Nieuwsbrief PO Magazine | september 2018

De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs

We staan in het onderwijs voor veel uitdagingen. De overgangsmomenten zijn daarvan in ieder geval een goed voorbeeld. Van voorschools naar vroegschools zit in veel gevallen door de realisatie van Integrale Kind Centra (IKC’s) in de goede ontwikkeling. Overdracht, doorgaande ontwikkel- en leerlijnen en een gemeenschappelijk afgestemd pedagogisch klimaat worden hier steeds vaker beter gerealiseerd dan de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.  

Dat komt met name omdat het po en het vo alles gescheiden georganiseerd hebben, met verschillende wetgeving, eigen belangenbehartiging (PO raad en VO raad) en verschillende cao’sHoewel er in veel regionatuurlijk aandacht is voor een goede overdrachtzijn de medewerkers van de scholen vaak vooral met hun eigen ontwikkelingen bezig. Het denken in een keten in het belang van leerlingen zou over het algemeen veel meer aandacht moeten krijgen. De echte uitdaging is de doorgaande lijn op het gebied van competenties en leerlijnen. Dat kan alleen gerealiseerd worden als er in de regio een gezamenlijke visie is ten aanzien van leren en omgaan met leerlingen.  
In de regio waar ik werkzaam ben zijn we twee en half jaar geleden met een aantal enthousiaste personen (leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs) in gesprek gegaan met leerlingen over hoe zij het beste tot leren komen. Door de groep steeds uit te breiden met extra cirkels was binnen een jaar elke basisschool directeur en (afdelings)leider in het voortgezet onderwijs betrokken. Met ongeveer duizend leerlingen zijn gesprekken gevoerd. 
De opgehaalde informatie is in een aantal sessies verwerkt en uiteindelijk gecomprimeerd in zeven zinnen. Deze zinnen zijn omarmd door het onderwijs, de voorschoolse voorzieningen en de gemeenten. Ze zijn voor ons een belofte aan de leerlingen als het gaat om wat ze van ons kunnen verwachten. Dit zogenaamde Liemers Lijstje hangt in alle scholen, peuterspeelzalen en gemeentehuizen in onze regio. 

Op dit moment zijn we in de regio bezig om invulling te geven aan deze beloften, via inspiratiesessies, ‘gluren bij de buren’ en maatwerktrajecten voor leerlingen bij de overgangBij ontwikkelingen in een school wordt de keten meegenomen.  
Natuurlijk is er nog veel werk te verzetten. Er zijn nog grote verschillen waar we mee aan de slag moeten. Maar we hebben elkaar leren kennen, we ontmoeten elkaar en laten elkaar niet meer los. Niet omdat wij daar blij van worden maar omdat leerlingen daarvan profiteren. 
Ook landelijk is dit het moment daar om met elkaar in gesprek te gaan. Het nieuwe curriculum, de 21e-eeuwse vaardigheden en de competenties die het bedrijfsleven vraagt van nieuwe medewerkers zijn zo maar een paar onderwerpen die in de keten opgepakt kunnen worden. Laten we vooral niet onze verschillen benadrukken maar juist datgene wat ons bindt en wat we van elkaar kunnen leren.

Otto Kamps
Directeur Samenwerkingsverband de Liemers PO en VO

 


Nieuwsupdate september 2018

Aantal gepeste kinderen licht gedaald

poraad

In het primair onderwijs heeft 90 procent van de leerlingen nooit te maken met pesten. Het aantal gepeste kinderen komt daarmee op tien procent. Vier jaar geleden was dit nog veertien procent. Dat meldt de PO Raad op basis van een factsheet 'Pesten in het onderwijs 2018', afkomstig van het ministerie van OC&W.

Het aantal pestgevallen is vooral in de periode 2014 tot 2016 gedaald. Daarna is het cijfer gestagneerd. Persoonlijk pesten, dat wil zeggen in de klas of op het plein, komt vaker voor dan cyberpesten, dat online plaatsvindt. Slechts zes tot acht procent van de gepeste kinderen in het basisonderwijs krijgt te maken met online gepest. Deze week staat pesten centraal in de Week tegen het Pesten. Voor meer informatie is de website weektegenhetpesten.nl relevant.

 

Ook schoolleiders in de bres voor salaris

AVS

Vanaf deze maand zijn acties aangekondigd van schoolleiders, onder leiding van de Algemene Vereniging voor Schoolleiders (AVS). Het eerste voorbeeld is een actie op 12 september waarbij om 12.00 uur de brandalarmen af moesten gaan op de scholen. "Alle leerlingen de school uit! Zo zal in heel Nederland zichtbaar zijn dat schoolleiders alarm slaan", is het signaal dat volgens de branche moet worden afgegeven met de actie.

Schoolleiders vinden dat zij er veel minder op vooruit gaan dan de leraren, na hun acties van de afgelopen jaren. Leraren ontvingen gemiddeld 8,5 procent loonsverhoging en een flinke bonus. Schooldirecteuren, adjunct-directeuren en ander ondersteunend personeel gingen er 2,5 procent op vooruit en kregen een veel kleinere bonus.

Het gevolg is dat sommige leraren meer verdienen dan de schoolleider. "Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende, een adjunct, minder verdient dan een leraar, terwijl zijn verantwoordelijkheid veel groter is", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

 

 Veranderingen schooljaar 2018-2019

bericht1

Zoals bij de start van elk schooljaar, gaat er weer een en ander veranderen in de regelgeving. Zo komt er dit jaar meer ruimte voor invalkrachten. Hiermee hoopt het kabinet scholen tegemoet te komen in het oplossen van het nijpende tekort aan leraren. Scholen kunnen makkelijker afwijken van de onderwijstijd en ook de regels voor het opzetten van een nevenvestiging worden versoepeld. 

Fuseren wordt makkelijker gemaakt. Dat is een regel die passend onderwijs op sommige plaatsen beter mogelijk te maken of de ontwikkeling daarvan de bespoedigen.  Als eerste stap is geregeld per 1 augustus dat alle fusies een lichte toets door DUO ondergaan. De betrokken medezeggenschapsraden moeten instemmen met de voorgenomen fusie en er moet een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd.

Leraren hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een (online) portfoliotool. Lees meer over de wijzigingen op de website van de Rijksoverheid.

 

Edities 2017-2018

Januari | Februari | Maart | April | Mei Juni | September | Oktober | November | December