan worden, is de vraag. Zolang taalgebruik, denkstijl, onbewuste (en wellicht ook onbedoelde) “framing’ van kinderen, leerkrachten en de ouders niet veranderen, zal inclusie “een stip op de horizon blijven’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Beschouwing

Het aftellen is begonnen

POM 2014 nummer 1

De invoering van passend onderwijs heeft de afgelopen weken veel aandacht gekregen van de politiek en landelijke organisaties. Over een half jaar gaat de nieuwe wet- en regelgeving in. Uit voortgangsrapportages blijkt dat nog lang niet alles geregeld is. De boodschap aan samenwerkingsverbanden is: schuif praktische zaken niet verder voor je uit en maak duidelijk aan leraren en ouders wat zij kunnen verwachten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs
Rubriek: Beschouwing

De energie van de baas

POM 2013 nummer 2

De kinderen, uw teamleden en de ouders, ze hebben allemaal direct in de gaten hoe de vork in de steel zit: ze zien meteen of het verhaal van hun directeur echt is of dat hun directeur zijn werk alleen doet omdat het moet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie
Rubriek: Beschouwing

Lerende leider of gehaaste manager?

POM 2013 nummer 3

Bent u als leidinggevende een lerende leider of een gehaaste manager? Het is wellicht interessant om deze vraag eens door uw hoofd te laten gaan en te bekijken waar bij u het accent ligt. Een leidinggevende zoekt balans tussen vertraging en snelheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie
Rubriek: Beschouwing

Van leerkracht naar leerpower

POM 2020 nummer 5

Over het belang van een bekwame leerkracht voor de klas als het gaat om hoogbegaafdheid

Zoals geen twee leerlingen hetzelfde zijn, zo is ook de diversiteit tussen leerkrachten groot. Dat de ene leerkracht meer bij een specifieke leerling voor elkaar krijgt dan de andere, is dan ook geen verrassing. Wat daar precies aan ten grondslag ligt, is een belangrijke vraag. Ook bij hoogbegaafdheid hebben leerkrachten specifieke handvatten nodig als het gaat om de begeleiding van deze leerlingen in de klas.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leerkracht/Docent
Rubriek: Beschouwing

Een CJG-coach slaat de brug tussen onderwijs en zorg 'iemand die in actie komt als het nodig is.'

POM 2013 nummer 1

De gemeenten in Zuid-Kennemerland, omgeving Haarlem, werken tien scholen in een pilot met een Coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De CJG-coach ondersteunt gezinnen en jeugdigen met complexere opvoed- en opgroeiproblemen. Als thuis hulp nodig is, kan zo’n CJG-coach die zelf bieden of snel regelen. Zij gaan uit van de kracht van ouders, opvoeders en jeugdigen en hun sociale omgeving. De CJG-coach staat naast het gezin en de jeugdigen, kan het netwerk betrekken of versterken, zelf hulp bieden of waar nodig rechtstreeks gespecialiseerde zorg raadplegen of inzetten. Hierdoor wordt eerder, lichtere hulp ingezet met minder schakels. Het lijkt een heel goede manier om onderwijs en zorg met elkaar te verbinden. ‘Dit werkt fantastisch’, zegt schooldirecteur José Warnaar. ‘We begeleiden ouders van het ene warme bad in het andere. Ik hoop dat dit zo blijft.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Ouders/Betrokkenheid
Rubriek: Beschouwing

