In Passend Onderwijs Magazine 2018-05

Thema: Onderwijs & jeugdhulp 

Passend onderwijs lukt niet alleen
De betrokken landelijke organisaties en de ministeries van OCW en VWS willen in een Brede Beleidscoalitie tot een gezamenlijk kader komen van waaruit in de regio’s optimaal kan worden samengewerkt tussen onderwijsinstellingen en hun (zorg) partners.

Twents model: jeugdhulp in de school
De regio Twente organiseert gezamenlijk de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2019 wordt onderwijs en jeugdhulp samengebracht volgens het nieuwe Twentse ondersteuningsmodel. Eelco Eerenberg, wethouder Jeugdhulp en Onderwijs in Enschede, neemt ons mee door het traject waarin dit ‘Twentse model’ is ontstaan.

Samenwerking van onderwijs met jeugdhulpinstellingen en gemeenten
Gemiddeld heeft een samenwerkingsverband in het po te maken met 5,7 gemeenten, 90 scholen en 16,2 schoolbesturen. Wanneer er gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden, zijn er dus veel verschillende partners om mee af te stemmen.

Striktere privacyregels
De laatste tijd wordt vaker gesteld dat de (nieuwe) privacyregels de onderlinge gegevensuitwisseling belemmeren. Maar zijn het inderdaad de striktere privacyregels die aan de extra ondersteuning in de weg staan of wordt er een schijnprobleem gecreëerd door te weinig kennis van de privacyregels en/of onduidelijkheid over de taken en bevoegdheden?

Coalitie passend onderwijs Jeugdhulp-Zorg
Een ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen staat hoog op de agenda van de brede coalitie van onderwijspartijen, VNG, branches, cliënt- en ouderorganisaties en de ministeries van VWS en Onderwijs. Gezamenlijk zetten zij de schouders eronder om deze maatschappelijke opdracht waar te maken. Een goede samenwerking is daarbij onontbeerlijk. De sectorraad samenwerkingsverbanden vo formuleerde hiervoor een basisdocument, met vijf uitgangspunten. Ook voor po-scholen kan dit van belang zijn.

Passend onderwijs in debat
Na het debat over passend onderwijs in juli, heeft de Tweede Kamer bij de behandelin van de onderwijsbegroting opnieuw gesproken over passend onderwijs en de rol van de samenwerkingsverbanden. Daarbij ging het in het bijzonder over het signaal dat er nogal veel geld bij de samenwerkingsverbanden ‘op de plank’ ligt, terwijl dat geld eigenlijk bestemd is voor het ondersteunen van leerlingen op scholen.

Variawet: Maatwerk in onderwijstijd
Dit schooljaar is de zogenoemde Variawet in werking getreden. Deze wet geeft scholen ruimte om een oplossing op maat te vinden voor leerlingen die vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet het volledige dagprogramma volgen op school. Zij volgen dan een deel van het lesprogramma op een andere onderwijslocatie of zitten op een vorm van dagbesteding bij een zorginstantie.

Het onderwijs in drie doeldomeinen
De Staat van het Onderwijs benadrukt het belang van een zo hoog mogelijke opleiding. Daarnaast is het belangrijk dat Nederland meekomt in de internationale ranglijsten op het gebied van onderwijs. Kinderen met dezelfde kenmerken en cognitieniveau halen op school a een hoger eindniveau dan school b. Dat is niet goed volgens de inspectie. Iedereen moet een zo hoog mogelijk niveau halen. Er zijn alleen meer domeinen die op scholen aandacht verdienen.

Verder onder meer: 
Nieuws gemist?, SWV in the picture, Columns, FAQ, Boek en literatuur, Regelgeving en Infographic.