Nieuwsbrief PO Magazine | November 2017

Wat brengt het nieuwe regeerakkoord?

NicoleTeeuwen

Nicole Teeuwen

Twitter: @nteeuwen
Website: www.pporotterdam.nl
Directeur van PPO Rotterdam, deelt vaste bijdragen in PO-Magazine.

Na een lange formatie zit de nieuwe regering nu op haar plek. Het regeerakkoord laat, waar het gaat om passend onderwijs, weinig te wensen over. Of is dat wat rooskleurig gedacht?

“Beperkt en begaafd, ieder kind verdient onderwijs om zichzelf maximaal te ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt”, aldus het akkoord.Het kabinet zet de ingezette systematiek van passend onderwijs voort: de visie wordt zelfs verstevigd. Er komt onderzoek naar de wijze waarop het leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd. Ook is er aandacht voor het beperken van thuiszitters en het vroeg signaleren van verzuim, samenwerkingsverbanden beleggen daarvoor een wettelijk verplichte doorzettingsmacht. Voor hen moet er extern en onafhankelijk toezicht worden geregeld.

Aan minister Arie Slob is nu de eerste zet als het gaat om de uitvoering van de plannen. Een stevige klus, gezien de lopende discussies in de onderwijssector. Pakt hij de kansen die het regeerakkoord brengt? De ChristenUnie, waar Slob zijn wortels heeft, is een partij die schoolbestuurlijke vrijheid en identiteitsgebonden onderwijs een warm hart toedraagt. Hoe ziet de minister dit? Bijvoorbeeld in relatie tot de interzuilaire samenwerking voor zorgleerlingen op het niveau van de wijk? Immers, passend onderwijs staat of valt met een dekkend netwerk op een niet te grote schaal. Dat is de enige manier om kinderen niet in grote getale ‘s ochtends de wijk uit te laten rijden. Thuisnabij onderwijs was toch de opzet? Hoe ziet de minister de verbinding met bijvoorbeeld de gemeente, of met bovenregionale samenwerking? Dat is belangrijk voor de verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Er zijn nog een heleboel vragen.

De Tweede Kamer houdt in december het verantwoordingsdebat. Verantwoording lijkt de achilleshiel van passend onderwijs te worden. Als sector zijn wij ons volledig bewust van de noodzaak tot transparantie over de besteding van de gelden. Publiek geld dient publiek verantwoord te worden. Op dit moment werken de samenwerkingsverbanden met de sectorraden en OCW aan het op orde brengen van deze verantwoording. In deze tijd van code rood, hoge werkdruk, administratieve werklast en ingrijpende maatregelen wijzen de vingers al te snel naar passend onderwijs. Zeker als er twijfel bestaat over de besteding van de gelden. Het is al te simpel gedacht om passend onderwijs voor alle gevoelde werkdruk en zorg bij ouders verantwoordelijk te stellen. Maar als samenwerkingsverbanden moeten wij iedere schijn daarvan vermijden en ons helder verantwoorden. Door te laten zien dat het geld op de plek komt waar het hoort: bij het kind met ondersteuningsbehoefte.

Van samenwerkingsverbanden leeft nogal eens het beeld dat zij geld ‘oppotten’. Reserves uit het verleden zijn door schoolbesturen vaak overgeheveld naar het nieuwe samenwerkingsverband. Soms te veel, soms te weinig. Ieder samenwerkingsverband heeft, of is bezig met, een risicoanalyse om zo de exact benodigde hoogte van de reserves te bepalen. Maar de spaarpotjes uit het verleden waren er niet voor niets. Schoolbesturen hebben deze reserves veelal bedoeld om op terug te kunnen vallen, met name in tijden van politiek-bestuurlijke onzekerheid.

Zo komen we weer terug bij het nieuwe kabinet, de nieuwe onzekerheden. Kan Slob de plannen van het kabinet constructief omzetten ten einde passend onderwijs verder te brengen? De tijd zal het leren. Ondertussen bouwen wij, in deze wederom roerige tijd, verder aan de brug waar we al een paar schooljaren over lopen. Met als eenduidig, gezamenlijk doel: een passende onderwijsplek voor ieder kind.


Nieuwsupdate november 2017 

Hulp bij verlagen werkdruk

Stappenplan

Leraren ervaren werkdruk. Dat is een veelbesproken onderwerp en een van de pijnpunten tijdens de stakingen van de afgelopen maanden. Maar wat kunnen scholen zelf doen aan werkdrukverlaging? Met als doel om deze vraag te beantwoorden zijn in het afgelopen jaar vijf scholen gestart met de pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’. De resultaten uit de pilot zijn verzameld door het Arbeidsmarktplatform PO en vervolgens omgezet in enkele tips over hoe schoolleider en team gezamenlijk de werkdruk te lijf kunnen gaan.

De tips zijn uitgewerkt in een whitepaper. Dee schoolleider wordt door een stappenplan van zes stappen geloodst om de werkdruk in kaart te brengen en ermee aan de slag te gaan. Er wordt goed beschreven hoe het team hierbij betrokken kan worden. Aan het einde volgt de vraag of de aanpak succes had. Zo ja, herhaal de stappen. 

 

Hoe staat het met de nieuwe cao?

AVSMomenteel bespreken de bonden onderling wat hun inzet gaat zijn bij de onderhandelingen over de nieuwe cao, met als doel om tot een gezamenlijke inzet te komen. Tegelijkertijd worden er informele gesprekken gevoerd met de PO-Raad, zodat de wederzijdse uitgangspunten bekend zijn. Dan wordt de weg ingeslagen naar een nieuw constructief proces.

Het is een spannende tijd als het om dit soort onderhandelingen gaat. Het PO Front, waar de bonden in deelnemen, is bezig met het opzetten van nieuwe acties. Overigens adviseert datzelfde PO Front de minister over de inzet voor de aanpak van de werkdruk en de lerarensalarissen. De hoop is dat er een meerjarenperspectief op tafel komt over het werken in de sector. Ook moet dit perspectief recht doen aan een juiste inzet van middelen in het primaire proces.

Bron: AVS.

 

Handboek digitale geletterdheid

handboek

Bestuurders en schoolleiders die aan de slag willen met digitale geletterdheid kunnen vanaf nu gebruikmaken van een praktisch -digitaal- handboek. Over enkele jaren zullen scholen digitale geletterdheid moeten opnemen in hun lesprogramma’s. Dit boek kan daarvoor handvatten bieden. 

Om in te spelen op de toekomst zijn veel scholen al gestart met het aanbieden van digitale lessen. Wel zijn zij vaak nog aan het zoeken naar de juiste middelen om het onderwerp goed te integreren in het al bestaande lesprogramma. Dit handboek helpt scholen bij het ontwikkelen van een visie. Vervolgens biedt het boek hulp bij het omvormen van de visie naar de praktijk in het onderwijs.

“We hebben gesproken met scholen die al heel ver zijn. We hebben daarbij geleerd van uitmuntende en bevlogen schoolleiders en leraren, in Nederland en daarbuiten”, zegt auteur van het boek Remco Pijpers. Het boek bevat een heleboel goede voorbeelden. “De sleutel voor hun succes ligt voor een groot deel in hun visie en in hun pedagogische relatie met hun leerlingen. Ze realiseren zich terdege dat onderwijs in digitale geletterdheid vraagt om een structurele, curriculaire aanpak, maar ook dat er nog veel onzeker is.”

 

Edities 2017

Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | September | Oktober |