Leidinggeven aan leraren

POM 2014 nummer 1

Leraren die hun vak verstaan geven vorm aan passend onderwijs. Om dat te bereiken is een vernieuwde rol van de schoolleiding nodig. Dit is één van de verrassende stellingen die John Hattie formuleert in zijn boek “Visible Learning for Teachers”. Het gaat om een verschuiving van “onderwijskundige leiding” (met te veel nadruk op het onderwijs) naar “leiders voor leren” die het accent leggen op het leren van kinderen en volwassenen. Daarbij is de primaire focus niet “wat wordt onderwezen?” en “hoe wordt het onderwezen?”. Leiders voor leren gaan uit van vragen als “hebben de leerlingen essentiële kennis en vaardigheden verworven?”, “hoe weten we dat?” en “hoe kunnen we die gegevens gebruiken om het onderwijs te verbeteren?”. Het is een subtiel verschil, maar wel een verschil dat leidt naar een interessante blikwisseling. Het eind van het proces en de resultaten zijn niet alleen belangrijk, maar ook het leerproces dat leidt tot resultaten. Dit geldt voor zowel het leerproces van leerlingen als van leraren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Leiderschap/Directie
Rubriek: Beschouwing

Leidinggeven vanuit Rijnlands perspectief

POM 2015 nummer 1

Regelmatig horen wij van onderwijsmensen dat passend onderwijs een overheidsmaatregel lijkt, gevoed vanuit financiële en beheersmatige overwegingen. Bovendien lijkt het begrip ‘passend onderwijs’ voor sommigen een pleonasme: heeft onderwijs in zichzelf niet de natuurlijke opdracht passend op de lerende te zijn? Zoals sneeuw per definitie wit is? Was vóór 1 augustus 2014 het onderwijs dan niet passend? Dat is niet bepaald inspirerende feedback die impliciet wordt meegegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap/Directie | Organisatie | Passend onderwijs
Rubriek: Beschouwing

Drie manieren om van passend onderwijs een succes te maken

POM 2017 nummer 2

Het is nu tweeënhalf jaar geleden dat passend onderwijs werd ingevoerd. Sindsdien is in veel regio’s de ondersteuning aan leerlingen voelbaar veranderd. De meeste scholen hebben handelingsgericht werken ingevoerd en begeleiders vanuit het samenwerkingsverband komen meedenken over oplossingen als leraren, ouders en kinderen samen vastlopen. Hoe staat passend onderwijs er nu voor? Welke ontwikkelingen en kansen zijn er? Ron Benjamins probeert de hoofdlijnen te zien en doet drie aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs
Rubriek: Beschouwing

Diversiteit als de nieuwe norm... (hoe dan)?

POM 2022 nummer 4

Iedereen moet zich in Nederland welkom, gehoord en vertegenwoordigd voelen, ongeacht sekse, geloof, ras, leeftijd, lichamelijke conditie of culturele achtergrond. Deze ambitie waardeert diversiteit en streeft naar inclusie. Dat is niet gemakkelijk. Want hoe bied je ruimte voor verschillen met genoeg individuele aandacht binnen een steeds diverser wordende groep? Een reflectie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Gelijke kansen
Rubriek: Beschouwing

Passend onderwijs vergt 'omdenken'

POM 2014 nummer 2

Iedere leerkracht komt niveauverschillen tegen in een klas en moet daarmee omgaan. Dit kan via de methode van het omdenken. Omdenken is met andere ogen kijken naar een situatie en daardoor andere mogelijkheden zien. Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. Werken met de vanzelfsprekende verschillen tussen leerlingen is wellicht een probleem als we er op de ‘oude manier’ naar kijken, maar als we de situatie ‘omdenken’ dan kunnen we in het kader van passend onderwijs kansen en mogelijkheden zien om van school een fijne plek te maken om te leren en jezelf te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Handelingsgerichtwerken (HGW) | Passend onderwijs
Rubriek: Beschouwing

Dubbel bijzonder

POM 2021 nummer 1

Het zit in onze aard. We willen mensen begrijpen en daarom categoriseren we mensen en kinderen graag. Het geeft mensen comfort als we weten in welk vakje iemand hoort. Dan weten we wie we tegenover ons hebben, wat te verwachten is en hoe we ons tot elkaar moeten verhouden. In de duiding rondom hoogbegaafdheid wordt er gesproken over de zogenoemde ‘dubbele bijzondere’ kinderen. Weer een nieuwe categorie: slaan we niet een beetje door in onze diagnostiek? We wilden toch minder ‘labels’?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden:
Rubriek: Beschouwing

Succesvolle overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

POM 2013 nummer 3

Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zorgen er samen voor dat leerlingen uit groep acht goed worden voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen maken de stap van vaste klas met leerlingen van verschillende niveaus en een groepsleerkracht, naar een setting waarin ze op hun eigen niveau les krijgen van vakdocenten. Een grote groep leerlingen kan die stap aan, voor anderen is dit niet makkelijk. Hoe kan het basisonderwijs leerlingen hierbij het best ondersteunen en ervoor zorgen dat de overdracht goed verloopt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs | Voortgezet (speciaal) onderwijs (V(S)O)
Rubriek: Beschouwing

1 jaar passend onderwijs: de stand van zaken

POM 2015 nummer 4

De afgelopen weken werden veel onderzoeken gepubliceerd, waarin de balans wordt opgemaakt na een schooljaar lang werken met passend onderwijs. Het lijkt erop dat de basale afspraken over de ondersteuning aan leerlingen in bijna alle regio’s wel geregeld is. Maar juist als het ingewikkeld wordt of als het erop aan komt, gaat het nog wel eens mis. De organisatie van zorgplicht, maatwerk voor complexe ondersteuningsvragen en het voorkomen van thuiszitters – dat levert allemaal nog hoofdbrekens op. Ondertussen zijn de meeste leerkrachten in het primair onderwijs er niet van overtuigd dat er in hun klassen nog ruimte is voor meer leerlingen die extra tijd en aandacht vergen. Passend onderwijs staat. Maar het loopt nog niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Evaluatie/reflectie | Passend onderwijs | Zorgplicht
Rubriek: Beschouwing

Van spullen en papieren naar mensen en manieren

POM 2014 nummer 4

Wie meer op maat wil lesgeven, moet meer toetsen, analyseren, plannen maken en evalueren. Veel leerkrachten zijn nauwelijks in staat om de klassenpraktijk en de administratie de tijd en aandacht te geven die ze verdienen. Dat lijkt een typisch probleem voor het onderwijs te zijn, maar ook in andere organisaties is er soms meer aandacht voor richtlijnen en grafieken dan voor het echte werk. Biedt passend onderwijs kansen voor minder bureaucratie en meer aandacht voor onderwijs zoals het bedoeld is?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Data | Organisatie | Verantwoording
Rubriek: Beschouwing

De zin en onzin van mythes over passend onderwijs

POM 2017 nummer 3

Iedereen heeft een mening over passend onderwijs, die niet zelden gepeperd en ongezouten wordt opgediend. Soms zijn die meningen gebaseerd op feiten, soms op idealen, soms op allebei en soms ook helemaal nergens op. Voor veel populaire mythes is iets te zeggen, maar vaak valt er ook wel iets op af te dingen. In dit artikel voor de fijnproever de zin en de onzin van populaire mythes en meningen over passend onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Passend onderwijs
Rubriek: Beschouwing

Passend leiding geven: Wat heeft deze leerkracht nodig?

POM 2013 nummer 1

Passend onderwijs vraagt veel van leerkrachten. Ze worden uitgenodigd om zich te verdiepen in leerlingen die veel aandacht vergen. Niet elke leerling heeft hetzelfde nodig. Wat voor leerkrachten en hun groep geldt, geldt ook voor schoolleiders en hun team. Niet elke leerkracht heeft baat bij dezelfde manier van leiding. Wat voor de ene leerkracht een enorme stimulans is, kan voor een andere leerkracht juist heel frustrerend zijn. Over vier manieren van leiden en wanneer die effectief zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Coachen/begeleiden | Leiderschap/Directie | Professionalisering
Rubriek: Beschouwing

Handelingsgericht integraal arrangeren

POM 2013 nummer 2

School, ouders en externe deskundigen creëren samen een nieuw perspectief voor kinderen die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, door opnieuw met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een (externe) trajectbegeleider.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ondersteuning (extra)
Rubriek: Beschouwing